Vyhláška č. 432/2001 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa ustanovuje zoznam utajovaných skutočností

Čiastka 176/2001
Platnosť od 30.10.2001 do30.04.2004
Účinnosť od 01.11.2001 do30.04.2004
Zrušený 215/2004 Z. z.

432

VYHLÁŠKA

Národného bezpečnostného úradu

z 18. októbra 2001,

ktorou sa ustanovuje zoznam utajovaných skutočností

Národný bezpečnostný úrad podľa § 4 zákona č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Zoznam utajovaných skutočností je

a) v prílohe č. 1 – Všeobecná časť,

b) v prílohe č. 2 – Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky,

c) v prílohe č. 3 – Ministerstva financií Slovenskej republiky,

d) v prílohe č. 4 – Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky,

e) v prílohe č. 5 – Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky,

f) v prílohe č. 6 – Ministerstva kultúry Slovenskej republiky,

g) v prílohe č. 7 – Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,

h) v prílohe č. 8 – Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,

i) v prílohe č. 9 – Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky,

j) v prílohe č. 10 – Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky,

k) v prílohe č. 11 – Ministerstva obrany Slovenskej republiky,

l) v prílohe č. 12 – Úradu vlády Slovenskej republiky,

m) v prílohe č. 13 – Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky,

n) v prílohe č. 14 – Národného bezpečnostného úradu,

o) v prílohe č. 15 – Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky,

p) v prílohe č. 16 – Slovenskej informačnej služby,

q) v prílohe č. 17 – Vojenského spravodajstva,

r) v prílohe č. 18 – Národnej banky Slovenska,

s) v prílohe č. 19 – Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky,

t) v prílohe č. 20 – Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2001.


Ján Mojžiš v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 432/2001 Z. z.

VŠEOBECNÁ ČASŤ

Poradové číslo Utajovaná skutočnosť Stupeň utajenia
1. Plány na uvádzanie do brannej pohotovosti a do bojovej pohotovosti, mobilizačné plány
a) komplexné PT
b) rezortné T
c) rezortu podriadené organizácie a stupne velenia V, D, T
2. Plány hlavných úloh v oblasti obrany a bezpečnosti V, D, T
3. Mobilizačná, operačná a bojová pripravenosť ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, ostatných rezortov a ich materiálno-technické zabezpečenie D, T, PT
4. Údaje o výstavbe ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov D, T, PT
5. Nácviky, cvičenia, previerky a hodnotenie uvádzania do stupňov pohotovosti a k tomu spracovaná dokumentácia V, D, T, PT
6. Rokovací poriadok štábu obrany D
7. Údaje o telekomunikačnej sústave a organizácii spojenia pre potreby obrany a bezpečnosti D, T, PT
8. Údaje o trigonometrických bodoch v súradnicovom systéme 1942, mapové podklady a údaje o území V, D, T, PT
9. Údaje o vojenskej vede, výrobe a manipulácii s vojenskou technikou, strategickými materiálmi, technológiami a zariadeniami D, T, PT
10. Špeciálna výroba a úlohy rozvoja vojenskej vedy a techniky z cenového hľadiska, riešenie sporov pri ponukových cenách týchto výkonov, kontrola cien a vedenie súhrnnej evidencie V, D, T
11. Technické riešenia a ich zdokonalenia dôležité pre obranu a bezpečnosť, ktoré treba utajiť pre iný dôležitý záujem štátu T
12. Údaje o dovoze a vývoze vojenskej techniky alebo iných strategických materiálov, technológií a zariadení
a) súhrnné PT
b) čiastkové D, T
13. Údaje prevádzky špeciálneho spojenia V, D, T
14. Prehľad a dokumentácia týkajúca sa objektov osobitnej dôležitosti, ďalších dôležitých objektov, charakteristika útvarov a zariadení, ich dislokácia, spôsob zabezpečenia obrany a ochrany V, D, T
15. Dislokácia záložných vojnových pracovísk D, T
16. Údaje o preprave jadrových materiálov a rádioaktívneho odpadu zaradeného do:
I. kategórie T
II. kategórie D
III. kategórie V
17. Organizačné štruktúry schválené na obdobie brannej pohotovosti štátu (tabuľky vojnových počtov)
a) útvarov spravodajských služieb PT
b) špeciálnych útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národného bezpečnostného úradu V, D, T
c) ostatných rezortov Slovenskej republiky V, D
18. Organizačné štruktúry (tabuľky zloženia a počtov) a dislokácia a) útvarov spravodajských služieb b) špeciálnych útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národného bezpečnostného úradu T, PT, D, T
19. Formy a metódy činnosti spravodajských zložiek, evidencie, dokumenty, materiály a informácie z nej pochádzajúce a zabezpečenie spravodajskej činnosti V, D, T, PT
20. Metódy, formy a spôsoby používania informačno-technických prostriedkov, metódy, formy a prostriedky operatívno-pátracej činnosti, výsledky, prehľady a rozbory ich použitia v konkrétnych prípadoch, špeciálne technické prostriedky a výsledky ich použitia V, D, T, PT
21. Údaje a dokumenty týkajúce sa šifrovej ochrany informácií, jej výsledkov a technických prostriedkov najmä výskumu, vývoja, výroby, prevádzky, ochrany hospodárenia s kľúčmi šifier, topológie sietí, kryptologicko-technických rozborov systémov, formy, metódy a zásady šifrovej ochrany informácií D, T, PT
22. Režimové opatrenia a všestranné zabezpečenie obrany a ochrany pracovísk šifrovej ochrany informácií D, T
23. Systém bezpečnostnej ochrany informačných systémov, ktoré pracujú a) s utajovanými skutočnosťami b) s neutajovanými skutočnosťami, ak by neoprávnená manipulácia s nimi mohla spôsobiť ujmu záujmom Slovenskej republiky V, D, T, PT V, D
24. Systém a organizácia ochrany objektov, v ktorých sa vyskytujú utajované skutočnosti, vrátane systémov technického, elektrického a elektronického zabezpečenia (ak nie je ďalej stanovené inak) V, D
25. Správa o stave zabezpečenia ochrany utajovaných skutočností V, D, T
26. Medzinárodné rokovania, ich príprava, zmluvy, dohody, protokoly, zápisy alebo informácie z oblasti medzinárodnej spolupráce, ak to ich charakter vyžaduje alebo ak sa na tom zmluvné strany dohodnú V, D, T, PT
27. Utajované skutočnosti postúpené Slovenskej republike zahraničným subjektom v súlade s medzinárodnou zmluvou označené stupňom utajenia Prísne tajné, Tajné, Dôverné a Vyhradené alebo označené stupňom utajenia postavené mu na roveň V, D, T, PT
28. Krízový plán a k nemu spracovaná dokumentácia a informačný systém
a) súhrnný za Slovenskú republiku PT
b) rezortný c) organizácií v podriadenosti rezortu T, D
d) ostatné subjekty hospodárskej mobilizácie V, D
29. Krízový štatistický informačný systém T
30. Opatrenia hospodárskej mobilizácie a jej pripravenosť V, D
31. Údaje o príprave vykonania zásadných menových opatrení, ktorých predčasné zverejnenie by malo negatívne ekonomické dosahy D, T, PT
32. Opatrenia pri colnej kontrole zamerané na ochranu bezpečnosti a ekonomických záujmov Slovenskej republiky V, D, T
33. Údaje o ochrane prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „prezident”) a určených osôb, objektov a diplomatických misií V, D, T
34. Údaje o štruktúre, množstve hmotných a mobilizačných rezerv, ich rozmiestnenie V, D, T
35. Údaje o technológii zabezpečenia a systémov ochrany výroby cenín a dokumentov proti falšovaniu, ochranné prvky dokumentov V, D, T
36. Rozmiestnenie, preprava a spôsob zabezpečenia štátnych zásob drahých kovov, peňažných prostriedkov v slovenskej a cudzej mene D, T
37. Návrhy, žiadosti a informácie súvisiace s úkonmi v prípravnom trestnom konaní a iné skutočnosti z činnosti iného štátneho orgánu, ktoré by ohrozili životy jednotlivých fyzických osôb T
38. Rozhodnutia, návrhy, žiadosti a informácie súvisiace s úkonmi v prípravnom trestnom konaní a iné skutočnosti z činnosti iného štátneho orgánu, a) ktoré by ohrozili životy jednotlivých fyzických osôb b) ktoré by ohrozili bezpečnosť a dôstojnosť jednotlivých fyzických osôb c) ktoré by mohli viesť k mareniu prípravného konania T DV
39. Vybrané koncepčné materiály ústredných orgánov s celoštátnou pôsobnosťou so vzťahom na oblasť obrany a bezpečnosti D
40. Evidencia osôb a vecných prostriedkov na účely obrany V
41. Údaje o opatreniach na potláčanie trestnej činnosti, informácie a poznatky V
42. Príprava mimoriadnych kontrolných opatrení až do začatia kontroly V
43. Informácie a výsledky opatrení a výskumov v oblasti disciplíny, hodnotových orientácií a psychodiagnostických vyšetrení príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených zborov v
44. Systemizácia a personálna evidencia vybraných organizačných celkov a zariadení plniacich úlohy v oblasti obrany a bezpečnosti V, D
45. Príprava bezpečnostných opatrení na ochranu informácií, osôb a majetku až do vykonania týchto opatrení V, D
46. Individuálne údaje a podklady na spracovanie ročných a štvrťročných národných účtov V
47. Štatistické ukazovatele od ich prípravy do dátumu určeného Kalendárom prvého zverejnenia údajov V

Príloha č. 2 k vyhláške č. 432/2001 Z. z.

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Poradové číslo Utajovaná skutočnosť Stupeň utajenia
1. Súhrnný krízový plán Slovenskej republiky a vybrané kapitoly krízového plánu V, D, T, PT
2. Súhrnné údaje o dovoze a vývoze vojenskej techniky alebo iných strategických materiálov, technológií a zariadení určených na zabezpečenie obrany a bezpečnosti štátu v podrobnom členení T, PT
3. Celkový prehľad o mobilizačných rezervách pripravených na brannú pohotovosť štátu D, T
4. Súhrnné údaje o skladovacích kapacitách, sortimente, množstve a rozmiestnení zásob pohonných látok, jadrového materiálu a systém manipulácie počas brannej pohotovosti štátu T
5. Menovité zoznamy stavieb a akcií z Plánu prípravy teritória štátu na obranu T
6. Zmluvy na riešenie úloh technického rozvoja špeciálnej techniky T
7. Zápisy z oponentských rokovaní, kontrolných dní a protokoly z previerok úloh technického rozvoja špeciálnej techniky T
8. Protokoly zo skúšok a vyhodnotenia skúšok výzbroje a ostatnej špeciálnej techniky v rámci riešenia úloh technického rozvoja T
9. Návrhy rozpočtu príjmov a výdavkov za úlohy technického rozvoja špeciálnej techniky na príslušný rozpočtový rok vrátane výstupných zostáv formulárov ISVVP, zápisy z procesu obstarávania úloh technického rozvoja špeciálnej techniky D, T
10. Komentár o vecnom obsahu návrhu rozpočtu finančných prostriedkov na zabezpečenie úloh technického rozvoja špeciálnej techniky, t. j. o navrhovaných programoch a úlohách rozvoja vedy a techniky v rámci limitov rozpočtovej kapitoly a o celkovom finančnom zabezpečení ich realizácie (riešenia) vrátane mimorozpočtových zdrojov T
11. Zmluvy o poskytnutí licencie na výsledky riešenia technického rozvoja špeciálnej techniky D, T
12. Zmluvy o spravovaní a využívaní výsledkov riešenia úloh technického rozvoja špeciálnej techniky D, T
13. Technická dokumentácia a podmienky na výrobu špeciálnej techniky D, T
14. Správy, informácie, analýzy, koncepcie a stanoviská o vojenskej výrobe a úlohách technického rozvoja špeciálnej techniky D, T
15. Štruktúra výroby, rozmiestnenie a geografická poloha organizácií vyrábajúcich vojenskú techniku dôležitú pre obranu a bezpečnosť štátu D, T
16. Výkazy o výrobe a predaji zbrojnej techniky podlá organizácií D, T
17. Výkazy o výrobe a predaji vybraných zbrojných výrobkov vo finančnom vyjadrení D, T
18. Súhrnný materiál o vládnych zárukách pri predaji špeciálnej techniky 4 D, T
19. Prehľad organizácií, ktorým bolo udelené povolenie na obchodovanie s vojenským materiálom, s komoditným členením D, T
20. Podklady na rokovanie licenčnej komisie na posudzovanie žiadosti o udelenie licencie na obchodovanie s vojenským materiálom, zbraňami, strelivom a výbušninami, ich časťami a súčasťami D, T
21. Výsledky rokovaní licenčnej komisie na posudzovanie žiadosti o udelenie licencie na obchodovanie s vojenským materiálom, zbraňami, strelivom a výbušninami, ich časťami a súčasťami D, T
22. Štatistické údaje o zbrojnej výrobe D, T
23. Individuálne údaje o účastníkoch a predmete obchodovania s vojenským materiálom D, T
24. Materiály týkajúce sa kapacít organizácií vyrábajúcich vojenský materiál D, T
25. Materiály a reštrukturalizácia zbrojných organizácií D, T
26. Návrh štátneho rozpočtu na príslušné roky v časti špecifikácie finančných prostriedkov na riešenie štátnych objednávok a úloh vedecko-technického rozvoja výzbroje a ostatnej techniky, výskumné a vývojové práce dôležité pre obranu a bezpečnosť štátu D, T
27. Pravidelné štvrťročné vyhodnocovanie čerpania prostriedkov štátneho rozpočtu na štátne objednávky výskumu a vývoja vojenskej povahy predkladané na rokovanie vedenia rezortu D, T
28. Údaje o vývoji a výrobe výbušnín pre potreby ozbrojených síl D, T
29. Informácie, dokumenty a materiály, ktoré vznikli v rámci spolupráce Slovenskej republiky s Organizáciou pre zákaz chemických zbraní alebo jej členským štátom v súlade s Dohovorom o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení (oznámenie č. 276/1997 Z. z.), označené stupňom utajenia HP-Highly Protected, P-Protected, R-Restricted V, D, T
30. Výkazy o vývoze a dovoze zbrojnej techniky podlá krajín a klasifikácie produkcie D
31. Údaje o plnení a hodnotení etáp úloh technického rozvoja špeciálnej techniky T
32. Údaje o sortimente výrobkov vojenskej techniky v príslušnej organizácii D
33. Výkazy o výrobe a predaji vybraných zbrojných výrobkov v merných jednotkách D
34. Individuálna žiadosť o poskytnutie vládnej záruky pri predaji zbrojnej techniky D
35. Prehľad organizácií, ktorým bolo udelené povolenie na obchodovanie s vojenským materiálom D
36. Metodické pokyny Jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie V
37. Podnety postúpené orgánom činným v trestnom konaní súvisiace so závermi kontroly prevádzkovateľov, ktorí zaobchádzajú s prekurzormi a omamnými a psychotropnými látkami V
38. Pracovné informácie, analytické materiály, koncepcie, záznamy z rozhovorov, dokumenty a skutočnosti z činnosti obchodno-ekonomických odborov zastupiteľských úradov Slovenskej republiky, ak to ich charakter vyžaduje V
39. Návrhy na vykonanie mimoriadnych kontrol u prevádzkovateľov, ktorí zaobchádzajú s prekurzormi a omamnými a psychotropnými látkami, vrátane prizvania externých členov kontrol V
40. Podnety postúpené spoločnému pracovisku Prezídiu Policajného zboru a Colnému riaditeľstvu, súvisiace so závermi kontroly prevádzkovateľov, ktorí zaobchádzajú s prekurzormi a omamnými a psychotropnými látkami, vrátane prizvania externých členov kontrol V

Príloha č. 3 k vyhláške č. 432/2001 Z. z.

MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Poradové číslo Utajovaná skutočnosť Stupeň utajenia
1. Protokoly z kontrol hospodárenia a správy majetku štátu v Slovenskej informačnej službe, opatrenia Slovenskej informačnej služby z vykonaných kontrol a vyhodnotenie ich plnenia PT
2. Informácie pre ministra financií spracované z výsledkov kontrol vykonaných v Slovenskej informačnej službe PT
3. Návrh na viazanie rozpočtových prostriedkov v rozpočtovej kapitole Slovenskej informačnej služby PT
4. Protokoly z finančných kontrol a správy majetku štátu v rezortoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky týkajúce sa Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky týkajúce sa Železničného vojska a Železničnej polície a prijaté opatrenia D, T
5. Protokoly z cenových kontrol vykonávaných v špeciálnej výrobe D, T
6. Spisy vedené o fyzických osobách a právnických osobách, súvisiace s trestnými činmi pri dovoze, vývoze a tranzite drog, prekurzorov, anabolík, zbraní, vojenských materiálov, jedov a rádioaktívnych materiálov T
7. Spoločné spisy vedené s útvarmi Policajného zboru a dôkazový materiál na účely trestného konania T
8. Informácie o komunikačnej, informačnej štruktúre a bezpečnostných systémoch colnej správy vrátane technickej dokumentácie D, T
9. Informácie o schválenej bezpečnostnej línii colného informačného systému a implementácii bezpečnostných prvkov v systéme i z iných relevantných informačných systémov (informačný a garančný systém colnej správy) V, D, T
10. Protokoly z cenových kontrol špeciálnej výroby a vojenskej vedy a techniky do právoplatnosti rozhodnutia o uložení sankcií T
11. Záznamy z poznatkov získaných pátracou činnosťou, poznatkový fond, poznatky z výkonu služby týkajúce sa pašovania drog a iných citlivých materiálov1) D, T
12. Žiadosti o prešetrenie porušenia zákona - podnet na trestné stíhanie V, D
13. Metodika financovania a právne normy z oblasti financií počas brannej pohotovosti štátu V, D
14. Všeobecná informácia o výsledku kontrol hospodárenia a správy majetku štátu až do správoplatnenia rozhodnutí v správnom konaní, resp. rozhodnutí o viazaní prostriedkov V, D
15. Protokoly z cenových kontrol do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutí o uložení sankcií V, D
16. Kompletná písomná dokumentácia týkajúca sa prípravy, organizačného zabezpečenia a vykonania kontroly financovania hospodárskej mobilizácie v rezortoch D
17. Plány kontrolnej činnosti uvádzania organizácií do brannej pohotovosti štátu V, D
18. Organizačný poriadok organizácie počas brannej pohotovosti štátu D
19. Plán hlavných úloh organizácie v oblasti obrany, bezpečnosti a ochrany D
20. Plány previerok činnosti organizácií pri uvádzaní do brannej pohotovosti štátu D
21. Dokumentácia z nácvikov a previerok spohotovenia organizácie D
22. Dokumentácia na uvádzanie organizácie do stupňov pohotovosti na obdobie brannej pohotovosti štátu V, D
23. Plán krízových opatrení subjektu hospodárskej mobilizácie, ak obsahuje kap. I - VI krízového plánu D
24. Rokovací poriadok štábu obrany ministra a podriadených organizácií V, D
25. Osobné spisy zamestnancov, ako aj špeciálnych útvarov colnej správy D
26. Materiály colnej správy koncepčného charakteru na gremiálnu poradu D
27. Údaje o jednotlivých úhradách výšky cla, daní a iných platieb pri dovoze tovaru a pri úhrade spotrebných daní vo vnútrozemí V, D
28. Údaje a opatrenia na potláčanie colných a daňových priestupkov a deliktov, vyhodnotenie informácií a poznatkov (analýzy, štatistika a podobne) V, D
29. Vybrané údaje súvisiace s činnosťou špeciálnych oddelení colnej správy (oddelenie nepriamych daní, oddelenie colnej a pátracej služby a policajné preverovanie a odbor následných kontrol) V, D
30. Rozhodnutia, návrhy, žiadosti a informácie súvisiace s úkonmi výkonu kontroly po prepustení tovaru V, D
31. Údaje z medzinárodných informačných systémov (Alkan, Onfo, Marinfo, Cargoinfo a podobne), ktoré sú vedené pod hlavičkou Svetovej colnej organizácie D
32. Rozbory činnosti protinarkotických útvarov a kontrolované dodávky D
33. Medzinárodné operácie zamerané na odhaľovanie pašovania drog a citlivých materiálov1) D
34. Opatrenia colnej správy na štátnej hranici D
35. Spisový materiál o príprave a organizačnom zabezpečení mimoriadnych kontrol správnosti nakladania s verejnými prostriedkami, a to až do okamihu ich začatia V
36. Plán krízových opatrení subjektu hospodárskej mobilizácie, ak neobsahuje kap. I - VI krízového plánu V
37. Opatrenia na elimináciu colných a daňových únikov a protiprávneho konania colníkov V
38. Kritériá uplatňovania analýzy rizika a selekcie pri colnom dohľade a colnom konaní V
39. Ochrana údajov o tovare v dočasnej správe štátu V
40. Rozhodnutia, návrhy, žiadosti a informácie súvisiace s úkonmi v konaní o colných priestupkoch a deliktoch, s exekúciou a určovaním colnej hodnoty a iné skutočnosti z činnosti iného štátneho orgánu, ktoré by mohli viesť k mareniu konania V
41. Interné normy týkajúce sa výkonu služby pri zabezpečovaní úloh boja proti pašovaniu drog a iných citlivých materiálov1) V
42. Informácie o istiacich prvkoch colných uzáverov a tlačív, o ich obehu a evidencie V
43. Spisový materiál týkajúci sa návrhov rozhodnutí o odpustení cla a dovoznej prirážky, colného dlhu alebo cla, daní a iných platieb V

Príloha č. 4 k vyhláške č. 432/2001 Z. z.

MINISTERSTVO DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Poradové číslo Utajovaná skutočnosť Stupeň utajenia
1. Krízový plán a plán krízových opatrení
a) plán uvádzania subjektu do stupňov pohotovosti a plány činnosti jednotlivých vykonávateľov (kapitoly I - VI krízového plánu a plánu krízových opatrení) V, D
b) vojnová organizácia subjektu hospodárskej mobilizácie V
c) účelová informácia z krízového plánu hospodárskej mobilizácie a metodický pokyn jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie V
d) údaje o stave zásob mobilizačných rezerv, plán tvorby a doplnenia mobilizačných rezerv V, D, T
e) údaje o ochrane zásob, sortimente, rozmiestnení a inventarizačné súpisy mobilizačných rezerv subjektov hospodárskej mobilizácie V
f) plán zasadnutí a zápisnice zo zasadnutia štábu obrany V
g) zápisy z kontrol v oblasti krízového plánovania a hospodárskej mobilizácie V
h) hlavné úlohy v oblasti obrany a ochrany D
i) evidencia osôb a vecných prostriedkov na účely obrany V
2. Použitie informačno-technických prostriedkov, informačno-operatívnych prostriedkov a operatívno-pátracej činnosti v konkrétnych prípadoch, ich výsledky, prehľady a rozbory, zabezpečenie a dokumentácia v príslušných štátnych orgánoch PT
Čiastkové údaje informačno-operatívnych prostriedkov spočívajúcich vo výrobe, distribúcii a vedení evidencie technických preukazov vozidla pre potreby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky D
3. Zásady šifrovej ochrany informácií, údaje a dokumenty týkajúce sa šifrovej ochrany informácií, ako aj systémov a technických prostriedkov šifrovej ochrany informácií na ochranu utajovaných skutočností D, T, PT
4. Informácie a skutočnosti z medzinárodných rokovaní o zmluvných dokumentoch, schválené zmluvy a protokoly, ak to ich charakter vyžaduje alebo ak sa na tom zmluvné strany dohodnú V, D, T, PT
5. Utajované skutočnosti postúpené Slovenskej republike zahraničným subjektom v súlade s medzinárodnou zmluvou V, D, T, PT
6. Objekty osobitnej dôležitosti a ďalšie dôležité objekty:
a) súhrnný prehľad objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov D, T
b) čiastkové údaje o objektoch osobitnej dôležitosti a ďalších objektoch využiteľných na potreby obrany a bezpečnosti a zabezpečenie ich ochrany V, D
c) režimové opatrenia v objektoch osobitnej dôležitosti, dokumentácia na stráženie objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov V, D
d) prehľady, rozbory, dokumentácia a zabezpečenie objektov osobitnej dôležitosti a zariadení osobitného štátneho a hospodárskeho významu vrátane vstupných kódov a hesiel V, D
7. Plán uvádzania Železničného vojska a Železničnej polície do stupňov bojovej pohotovosti, mobilizačné plány, plány činnosti útvarov a zariadení, ktoré plnia bojové úlohy v mieri V, D, T
a) plány nácvikov bojovej pohotovosti a ich vykonania V, D
b) dokumentácia na riadenie a vykonanie mobilizačnej rozohry a štábnych nácvikov, plánovacia a riadiaca dokumentácia z operačno-taktických cvičení V, D
c) dokumentácia z kontrolnej činnosti bojovej a mobilizačnej pohotovosti V, D
d) správy o mobilizačnej pripravenosti a hodnotiace dokumenty v oblasti bojovej a mobilizačnej pohotovosti V, D, T
e) prehľad objektov na železnici určených na zatarasovanie a dokumentácia útvarov na zatarasovanie objektov V, D, T
f) smernice pre činnosť dozorných útvarov a zariadení na uvádzanie útvarov a zariadení do stupňov bojovej pohotovosti a dokumentácia strážnej služby V, D
g) súhrnné výkazy počtov Železničného vojska a Železničnej polície a denné výkazy počtov útvarov a zariadení Železničného vojska V
h) plánovacia dokumentácia Železničného vojska, Železničnej polície a ich podriadených útvarov a zariadení na výcvikový rok V, D
i) finančné zabezpečenie Železničného vojska a Železničnej polície v období brannej pohotovosti štátu V, D
j) výsledky komplexných kontrol a čiastkových kontrol podriadených útvarov a zariadení V, D
k) personálna evidencia útvarov a zariadení Železničného vojska a Železničnej polície V
1) ekonomické rozbory hospodárenia s materiálom a čerpanie finančných prostriedkov, protokoly o výsledkoch periodickej revízie hospodárenia a inventarizačné zápisnice s prílohami V
m) výkazy disciplíny v podmienkach Železničného vojska a Železničnej polície V
8. Vybrané a čiastkové údaje o výstavbe ozbrojených síl a ozbrojených bezpečnostných zborov (Železničné vojsko a Železničná polícia) a bezpečnostných zborov (útvary letiskovej ochrany Slovenskej správy letísk) V, D, T
a) organizačné štruktúry vybraných útvarov ozbrojených síl a ozbrojených bezpečnostných zborov (Železničné vojsko a Železničná polícia) V, D
b) organizačné štruktúry útvarov letiskovej ochrany Slovenskej správy letísk V
9. Organizačné štruktúry a dislokácia vybraných útvarov a pracovísk osobitného určenia v podmienkach Železničnej polície D, T
10. Prehľady o vojenských prepravách, požiadavky a podklady na ich realizáciu na obdobie mimoriadnych situácií a brannej pohotovosti štátu V, D, T
Prehľady o civilných prepravách, požiadavky a podklady na ich realizáciu na obdobie mimoriadnych situácií a brannej pohotovosti štátu V, D
11. Príprava, prehľady a zabezpečenie špeciálnych prepráv:
a) zabezpečenie prepráv prezidenta, osôb určených vládou Slovenskej republiky, zahraničných delegácií a diplomatických a konzulárnych misií V, D, T
b) údaje o dovoze a vývoze vojenskej techniky alebo iných strategických materiálov, technológií a zariadení V, D, T
c) určené údaje o preprave jadrového materiálu a rádioaktívneho materiálu zaradeného do I. kategórie V, D, T
d) určené údaje o preprave jadrového materiálu a rádioaktívneho materiálu zaradeného do II. kategórie V, D
e) určené údaje o preprave jadrového materiálu a rádioaktívneho materiálu zaradeného do III. kategórie V
12. Vybrané koncepčné materiály so vzťahom na oblasť obrany a bezpečnosti:
a) plán technickej obrany a obnovy železníc a pozemných komunikácií a ich podkladové materiály V, D
b) podklady a plány provizórnych úprav pozemných komunikácií V, D
c) účelové zariadenia a objekty na železničných dráhach a pozemných komunikáciách D
d) údaje, priebeh a parametre určenej železničnej siete a určených automobilových ciest V, D, T
e) pasporty určených automobilových ciest a pasporty objektov na nich (mostov a tunelov) V
f) evidenčné listy tunelov V
g) údaje o etapových staniciach na určenej automobilovej sieti V, D
h) organizácia síl riadenia dopravy v čase mimoriadnych situácií (Integrovaný dopravný systém) V, D
i) plán rozpracovaných priorít obrannej infraštruktúry V, D
j) evidencia predurčených vykladacích a nakladacích rámp a priestorov na železnici V, D
k) vybrané prieskumy železničnej a cestnej dopravy zamerané na zisťovanie intenzity dopravy, komplexné bázy dát údajov automatického sčítania, zhodnotenia výkonnosti železníc, ciest a diaľnic a dopravnej nehodovosti V
1) vybrané primárne alebo komplexné bázy dát technickej evidencie železničných dráh, cestných komunikácií, evidencie objektov, diagnostiky železničných dráh a vozoviek, hospodárenia so železničnými dráhami a vozovkami a stanovenia trás nadrozmerných nákladov okrem všeobecných štatistických výkazov a hodnotení z nich vypracovaných V
m) prevádzkové skutočnosti týkajúce sa svetových prevádzkových služieb V, D
n) údaje o centrálnom registri plavidiel a ich vlastníkov o) predpisy, smernice a nariadenia s oblasťou obrany a bezpečnosti V V, D, T
13. Systemizácia a personálna evidencia vybraných organizačných celkov a zariadení plniacich úlohy v oblasti obrany a bezpečnosti:
a) počty a dislokácia obnovovacích a údržbových jednotiek V, D
b) organizačné štruktúry a dislokácie pracovísk Slovenskej správy letísk s osobitnými úlohami V, D
c) plány činnosti útvarov letiskovej ochrany Slovenskej správy letísk pri mimoriadnych situáciách V, D
14. Rozhodnutia, návrhy, žiadosti a informácie súvisiace s úkonmi v prípravnom trestnom konaní a iné skutočnosti z činnosti iného štátneho orgánu, ktoré by ohrozovali život, bezpečnosť a dôstojnosť jednotlivých fyzických osôb V, D, T
15. Údaje o opatreniach na potláčanie trestnej činnosti, vyhodnotenie informácií a poznatkov V
Ochrana a bezpečnosť civilného letectva proti nezákonnému zasahovaniu V
16. Súhrnná dokumentácia telekomunikačných okruhov pripravovaných na obdobie brannej pohotovosti štátu s uvedením podrobného priebehu a presného určenia všetkých koncových bodov T, PT
17. Súhrnné údaje o organizácii a prevádzke špeciálneho spojenia vrátane konverznej a kódovacej tabuľky T
a) organizácia utajeného vládneho a zahraničného spojenia V, D
b) vybrané údaje prevádzky špeciálneho spojenia V, D
c) súhrnné údaje o informačnom systéme, pracovné frekvencie rádiovej siete a volacie znaky Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky V, D
d) zoznamy kmitočtov určených na obdobie brannej pohotovosti štátu, vybrané informácie a údaje o správe a využívaní frekvenčného spektra V, D
e) smernica pre nárokovanie prednostného spojenia v období mimoriadnych situácií a brannej pohotovosti štátu V
f) požiadavky na prednostné spojenie do záložných vojnových pracovísk V
g) súhrnné údaje o stave prednostného spojenia za orgány štátnej správy a subjekty hospodárskej mobilizácie D
h) pokyny a príkazy na výkon štátneho dohľadu v telekomunikáciách i) údaje získané pri výkone štátneho dohľadu o prevádzke špeciálneho spojenia V V, D
18. Súhrnné údaje o prostriedkoch a zabezpečení rádioelektronickej ochrany a bezpečnosti komunikačných a informačných systémov PT
Prístupové heslá do počítačových systémov režimových pracovísk V, D, T, PT
19. Celkový prehľad dislokácie záložných vojnových pracovísk a dislokácia riadiacich orgánov ústredných orgánov štátnej správy T
Prehľad dislokácie záložných vojnových pracovísk, dislokácia riadiacich orgánov v podmienkach organizácie s celoštátnou pôsobnosťou V, D
20. Čiastkové informácie o technológii zabezpečenia a systémoch ochrany prepravných povolení Slovenskej republiky pre zahraničných prepravcov a prepravných povolení (CEMT) pre slovenských dopravcov proti falšovaniu D
Krycie znaky a technológia spracovania železničných režijných preukážok V
21. Príprava mimoriadnych kontrolných opatrení až do začatia kontroly V
a) výsledné materiály z kontrolných akcií, kde prichádza do úvahy odstúpenie na orgány činné v trestnom konaní pre podozrenie z trestnei činnosti V, D
b) výsledné materiály z kontrolných akcií vykonávaných v súlade so zákonom o kontrole v štátnej správe V
c) výsledné materiály z prešetrovania sťažností a podnetov prešetrovaných v súlade so zákonom o sťažnostiach V
22. Režimové opatrenia na ochranu utajovaných skutočností vrátane systému technického zabezpečenia (bezpečnostný projekt, bezpečnostná smernica) V
23. Čiastkové úlohy vedecko-technického rozvoja, výskumných a vývojových prác dôležitých pre obranu a bezpečnosť štátu D, T

Príloha č. 5 k vyhláške č. 432/2001 Z. z.

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Poradové číslo Utajovaná skutočnosť Stupeň utajenia
1. Utajované skutočnosti postúpené Slovenskej republike zahraničným subjektom v súlade s medzinárodnou zmluvou, označené stupňom utajenia Vyhradené, Dôverné, Tajné, Prísne tajné alebo označené stupňom utajenia postaveného mu na roveň V, D, T, PT
2. Informácie a skutočnosti z medzinárodných rokovaní o zmluvných dokumentoch, schválené zmluvy a protokoly, ak to ich charakter vyžaduje alebo ak sa na tom zmluvné strany dohodnú D, T, PT
3. Krízový plán T
4. Súhrnné údaje o štruktúre a množstve hmotných rezerv a mobilizačných rezerv za rezort a opatrenia hospodárskej mobilizácie a jej pripravenosť D, T
5. Čiastkové údaje o štruktúre a množstve hmotných rezerv a mobilizačných rezerv za subjekt hospodárskej mobilizácie V
6. Príprava mimoriadnych kontrolných opatrení až do začatia kontroly V
7. Prehľad objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov, charakteristika útvarov a zariadení, ich dislokácia D
8. Čiastkové údaje o objektoch osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektoch a vybrané údaje o zabezpečení a spôsobe ich ochrany D
9. Vybrané koncepčné materiály so vzťahom na oblasť obrany a bezpečnosti D
10. Údaje bázy dát súvisiacej s tvorbou lesných hospodárskych plánov, ktoré sa týkajú záujmov obrany štátu na určených územiach D
11. Údaje bázy dát súvisiacej s tvorbou lesných hospodárskych plánov V
12. Režimové opatrenia v objektoch osobitnej dôležitosti D
13. Technologické údaje o výrobe vakcín a preparátov na ochranu hospodárskych zvierat a rastlín, výrobné kmene očkovacích látok, diagnostických sér D
14. Súhrnné údaje o odberných miestach pitnej vody pre Armádu Slovenskej republiky D
15. Súhrnné informácie o nedostatkových položkách a surovinách, ktoré by mohli ohroziť zámery štátu v zabezpečovaní výživy obyvateľstva T
16. Výskumné a vývojové práce dôležité pre hospodársku činnosť, utajované vo všeobecnom záujme T
17. Údaje o dislokácii záložného vojnového pracoviska ministerstva a jeho zabezpečenie T
18. Plán činnosti subjektu pri uvádzaní do jednotlivých stupňov pohotovosti T
19. Komplexné opatrenia na ochranu utajovaných skutočností ministerstva a subjektov D
20. Vybrané riadiace dokumenty v oblasti príprav na obranu (smernice, metodické pokyny, hlavné úlohy na kalendárny rok v oblasti obrany a ochrany, informácie o plnení úloh v oblasti obrany a ochrany), plán ochrany vodného diela D
21. Vybrané časti výpočtov prielomových vín (sprievodná správa, situačná schéma modelovaného územia, číselné hodnoty vypočítaných veličín, vyhodnotenie ničivých účinkov prielomovej vlny) D
22. Zvláštne manipulačné poriadky vodohospodárskych diel D
23. Obsah, kódovanie a prenos informácie pre varovanie a vyrozumenie D

Príloha č. 6 k vyhláške č. 432/2001 Z. z.

MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Poradové číslo Utajovaná skutočnosť Stupeň utajenia
1. Dislokácia záložných vojnových pracovísk T
2. Utajované skutočnosti postúpené Slovenskej republike zahraničným subjektom v súlade s medzinárodnou zmluvou, označené príslušným stupňom utajenia; Tajné, Dôverné, Vyhradené V, D, T
3. Súhrnné údaje krízového plánu ministerstva v grafickom databázovom systéme ATON T
4. Krízový plán ústredného orgánu štátnej správy T
5. Vybrané údaje o spôsobe ochrany hmotného kultúrneho dedičstva osobitného štátneho významu vrátane vstupných kódov a hesiel D
6. Opatrenia hospodárskej mobilizácie a jej pripravenosť D
7. Krízové plány subjektov hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti rezortu D
8. Kapitoly I až VI krízového plánu D
9. Vybrané koncepčné materiály ústredných orgánov s celoštátnou pôsobnosťou so vzťahom na oblasť obrany a bezpečnosti D
10. Čiastkové údaje o štruktúre a množstve hmotných rezerv a mobilizačných rezerv za subjekt hospodárskej mobilizácie V
11. Plány krízových opatrení subjektu hospodárskej mobilizácie, vojnová organizácia subjektu hospodárskej mobilizácie, účelová informácia z krízového plánu subjektu hospodárskej mobilizácie a metodický pokyn jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie V

Príloha č. 7 k vyhláške č. 432/2001 Z. z.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Poradové číslo Utajovaná skutočnosť Stupeň utajenia
1. Krízový plán T
2. Plán činnosti ministerstva, subjektu pri uvádzaní do jednotlivých stupňov brannej pohotovosti štátu V, D
3. Plán rozvinutia stálych a pomocných nemocníc v čase brannej pohotovosti štátu D
4. Režimové opatrenia a bezpečnostný projekt na ochranu utajovaných skutočností vrátane systému technického zabezpečenia V, D
5. Zoznam subjektov hospodárskej mobilizácie s uvedením mobilizačných úloh V, D
6. Určenie za subjekt hospodárskej mobilizácie v rezorte so stanovením mobilizačnej úlohy D
7. Výstupy údajov za rezort v programe ATON spracovaných v súlade s Jednotným informačným systémom hospodárskej mobilizácie V, D
8. Súhrnné údaje o štruktúre, množstve a miestach dislokácie skladov mobilizačných rezerv a hmotných rezerv pre rezort D, T
9. Plán navezenia zásob zo skladu mobilizačných rezerv do nemocničných lekární D
10. Plán vyskladnenia zásob mobilizačných rezerv D
11. Plán rozvinutia zberných stredísk krvi pre potreby armády D
12. Dokumentácia hospodárskej mobilizácie rezortu za kraj, okres D
13. Záznamy a protokoly a výsledku kontrol v oblasti obrany, bezpečnosti a ochrany D
14. Údaje o dislokácii a organizácii záložného vojnového pracoviska ministerstva D
15. Telefónny záznam na obdobie brannej pohotovosti štátu D
16. Finančné zabezpečenie krízového plánu a plánov krízových opatrení subjektov hospodárskej mobilizácie D
17. Jednotný informačný systém hospodárskej mobilizácie rezortu V
18. Účelové informácie subjektov hospodárskej mobilizácie, ktoré ju spracovávajú V
19. Plány krízových opatrení subjektov hospodárskej mobilizácie V
20. Riadiace akty ministerstva v oblasti príprav na obranu: Smernice a metodické pokyny, plán hlavných úloh na kalendárny rok v oblasti obrany, bezpečnosti a ochrany, vyhodnotenie splnenia plánu hlavných úloh na rok D
21. Údaje spracovávané o subjektoch hospodárskej mobilizácie v zberovom programe Amion D
22. Vybrané koncepčné materiály ústredných orgánov štátnej správy vo vzťahu k obrane a bezpečnosti D
23. Plány zasadania, programy rokovania a zápisy z rokovaní štábov obrany subjektov hospodárskej mobilizácie D
24. Údaje o štruktúre a množstve nadbytočných a vyčlenených materiálových zásob a dislokácie miest ich uloženia využiteľných pre potreby riešenia krízových situácií a v prospech humanitárnej pomoci V
25. Požiadavky ministerstva vojenskej správe na oslobodenie osôb od mimoriadnej služby V
26. Požiadavky na prednostné telefónne spojenie V
27. Plán vykonania previerok a nácvikov na uvádzanie do jednotlivých stupňov brannej pohotovosti štátu a zápisy z vykonaných previerok a nácvikov V
28. Zoznamy osôb predurčených na doplnenie ozbrojených síl V
29. Informácie a skutočnosti, o ktorých sa dozvedeli zamestnanci orgánu verejnej správy pri vybavovaní sťažností, resp. petícií V
30. Informácie o osobných údajoch vyplývajúcich zo záverov kontrolných akcií, prešetrovania sťažností, resp. petícií V
31. Informácie o záveroch kontrolných zistení, resp. štátneho dozoru V

Príloha č. 8 k vyhláške č. 432/2001 Z. z.

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Poradové číslo Utajovaná skutočnosť Stupeň utajenia
1. Údaje o menovitých zoznamoch a charakteristikách objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov V, D, T
2. Organizácia spojenia, plány spojenia, interné predpisy upravujúce spojenie V, D, T
3. Organizačná štruktúra útvaru schválená na obdobie brannej pohotovosti štátu V, D, T
4. Údaje prevádzky špeciálneho spojenia V, D, T
5. Režimové opatrenia a smernice v objektoch osobitnej dôležitosti a v ďalších dôležitých objektoch D
6. Evidencia vecných prostriedkov dodávaných z civilného sektora V
7. Krízové plánovanie (obranné plánovanie, civilné krízové plánovanie a civilné núdzové plánovanie) V, D
8. Medzinárodné rokovania, zmluvy, protokoly, zápisy alebo informácie v oblasti medzinárodnej spolupráce, ktoré obsahujú utajované skutočnosti V, D, T, PT
9. Systém bezpečnostnej ochrany informačných systémov, ktoré pracujú a) s utajovanými skutočnoťami, b) s neutajovanými skutočnosťami, ak by neoprávnená manipulácia s nimi mohla spôsobiť ujmu záujmom Slovenskej republiky V, D, T, PT V, D
10. Správa o stave zabezpečenia ochrany utajovaných skutočností V, D, T
11. Systém a organizácia ochrany objektov, v ktorých sa vyskytujú utajované skutočnosti, vrátane systémov technického, elektrického a elektronického zabezpečenia (ak nieje ďalej stanovené inak) V
12. Tabuľky vojnových počtov V, D, T
13. Komplexné tabuľky zloženia a počtov okrem sekcie verejnej správy a organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti, krajských úradov, okresných úradov, štátnych rozpočtových organizácií, štátnych príspevkových organizácií a zariadení v ich zriaďovateľskej pôsobnosti a útvarov so spravodajským zameraním, služieb osobitného určenia Policajného zboru a zvláštnych služieb Policajného zboru V, D
14. Komplexné organizačné štruktúry okrem sekcie verejnej správy a organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti, krajských úradov, okresných úradov, štátnych rozpočtových organizácií, štátnych príspevkových organizácií a zariadení v ich zriaďovateľskej pôsobnosti a útvarov so spravodajským zameraním, služieb osobitného určenia Policajného zboru a zvláštnych služieb Policajného zboru V, D
15. Organizácia, dislokácia, personálne, materiálne a finančné zabezpečenie útvarov so spravodajským zameraním PT
16. Organizácia, dislokácia, personálne, materiálne a finančné zabezpečenie služieb osobitného určenia Policajného zboru a zvláštnych služieb Policajného zboru, zákroky proti teroristom, únoscom a páchateľom organizovanej trestnej činnosti a odborný výcvik T
17. Osobná ochrana prezidenta, osôb určených vládou Slovenskej republiky, ochrana určených objektov, diplomatických a konzulárnych misií, technická ochrana, režimové opatrenia, systémy technického zabezpečenia objektov štátnej správy, objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov, formy a metódy kontroly bezpečnostných systémov, informácie, správy a dokumentácia V, D, T
18. Osobný spis, osobná evidenčná karta, náhradná evidenčná karta, personálny zošit, záznam o disciplinárnych odmenách a disciplinárnych opatreniach, kniha prírastkov a úbytkov, výkaz o disciplinárnych odmenách a disciplinárnych opatreniach, index personálnych spisov okrem sekcie verejnej správy a organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti, krajských úradov, okresných úradov, štátnych rozpočtových organizácií, štátnych príspevkových organizácií a zariadení v ich zriaďovateľskej pôsobnosti a útvarov so spravodajským zameraním, služieb osobitného určenia a zvláštnych služieb D
19. Vojnový rozpočet, rozpočty na zabezpečenie výstavby objektov, materiálu, techniky a služieb pre potreby obrany, ochrany a bezpečnosti V, D, T
20. Súhrnný rozpočet kapitoly, údaje o jeho plnení, ak je spracovaný na rozpočtové organizácie, až do úrovne rozpočtových položiek V, D
21. Mobilizačná pohotovosť, operačná pripravenosť, pohotovosť, doplňovanie osobami a vecnými prostriedkami, hmotné a mobilizačné rezervy, organizácia velenia a spojenia, hlavné a záložné vojnové pracovisko, plány činnosti, pracovné plány, dokumentácia, správy, vyhodnotenia, cvičenia, materiálové normy V, D, T
22. Krízový plán, plán evakuácie, dokumentácia V, D, T
23. Súhrnné zoznamy elektronických adries a kódové zabezpečenie prostriedkov varovania obyvateľstva D, T
24. Organizácia
- vládneho a zahraničného spojenia D
- spojenia pri ochrane určených osôb V
25. Informačné systémy Policajného zboru, civilnej ochrany, požiarnej ochrany, dátové fondy, utajované výstupné zostavy, ich technické a programové zabezpečenie, projektová, programová a užívateľská dokumentácia, koncepcia dátovej siete a spôsob prenosu údajov v počítačových sieťach, prístupy, kódy a heslá počas doby ich platnosti V, D, T, PT
26. Metódy, formy a spôsoby používania informačno-technických prostriedkov, metódy, formy a prostriedky operatívno-pátracej činnosti, výsledky, prehľady a rozbory ich použitia v konkrétnych prípadoch, špeciálne technické prostriedky V, D, T, PT
27. Evidencie a dokumenty spracúvané v súvislosti s použitím informačno--technických prostriedkov a prostriedkov operatívno-pátracej činnosti T
28. Technická dokumentácia informačno-technických prostriedkov T
29. Žiadosti o nasadenie informačno-technických prostriedkov a prostriedkov operatívno-pátracej činnosti T
30. Osobitné finančné prostriedky T
31. Nástrahová a zabezpečovacia technika T
32. Krycie doklady - žiadosti, evidencie T
33. Formy, metódy a spôsob vykonávania rádiového prieskumu T
34. Obranno-technické prehliadky T
35. Súhrnné údaje o príprave a výcviku policajtov V, D
36. Dokumentácia a činnosť kriminálnej a finančnej polície, služieb osobitného určenia a súčasti úradu inšpekčnej služby Policajného zboru, operatívno--taktická evidencia, plány, správy, informácie, ak neboli použité informačno--technické prostriedky a operatívno-pátracia činnosť V, D, T
37. Hlásenia o neobvyklých obchodných operáciách D
38. Materiálno-technické zabezpečenie policajných pracovísk, inventúry, výkazy, evidencie, predpísané normy materiálu, techniky, výzbroje, ak to nie je materiál bežnej potreby D
39. Evidencia preukazov a odznakov kriminálnej a finančnej polície D
40. Evidencie o služobných cestných vozidlách Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Policajného zboru, vojsk Ministerstva vnútra Slovenskej republiky D
41. Materiál a technika slúžiaca na výstavbu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Policajného zboru a Vojsk Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v osobitnom režime používania (napr. § 126 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách) V, D
42. Informácie o vyhradených technických zariadeniach dôležitých pre bezpečnosť, ktoré treba utajiť pre iný dôležitý záujem, a výsledky ich posúdenia T
43. Štatistické a blokovacie karty na osoby
- rozpracované v kriminálnom zväzku T
- stíhané osoby V
44. Technológia výroby alebo ochranné prvky služobných preukazov, občianskych preukazov, pasov, víz, vodičských preukazov, medzinárodných vodičských preukazov a tabuliek s evidenčným číslom, osvedčení o evidencii vozidiel, zbrojných preukazov, hromadných zbrojných preukazov, preukazov odbornej spôsobilosti a osvedčení (licencií) vydávaných na prevádzkovanie súkromných bezpečnostných služieb, rodných listov, kolkov, ceninovej tlače, pečiatok, lepidiel, atramentov, farieb D, T
45. Ochranné prvky cestovných dokladov štátov sveta D
46. Zabezpečenie prepravy jadrových materiálov
I. kat. T
II. kat. D
III. kat. V
47. Plány zásahov v jadrových energetických zariadeniach D
48. Koncepcia šifrovej ochrany informácií T
49. Dokumentácia, predpisy, pravidlá, údaje, vybrané zoznamy a evidencie na úseku šifrovej ochrany informácií pre stupeň
Prísne tajné PT
Tajné T
Dôverné a Vyhradené D
50. Opatrenia v boji so závažnou kriminalitou a prípady rozpracované prostredníctvom kriminálnych zväzkov D, T
51. Poznatkové fondy kriminálnej polície T
52. Informácie o totožnosti agenta podľa § 88 Trestného poriadku a osoby konajúcej v prospech Policajného zboru podlá § 41 zákona č. 73/ 1998 Z. z. T
53. Príprava mimoriadnych kontrolných opatrení až do začatia kontroly V
54. Dokumentácia z prešetrovania sťažností v pôsobnosti sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky V, D
55. Údaje o opatreniach na potláčanie trestnej činnosti T
56. Žiadosti a návrhy vyšetrovateľov prokurátorovi a príkazy vyšetrovateľov, materiály a informácie o týchto úkonoch a orgánov činných v trestnom konaní
- na použitie agenta podľa § 88b ods. 4 a 5 Trestného poriadku T
- na postup u svedka podľa § 101 ods. 7 Trestného poriadku T
- návrhy na ochranu a opatrenia podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 256/ 1998 Z. z., činnosť osobitnej komisie a na postup pri výsluchu svedka podľa § 101 ods. 3, 4 a 6 a § 101a Trestného poriadku D, T
- o údajoch tvoriacich predmet bankového tajomstva podľa § 8 ods. 2 a 3 Trestného poriadku do vybavenia žiadosti V
- na vydanie príkazu na zaistenie účtu podľa § 79c ods. 1 a 2 Trestného poriadku do zaistenia účtu alebo do nevydania príkazu prokurátorom V
- na vydanie príkazu na domovú prehliadku podľa § 83 ods. 1 Trestného poriadku do jej vykonania alebo do nevydania príkazu sudcom V
- na zadržanie zásielok podľa § 86 Trestného poriadku do vydania zásielky V
- na zámenu obsahu zásielok podľa § 87a Trestného poriadku do ich doručenia V
- na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky podľa § 88 ods. 1 a 3 Trestného poriadku D
- na sledovanie kontrolovanej dodávky podľa § 88a ods. 2 a 3 Trestného poriadku do doručenia dodávky alebo skončenia sledovania dodávky V
57. Učebné pomôcky spracované na výučbu predmetov informačno-technické prostriedky, operatívno-pátracia činnosť, spravodajská činnosť, pyrotechnika, obrana a ochrana objektov, semináre, záverečné, diplomové a kvalifikačné práce na uvedené témy V, D, T
58. Odborné činnosti kriminalisticko-expertízneho ústavu a ich zabezpečovanie vrátane výsledkov, informácií, evidencií a rozborov D
59. Súhrnné údaje o špeciálnych psychofyziologických operáciách V, D
60. Informácie z psychofyziologického overovania pravdovravnosti v prípravnom trestnom konaní používané v policajnej a bezpečnostnej praxi V, D
61. Informácie o leteckom snímkovaní, príprava, schvaľovanie a získaný fotografický materiál V, D, T
62. Hraničné dokumentárne dielo, mapy s uvedením trigonometrických bodov v súradnicovom systéme 1942, zabezpečovanie ochrany hranice V, D
63. Investičná výstavba podľa § 121 zákona č. 50/ 1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z., utajené objekty vrátane obstarávania V, D, T
64. Činnosť štátneho odborného dozoru v objektoch osobitnej dôležitosti V
65. Písomnosti a iné nosiče informácií o sieťových telekomunikačných systémoch (linkových a rádiových) obsahujúce údaje (topológia siete, prenosová sústava, dimenzovanie zväzkov prenosových vedení, číslovací plán, konfigurácia telekomunikačných uzlov), organizácia prevádzky, prevádzkové údaje (mierové, krízové) V, D, T
66. Koncepcia, organizácia, plány spojenia, predpisy, telefónne zoznamy, z ktorých je zrejmá organizácia utajených organizačných celkov rezortu V, D
67. Zariadenia utajeného prenosu správ, rádiostanice, zariadenia a systémy slúžiace na výstavbu a prevádzku telekomunikačných sietí, na sledovanie zdrojov rušenia a zneužívania rezortnej siete D
68. Úplný zoznam účastníkov telekomunikačnej siete D
- výpisy z neho, ak je z nich zrejmá organizácia, obsadenie funkcií, volacie znaky a funkčné čísla V
69. Trasy kuriérnych zásielok V
70. Blokácie osôb, vozidiel a vecí na hraničných priechodoch D
71. Vybavenie pultu strediska registrácie poplachov D
72. Stanoviská spravodajských zložiek k udeleniu štátneho občianstva Slovenskej republiky V
73. Prehľad žiadateľov o priznanie postavenia utečenca V

Príloha č. 9 k vyhláške č. 432/2001 Z. z.

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Poradové číslo Utajovaná skutočnosť Stupeň utajenia
1. Krízový plán ministerstva a zastupiteľských úradov D, T
2. Plán hlavných úloh ministerstva v oblasti obrany, ochrany a bezpečnosti D
3. Plány činnosti vedúcich zamestnancov organizačných útvarov ministerstva a vedúcich zastupiteľských úradov po vyhlásení stupňov pohotovosti D
4. Správy, informácie, dokumentácia a rozbory z oblasti obrany a bezpečnosti V, D, T
5. Systém opatrení na ochranu utajovaných skutočností v objektoch a zabezpečených priestoroch ministerstva a zastupiteľských úradov V, D, T
6. Príprava bezpečnostných opatrení na ochranu informácií, osôb a majetku až do vykonania týchto opatrení V, D
7. Údaje o kontakte a spojení pri plnení zvláštnych mierových misií a krízových opatrení V, D
8. Údaje a informácie o dovoze a vývoze vojenskej techniky alebo iných strategických materiálov, technológií a zariadení D, T
9. Informácie o pripravovaných obchodných rokovaniach a kontraktoch, ktorých vyzradenie by zvýhodnilo niektorú z konkurujúcich strán V, D
10. Informácie a dokumenty v oblasti bezpečnostnej politiky Slovenskej republiky a dôležité skutočnosti týkajúce sa vzťahov s medzinárodnými organizáciami a inými štátmi, ak to ich charakter vyžaduje V, D, T, PT
11. Návrhy na udelenie radov a vyznamenaní cudzím štátnym príslušníkom do ich odovzdania V
12. Príprava a stanoviská Slovenskej republiky na rokovanie pred medzinárodnými a rozhodcovskými inštitúciami, ak to ich charakter vyžaduje V, D, T
13. Analýzy, koncepčné a strategické materiály, stanoviská a informácie týkajúce sa zahraničných vzťahov a spolupráce vrátane príslušnej dokumentácie, ak to ich charakter vyžaduje V, D, T
14. Príprava vybraných podkladových materiálov do vedenia ministerstva a štátnych orgánov až do ich prerokovania V, D
15. Pokyny a usmernenia pre rokovania so zahraničnými delegáciami, ak to ich charakter vyžaduje V, D
16. Pracovné informácie, dokumenty a skutočnosti z diplomatického pôsobenia v rámci medzinárodných stykov, ak to ich charakter vyžaduje V, D
Oblasť medzinárodných vzťahov a stykov
17. Informácie, skutočnosti a dokumenty týkajúce sa medzinárodných rokovaní a ich prípravy vrátane rokovaní o zmluvných dokumentoch a záznamov o rozhovoroch, ak to ich charakter vyžaduje alebo sa na tom strany dohodnú V, D, T, PT
18. Údaje o výsledkoch spolupráce v určených oblastiach vedecko-technického rozvoja a vo vojenskej oblasti D, T, PT
19. Politicko-právne rozbory, návrhy a stanoviská k medzinárodnoprávnym otázkam, ak to ich charakter vyžaduje V, D, T
20. Utajované skutočnosti postúpené Slovenskej republike zahraničným subjektom v súlade s medzinárodnou zmluvou, upravené zodpovedajúcim stupňom utajenia V, D, T, PT
21. Schválené medzinárodné dokumenty, ak sa na tom zmluvné strany dohodnú V, D, T, PT
Personálna bezpečnosť
22. Návrhy na menovanie veľvyslancov do udelenia agrément prijímajúcou krajinou D
23. Návrhy na odvolanie veľvyslancov do ich podpísania prezidentom Slovenskej republiky D
24. Príprava personálnych opatrení do ich vykonania V, D
25. Bezpečnostný spis osoby a evidencie oprávnených osôb pre stupeň utajenia Vyhradené V
Objektová bezpečnosť
26. Komplexné opatrenia, správy a informácie o stave a spôsobe zabezpečenia ochrany utajovaných skutočností, osôb a majetku na ministerstve a zastupiteľských úradoch V, D, T
27. Umiestnenie, účel a režim ochrany alebo informácie o využití zvlášť určených pracovísk na ministerstve a zastupiteľských úradoch V, D, T
28. Údaje a informácie o stave a spôsobe zabezpečenia ochrany objektov cudzích zastupiteľských úradov v Slovenskej republike V, D, T
29. Prehľad, súhrnné údaje a charakteristiky o objektoch osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektoch určených pre ministerstvo D, T
30. Bezpečnostné projekty, smernice a plány ochrany utajovaných skutočností, osôb a majetku na ministerstve a zastupiteľských úradoch V, D
Oblasť špeciálneho spojenia
31. Údaje týkajúce sa materiálov, prostriedkov, systémov, programového vybavenia, kľúčového hospodárstva, dokumentácie, materiálno-technického a finančného zabezpečenia a evidencie šifrovej ochrany informácií na ochranu utajovaných skutočností ministerstva D, T, PT
32. Údaje týkajúce sa zásad, koncepcií, projektov, topológie, organizácie, prevádzky, použitých foriem a metód, kontrolnej činnosti a bezpečnosti šifrovej ochrany informácií na ochranu utajovaných skutočností ministerstva D, T, PT
33. Dokumenty a materiály z oblasti kryptológie a šifrových systémov a prostriedkov postúpené Slovenskej republike zahraničným subjektom v súlade s medzinárodnou zmluvou V, D, T, PT
34. Údaje týkajúce sa zásad, koncepcií, projektov, technických prostriedkov, organizácie, prevádzky a bezpečnosti použitých systémov a prostriedkov zahraničného a špeciálneho spojenia V, D, T, PT
35. Údaje týkajúce sa koncepcií, rozvoja, topológie, organizácie, prevádzky a bezpečnosti informačných systémov ministerstva D, T, PT
36. Menné zoznamy a osobná evidencia zamestnancov ministerstva zabezpečujúcich výkon šifrovej ochrany informácií, zahraničného a špeciálneho spojenia ministerstva V, D
Spisová a kuriérska služba
37. Odovzdávacie a preberacie protokoly utajovaných skutočností na ministerstve a zastupiteľských úradoch V, D
38. Informácie o obsahu diplomatickej a kuriérskej zásielky vrátane podrobných postupov a pokynov na prepravu kuriérskej pošty V, D
Ostatné skutočnosti
39. Skutočnosti súvisiace s mimoriadnymi formami finančných a devízových transakcií, ak sú utajovanými skutočnosťami alebo sa na tom dohodli zmluvné strany V, D, T
40. Príprava kontroly až do jej začatia, ak to jej charakter vyžaduje V
41. Zmluvne dohodnuté skutočnosti súvisiace so spoluprácou organizačných útvarov ministerstva a podriadených organizácií ministerstva so štátnymi bezpečnostnými orgánmi a organizáciami Slovenskej republiky v oblasti bezpečnosti, ochrany a obrany V, D, T, PT
42. Informácie súvisiace so zabezpečením ochrany zahraničných delegácií V, D
43. Systém ochrany výroby a tlače služobných preukazov a preukazov členov diplomatického zboru akreditovaného v Slovenskej republike V, D
44. Systém ochrany výroby a tlače preukazov zahraničného Slováka V, D
45. Agenda preletov, tranzitov a topografického snímkovania V, D

Príloha č. 10 k vyhláške č. 432/2001 Z. z.

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Poradové číslo Utajovaná skutočnosť Stupeň utajenia
1. Súdne spisy V, D, T, PT
2. Informácie a skutočnosti z medzinárodných rokovaní o zmluvných dokumentoch, schválené zmluvy a protokoly, ak to ich charakter vyžaduje alebo ak sa na tom zmluvné strany dohodnú V, D, T, PT
3. Utajované skutočnosti postúpené Slovenskej republike zahraničným subjektom v súlade s medzinárodnou zmluvou V, D, T, PT
4. Krízový plán, plány krízových opatrení subjektov hospodárskej mobilizácie, vojnová organizácia subjektu hospodárskej mobilizácie, účelová informácia z krízového plánu subjektu hospodárskej mobilizácie a metodický pokyn jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie V, D, T
5. Údaje o štruktúre a množstve hmotných rezerv a mobilizačných rezerv D, T
6. Návrhy žiadostí a informácie súvisiace s úkonmi v prípravnom konaní trestnom a iné skutočnosti z činnosti iného štátneho orgánu, ktoré by ohrozili životy jednotlivých fyzických osôb T
7. Údaje o dislokácii, systemizácii a organizácii ústavov na výkon väzby a ústavov na výkon trestu odňatia slobody pri poskytovaní ochrany chránenému svedkovi D, T
8. Údaje o ochrane ústavov na výkon väzby, ústavov na výkon trestu odňatia slobody a objektov súdov D, T
9. Koncepcia rozvoja a výstavby vybraných prostriedkov bezpečnosti používaných pri ochrane objektových sústav ústavov na výkon väzby, ústavov na výkon trestu odňatia slobody a objektov súdov D, T
10. Údaje o technických systémoch a prostriedkoch vnútornej a vonkajšej ochrany objektov a ich programového vybavenia D, T
11. Technická, prípravná a projektová dokumentácia objektov, v ktorých sa vykonáva výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody, vrátane objektov na zabezpečenie vnútornej a vonkajšej ochrany a obrany D, T
12. Technická dokumentácia zabezpečovacieho zariadenia špeciálnych eskortných dopravných prostriedkov a ich ovládanie D, T
13. Zabezpečovanie neodkladných opatrení a program ochrany svedka vo výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody vrátane údajov o príslušníkoch podieľajúcich sa na tejto činnosti T
14. Rozhodnutia súdu, návrhy, žiadosti, informácie súvisiace s agentom (§ 88b Trestného poriadku), s utajeným a chráneným svedkom (§101 ods. 5 Trestného poriadku) T
15. Mimoriadne opatrenia na zabezpečenie nerušeného chodu súdnej činnosti T
16. Opatrenia hospodárskej mobilizácie a jej pripravenosť D
17. Rozhodnutia, návrhy, žiadosti a informácie súvisiace s úkonmi v predprípravnom a prípravnom konaní trestnom a iné skutočnosti z činnosti iného štátneho orgánu, ktoré by ohrozovali bezpečnosť a dôstojnosť jednotlivých fyzických osôb D
18. Príprava rozhodnutí prezidenta Slovenskej republiky o amnestii (jej vyhlásením sa stupeň utajovania ruší) D
19. Obsah prípravných prác spojených s hromadným prepúšťaním osôb z výkonu väzby alebo z výkonu trestu odňatia slobody D
20. Systemizácia a personálna evidencia Zboru väzenskej a justičnej stráže D
21. Vybrané údaje o stave a spôsobe zabezpečenia ochrany sudcu, jeho rodinných príslušníkov a jeho obydlia (§ 34 ods. 5 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich) D
22. Rozhodnutia súdov, návrhy, žiadosti, informácie súvisiace so zaistením nároku poškodeného (§37 Trestného poriadku), s manipuláciou so zásielkou v trestnom konaní (§ 86 až 87 Trestného poriadku), s príkazom na domovú prehliadku (§ 82 Trestného poriadku), s príkazom na prehliadku iných priestorov a pozemkov (§ 83a Trestného poriadku) V, D
23. Evidencia osôb a vecných prostriedkov na účely obrany V
24. Návrhy, žiadosti a informácie súvisiace s úkonmi v prípravnom konaní trestnom, ktoré by mohli viesť k mareniu prípravného konania V
25. Údaje zo spisov ministerstva týkajúcich sa žiadosti cudzieho štátu o vydanie osoby (extradíciu) zo Slovenskej republiky alebo žiadosti Slovenskej republiky o vydanie osoby (extradíciu) z cudziny V
26. Rozhodnutie ministra o povolení alebo nepovolení vydania osoby na trestné konanie do cudziny alebo rozhodnutia cudzieho štátu o povolení či nepovolení vydania osoby do Slovenskej republiky, termín vydania a prevozu V
27. Žiadosť cudzích orgánov o špecializovanú právnu pomoc (netýka sa bežných žiadostí o doručenie písomností a výsluch osôb) V
28. Údaje súvisiace so žiadosťou cudzích orgánov o právnu pomoc, ak o nezverejnenie údajov požiada cudzí dožadujúci orgán V
29. Údaje súvisiace so žiadosťou cudzích alebo slovenských orgánov o právnu pomoc, ak by ich zverejnenie mohlo viesť k zmareniu požadovanej právnej pomoci V
30. Rozbory stavu a príčin trestnej činnosti v ozbrojených silách V
31. Denný rozkaz riaditeľa ústavu na výkon väzby a riaditeľa ústavu na výkon trestu odňatia slobody V, D
32. Čiastkové údaje o organizácii, úlohách a spôsobe výkonu strážnej a eskortnej služby a výcviku príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže V
33. Operatívne plány pátrania po osobách, ktoré utiekli z výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody V
34. Údaje o mimoriadnych bezpečnostných opatreniach Zboru väzenskej a justičnej stráže a čiastkové údaje o mimoriadnych udalostiach V
35. Údaje o súčinnostných akciách s inými ozbrojenými zbormi a vybraná dokumentácia spoločného výcviku V
36. Údaje o počtoch a druhu výzbroje, munície a výbušnín v Zbore väzenskej a justičnej stráže V
37. Správy, analýzy a vyhodnotenia o personálnej situácii a prijatých opatreniach v Zbore väzenskej a justičnej stráže V
38. Psychologické vyšetrenie príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže alebo uchádzačov o služobný pomer v Zbore väzenskej a justičnej stráže V
39. Opatrenia na predchádzanie trestnej a inej nedovolenej činnosti v Zbore väzenskej a justičnej stráže V

Príloha č. 11 k vyhláške č. 432/2001 Z. z.

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Poradové číslo Utajovaná skutočnosť Stupeň utajenia
1. Smernice a plány na uvádzanie rezortu Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „rezort obrany”) do bojovej pohotovosti T
2. Komplexné správy, analýzy a štúdie o stave zabezpečenia obrany Slovenskej republiky Armádou Slovenskej republiky (ďalej len „armáda”) PT
3. Komplexné správy, analýzy a štúdie o stave zabezpečenia obrany Slovenskej republiky armádou na úrovni veliteľstiev a útvarov T
4. Rozkazy, smernice a opatrenia vzťahujúce sa na použitie armády na prikrytie štátnej hranice v prípadoch ohrozenia a v iných krízových situáciách, ak to ich povaha vyžaduje T, PT
5. Súhrnné údaje o operačnej a bojovej pohotovosti armády
a) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”), generálny štáb armády PT
b) veliteľstva vojsk T
c) vojenské útvary D
6. Súhrnné požiadavky, plány a prehľady vyčlenených objektov účelových zariadení (ciest, železníc, mostov, tunelov a podobne) za brannej pohotovosti štátu
a) ministerstvo, generálny štáb armády PT
b) ostatné zložky T
7. Mobilizačné plány, bojová dokumentácia, nariadenia na spracovanie mobilizačných plánov, riadiace a súhrnné dokumenty hlavných funkcionárov
a) ministerstvo, generálny štáb armády PT
b) ostatné zložky T
8. Operačný plán použitia vzdušných síl armády a pozemných síl armády T, PT
9. Koncepčné dokumenty, komplexný plán a súhrnné údaje o zabezpečení a riadení obrany za brannej pohotovosti štátu T, PT
10. Databáza prvkov obrannej infraštruktúry PT
11. Súhrnné údaje o koncepcii obrannej infraštruktúry, o príprave prvkov obrannej infraštruktúry, o centralizovanej databáze prvkov obrannej infraštruktúry, katalógy údajov o prvkoch obrannej infraštruktúry a závery z kontrolnej činnosti týchto prvkov PT
12. Koncepčná a súhrnná dokumentácia operačnej prípravy teritória štátu na obranu T, PT
13. Súhrnné údaje o počtoch osôb, výzbroje, techniky a munície v mobilizačnej, operačnej a bojovej pripravenosti armády
a) ministerstvo, generálny štáb armády, veliteľstva vojsk PT
b) ostatné zložky D
14. Súhrnné údaje o mobilizačnej, operačnej a bojovej pripravenosti armády, o príprave obrannej infraštruktúry, plán na obranu štátu, operačná a bojová dokumentácia T, PT
15. Súhrnné údaje o sortimente, množstve, rozmiestnení a ochrane hmotných rezerv všetkého druhu pre potreby armády
a) ministerstvo, generálny štáb armády PT
b) veliteľstva vojsk, úrady a zariadenia T
c) útvary D
16. Podrobný a súhrnný rozpis rozpočtu kapitoly ministerstva - špecifikácia úloh vojenskej vedy a techniky, obrannej infraštruktúry a vojenského spravodajstva T, PT
17. Komplexné a plánovacie dokumenty týkajúce sa perspektívy výstavby ozbrojených síl, ich vyzbrojovania a materiálneho zabezpečenia T, PT
18. Súhrnné údaje o výstavbe armády T, PT
19. Celkový prehľad o osobitných zásobách peňažných prostriedkov v slovenskej mene a peňažných prostriedkov v cudzej mene pripravených na obdobie brannej pohotovosti štátu a o ich rozmiestnení T, PT
20. Súhrnné údaje o konvenčnej výzbroji a technike
a) ministerstvo, generálny štáb armády PT
b) úrady a zariadenia T
c) veliteľstva vojsk, útvary D
21. Súhrnné počty dopravných prostriedkov (železničných, cestných) slúžiacich na využívanie v rezorte obrany za brannej pohotovosti štátu T, PT
22. Spôsob realizácie a riadenia materiálneho zabezpečenia mobilizačnej, operačnej a bojovej pripravenosti armády
a) útvary T
b) rezort obrany PT
23. Súhrnné údaje o telekomunikačnej sústave a organizácii velenia T, PT
24. Plány spojenia pri uvádzaní vojsk do stupňov bojovej pohotovosti, údaje o telekomunikačných okruhoch prenajatých a zriadených pre potreby obrany a bezpečnosti štátu T, PT
25. Katalógy (zoznamy) údajov o trigonometrických bodoch zariadení na obranu štátu a ostatných účelových zariadení v súradnicovom systéme 1942 PT
26. Katalógy súradníc geodetických bodov v systéme S-42/83 vrátane prílohových máp vydávané Topografickou službou armády a súradnice trigonometrických bodov zo súvislého územia väčšieho ako územie zobrazené v jednom mapovom liste mierky 1 : 100 000 PT
27. Určené úlohy vedecko -technického rozvoja výzbroje a ostatnej techniky, výskumné a vývojové práce dôležité pre obranu a bezpečnosť štátu a výsledky vojskových skúšok, ak to ich povaha vyžaduje T, PT
28. Súhrnné údaje o dovoze a vývoze vojenskej techniky a materiálu týkajúceho sa oblasti špeciálnych síl PT
29. Súhrnné údaje o dovoze a vývoze vojenskej techniky alebo iných strategických materiálov, technológií a zariadení D, T, PT
30. Celková organizácia, zloženie, úlohy, zabezpečenie činnosti, prostriedky, evidencie a súhrnné výsledky spravodajskej činnosti v mieri a za brannej pohotovosti štátu T, PT
31. Spravodajské informácie o činnosti ozbrojených síl záujmových štátov, zvláštne spravodajské informácie, spravodajské analýzy rôzneho charakteru a spravodajské databázy údajov T, PT
32. Súhrnné údaje o prostriedkoch a organizácii bezpečnosti komunikačných a informačných systémov D, T, PT
33. Bezpečnostné projekty technických prostriedkov, komunikačných a informačných systémov určených na spracovanie informácií obsahujúcich utajované skutočnosti stupňa utajenia Prísne tajné, Tajné, Dôverné a Vyhradené vrátane bezpečnostných smerníc, ak to ich povaha vyžaduje V, D, T, PT
34. Súhrnné údaje o zvláštnom programovom a technickom vybavení na ochranu informácií stupňa utajenia Prísne tajné v oblasti komunikačných a informačných systémov a automatizácie velenia T, PT
35. Súhrnné údaje o frekvenčných údajoch prieskumných a streleckých rádiolokátorov; kmitočtová služba protilietadlových navádzacích a vysielacích systémov, palebných prostriedkov a technologických zariadení na ich kontroly PT
36. Smernice, nariadenia, plány zabezpečenia a prostriedky prieskumu, spravodajskej činnosti a rádioelektronickej ochrany armády a ich celková organizácia T, PT
37. Technické prostriedky na vytváranie, spracovanie, prenos a archivovanie informácií, ak to ich povaha vyžaduje T, PT
38. Súhrnné údaje o prostriedkoch a zabezpečení rádioelektronickej ochrany D, T, PT
39. Súhrnné informácie a materiály spravodajských zložiek o ich úlohách, organizácii, zložení, o personálnych veciach príslušníkov a zamestnancov, o zabezpečení činnosti a evidencie vedené spravodajskými zložkami PT
40. Použitie informačno-technických a informačno-operatívnych prostriedkov, ich výsledky, prehľady a rozbory, zabezpečenie a dokumentácia PT
41. Rozhodnutia súdu o použití informačno-technických prostriedkov PT
42. Rozhodnutie súdu o kontrolovanej dodávke (§ 88a ods. 5 Trestného poriadku) PT
43. Koncepčné a rozborové materiály týkajúce sa výskumu a vývoja informačných a komunikačných systémov a ich technických prostriedkov PT
44. Správy, hlásenia, rozbory, analýzy, prehľady a ostatné dokumenty a materiály týkajúce sa výskumu a vývoja v oblasti kryptológie, formy a metódy kryptológie používané v šifrovej ochrane informácií, opis a rozbor šifrových systémov PT
45. Zásady šifrovej ochrany informácií, údaje a dokumenty týkajúce sa šifrovej ochrany informácií, ako aj systémov a prostriedkov šifrovej ochrany informácií na ochranu utajovaných skutočností stupňa utajenia Prísne tajné vrátane šifrových materiálov PT
46. Súhrnné údaje o šifrových materiáloch PT
47. Kľúčové materiály systémov a prostriedkov šifrovej ochrany informácií na ochranu utajovaných skutočností D, T, PT
48. Systémy a technické prostriedky šifrovej ochrany informácií na ochranu utajovaných skutočností stupňa utajenia Prísne tajné, Tajné, Dôverné a Vyhradené, schémy, technický opis, náhradné dielce týchto prostriedkov a šifrové materiály D, T, PT
49. Správy, hlásenia, rozbory, analýzy, prehľady a ostatné dokumenty a materiály týkajúce sa výskumu a vývoja v oblasti kryptológie, formy a metódy kryptológie používané v šifrovej ochrane informácií, opis a rozbor šifrových systémov PT
50. Informácie o skutočnosti z medzinárodných rokovaní o zmluvných dokumentoch, ich príprava, schválené zmluvy a protokoly, ak to ich charakter vyžaduje alebo sa na tom zmluvné strany dohodnú V, D, T, PT
51. Informácie z medzinárodných rokovaní v oblasti plnenia partnerských cieľov a prístupových programov vstupu do NATO, ak to ich charakter vyžaduje PT
52. Spolupráca v určených oblastiach vedecko-technického rozvoja a vo vojenskej oblasti, ak to ich charakter vyžaduje alebo ak to ustanovuje medzinárodná zmluva PT
53. Utajované skutočnosti postúpené Slovenskej republike zahraničným subjektom V, D, T, PT
54. Prehľad hlásení na zabezpečenie prechodu do bojovej pohotovosti D, T
55. Súhrnné údaje o mobilizačných priestoroch, o dislokácii miest sústredenia velenia pozemných síl a palebných postavení protivzdušnej obrany, raketového vojska a vojenských veliteľstiev za brannej pohotovosti štátu T
56. Mapa priestorov sústredenia vojsk pri uvádzaní do stupňov bojovej pohotovosti D, T
57. Čiastkové údaje z plánu mobilizačného rozvinutia vojsk a súhrnné údaje (správy) o mobilizačnej pohotovosti vojsk V, D, T
58. Ostatné dokumenty týkajúce sa mobilizačnej pohotovosti vojsk, jednotlivé časti (dokumenty) správ o mobilizačnej pohotovosti vojsk, kontroly zabezpečenia mobilizačnej pohotovosti a ich vyhodnotenia V, D, T
59. Koncepcia mobilizačného rozvinutia armády T
60. Ostatné dokumenty mobilizačných plánov (bojovej dokumentácie) okrem určovacích listov a povolávacích rozkazov V, D, T
61. Plány uvádzania vojsk do stupňov bojovej pohotovosti, mobilizačné plány T
62. Spôsob zabezpečenia a riadenia materiálového zabezpečenia mobilizačného rozvinutia vojsk ozbrojených síl armády D, T
63. Súhrnný prehľad o vojnových organizačných štruktúrach s otvoreným názvom alebo s krycím číslom v súvislosti s dislokáciou T
64. Plány ženijnej ochrany a obrany vojenských objektov, letísk a postavení oddielov protivzdušnej obrany a dokumentácia ženijného budovania palebných postavení (záložných palebných postavení) a veliteľských stanovíšť protivzdušnej obrany T
65. Čiastočná a pomocná operačná dokumentácia týkajúca sa obrany štátu D, T
66. Čiastočné dokumenty pre vykonávateľov uvádzania do stupňov bojovej pohotovosti T
67. Prehľady o vojenských prepravách a podklady na ich realizáciu v čase brannej pohotovosti štátu T
68. Vybrané údaje a finančné zabezpečenie na obdobie brannej pohotovosti štátu -celkový prehľad o osobitných zásobách peňažných prostriedkov a prehľad o ich rozmiestnení D, T
69. Viacročné rozpočtové výhľady vypracované v rámci systému obranného plánovania D, T
70. Operačné zabezpečenie, zabezpečenie bojovej činnosti na obdobie mieru a zabezpečenie mimoriadnych opatrení (dokumentácia na riešenie krízových situácií a mimoriadnych situácií) T
71. Trigonometrické body zariadení na účely špecializácie raketového vojska a delostrelectva T
72. Súhrnné požiadavky a údaje o spôsobe a stave zabezpečenia potrieb armády na obdobie brannej pohotovosti štátu podľa tabuliek vojnových počtov D, T
73. Evidencie motorových vozidiel a mechanizačných prostriedkov z civilného sektora a ostatných vecných prostriedkov D, T
74. Správy a informácie o stave zabezpečenia obrany D, T
75. Príprava podkladových materiálov pre vládu Slovenskej republiky, Radu obrany štátu v oblasti obranného plánovania a výstavby armády, ak to ich charakter vyžaduje D, T
76. Čiastkové výkazy počtov osôb obsahujúce prehľady útvarov D
77. Celkové počty generálov, dôstojníkov a práporčíkov (v činnej službe i zálohe) podľa druhov vojsk organizačných stupňov, podľa podriadenosti, kvalít (tabuľka, zostava z počítača, na magnetickom médiu) T
78. Koncepčné a rozborové materiály o výstavbe armády D, T
79. Koncepcie rozvoja vyzbrojovania druhov vojsk a špeciálnych síl T
80. Súhrnné údaje o plánovaných stratách osôb, techniky a materiálu vo vojskách armády pri obrane Slovenskej republiky a údaje o ich spotrebe a úhrade D, T
81. Riešenie, rozbory, oponentské posudky a štúdie úloh vedecko-technického rozvoja armády V, D, T
82. Dokumentácia (plány, nariadenia) na vykonanie reorganizačných a redislokačných zmien do ich vykonania T
83. Riešenie materiálneho zabezpečenia výstavby armády a) útvary b) rezort obrany V T
84. Dokumenty týkajúce sa systému plánovania, programovania a rozpočtovania výstavby armády T
85. Vybrané údaje a aktualizácia dát o vojskách z hľadiska bojových parametrov a bojového použitia D, T
86. Vybrané údaje o výstavbe armády T
87. Údaje o rozpočte vybraných projektov vojenskej výroby a úlohy rozvoja vojenskej vedy a techniky a tomu zodpovedajúce údaje o ich plnení T
88. Vojenskovedecké konferencie podľa charakteru prerokúvanej problematiky V, D, T
89. Etapy výskumu, vývoja a skúšok vrátane využitia novej techniky podľa stupňa utajenia určeného zadávateľom úlohy V, D, T
90. Rozborové práce, štúdie, informačné správy o stave, vývoji, poznatkoch a skúsenostiach z oblasti vojenskej vedy a techniky podľa skutočného obsahu informácií V, D, T
91. Súhrnné plány technického rozvoja (výskumu, vývoja, skúšok) T
92. Údaje o výskumných a vývojových prácach a úlohách vedecko-technického rozvoja, ako aj výsledky vojskových skúšok v oblasti vojenskej výzbroje a techniky dôležitých pre obranu a bezpečnosť štátu T
93. Údaje o výrobe, vývoji a výskume vybraných prostriedkov elektronického boja a ich zavádzanie do výzbroje pozemných a vzdušných síl armády T
94. Výskumné práce a ďalšie práce (dokumenty) obsahujúce výsledky vedeckých výskumov podľa skutočného obsahu práce V, D, T
95. Súhrnná projektová alebo prípravná dokumentácia vrátane dislokačných údajov o utajovanej výstavbe vojenského objektu, ak ju navrhne budúci užívateľ T
96. Súhrnné údaje o vedecko-informačných požiadavkách a činnosti podľa skutočného obsahu informačnej činnosti T
97. Čiastkové riešenia, rozbory, oponentské posudky a štúdie, úlohy vedecko--technického rozvoja výzbroje techniky a informačných systémov V, D, T
98. Jednotlivé spojovacie systémy, perspektívy rozvoja spojovacích sústav a programové vybavenie slúžiace na riadenie digitálnych spojovacích systémov D, T
99. Používané technické prostriedky a systémy v armáde, ak to ich povaha vyžaduje T
100. Súhrnné údaje o prostriedkoch a zabezpečení Vojenského informačného systému o území (ďalej len „VISÚ”) T
101. Vojskové skúšky nových bojových prostriedkov, ich takticko-technické údaje T
102. Technické riešenia a zdokonalenia dôležité pre obranu a bezpečnosť, ktoré treba utajiť pre iný dôležitý záujem štátu T
103. Plány investičnej výstavby, projektová alebo prípravná dokumentácia s dislokačnými, účelovými a technickými údajmi o objektoch osobitnej dôležitosti D, T
104. Súhrnná dokumentácia telekomunikačných okruhov pripravených na obdobie brannej pohotovosti štátu s uvedením podrobného priebehu a presného určenia všetkých koncových bodov T
105. Plány spojenia pri uvádzaní vojsk do stupňov bojovej pohotovosti, údaje o aktivačnom a prednostnom spojení D, T
106. Súhrnná dokumentácia zriadených a pripravených rádiových sietí a rádiových smerov vrátane použitých volacích znakov, preverovacích čísel a frekvencií D, T
107. Údaje o dislokácii neaktivovaných veliteľských stanovíšť a záložných veliteľských stanovíšť T
108. Súhrnný prehľad priestorov sústredenia za brannej pohotovosti štátu T
109. Letecké a pozemné meračské snímky a snímky leteckého diaľkového prieskumu územia štátu, ak to ich povaha vyžaduje T
110. Prevádzkovo-technické údaje o vojenských letiskách a kapacity jednotlivých vojenských letísk v spojení s dislokáciou D, T
111. Mapové podklady so zákresmi vojenských objektov vrátane ich ochranných a bezpečnostných pásiem na účely ochrany územných záujmov rezortu obrany D, T
112. Súhrnný prehľad objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov, charakteristika útvarov a zariadení, ich dislokácia, kapacita, technické možnosti, projektová dokumentácia D, T
113. Katalóg objektov osobitnej dôležitosti slúžiaci pre potreby ochrany utajovaných skutočností pri leteckom meračskom snímkovaní T
114. Súhrnné prehľady o kapacitách vojenských objektov na teritóriu štátu D, T
115. Prehľad ohrozených priestorov a chránených území na teritóriu Slovenskej republiky D, T
116. Súhrnné údaje o špeciálnych psychologických operáciách T
117. Súhrnné údaje týkajúce sa evidencie osôb zaradených na práce na úseku šifrovej ochrany informácií T
118. Kódovacie tabuľky vybraných druhov vojsk a údaje na kódovanie máp, pravidlá ich zostavovania a používania T
119. Používané prostriedky šifrovej ochrany informácií, súhrnné údaje materiálno--technického a finančného zabezpečenia, formy a metódy činnosti šifrovej služby a jej organizačná štruktúra T
120. Údaje o organizácii a prevádzke systémov a technických prostriedkov šifrovej ochrany informácií využívaných v rezorte obrany T
121. Technické prostriedky na vytváranie, spracovanie, prenos a archivovanie informácií, ak to ich povaha vyžaduje T
122. Armádna dátová sieť, informačný a automatizovaný systém velenia a riadenia rezortu obrany T
123. Dokumenty zásadného charakteru (dlhodobé výhľady) týkajúce sa koncepcie rozvoja informatiky a automatizácie velenia a riadenia v rezorte obrany a na nich nadväzujúce plány výstavby T
124. Prevádzka a aktualizácia štábnych informačných systémov a ich databáz D, T
125. Spôsob riešenia, realizácia, prevádzkovanie a riadenie bezpečnosti v informačných systémoch armády T
126. Súhrnné údaje o prostriedkoch a zabezpečení rádioelektronickej ochrany a bezpečnosti komunikačných a informačných systémov armády T
127. Tvorba koncepcie, analýzy a vývoj štábnych informačných systémov v súlade so štátnym informačným systémom D, T
128. Vybrané dokumenty a predpisy súvisiace s prístupovým programom vstupu do NATO T
129. Koncepcia rozvoja, vybrané časti informačného systému, vybrané dokumenty a predpisy šifrovej ochrany informácií T
130. Technické prostriedky šifrovej ochrany informácií charakteru Tajné, náhradné dielce (šifrovacie časti), technická dokumentácia, pravidlá práce s technikou, vybrané predpisy a smernice T
131. Bezpečnostný podsystém VISÚ T
132. Súhrnné údaje Centrálnej priestorovej databázy VISÚ T
133. Súhrnné údaje týkajúce sa informačných systémov a ich bezpečnostných mechanizmov T
134. Bezpečnosť technických prostriedkov informačných systémov, režimové opatrenia slúžiace na ochranu utajovaných skutočností vrátane systémov technického zabezpečenia T
135. Bezpečnostné projekty technických prostriedkov a informačných systémov určených na spracovanie údajov, ak to ich povaha vyžaduje T
136. Formy a metódy kontroly bezpečnosti systémov a prostriedkov šifrovej ochrany informácií T
137. Kmitočtové pásma rádioelektronických prostriedkov armády, ich rozdelenie a využitie T
138. Menovité kmitočty rádiolokačných prostriedkov T
139. Prevádzkové údaje pre jednotlivé druhy spojenia, varianty volacích znakov a funkčných čísel D, T
140. Súhrnný prehľad o rozmiestňovaní spojovacích zariadení na teritóriu D, T
141. Súhrnné údaje o organizácii a prevádzke špeciálneho spojenia vrátane konverznej a kódovacej tabuľky T
142. Kódovacie tabuľky velenia štábov T
143. Údaje na kódovanie jednotnej siete protivzdušnej obrany T
144. Údaje o dislokácii síl a prostriedkov a riadiacich orgánov elektronického boja v čase brannej pohotovosti štátu, vybrané údaje, úlohy a činnosť T
145. Informácie, dokumenty a materiály o organizácii, zložení, personálnych veciach a úlohách špeciálnych síl a o zabezpečení ich činnosti T
146. Údaje o špeciálnom, hĺbkovom, vojskovom prieskume - organizácia, plány, spôsoby činnosti, metodika výcviku, použitie špeciálnej techniky a prostriedkov T
147. Údaje o špeciálnom prieskume - organizácia, plány, prostriedky a možnosti použitia, odborná príprava špecialistov elektronického prieskumu D, T
148. Údaje o špeciálnej činnosti vojenských prostriedkov elektronického boja v operáciách T
149. Vybrané údaje o prevádzke systémov a prostriedkov elektronického boja D, T
150. Súhrnné a pravidelné informácie o činnosti záujmových ozbrojených síl vrátane prevádzkovo-technických podkladov T
151. Informácie o javoch a osobách, ktoré by mohli ohroziť záujmy štátu T
152. Spôsoby získavania údajov a správ o vojenskom a ekonomickom potenciáli a vojensko-politických plánoch záujmových štátov a ich ozbrojených síl T
153. Termínované a aktuálne informácie o činnosti záujmových ozbrojených síl vrátane prevádzkovo-technických podkladov T
154. Údaje o celkovej organizácii operačného prieskumu, spravodajskej činnosti a rádioelektronickej ochrany T
155. Výsledky prieskumu, spravodajskej činnosti a rádioelektronickej ochrany armády T
156. Informácie a materiály spravodajských služieb o ich úlohách, organizácii, zložení, o personálnych veciach príslušníkov a zamestnancov, o zabezpečení činnosti a evidencie vedené spravodajskými službami D, T
157. Výsledky merania vyžarovanej parazitnej elektromagnetickej energie utajovaných rádioelektronických zariadení a prostriedkov v súvislosti s dislokáciou T
158. Formy, metódy, plánovacie dokumenty, nariadenia a výsledky činnosti útvarov a jednotiek elektronického boja T
159. Súhrnné údaje o organizácii a plánovaní elektronického boja v operáciách armády T
160. Zber, analýza a archivácia výsledkov elektronického prieskumu na strategickom stupni D, T
161. Koncepčné, plánovacie a rozborové dokumenty v oblasti bojovej pohotovosti T
162. Formy, metódy, prostriedky, zameranie, plánovacie dokumenty a výsledky spravodajskej činnosti vrátane analytickej a informačnej činnosti, ako sú okamžité informácie systému spravodajskej výstrahy, čiastkové spravodajské analýzy a informácie T
163. Informácie a dokumenty o území, armáde a vojenských objektoch susedných štátov T
164. Prevádzkovo-technické a spravodajské hlásenia T
165. Organizácia, zloženie, úlohy, zabezpečenie činnosti, prostriedky, evidencie a výsledky spravodajskej činnosti, dokumenty riešiace spravodajskú činnosť D, T
166. Dislokácie útvarov, palebných postavení a veliteľských stanovíšť protivzdušnej obrany, údaje o vyčlenených silách a prostriedkoch, lehoty ich pripravenosti, priestory zistenia vzdušných cieľov v závislosti od výšok, priestory odpálenia a ničenia T
167. Organizačné štruktúry a dislokácia vybraných útvarov a pracovísk osobitného určenia T
168. Letecké meračské snímky obsahujúce objekty osobitnej dôležitosti, na ktorých nebolo vykonané ochranné prekrytie T
169. Súhrnné údaje o stave a spôsobe zabezpečenia ochrany objektov osobitnej dôležitosti D, T
170. Rozhodnutia, návrhy, žiadosti a informácie súvisiace s úkonmi v prípravnom trestnom konaní, ktoré by ohrozili bezpečnosť a dôstojnosť jednotlivých fyzických osôb D
171. Etapy (čiastočné výsledky) programov (projektov, úloh) vedy, výskumu a modernizácie podlá stupňa utajenia učeného zadávatelbm T
172. Takticko-technické zadanie, resp. takticko-technické požiadavky na programy (projekty, úlohy) vedy, výskumu a modernizácie výzbroje, techniky a materiálu podľa stupňa utajenia učeného zadávatelbm T
173. Technické údaje o vybranej technike z dovozu, ak sa určí po vzájomnej dohode T
174. Nástupy nových výrob na zabezpečenie armády, plány hlavných úloh oddelenia riadenia zástupcov vojenskej správy Úradu pre výzbroj, techniku a materiál ministerstva na kalendárny rok a nariadenia na vykonanie skúšok overovacej série utajovanej techniky D, T
175. Údaje o vojenskej výrobe, dodávkach, kvalite a spoľahlivosti vybraných druhov novozavádzanej vojenskej techniky, výsledky skúšok T
176. Čiastkové úlohy vedecko-technického rozvoja výzbroje elektronického boja T
177. Špeciálna výroba a úlohy rozvoja vojenskej vedy a techniky z hľadiska cenového, riešenie sporov pri ponukových cenách týchto výkonov, kontrola cien a vedenie súhrnnej evidencie D, T
178. Špeciálne vybavenie výskumných, vývojových a skúšobných pracovísk rezortu D, T
179. Teritoriálne a objemové údaje o vývoze a technickej pomoci, podklady na rozhodnutie o vývoze hromadných alebo dôležitých dodávok D, T
180. Medzinárodné zmluvné dokumenty a záznamy z medzinárodných rokovaní o dovoze, vývoze a technickej pomoci, ak sa na tom zmluvné strany dohodli D, T
181. Krízový plán D, T
182. Plány spolupráce medzi ministerstvom a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky - vyčlenené sily a prostriedky armády počas krízových a mimoriadnych situácií a časové limity ich vyčleňovania D, T
183. Krízový štatistický informačný systém, jeho pracovné materiály T
184. Súhrnné údaje o plánovaných alebo čerpaných finančných prostriedkoch pre programy (projekty, úlohy) vedy, výskumu a modernizácie do ich zverejnenia T
185. Prehľady zásob štátnych hmotných rezerv určených pre armádu podľa jednotlivých materiálových tried v hmotných jednotkách a miestach uloženia D, T
186. Prehľady mobilizačných rezerv jednotlivých organizácií rezortu obrany v hmotných jednotkách a miestach uloženia D, T
187. Evidencie materiálu špecifického a komerčného charakteru vrátane materiálu nedotknuteľných zásob T
188. Súhrnné údaje a číselné stavy materiálneho a technického zabezpečenia mobilizácie armády D, T
189. Údaje, ktorých zverejnenie by mohlo spôsobiť poškodenie, ničenie, rušenie životného prostredia a jeho častí alebo ich inak nepriaznivo ovplyvniť D, T
190. Určené údaje o preprave jadrového materiálu a rádioaktívneho odpadu zaradeného do I. kategórie T
191. Dokumentácia osobitných foriem verejného obstarávania D, T
192. Špeciálna výroba a úlohy rozvoja vojenskej vedy a techniky z hľadiska cenového, riešenie sporov pri ponukových cenách týchto výkonov, kontrola cien a vedenie súhrnnej evidencie D, T
193. Návrhy, žiadosti a informácie v oblasti bezpečnosti letov súvisiace aj s úkonmi v trestnom konaní D, T
194. Mimoriadne opatrenia na zabezpečenie nerušeného chodu súdnej činnosti T
195. Rozhodnutia súdu, návrhy, žiadosti, informácie súvisiace s agentom (§ 88b Trestného poriadku), s utajeným a chráneným svedkom (§ 101 ods. 5 Trestného poriadku) T
196. Prehľad bojového rozdelenia a prehľad bojaschopnosti D, T
197. Vybrané údaje o organizácii velenia a technickom vybavení v oblasti automatizácie a o organizácii bezpečnostných systémov v armáde D
198. Údaje o prostriedkoch ochrany a bezpečnosti komunikačných a informačných systémov D
199. Vybrané údaje o organizácii velenia útvarov a jednotiek elektronického boja, osobitnom programovom a technickom vybavení prostriedkov elektronického boja v oblasti automatizácie D
200. Plány bezpečnosti spojenia a opatrenia na utajené spojenie D
201. Vybraná dokumentácia zriadených a pripravených rádiových sietí a rádiových smerov vrátane použitých volacích znakov, preverovacích čísel a frekvencií D
202. Vybrané údaje o telekomunikačnej sústave a organizácii velenia, programovom a technickom vybavení v oblasti informačných systémov D
203. Uvádzanie otvorených názvov mierových útvarov s krycími číslami a dislokáciou V, D
204. Spracované podklady na rozpis rozpočtových kapitol rezortu obrany V, D
205. Spracovanie návrhu rozpočtu a rozpis schváleného rozpočtu kapitoly ministerstva na príslušný rok D
206. Spracovanie údajov o čerpaní rozpočtových prostriedkov pre Ministerstvo financií Slovenskej republiky - mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania a o plnení počtov profesionálnych vojakov a občianskych zamestnancov V, D
207. Spracovanie údajov týkajúcich sa investičných akcií financovaných z bežných a kapitálových výdavkov D
208. Čiastočné údaje o materiálnom a technickom zabezpečení armády D
209. Personálna evidencia generálov, dôstojníkov, práporčíkov, absolventov škôl a dôstojníkov v zálohe - menovité prehľady osôb a funkcií (funkčné a abecedné knihy) D
210. Personálna evidencia občianskych zamestnancov veliteľstva - celkové počty a prehľady vrátane centrálnej evidencie osôb, súhrnné prehľady plánovaných a skutočných zamestnancov na stupni veliteľstva D
211. Plány dopĺňania veliteľského zboru V, D
212. Plány dopĺňania vojakov v zálohe (práporčíkov a dôstojníkov) V, D
213. Príprava personálnych opatrení do ich vykonania D
214. Súhrnné údaje o evidencii mužstva a poddôstojníkov v činnej službe a v zálohe D
215. Tabuľky mierových a vojnových počtov D
216. Zámery rozmiestnenia generálov a dôstojníkov do funkcií a zámery výberu a prípravy osôb do vyšších funkcií D
217. Súhrnné štatistické, číselné a evidenčné údaje o zamestnancoch rezortu obrany D
218. Sumarizačná správa o škodách na majetku štátu v správe rezortu obrany V, D
219. Štatistické šetrenie (analýza personálu) profesionálnych vojakov a občianskych zamestnancov v rezorte obrany D
220. Čiastočná a pomocná dokumentácia operačnej prípravy teritória štátu na obranu D
221. Plány prípravy osôb na vojenských školách v zahraničí V, D
222. Súhrnné údaje o zahraničných študentoch, finančné kalkulácie, súhrny finančných nákladov V, D
223. Príprava zahraničných študentov v rámci technickej pomoci alebo obchodných zmlúv a dohôd - znenie medzivládnych dohôd, ak sa zmluvné strany na tom dohodli V, D
224. Čiastkové údaje o výstavbe armády D
225. Návrhy organizačných štruktúr výstavby druhov vojsk D
226. Smernice na riadenie, rozkazy, plány previerok a ich vyhodnotenia pohotovostného systému protivzdušnej obrany D
227. Čiastkové údaje o objektoch osobitnej dôležitosti a ďalších objektoch využiteľných pre potreby obrany a bezpečnosti a zabezpečení ich ochrany D
228. Špecifická ochrana objektov osobitnej dôležitosti a zariadení osobitného významu vrátane vstupných kódov a hesiel D
229. Rozkazy a nariadenia na prepravu zbraní a munície V, D
230. Údaje o zabezpečení bezpečnostných a ochranných zón D
231. Návrhy právnych noriem na zabezpečenie obrany teritória štátu D
232. Čiastkové údaje týkajúce sa menovitých zoznamov a charakteristík objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov v rezorte obrany D
233. Organizačné štruktúry vybraných útvarov armády D
234. Prehľady vybraných útvarov obsahujúce údaje o počte osôb, výzbroji a technike a úplná organizačná štruktúra D
235. Organizačné štruktúry vybraných útvarov schválené na obdobie brannej pohotovosti štátu D
236. Čiastkové údaje o výskume, vývoji, výrobe a prevádzke systémov a prostriedkov šifrovej ochrany informácií D
237. Organizácia a prostriedky utajeného vládneho a zahraničného spojenia D
238. Vybrané údaje (plány, projektová dokumentácia) o spôsobe ochrany objektov osobitnej dôležitosti vrátane kódov a hesiel V, D
239. Zápisy z kontrolnej činnosti subjektov hospodárskej mobilizácie D
240. Požiadavky na vyčlenenie objektov a samotné vyčlenené objekty účelových zariadení (cesty, železničné trate, mosty, tunely a podobne) slúžiace na využívanie v rezorte obrany za brannej pohotovosti štátu D
241. Vybrané údaje o stave zabezpečenia a stráženia objektov osobitej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov D
242. Kapacity vojenských opravárenských podnikov pre utajovanú techniku, technické možnosti, komplexné ročné plány opráv, výrobné plány a plány opráv v prípade ohrozenia D
243. Smernice na výkon strážnej služby V, D
244. Plány spojenia, nariadenie na spojenie a prílohy k nim, dokumentácia k spojovacím nácvikom D
245. Spolupráca v určených oblastiach vedecko-technického rozvoja a vo vojenskej oblasti, ak to ich povaha vyžaduje alebo ak to ustanovuje medzinárodná zmluva D
246. Technické údaje o vybranej technike z dovozu, ak sa určí po vzájomnej dohode D
247. Rozborové práce, štúdie, informačné správy o stave, vývoji, poznatkoch a skúsenostiach z oblasti vojenskej vedy, techniky a života vojsk podlá skutočného obsahu informácií D
248. Čiastkové údaje o vojenskom výskume a výrobe a úlohy rozvoja vojenskej vedy a techniky D
248. Informácie o dovoze a vývoze vojenskej techniky alebo iných strategických materiálov, technológií a zariadení, ak to ich povaha vyžaduje D
250. Hospodárske zmluvy na zabezpečenie požiadaviek armády na obdobie brannej pohotovosti štátu - zmluvy na uchovanie výrobných schopností, zmluvy o budúcej zmluve s vybranými subjektmi hospodárskej mobilizácie za brannej pohotovosti štátu D
251. Závery z kontrolnej činnosti prvkov obrannej infraštruktúry D
252. Mobilizačné cvičenia vojsk vrátane dokumentácie potrebnej na ich vykonanie, kontroly mobilizačných príprav a ich vyhodnotenie D
253. Opatrenia na spracovanie dokumentácie na vykonanie hospodárskej mobilizácie D
254. Čiastkové údaje o materiálnom a technickom zabezpečení mobilizácie armády D
255. Nomenklatúry materiálu, zoznamy vojenskej techniky a ostatného materiálu jednej materiálovej triedy s uvedením počtov a súhrn všetkých materiálových tried D
256. Metodika určenia výšky strát, spotreby a plánovanej úhrady materiálu vo vojskách armády pri obrane štátu D
257. Mobilizačné predpisy D
258. Katalógy údajov o prvkoch obrannej infraštruktúry PT
259. Údaje o systéme riadenia obrany štátu a o systéme krízového manažmentu v rezorte obrany a krízové scenáre vojnových ohrození D
260. Letecké nehody a katastrofy bojovej techniky, ich vyhodnotenia s uvedením príčin a záverov podlá stupňa utajenia techniky, závažnosti udalostí a záujmov štátu D
261. Krízové plány veliteľstiev a útvarov armády D
262. Čiastkové analytické údaje o stave a rozvoji systému riadenia obrany štátu a krízového manažmentu D
263. Kapitoly I až VI krízového plánu D
264. Čiastkové prehľady o osobitných zásobách peňažných prostriedkov v slovenskej mene a prostriedkov v cudzej mene pripravovaných na brannú pohotovosť štátu D
265. Rozpis rozpočtu a rozpočtové opatrenia na príslušný rozpočtový rok D
266. Čiastkové údaje o množstve mobilizačných rezerv D
267. Súhrnné údaje obsahujúce informácie, rozhodnutia a iné skutočnosti z prejednávania vecí v správnom konaní a v občianskom súdnom konaní, ktoré majú utajovaný charakter D
268. Režimové opatrenia v objektoch osobitnej dôležitosti vrátane systémov technického zabezpečenia D
269. Režimové opatrenia slúžiace na ochranu utajovaných skutočností vrátane systémov technického zabezpečenia D
270. Systemizácia a personálna evidencia organizačných celkov a zariadení plniacich úlohy v oblasti zabezpečenia a riadenia leteckej prevádzky D
271. Vybrané koncepčné materiály ústredných orgánov s celoštátnou pôsobnosťou so vzťahom na oblasť zabezpečenia a riadenia leteckej prevádzky D
272. Vybrané koncepčné, plánovacie a rozborové materiály s pôsobnosťou v armáde D
273. Predpisy, pomôcky a metodiky spracované za oblasť operačnej prípravy D
274. Analýzy a koncepcie týkajúce sa vojenského školstva, spracúvané na ministerstve a vojenských školách D
275. Mapové podklady, údaje o vojenskej stavebnej činnosti a konkrétnom využití, evidencia pohybu osôb a techniky týkajúca sa území na zabezpečenie obranyschopnosti štátu D
276. Špeciálne mapy všetkých druhov a mierok v grafickej alebo digitálnej forme a databázy o území štátu D
277. Topografické mapy so špeciálnou vojenskou nadstavbou, písomné a grafické pomôcky určené na operačnú prípravu územia, zoznamy, registre, databázy a ďalšie informácie v analógovej i digitálnej forme, ktoré sú určené pre potreby obrany štátu D
278. Vojensko-geografické vyhodnotenia územia štátu D
279. Čiastkové údaje o spojení pri plnení zvláštnych úloh mierových misií a krízových opatrení V
280. Čiastkové údaje o spojení útvarov a jednotiek elektronického boja V
281. Výkazy zabezpečenia mierového života V
282. Evidencia osôb a vecných prostriedkov na účely obrany V
283. Údaje (súhrnné) o doplnení osobami všetkých kategórií a vecnými prostriedkami V
284. Evidencia osobných spisov študentov, občianskych zamestnancov a profesionálnych vojakov V
285. Celkové rozbory stavu a príčin trestnej činnosti v armáde V
286. Evidencia výsledkov kontrol, ak vzhľadom na obsah nepodliehajú inému stupňu utajenia V
287. Komplexné rozbory, vyhodnotenie, štatistické údaje o mimoriadnych udalostiach V

Príloha č. 12 k vyhláške č. 432/2001 Z. z.

ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Poradové číslo Utajovaná skutočnosť Stupeň utajenia
1. Príprava finančných a ekonomických opatrení a členenie celkového rozpočtu Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády”) do ich zverejnenia V
2. Dokumentácia osobitných foriem obstarávania V
3. Zvukové záznamy z rokovaní vlády obsahujúce utajované skutočnosti dôležité pre jej činnosť, činnosť úradu vlády, činnosť Rady obrany štátu alebo činnosť územných rád obrany zriadených v Slovenskej republike V, D, T, PT
4. Informačný systém o osobitnej evidencii petícií a sťažností V
5. Sťažnosti, petície a dokumentácia súvisiaca s ich vybavovaním vrátane čiastkových údajov a informácií v priebehu vybavovania V
6. Poznatky a skutočnosti zistené pri zabezpečovaní ochrany určených osôb, určených objektov a zahraničných delegácií D
7. Organizovanie súčinnosti pri ochrane určených osôb, určených objektov a zahraničných delegácií D
8. Zabezpečenie dôležitých štátnych letov a letov ústavných činiteľov D
9. Dokumentácia zabezpečovacej techniky v objektoch úradu vlády, Správy zariadení úradu vlády, vo vládnych budovách a objektoch napojených na pulty centralizovanej ochrany D
10. Organizácia útvarov úradu vlády na režimových pracoviskách, komplexné mierové údaje režimových pracovísk D
11. Personálna evidencia členov vlády Slovenskej republiky (komplexná osobná dokumentácia a platové náležitosti) D
12. Programy návštev pripravovaných odborom zahraničných vzťahov a protokolu až do ich realizácie D
13. Súhrnné údaje o organizácii spojenia šifrovej a kuriérnej služby, organizácia vládneho a zahraničného spojenia T
14. Opatrenia na zabezpečenie ochrany určených osôb, určených objektov a zahraničných delegácií D
15. Komplexná dislokácia záložných vojnových pracovísk ústredných orgánov a územných rád obrany T
16. Súhrnné údaje týkajúce sa menovitých zoznamov a charakteristík objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov T
17. Zoznam kategorizovaných objektov pre obdobie brannej pohotovosti štátu T
18. Súhrnná dokumentácia telekomunikačných okruhov pripravených pre obdobie brannej pohotovosti štátu s uvedením priebehu a určenia koncových bodov T
19. Údaje o vojenskej výrobe a úlohy rozvoja vojenskej vedy a techniky T
20. Plány previerok činnosti ústredných a územných rád obrany pri ich uvádzaní do brannej pohotovosti T
21. Komplexná dokumentácia pre uvádzanie Rady obrany štátu do stupňov pohotovosti PT
22. Komplexná dokumentácia pre obdobie brannej pohotovosti štátu PT
23. Súhrnný prehľad síl a prostriedkov vyčlenených na obranu a ochranu teritória PT
24. Systém riadenia obrany Slovenskej republiky PT
25. Súhrnné plány a počty o dopĺňaných osobách a technických prostriedkoch pre obdobie brannej pohotovosti štátu PT
26. Súhrnné údaje o nedotknuteľných zásobách a mobilizačných zásobách PT
27. Súhrnný plán spojenia riadiacich orgánov pre obdobie brannej pohotovosti štátu PT

Príloha č. 13 k vyhláške č. 432/2001 Z. z.

SPRÁVA ŠTÁTNYCH HMOTNÝCH REZERV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Tabulka 13

Príloha č. 14 k vyhláške č. 432/2001 Z. z.

NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD

Poradové číslo Utajovaná skutočnosť Stupeň utajenia
1. Koncepcia šifrovej ochrany informácií Slovenskej republiky PT
2. Dokumentácia, predpisy, pravidlá a údaje o prostriedkoch šifrovej ochrany informácií pre stupeň
Prísne tajné PT
Tajné T
Dôverné a Vyhradené D
3. Súhrnné údaje týkajúce sa výskumu a vývoja systémov a prostriedkov šifrovej ochrany informácií určených na ochranu utajovaných skutočností stupňa Prísne tajné a Tajné PT
4. Súhrnné údaje týkajúce sa výroby, ochrany a prevádzky systémov a prostriedkov šifrovej ochrany informácií určených na ochranu utajovaných skutočností stupňa Prísne tajné PT
5. Súhrnné údaje kľúčového hospodárstva, šifrových materiálov, topológie sietí a prostriedkov šifrovej ochrany informácií určených na ochranu utajovaných skutočností stupňa Prísne tajné PT
6. Dokumenty obsahujúce súhrnné informácie o šifrovej ochrane informácií v Slovenskej republike PT
7. Súhrnné údaje týkajúce sa výskumu a vývoja v oblasti kryptológie, súhrnné údaje o špeciálnych formách a metódach kryptológie používaných v šifrovej ochrane informácií PT
8. Dokumentácia činnosti úradu po vyhlásení stupňov pohotovosti, dokumentácia mobilizačného charakteru T
9. Čiastkové údaje týkajúce sa výskumu a vývoja systémov a prostriedkov šifrovej ochrany informácií určených na ochranu utajovaných skutočností stupňa Prísne tajné a Tajné T
10. Súhrnné údaje týkajúce sa výskumu a vývoja systémov a prostriedkov šifrovej ochrany informácií určených na ochranu utajovaných skutočností stupňa Dôverné a Vyhradené T
11. Súhrnné údaje týkajúce sa výroby, ochrany a prevádzky systémov a prostriedkov šifrovej ochrany informácií určených na ochranu utajovaných skutočností stupňa Tajné T
12. Čiastkové údaje týkajúce sa výroby, ochrany a prevádzky systémov a prostriedkov šifrovej ochrany informácií určených na ochranu utajovaných skutočností stupňa Prísne tajné T
13. Čiastkové údaje kľúčového hospodárstva, šifrových materiálov, topológie sietí a prostriedkov šifrovej ochrany informácií určených na ochranu utajovaných skutočností stupňa Prísne tajné T
14. Kľúčové hospodárstvo, šifrové materiály, topológia sietí a prostriedkov šifrovej ochrany informácií určených na ochranu utajovaných skutočností stupňa Tajné T
15. Čiastkové údaje týkajúce sa výskumu a vývoja v oblasti kryptológie, čiastkové údaje o špeciálnych formách a metódach kryptológie používaných v šifrovej ochrane informácií, kryptologicko-technické rozbory systémov a prostriedkov šifrovej ochrany informácií T
16. Zásady a koncepcia rozvoja šifrovej ochrany informácií jednotlivých rezortov T
17. Formy a metódy činnosti šifrovej služby a jej organizačná štruktúra, súhrnné zoznamy a evidencie osôb pôsobiacich na úseku šifrovej ochrany informácií T
18. Súhrnné údaje týkajúce sa zabezpečenia a ochrany pracovísk šifrovej ochrany informácií T
19. Špeciálne programy a súvisiaca dokumentácia pre systémy a prostriedky šifrovej ochrany informácií T
20. Informačný systém úradu a šifrovej ochrany informácií T
21. Vybrané údaje, dokumenty a predpisy šifrovej ochrany informácií T
22. Súhrnné údaje materiálno-technického a finančného zabezpečenia T
23. Formy, metódy a prostriedky kontroly bezpečnosti systémov a prostriedkov šifrovej ochrany informácií T
24. Bezpečnostný spis o navrhovanej osobe V, D, T, PT
25. Spis o bezpečnostnej previerke právnickej osoby V, D, T, PT
26. Vybrané evidencie úradu súvisiace s ochranou utajovaných skutočností V, D, T
27. Zoznam a dátové súbory určených osôb V, D
28. Súhrnné prehľady utajovaných skutočností evidovaných alebo uložených v centrálnom registri a registroch T
29. Analýzy, správy a rozbory z bezpečnostných previerok fyzických osôb a právnických osôb V, D, T, PT
30. Súhrnné údaje týkajúce sa výroby, ochrany a prevádzky systémov a prostriedkov šifrovej ochrany informácií určených na ochranu utajovaných skutočností stupňa Dôverné a Vyhradené D
31. Čiastkové údaje týkajúce sa výskumu a vývoja systémov a prostriedkov šifrovej ochrany informácií určených na ochranu utajovaných skutočností stupňa Dôverné a Vyhradené V
32. Čiastkové údaje týkajúce sa výroby, ochrany a prevádzky systémov a prostriedkov šifrovej ochrany informácií určených na ochranu utajovaných skutočností stupňa Tajné D
33. Kľúčové hospodárstvo, kľúčové materiály, topológia sietí a prostriedkov šifrovej ochrany informácií určených na ochranu utajovaných skutočností stupňa Dôverné a Vyhradené D
34. Čiastkové zoznamy a evidencie osôb pôsobiacich na úseku šifrovej ochrany informácií D
35. Čiastkové údaje týkajúce sa zabezpečenia a ochrany pracovísk šifrovej ochrany informácií D
36. Čiastkové údaje materiálno-technického a finančného zabezpečenia šifrovej ochrany informácií D
37. Vybrané predpisy a dokumentácia systémov a prostriedkov šifrovej ochrany informácií, technických a systémových prostriedkov D
38. Organizácia vládneho a zahraničného spojenia so šifrovou ochranou prenášaných informácií D
39. Učebné pomôcky spracované na výučbu a prípravu pracovníkov na úseku šifrovej ochrany informácií a technických prostriedkov na ochranu informácií V, D, T, PT
40. Súhrnné údaje o plánoch výskumu, vývoja a výroby systémov ochrany utajovaných skutočností PT
41. Čiastkové údaje o plánoch výskumu, vývoja a výroby systémov ochrany utajovaných skutočností T
42. Bezpečnostná dokumentácia a systém ochrany a bezpečnosti objektov a určených priestorov V, D, T
43. Bezpečnostný zámer, projekt, smernica V, D, T
44. Dokumentácia úloh z plánu výskumu, vývoja a výroby systémov ochrany utajovaných skutočností D
45. Koncepcia ochrany utajovaných skutočností D
46. Pracovné materiály na prípravu plánov výskumu, vývoja a výroby systémov ochrany utajovaných skutočností, koncepcie ochrany utajovaných skutočností a plánovacie dokumenty činnosti pracovísk na ochranu utajovaných skutočností V, D
47. Režimové opatrenia na zabezpečenie pracovísk D
48. Tabuľky zloženia a počtov V
49. Tabuľky vojnových počtov D
50. Personálne a disciplinárne rozhodnutia a rozkazy riaditeľa, platové zostavy a platové náležitosti príslušníkov úradu vyplývajúce zo služobného pomeru V
51. Opis činností typických funkcií príslušníkov a občianskych zamestnancov V
52. Súhrnná personálna a mzdová evidencia, osobné spisy a materiály vo veciach služobného pomeru príslušníkov a zamestnancov úradu, evidencia a spisy uchádzačov o prijatie do úradu V

Príloha č. 15 k vyhláške č. 432/2001 Z. z.

GENERÁLNA PROKURATÚRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Poradové číslo Utajovaná skutočnosť Stupeň utajenia
1. Komplexné opatrenia na ochranu utajovaných skutočností T
2. Súhrnné údaje prokuratúry o opatreniach v boji so závažnou kriminalitou T
3. Rozhodnutia, materiály a informácie o úkonoch prokurátora pri výkone trestného dozoru alebo trestného konania, ktoré by závažným spôsobom ohrozovali životy jednotlivých fyzických osôb T
4. Návrh a príkaz na použitie agenta podlá § 88b Trestného poriadku T
5. Návrh a súhlas na postup podlá § 101 ods. 3 a 4 Trestného poriadku vrátane osobných údajov utajeného svedka a skutočnosti týkajúce sa ochrany svedka podľa ustanovení zákona č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov T
6. Krízové plány D, T
7. Dislokácia záložných vojnových pracovísk T
8. Rozhodnutia, návrhy, žiadosti a informácie o úkonoch v prípravnom konaní trestnom a iné skutočnosti, ktoré by ohrozovali bezpečnosť a dôstojnosť jednotlivých fyzických osôb D
9. Systemizácia a personálna evidencia vybraných organizačných celkov a zariadení plniacich úlohy v oblasti obrany, ochrany a bezpečnosti D
10. Vybrané koncepčné materiály Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky s celoslovenskou pôsobnosťou vzťahujúce sa na oblasť obrany, ochrany a bezpečnosti a opatrenia hospodárskej mobilizácie D
11. Údaje a opatrenia na potlačenie trestnej činnosti, vyhodnotenie informácií a poznatkov z tejto oblasti a príprava bezpečnostných opatrení vykonávaných na ochranu prokurátorov v prípade pripravovaných fyzických útokov a ochranu v konkrétnych veciach prokurátorského dozoru až do vykonania týchto opatrení V
12. Rozhodnutia, návrhy, žiadosti a informácie o úkonoch v prípravnom konaní trestnom a skutočnosti z činnosti iného štátneho orgánu, ktoré by mohli viesť k mareniu prípravného konania V
13. Návrh a príkaz na odpočúvanie telekomunikačnej prevádzky podlá § 88 Trestného poriadku do skončenia jeho realizácie V
14. Návrh a príkaz na zaistenie účtu podlá § 79c Trestného poriadku do obdobia jeho realizácie V
15. Návrh a príkaz na domovú prehliadku podľa § 83 Trestného poriadku a prehliadku iných priestorov a pozemkov podľa § 83a Trestného poriadku do obdobia jej realizácie V
16. Návrh a nariadenie zadržania, otvorenia a zámeny obsahu zásielky podľa § 86 a 87a Trestného poriadku do skončenia jej realizácie V

Príloha č. 16 k vyhláške č. 432/2001 Z. z.

SLOVENSKÁ INFORMAČNÁ SLUŽBA

Poradové číslo Utajovaná skutočnosť Stupeň utajenia
1. Súhrnná dokumentácia upravujúca činnosť Slovenskej informačnej služby za brannej pohotovosti štátu PT
2. Súhrnné údaje o materiálno -technickom, finančnom alebo personálnom zabezpečení mobilizačnej pripravenosti PT
3. Súhrnné údaje o prostriedkoch a zabezpečení ochrany a bezpečnosti informačného systému PT
4. Súhrnné údaje o prostriedkoch a zabezpečení ochrany a bezpečnosti komunikačných systémov PT
5. Zásady šifrovej ochrany informácií, údaje a dokumenty týkajúce sa šifrovej ochrany informácií, ako aj systémy a technické prostriedky šifrovej ochrany informácií na ochranu skutočností stupňa Prísne tajné vrátane súhrnných údajov týkajúcich sa ich vývoja, výroby, prevádzky, kľúčového hospodárstva, topológie sietí a kryptologicko-technických rozborov PT
6. Súhrnná dokumentácia o organizácii, úlohách, prostriedkoch a výsledkoch spravodajskej činnosti vrátane celkových evidencií PT
7. Súhrnná dokumentácia a súhrnné evidencie o úlohách, organizácii, zložení a o personálnych veciach príslušníkov PT
8. Protokoly písomností stupňa utajenia Prísne tajné a registre obsahujúce utajované skutočnosti stupňa Prísne tajné PT
9. Použitie informačno-operatívnych prostriedkov a informačno -technických prostriedkov, získané výsledky, prehľady, rozbory a dokumentácia V, D, T, PT
10. Údaje o technických prostriedkoch, technológiách a systémoch na zabezpečenie použitia informačno-technických prostriedkov, ich vývoja, výroby a ich evidencie V, D, T, PT
11. Administrátorské a užívateľské prístupové heslá do počítačov, počítačových sietí, informačných systémov a databázových systémov V, D, T, PT
12. Spravodajská dokumentácia, údaje, informácie zo spravodajskej činnosti vrátane informácií o objektoch záujmu, použitých prostriedkoch, plánoch a hodnotení a analytické rozbory tejto činnosti V, D, T, PT
13. Informácie z medzinárodných rokovaní o zmluvných dokumentoch vrátane schválených zmlúv a protokolov V, D, T, PT
14. Utajované skutočnosti poskytnuté Slovenskej informačnej službe v rámci spolupráce s orgánmi iných štátov obdobného zamerania a pôsobnosti V, D, T, PT
15. Systém ochrany a bezpečnosti konkrétnych objektov, miestností a technických prostriedkov určených na tvorbu, spracúvanie, uchovávanie a prenos utajovaných skutočností V, D, T, PT
16. Súhrnná dokumentácia upravujúca činnosť v krízových situáciách T
17. Routovacie tabuľky informačného systému a prístupové heslá do nich T
18. Koncepcia šifrovej ochrany informácií T
19. Systémy a technické prostriedky šifrovej ochrany informácií na ochranu utajovaných skutočností stupňa Tajné vrátane ich vývoja a výroby T
20. Súhrnné údaje o organizácii, prevádzke špeciálneho spojenia vrátane konverznej a kódovacej tabuľky T
21. Formy a metódy kontroly bezpečnosti systémov a prostriedkov šifrovej ochrany informácií T
22. Údaje o jednotlivých prostriedkoch a zabezpečení ochrany a bezpečnosti informačného systému T
23. Súbory a databázy programového vybavenia ústrední poskytovateľov komunikačných služieb obsahujúce údaje o odpočúvaní a zaznamenávaní komunikačnej prevádzky T
24. Súhrnné personálne evidencie príslušníkov T
25. Dokumentácia upravujúca činnosť organizačných zložiek za brannej pohotovosti štátu D, T
26. Údaje o materiálno-technickom, finančnom alebo personálnom zabezpečení mobilizačnej pripravenosti organizačných zložiek D, T
27. Prehľad dislokácie záložných vojnových pracovísk útvarov a riadiacich orgánov D, T
28. Údaje materiálno-technického a finančného zabezpečenia šifrovej ochrany informácií, formy a metódy činnosti a organizačná štruktúra šifrovej služby D, T
29. Informácie o Slovenskej informačnej službe alebo o jej činnosti a veci týkajúce sa činnosti Slovenskej informačnej služby, ak sú tieto informácie a veci spôsobilé ohroziť život, zdravie, bezpečnosť, ľudskú dôstojnosť, osobnú česť alebo dobrú povesť príslušníka Slovenskej informačnej služby alebo inej fyzickej osoby D, T
30. Informácie o príslušníkovi Slovenskej informačnej služby, inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe alebo o ich činnosti, ak tieto informácie súvisia s činnosťou Slovenskej informačnej služby a sú spôsobilé ohroziť život, zdravie, ľudskú dôstojnosť, osobnú česť alebo dobrú povesť príslušníka Slovenskej informačnej služby alebo inej fyzickej osoby D, T
31. Protokoly písomností a registre obsahujúce utajované skutočnosti príslušného stupňa utajenia V, D, T
32. Materiály z inšpekčnej a kontrolnej činnosti a dokumentácia z kontrolnej činnosti V, D, T
33. Učebné texty, pedagogická dokumentácia a dokumentácia o odbornej príprave a vzdelávaní príslušníkov V, D, T
34. Krízové plány organizačných zložiek D
35. Strategické zameranie, organizačný poriadok, súhrnné údaje o personálnom budovaní a stave a početné stavy príslušníkov D
36. Súhrnný návrh rozpočtu kapitoly Slovenskej informačnej služby spracovaný v členení až do úrovne položiek a podpoložiek rozpočtovej klasifikácie D
37. Plánovanie, organizácia a výkon ochrany chránených osôb a zahraničných delegácií vrátane dokumentácie a prijatých opatrení D
38. Súhrnné prognózy a plány technického rozvoja, patenty a vynálezy v oblasti špeciálnej techniky D
39. Databáza únikov utajovaných skutočností D
40. Vybrané údaje, podklady a pomocná dokumentácia na plánovanie činnosti za brannej pohotovosti štátu V, D
41. Dokumentácia a údaje o civilnej ochrane Slovenskej informačnej služby a jej organizačných zložiek V, D
42. Technológia uzlov informačného a komunikačného systému, projekty pripojenia užívateľov informačného a komunikačného systému vrátane údajov o prostriedkoch a zabezpečení bezpečnosti a ochrany jednotlivých uzlov komunikačného systému V, D
43. Dokumentácia komunikačného systému s uvedením podrobného priebehu a určením všetkých koncových bodov V, D
44. Údaje o organizácii a prevádzke špeciálneho spojenia vrátane ich výroby V, D
45. Údaje a evidencie informačno-operatívnych prostriedkov a ich používania v jednotlivých útvaroch V, D
46. Finančné a materiálové plány rozpočtu kapitoly Slovenskej informačnej služby a jej organizačných zložiek, ich plnenie a vyjadrovanie v rozboroch hospodárenia a štatistických výkazoch vrátane údajov o limitoch finančných prostriedkov v peňažných ústavoch V, D
47. Účtovné evidencie V, D
48. Evidencie, inventarizačné súpisy a ročné plány materiálno-technického zabezpečenia jednotlivých materiálových tried Slovenskej informačnej služby a jej organizačných zložiek V, D
49. Plány investícií, rekonštrukcií a údržby objektov a evidencia hnuteľného a nehnuteľného majetku V, D
50. Evidencie služobných motorových vozidiel vrátane údajov o používaní a prevádzke V, D
51. Dislokácia útvarov, objektov, pracovísk a zariadení vrátane ich projektov ochrany, projektovej a technickej dokumentácie V, D
52. Smernice na výkon služby pri ochrane objektov Slovenskej informačnej služby, režimové opatrenia na vstup a vjazd do týchto objektov, písomná dokumentácia veliteľa objektu a správcu objektu, rozpisy služieb fyzickej ochrany týchto objektov V, D
53. Údaje o organizácii a výkone kuriérnej služby, zabezpečení ochrany a bezpečnosti prepravovaných zásielok V, D
54. Údaje o druhoch a používaní zabezpečovacej techniky v jednotlivých objektoch, ktoré sú v užívaní alebo sú spravodajským záujmom Slovenskej informačnej služby V, D
55. Tabuľky zloženia a počtov, organizačné poriadky, systém riadenia organizačných zložiek V, D
56. Osobné spisy a materiály vo veciach služobného pomeru príslušníkov V, D
57. Evidencie a spisy uchádzačov o prijatie do služobného pomeru príslušníka Slovenskej informačnej služby V, D
58. Archivovaná personálna dokumentácia V, D
59. Určené štatistické údaje o príslušníkoch a zamestnancoch V, D
60. Evidencie vedené v súvislosti s ochranou utajovaných skutočností V, D
61. Výsledky bezpečnostnej previerky v oblasti personálnej bezpečnosti a priemyselnej bezpečnosti vrátane podkladových materiálov V, D
62. Databáza podkladov a poznatkov z bezpečnostných previerok príslušníkov a zamestnancov Slovenskej informačnej služby V, D
63. Osobné údaje príslušníka v spojení s údajmi osvedčujúcimi jeho príslušnosť k Slovenskej informačnej službe, a to aj po skončení služobného pomeru. To neplatí, ak je príslušník splnomocnený alebo poverený zastupovať Slovenskú informačnú službu v konaní pred štátnymi orgánmi a na rokovaniach s právnickými osobami alebo fyzickými osobami alebo ak sa príslušník alebo bývalý príslušník domáha svojich práv a právom chránených záujmov v trestnom konaní, občianskoprávnom konaní, správnom konaní, konaní o priestupku alebo v konaní podlá iných všeobecne záväzných právnych predpisov V, D
64. Platové zostavy príslušníkov V, D
65. Prevádzkové údaje rádiového, telefónneho a faximilného spojenia, zoznamy hesiel a kódov používaných v linkových a mobilných systémoch spojenia, zoznam účastníkov komunikačného systému V
66. Topológia informačného systému V
67. Výpisy telekomunikačnej prevádzky účastníckych staníc telekomunikačnej siete V
68. Služobný príjem, disciplinárne odmeny a opatrenia, naturálne náležitosti príslušníkov vyplývajúce zo služobného pomeru. To neplatí, ak sa príslušník alebo bývalý príslušník domáha svojich práv a právom chránených záujmov v trestnom konaní, občianskoprávnom konaní, správnom konaní, konaní o priestupku alebo v konaní podlá iných všeobecne záväzných právnych predpisov V
69. Štatút Slovenskej informačnej služby V
70. Krycie označenie útvarov Slovenskej informačnej služby a ich organizačných zložiek v spojení s ich pravou identitou V
71. Dokumentácia z polygrafických vyšetrení príslušníkov a zamestnancov V
72. Psychologická charakteristika, výsledky psychologického vyšetrenia V
73. Evidencia evidenčných čísiel (štátnych poznávacích značiek), osobitných evidenčných čísiel, osvedčení o evidencii a technických preukazov vozidiel vyhradených na služobné účely V
74. Dokumentácia vedená v súvislosti s fyzickou ochranou objektov V

Príloha č. 17 k vyhláške č. 432/2001 Z. z.

VOJENSKÉ SPRAVODAJSTVO

ČASŤ VOJENSKÉ OBRANNÉ SPRAVODAJSTVO

Poradové číslo Utajovaná skutočnosť Stupeň utajenia
V oblasti šifrovej ochrany informácií a bezpečnosti informačných systémov
1. Spôsob riešenia, realizácia, prevádzkovanie a riadenie bezpečnosti v komunikačných a informačných systémoch T, PT
2. Kryptologicko-technický rozbor systémov a prostriedkov šifrovej ochrany informácií PT
3. Koncepčné a rozborové materiály výskumu a vývoja systémov a technických prostriedkov šifrovej ochrany informácií PT
4. Úlohy vedecko-technického rozvoja šifrovej ochrany informácií D, T
5. Čiastkové riešenia, rozbory, oponentské posudky a štúdie úloh vedecko--technického rozvoja šifrovej služby V, D
6. Bezpečnostný podsystém informačného systému T
7. Formy a metódy kontroly bezpečnosti systémov a prostriedkov šifrovej ochrany informácií D, T
8. Súhrnné údaje o organizácii a prevádzke špeciálneho spojenia T, PT
9. Vybrané údaje prevádzky špeciálneho spojenia D, T
10. Údaje týkajúce sa prevádzky, ochrany, kľúčového hospodárstva, topológie sietí a kryptologicko-technických rozborov systémov a prostriedkov šifrovej ochrany informácií T, PT
V oblasti spravodajskej činnosti
11. Celková organizácia, zloženie, úlohy, zabezpečenie činnosti, prostriedky, evidencie, databázy, poznatkové fondy a súhrnné výsledky spravodajskej činnosti PT
12. Súhrnné informácie a materiály o úlohách, organizácii, zložení, zabezpečení činnosti a evidencie PT
13. Údaje spravodajských zložiek o zdrojoch informácií, ktoré neboli získané použitím osobitných prostriedkov operatívno -pátracej činnosti v konkrétnych prípadoch, alebo z otvorených zdrojov V
14. Formy a metódy operatívno-pátracej činnosti, použitie informačno-technických prostriedkov a informačno-operatívnych prostriedkov v konkrétnych prípadoch, ich výsledky, prehľady a rozbory a vyplnené žiadosti o použitie informačno--technických prostriedkov T, PT
15. Evidencie vedené v súvislosti s použitím informačno-technických prostriedkov a technická dokumentácia a údaje o pracoviskách T, PT
16. Formy, metódy a prostriedky na vyhľadávanie, otváranie a skúmanie zásielok PT
17. Formy, metódy a prostriedky na odpočúvanie a zaznamenávanie telekomunikačnej a rádiokomunikačnej prevádzky T
18. Formy, metódy a prostriedky na vyhotovovanie obrazov, zvukových a iných záznamov PT
19. Výskum, vývoj, obstarávanie, zavádzanie a evidencia osobitných prostriedkov T, PT
20. Informácie a skutočnosti z medzinárodných rokovaní o zmluvných dokumentoch, schválené zmluvy a protokoly podlá ich charakteru T, PT
21. Utajované skutočnosti postúpené vojenskému obrannému spravodajstvu zahraničným subjektom, označené Prísne tajné PT
22. Formy, metódy, prostriedky, zameranie, plánovacie dokumenty a výsledky spravodajskej činnosti vrátane analytickej a informačnej činnosti T
23. Plán spravodajskej činnosti na jednotlivé výcvikové obdobia T, PT
24. Vedenie spravodajských spisov (operatívny prostriedok rozpracovania, operatívny prostriedok pátrania, študijný spis) T, PT
25. Vedenie spisu spravodajskej previerky PT
26. Vedenie a evidencia legalizačných dokumentov T, PT
27. Smernice a normatívne akty týkajúce sa spravodajskej činnosti T
28. Koncepčné teoretické štúdie a práce o vývoji osobitných prostriedkov T
29. Plány, učebné osnovy, texty a písomné prípravy týkajúce sa odbornej prípravy spravodajských zložiek T
30. Formy a metódy sledovania osôb a vecí, dokumentácia, úlohy a zabezpečenie činnosti pracovísk, technické prostriedky a výsledky PT
31. Vyplnené žiadosti o vyhotovenie legalizačných dokumentov, formy, metódy a spôsoby ich vyhotovenia a agenda spojená s ich používaním PT
V oblasti bezpečnosti štátu
32. Vybrané údaje o výstavbe ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov a Slovenskej informačnej služby D, T
33. Celkový prehľad dislokácie záložných vojskových pracovísk a dislokácia riadiacich ústredných orgánov T
34. Súhrnný prehľad objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov, charakteristika útvarov a zariadení, ich dislokácia D, T
35. Organizačné štruktúry a dislokácia vybraných útvarov a pracovísk osobitného určenia D, T
36. Údaje o vojenskej výrobe a úlohy vojenskej vedy a techniky T
37. Celková organizácia, zloženie, úlohy, zabezpečenie činnosti, prostriedky, evidencie a súhrnné výsledky spravodajskej činnosti PT
38. Súhrnné údaje o mobilizačnej a bojovej pripravenosti a podriadených organizačných štruktúr PT
39. Dokumentácia o doplňovaní osobami a vecnými prostriedkami PT
40. Koncepcie, plány a dislokácia priestorov mobilizačného rozvinutia, sústredenia, spojenia a výstavby vojnových pracovísk PT
41. Plány (smernice, nariadenia) na uvádzanie vojsk do stupňov bojovej pohotovosti a údaje o telekomunikačných okruhoch pre potreby obrany a bezpečnosti štátu PT
42. Tabuľky mierových počtov a tabuľky vojnových počtov spravodajských zložiek a podklady na ich tvorbu (výpisy, vložky k tabuľkám) T
43. Dislokačné, účelové a technické údaje o objektoch, systém ochrany objektov a priestorov spravodajských zložiek a s tým súvisiaca dokumentácia T
44. Výpisy z plánov mobilizačného rozvinutia D
45. Prehľad úloh bojového zabezpečenia T
46. Ostatná dokumentácia mobilizačných plánov PT
V oblasti personálnej práce
47. Súhrnné údaje a materiály o personálnych veciach príslušníkov a zamestnancov a ich rodinných príslušníkov a príbuzných PT
48. Informácie, dokumenty a materiály o personálnych veciach príslušníkov a zamestnancov T
49. Systematizácia a personálna evidencia vybraných organizačných celkov a zariadení T
50. Osobné spisy profesionálnych vojakov T
51. Rozhodnutia, návrhy, žiadosti a informácie súvisiace s personálnymi opatreniami PV a zamestnancov D
52. Informácie a výsledky opatrení a výskumov, hodnotových orientácií a psychodiagnostických vyšetrení príslušníkov a zamestnancov V
53. Osobnostné charakteristiky a psychologické posudky účastníkov výberového konania príslušníkov V
V oblasti plánovania, velenia a riadenia
54. Súhrnné informácie a materiály vojenského obranného spravodajstva o jeho úlohách, organizácii a zložení, zabezpečenie činnosti a vedenej evidencii PT
55. Celková organizácia, zloženie, systém velenia, riadenia a spojenia spravodajských zložiek T
56. Tabuľky mierových počtov (výpisy, vložky k tabuľkám) T
57. Súhrnná dislokácia objektov a pracovísk T
58. Skutočný charakter pracovísk krytých legendou, ich dislokácia a dokumentácia T
59. Prehľad o otvorených názvoch súčastí v spojitosti s dislokáciou T
60. Organizácia spojenia a spojovacej sústavy, koncepcie rozvoja spojovacej sústavy T
61. Údaje o organizácii a prevádzke špeciálneho spojenia PT
62. Kmitočtové pásma rádiových prostriedkov, ich rozdelenie a prevádzkové údaje pre všetky druhy spojenia a súhrnný telefónny zoznam PT
63. Plány, smernice, hodnotenia a kontrolná činnosť T
V oblasti logistiky a výstavby a ochrany objektov a priestorov
64. Súhrnné materiály o príslušníkoch a zamestnancoch - výplatné listiny a výkazy T
65. Zvláštne finančné prostriedky a údaje o finančnom zabezpečení spravodajskej činnosti PT
66. Celkový prehľad finančného zabezpečenia za brannej pohotovosti štátu D
67. Finančné doklady jednotlivých príslušníkov a zamestnancov D
68. Materiály, ktoré sa týkajú riešenia škôd, ak to ich povaha vyžaduje D
69. Celkové zabezpečenie technikou a materiálom, jej prevádzkovanie pri spravodajskej činnosti T
70. Súhrnná centrálna evidencia o zabezpečení činnosti technikou a materiálom vojenského obranného spravodajstva vrátane materiálu a techniky nedotknuteľných zásob T
71. Dokumentácia a materiály týkajúce sa riešenia škôd, mimoriadnych udalostí a havárií a nehôd techniky spravodajských zložiek D
72. Súhrnné údaje o dodávkach špeciálnej techniky a súhrnné zoznamy špeciálnej techniky T
73. Evidencia o zabezpečení materiálom a technikou organického účtovného celku vojenského obranného spravodajstva V
74. Podklady na rozhodovanie o obstarávaní a dovoze techniky a materiálu dôležitých pre bezpečnostné opatrenia a špeciálnej techniky (zariadení) V
75. Celková evidencia motorových vozidiel, prideľovanie evidenčných čísel (štátnych poznávacích značiek), vojenských poznávacích značiek a ich zoznamy V
76. Údaje týkajúce sa jednej materiálovej triedy V
77. Utajované skutočnosti z oblasti logistického zabezpečenia postúpené vojenskému obrannému spravodajstvu zahraničným subjektom v súlade s medzinárodnou zmluvou, označené stupňom utajenia Prísne tajné, Tajné, Dôverné, Vyhradené alebo označené stupňom utajenia postaveného mu na roveň, ak to ich povaha vyžaduje V, D, T, PT
78. Súhrnná predprojektová, projektová dokumentácia a plány obsahujúce dislokačné, účelové a technické údaje o jednotlivých objektoch, ak to ich povaha vyžaduje T
79. Plánovanie investičnej výstavby objektov, budov a zariadení na zabezpečenie spravodajskej činnosti T
80. Použitie, dokumentácia zabezpečovacej techniky a systémov na jednotlivých pracoviskách a režim vstupu do objektov a pracovísk D
V oblasti zabezpečenia a vedenia evidencií v súvislosti s výkonom bezpečnostných previerok
81. Súhrnné evidencie a údaje z bezpečnostných previerok príslušníkov a zamestnancov vojenského obranného spravodajstva T
82. Evidencie a údaje z bezpečnostných previerok IV. , III. a II. stupňa v rezorte Ministerstva obrany Slovenskej republiky v pôsobnosti vojenského obranného spravodajstva D
83. Analýzy a informačné správy týkajúce sa bezpečnostných previerok fyzických osôb a právnických osôb na vyžiadanie od Národného bezpečnostného úradu D
Dokumenty a materiály vojenského obranného spravodajstva súvisiace s realizáciou personálnej bezpečnosti v rezorte Ministerstva obrany Slovenskej republiky
84. Materiály súvisiace s praktickým vykonávaním bezpečnostných previerok v rezorte Ministerstva obrany Slovenskej republiky V
85. Analýzy i informačné správy týkajúce sa bezpečnostných previerok fyzických osôb a právnických osôb na základe vyžiadania Národného bezpečnostného úradu V
86. Vyjadrenia o výsledkoch bezpečnostných previerok v rezorte Ministerstva obrany SR D
V oblasti medzinárodných rokovaní v problematike zabezpečenia personálnej bezpečnosti
87. Informácie a skutočnosti z rokovaní s predstaviteľmi orgánov iných štátov v oblasti personálnej bezpečnosti, príprava vrátane rokovaní o zmluvných dokumentoch, ak to ich charakter vyžaduje D
V oblasti rozpočtovania, účtovania, finančného plánovania
88. Sumárne dokumenty obranného plánovania, údaje o rozpočtovom zabezpečení plánovaných úloh vojenského obranného spravodajstva uvádzané v týchto dokumentoch PT
89. Súhrnné údaje o rozpočtovom hospodárení, celkový prehľad finančného zabezpečenia, súhrnné finančné zostavy, prehľad o zvláštnych finančných prostriedkoch vojenského obranného spravodajstva PT
90. Finančné zabezpečenie v mieri, čiastkové prehľady a podklady na rozhodovanie v procese finančno-ekonomického zabezpečenia T
Oblasť spravodajsko-technického zabezpečenia
91. Celkové úlohy v oblasti spravodajsko-technického zabezpečenia, zabezpečenie činnosti, prostriedky, evidencie a súhrnné výsledky spravodajskej činnosti PT
92. Celková evidencia použitia informačno-technických prostriedkov, ich výsledky, prehľady a rozbory, zabezpečenie a dokumentácia v príslušných štátnych orgánoch PT
93. Súhrnné údaje o dodávkach špeciálnej techniky a súhrnné zoznamy špeciálnej techniky, dôležitých alebo špeciálnych zariadení T
94. Formy, metódy, prostriedky, zameranie, plánovacie dokumenty, výsledky spravodajsko-technického zabezpečenia a činností spojených so spravodajsko--technickým zabezpečením, údaje o technických prostriedkoch a o odborných pracoviskách T
95. Údaje o stave a spôsobe zabezpečenia ochrany hlavných funkcionárov Ministerstva obrany Slovenskej republiky, osôb určených vládou Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, určených objektov a zahraničných delegácií, špecifická ochrana objektov osobitnej dôležitosti a zariadení osobitného štátneho významu T
96. Údaje o výsledkoch spolupráce v určených oblastiach vedecko-technického rozvoja a vo vojenskej oblasti so službami obdobného zamerania T
97. Údaje o dovoze a vývoze špeciálnej techniky alebo iných materiálov, technológií a zariadení spravodajsko-technického zabezpečenia T
98. Čiastkové údaje o výstavbe a o zmenách štruktúr spravodajsko-technického zabezpečenia D
99. Vybrané údaje o stave a o spôsobe zabezpečenia ochrany hlavných funkcionárov Ministerstva obrany Slovenskej republiky, osôb určených vládou Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, určených objektov a zahraničných delegácií D
100. Vybrané údaje o spôsobe ochrany objektov osobitnej dôležitosti a zariadení pod ochranou vojenského obranného spravodajstva D
101. Vybrané údaje prevádzky špeciálneho spojenia D
102. Čiastkové informácie o dovoze špeciálnej techniky alebo iných z hľadiska národnej bezpečnosti materiálov, technológií a zariadení D
103. Čiastkové prehľady o osobitných zásobách peňažných prostriedkov v slovenskej mene a peňažných prostriedkov v cudzej mene na pridelených rozpočtových položkách D
104. Rozhodnutia, návrhy, žiadosti a informácie súvisiace s úkonmi v prípravnom konaní trestnom a iné skutočnosti z činnosti iného štátneho orgánu, ktoré by ohrozovali bezpečnosť a dôstojnosť jednotlivých fyzických osôb D
105. Režimové opatrenia v objektoch pod ochranou vojenského obranného spravodajstva a objektov osobitnej dôležitosti D
106. Evidencia osôb a vecných prostriedkov na účely spravodajsko-technického zabezpečenia V
107. Údaje o opatreniach a činnosti spravodajsko-technického zabezpečenia na potláčanie trestnej činnosti, vyhodnotenie informácií a poznatkov V
108. Vybrané údaje súvisiace s činnosťou vojenského obranného spravodajstva a ostatných spravodajských zložiek v oblasti spravodajsko-technického zabezpečenia V
109. Čiastkové údaje o stave a o spôsobe zabezpečenia ochrany hlavných funkcionárov Ministerstva obrany Slovenskej republiky, osôb určených vládou Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, určených objektov a zahraničných delegácií V
110. Príprava mimoriadnych kontrolných opatrení až do začatia kontroly v rámci vojenského obranného spravodajstva a inštitúcií Armády Slovenskej republiky V
111. Údaje, podklady a doklady slúžiace na vypracovanie priebežných ročných a záverečných správ o spravodajsko-technickom zabezpečení prác na územiach určených na zabezpečenie obranyschopnosti štátu a vo vojenských objektoch V
112. Návrhy, žiadosti a informácie súvisiace s úkonmi a opatreniami spravodajsko--technického zabezpečenia v prípravnom období, ktoré by mohli viesť k mareniu prípravného konania V
V oblasti zahraničných vzťahov vojenského obranného spravodajstva
113. Informácie a skutočnosti z rokovaní s predstaviteľmi orgánov iných štátov obdobného zamerania a pôsobnosti a ich príprava vrátane rokovaní o zmluvných dokumentoch, schválené zmluvy, dohody a protokoly, ak to ich charakter vyžaduje, alebo ak sa na tom zmluvné strany dohodnú V, D, T, PT
114. Utajované informácie postúpené vojenskému obrannému spravodajstvu zahraničným subjektom v súlade s uzatvorenou zmluvou, dohodou alebo protokolom, označené stupňom utajenia Prísne tajné, Tajné, Dôverné, Vyhradené alebo označené stupňom utajenia postavenému mu na roveň V, D, T, PT
115. Schválené zmluvy, dohody a protokoly s orgánmi iných štátov obdobného zamerania a pôsobnosti, ak sa na tom zmluvné strany dohodnú V, D, T, PT
116. Pracovné informácie, dokumenty a skutočnosti z diplomatického pôsobenia v rámci medzinárodných stykov vojenského obranného spravodajstva, ak to ich charakter vyžaduje V

ČASŤ VOJENSKEJ SPRAVODAJSKEJ SLUŽBY

Poradové číslo Utajovaná skutočnosť Stupeň utajenia
V oblasti medzinárodných a vnútroštátnych stykov
1. Informácie a skutočnosti z medzinárodných rokovaní o zmluvných dokumentoch, schválené zmluvy a protokoly, ak to ich charakter vyžaduje alebo ak sa na tom zmluvné strany dohodnú V, D, T, PT
2. Utajované skutočnosti poskytnuté zahraničným subjektom v súlade s medzinárodnou zmluvou, označené stupňom utajenia Prísne tajné, Tajné, Dôverné, Vyhradené alebo označené stupňom utajenia postaveného mu na roveň V, D, T, PT
3. Plány, dohody a zmluvy o spolupráci medzi spravodajskými službami, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí a inými inštitúciami V, D, T, PT
4. Informácie a dokumentácia získaná v rámci rokovaní s inými orgánmi štátnej správy V, D, T, PT
V oblasti riadenia spravodajskej činnosti
5. Celková organizačná štruktúra vojenskej spravodajskej služby a jej určených zložiek vrátane dislokácie PT
6. Skutočný charakter súčasti krytý legendovým názvom PT
7. Organizačná štruktúra a dislokácia zložiek vojenskej spravodajskej služby, prehľad o otvorených názvoch súčastí vojenskej spravodajskej služby v spojitosti s dislokáciou T
8. Nariadenia, plány, dokumentácia na vykonanie reorganizačných a redislokačných zmien T
9. Plánovacia dokumentácia a ročné plány T
10. Plánovacia dokumentácia zložiek a ich mesačné plány D
11. Celková organizácia, zloženie, úlohy, zabezpečenie činnosti, prostriedky, evidencie, formy, metódy a výsledky spravodajskej činnosti PT
12. Súhrnné informácie a materiály o personálnych veciach príslušníkov a zamestnancov, evidencie, osobné a operatívne zväzky PT
13. Úlohy, organizácia, zloženie a personálne veci a zabezpečenie činnosti T
14. Použitie informačno-technických prostriedkov, informačno-operatívnych prostriedkov v konkrétnych prípadoch, ich výsledky, prehľady a rozbory, zabezpečenie a dokumentácia, súhrnné údaje o osobitných prostriedkoch, ich nasadenie v konkrétnych prípadoch PT
15. Formy, metódy činnosti, prostriedky, plánovacie dokumenty a výsledky spravodajskej činnosti vrátane analytickej a informačnej činnosti T
16. Strategické zameranie spravodajskej činnosti PT
17. Súhrnné údaje o špeciálnych, psychologických a informačných operáciách vedených v rámci informačných vojen PT
18. Plány výberu a dopĺňania príslušníkov, rozbory ich plnenia, priebeh a výsledky náborovej činnosti, dokumentácia uchádzačov o prijatie do služobného (pracovného) pomeru T
19. Špeciálna príprava príslušníkov T
20. Kontrolná činnosť, podklady a výsledky T
21. Kontrolná činnosť, plány, hodnotenia, závery v jednotlivých zložkách D
22. Príprava mimoriadnych kontrolných opatrení až do začatia kontroly V
23. Priebežné a čiastkové protokoly ku kontrolným zisteniam V
24. Návrhy, žiadosti a informácie súvisiace s úkonmi v prípravnom konaní trestnom a iné skutočnosti z činnosti iného štátneho orgánu, ktoré by ohrozili životy jednotlivých fyzických osôb T
25. Rozbory, vyhodnotenia, štatistické údaje o mimoriadnych udalostiach závažného charakteru, so značným politickým, vojenským a hospodárskym vplyvom T
26. Krízový informačný systém T
27. Vybrané údaje súvisiace s činnosťou jednotlivých zložiek D
28. Čiastkové údaje súvisiace so všeobecnou činnosťou jednotlivých zložiek V
29. Čiastkové údaje z plánu prípravy príslušníkov D
30. Čiastkové údaje o informačnom systéme D
31. Rozhodnutia, návrhy, žiadosti a informácie súvisiace s úkonmi v prípravnom konaní trestnom a iné skutočnosti z činnosti iného štátneho orgánu, ktoré by ohrozili bezpečnosť a dôstojnosť jednotlivých fyzických osôb D
32. Vybrané koncepčné materiály so vzťahom na oblasť obrany a bezpečnosti D
33. Informácie a výsledky opatrení v oblasti disciplíny, ak to ich charakter vyžaduje V
34. Údaje o psychodiagnostických vyšetreniach príslušníkov V
35. Riešenie sťažností, ak to ich charakter vyžaduje D
36. Príprava príslušníkov na vojenských školách v Slovenskej republike i v zahraničí V
37. Vzdelávanie a odborná príprava, osnovy, plány a písomné prípravy, ak to ich charakter vyžaduje V
V oblasti zabezpečenia spravodajskej činnosti
38. Súhrnné údaje o výstavbe, dlhodobé zámery, koncepcie a plány výstavby PT
39. Vybrané údaje o výstavbe T
40. Čiastkové údaje o výstavbe zložiek D
41. Podrobné údaje o rozpočte, údaje o jeho plnení PT
42. Vybrané údaje o rozpočte a jeho plnení T
43. Čiastkové údaje o rozpočte, údaje o jeho plnení, ak to ich charakter vyžaduje D
44. Vyúčtovanie zvláštnych výdavkov tuzemských a zahraničných pracovísk T
45. Súhrnné údaje o výskumných a vývojových prácach a o ich rozpočte, vybrané úlohy vedecko-technického rozvoja a výsledky skúšok, ak to ich povaha vyžaduje PT
46. Čiastkové údaje o výskumných a vývojových prácach a o ich rozpočte, čiastkové úlohy vedecko-technického rozvoja a výsledky skúšok, ak to ich charakter vyžaduje T
47. Súhrnné údaje o organizácii a prevádzke špeciálneho spojenia, organizácia zahraničného spojenia PT
48. Čiastkové údaje o organizácii a prevádzke špeciálneho spojenia, konverzné a kódovacie tabuľky T
49. Údaje prevádzky špeciálneho spojenia, ak to ich povaha vyžaduje D
50. Súhrnné údaje o organizácii, zvláštnom programovom a technickom vybavení a o bezpečnostných prvkoch komunikačných a informačných systémov a technických prostriedkov na ochranu utajovaných skutočností stupňa Prísne tajné PT
51. Vybrané údaje o organizácii, zvláštnom programovom a technickom vybavení a o bezpečnostných prvkoch komunikačných a informačných systémov a technických prostriedkov na ochranu utajovaných skutočností stupňa Tajné, formy a metódy kontroly ich bezpečnosti T
52. Zásady šifrovej ochrany informácií, údaje a dokumenty týkajúce sa šifrovej ochrany informácií, systémy a technické prostriedky šifrovej ochrany informácií stupňa Prísne tajné, schémy, technický popis, náhradné dielce týchto prostriedkov a šifrové materiály PT
53. Údaje týkajúce sa výskumu, vývoja, výroby, evidencie, prevádzky, ochrany kľúčového hospodárstva, topológie sietí a kryptologicko--technických rozborov systémov a prostriedkov šifrovej ochrany informácií PT
54. Organizácia šifrovej služby, súhrnné údaje o ochrane systémov, prostriedkov a pracovísk PT
55. Koncepcia rozvoja šifrovej ochrany informácií, pravidlá a smernice na používanie prostriedkov šifrovej ochrany informácií, ak to ich povaha vyžaduje PT
56. Údaje a dokumenty týkajúce sa šifrovej ochrany informácií, systémy a technické prostriedky šifrovej ochrany informácií stupňa Tajné, schémy, technický popis, náhradné dielce týchto prostriedkov a šifrové materiály T
57. Pravidlá a smernice na používanie prostriedkov šifrovej ochrany informácií, ak to ich charakter vyžaduje T
58. Čiastkové údaje o výskume, vývoji, výrobe a o prevádzke systémov a prostriedkov šifrovej ochrany informácií T
59. Súhrnné údaje o opatreniach na bezpečnosť a ochranu spracúvaných utajovaných informácií stupňa Prísne tajné, režimové opatrenia vrátane systémov technického zabezpečenia PT
60. Súhrnné údaje o opatreniach na bezpečnosť a ochranu spracúvaných utajovaných informácií stupňa Tajné, režimové opatrenia vrátane systémov technického zabezpečenia T
61. Technické prostriedky na vytváranie, spracovanie, prenos a archivovanie informácií, ak to ich charakter vyžaduje T
62. Bezpečnostné projekty informačných systémov, ak to ich charakter vyžaduje T
63. Súhrnné údaje o stave a spôsobe zabezpečenia ochrany diplomatických misií a vojenských misií T
64. Údaje o spôsobe ochrany objektov osobitnej dôležitosti vrátane vstupných kódov a hesiel T
65. Signálne a kódovacie tabuľky, údaje na kódovanie máp, pravidlá ich zostavovania a používania T
66. Súhrnné údaje o telekomunikačných vedeniach prenajatých a zriadených pre potreby vojenskej spravodajskej služby T
67. Čiastkové údaje o komunikačných a informačných systémoch a prostriedkoch a o ich bezpečnostných prvkoch D
68. Čiastkové údaje o telekomunikačných vedeniach prenajatých a zriadených pre potreby vojenskej spravodajskej služby D
69. Režimové opatrenia v objektoch vojenskej spravodajskej služby D
70. Údaje o spôsobe ochrany jednotlivých pracovísk, dokumentácia, zabezpečovacie systémy D
V oblasti analytickej činnosti
71. Zdroje informácií, ak to ich charakter vyžaduje PT
72. Výsledky plnenia úloh stanovených zákonom, ak to ich charakter vyžaduje PT
73. Informačné vstupy a výstupy, denné spravodajské prehľady, aktuálne spravodajské informácie, týždenné a mesačné informácie, tematické, zvláštne a súčinnostné spravodajské informácie, ak to ich charakter vyžaduje T
74. Informačné podkladové materiály o vojensko-politickej situácii, výstavbe, rozvoji, výzbroji, dislokácii ozbrojených síl, o vojenských objektoch a významných zariadeniach štátnej infraštruktúry v priestore spravodajského záujmu, ak to ich charakter vyžaduje D
V oblasti bojovej a mobilizačnej pohotovosti
75. Plán mobilizačného rozvinutia, súhrnné údaje o mobilizačnej pripravenosti PT
76. Výpisy z plánu mobilizačného rozvinutia, nariadenia na spracovanie mobilizačného plánu, čiastkové údaje o mobilizačnej pripravenosti T
77. Čiastkové údaje mobilizačných plánov D
78. Plán spojenia na uvádzanie do stupňov pohotovosti, údaje o telekomunikačných okruhoch prenajatých a zriadených pre potreby vojenskej spravodajskej služby z pohľadu zabezpečenia obrany a bezpečnosti štátu PT
79. Čiastkové údaje o telekomunikačných okruhoch prenajatých a zriadených pre potreby vojenskej spravodajskej služby z hľadiska zabezpečenia úloh T
80. Smernica a plán na uvádzanie vojenskej spravodajskej služby do vyšších stupňov bojovej pohotovosti T
81. Smernice a plány na uvádzanie zložiek vojenskej spravodajskej služby do vyšších stupňov bojovej pohotovosti D
82. Pomocná dokumentácia na uvádzanie zložiek vojenskej spravodajskej služby do vyšších stupňov bojovej pohotovosti a plnenia úloh mobilizačnej pripravenosti V
83. Súhrnné údaje o dopĺňaní osobami a prostriedkami, celkový prehľad o hmotných rezervách a mobilizačných rezervách, o osobitných zásobách peňažných prostriedkov v slovenskej mene a peňažných prostriedkov v cudzej mene pripravených na obdobie brannej pohotovosti štátu, materiálno-technické zabezpečenie mobilizácie, súhrnné údaje o technike a dislokácii aktívnych a neaktívnych miest velenia PT
84. Údaje o dopĺňaní osobami a prostriedkami, prehľad o hmotných rezervách a mobilizačných rezervách, ich rozmiestnenie, materiálno--technické zabezpečenie mobilizácie, údaje o technike a dislokácii aktívnych a neaktívnych miest velenia T
85. Vojnová organizačná štruktúra, tabuľka mierových a vojnových počtov PT
86. Vojnová organizačná štruktúra a tabuľka mierových a vojnových počtov zložiek T
87. Organizácia spojenia za vojny PT
88. Celkový prehľad dislokácie záložných vojnových pracovísk a riadiacich orgánov T
89. Čiastkové údaje o dislokácii záložných vojnových pracovísk D
90. Mobilizačné cvičenia a iné formy mobilizačnej prípravy, dokumentácia potrebná na ich vykonanie, kontrola mobilizačných príprav, vyhodnotenie D
91. Čiastkové údaje o osobitných zásobách peňažných prostriedkov pripravených na brannú pohotovosť štátu D
92. Dokumentácia nácvikov bojovej pohotovosti D
93. Evidencia mužstva a poddôstojníkov v zálohe V
94. Čiastkové údaje o nácvikoch nácvikov bojovej pohotovosti V
V oblasti logistiky
95. Určené objekty vrátane projektovej alebo prípravnej dokumentácie, spôsob ich ochrany, dislokačné údaje T, PT
96. Čiastkové údaje o objektoch vojenskej spravodajskej služby D
97. Súhrnné údaje o dovoze a vývoze špeciálnej techniky alebo iných strategických materiálov, technológií a zariadení PT
98. Čiastkové údaje o dovoze a vývoze špeciálnej techniky alebo iných strategických materiálov, technológií a zariadení, ak to ich povaha vyžaduje T
99. Súhrnné údaje o materiálno-technickom zabezpečení mobilizácie PT
100. Čiastkové údaje o materiálno-technickom zabezpečení mobilizácie T
101. Súhrnné zoznamy vozidiel zvláštnej evidencie PT
102. Súhrnné údaje o štruktúre a množstve hmotných rezerv a mobilizačných rezerv T
103. Súhrnná účtovná a operatívna evidencia investičného materiálu a zásob T
104. Súhrnné údaje týkajúce sa jednej materiálovej triedy špeciálnej techniky T
105. Súhrnné údaje týkajúce sa jednej materiálovej triedy D
106. Vyzbrojovanie a dopĺňanie utajovanou technikou D
107. Účtovná a operatívna evidencia investičného majetku a zásob D
108. Údaje týkajúce sa riešenia škôd, rozhodovania zodpovednosti za škody, náhrady škody D

Príloha č. 18 k vyhláške č. 432/2001 Z. z.

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

Poradové číslo Utajovaná skutočnosť Stupeň utajenia
1. Krízový plán ústredia, pobočky, subjektu hospodárskej mobilizácie V, D
2. Opatrenia hospodárskej mobilizácie a jej pripravenosť V, D
3. Plány krízových opatrení ústredia, pobočky, subjektu hospodárskej mobilizácie, ich vojnová organizácia, účelová informácia z krízového plánu a metodický pokyn jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie V
4. Informácie a skutočnosti z medzinárodných rokovaní a ich príprava vrátane rokovaní o zmluvných dokumentoch, schválené zmluvy a protokoly, ak to ich charakter vyžaduje alebo sa na tom zmluvné strany dohodnú V, D, T
5. Údaje o príprave zásadných menových opatrení PT
6. Čiastkové informácie o príprave vykonania zásadných menových opatrení, ktorých predčasné zverejnenie by malo výrazne negatívny ekonomický dosah V, D, T
7. Celkový prehľad o osobitných zásobách peňažných prostriedkov v slovenskej mene a peňažných prostriedkov v cudzej mene pripravených na obdobie brannej pohotovosti štátu a o ich rozmiestnení PT
8. Umiestnenie, preprava a spôsob zabezpečenia menových rezerv v zlate a peňažných prostriedkov v cudzej mene v hotovosti T
9. Čiastkové prehľady o osobitných zásobách peňažných prostriedkov v slovenskej mene a peňažných prostriedkov v cudzej mene pripravovaných na brannú pohotovosť štátu D
10. Čiastkové informácie o ochrane peňažných prostriedkov v slovenskej mene pred ich falšovaním a zneužitím (údaje o špeciálnych ochranách, ktorých detekcia je možná len technickými prostriedkami Národnej banky Slovenska) V
11. Informácie o preprave peňažných prostriedkov uvedené v príkazoch na zásielku peňažných prostriedkov s výnimkou mincí a v príkazoch na prevoz zásob peňažných prostriedkov a iných hodnôt do ich realizácie V
12. Režimové opatrenia ochrany objektov osobitnej dôležitosti a režimové opatrenia pre prísne chránené priestory a režimové pracoviská V, D
13. Vybrané údaje o spôsobe ochrany objektov osobitnej dôležitosti a zariadení osobitného hospodárskeho významu vrátane vstupných kódov a hesiel V, D
14. Projektová dokumentácia vybraných technických podsystémov komplexného ochranného systému objektov osobitnej dôležitosti V
15. Bezpečnostné parametre z dokumentácie bezpečnostných sprievodných pancierových vozidiel a špeciálnych pancierových prepravných vozidiel V
16. Súhrnné výkazy a zostavy spravodajských zložiek vrátane stanovenia systematiky skupinových účtov na zriaďovanie účtov V, D
17. Interné predpisy vrátane dokumentácie, ktoré sa týkajú osobitnej formy platobného styku za brannej pohotovosti štátu a mimoriadnych situácií a interné predpisy vrátane čiastkovej dokumentácie týkajúcej sa osobitných zásob peňažných prostriedkov v cudzej mene v hotovosti V
18. Limity výdavkov spravodajských zložiek a krycie označenie útvarov spravodajských zložiek V
19. Korešpondencia so zahraničnými bankami odberateľov s odberateľmi vojenského materiálu, ak obsahujú skutočnosti viazané na požiadavku utajenia, ktorá vyplýva z medzivládnych úverových dohôd vo vojenskej oblasti a z medzibankových dohovorov V, D, T
20. Medzibankové dohovory na realizáciu medzivládnych úverových a iných dohôd za oblasť špeciálnej techniky V, D, T
21. Výkazy a rozbory, v ktorých sú uvedené údaje o čerpaní a splácaní vládnych úverov na dodávky vojenskej techniky za jednotlivé dlžníčke krajiny a o vládnych pohľadávkach z týchto dodávok V, D, T
22. Zásady šifrovej ochrany informácií D, T
23. Vybrané informácie a predpisy týkajúce sa použitých systémov a prostriedkov šifrovej ochrany utajovaných skutočností V, D
24. Kľúčové hospodárstvo, šifrové materiály, topológie sietí a prostriedkov so šifrovou ochranou informácií na ochranu utajovaných skutočností stupňa Tajné, Dôverné a Vyhradené V, D, T

Príloha č. 19 k vyhlá.ke č. 432/2001 Z. z.

KANCELÁRIA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Poradové číslo Utajovaná skutočnosť Stupeň utajenia
1. Dokumentácia a písomné materiály Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária") súvisiace s uvádzaním Slovenskej republiky do brannej pohotovosti PT
2. Informácie a skutočnosti z medzinárodných rokovaní o zmluvných dokumentoch a ich príprava, schválené zmluvy a protokoly, ak to ich charakter vyžaduje alebo sa na tom zmluvné strany dohodnú V, D, T, PT
3. Utajované skutočnosti postúpené kancelárii zahraničným subjektom v súlade s medzinárodnou zmluvou, označené stupňom utajenia Prísne tajné alebo označené stupňom utajenia postaveného mu na roveň V, D, T, PT
4. Súhrnný krízový plán Slovenskej republiky PT
5. Písomné podania, respektíve ich časti od fyzických osôb a právnických osôb, z ktorých obsahu vyšli najavo skutočnosti, ktoré patria do utajovaných skutočností stupňa utajenia Prísne tajné, Tajné, Dôverné alebo Vyhradené V, D, T, PT
6. Celkový prehľad dislokácie záložných vojnových pracovísk kancelárie T
7. Súhrnný prehľad objektov osobitnej dôležitosti, ich charakteristika, stav a spôsob zabezpečenia T
8. Používané prostriedky šifrovej ochrany informácií T
9. Súhrnné údaje o organizácii a prevádzke špeciálneho spojenia vrátane kódovacej tabuľky T
10. Súhrnné údaje o stave a spôsobe zabezpečenia ochrany prezidenta Slovenskej republiky, osôb určených vládou Slovenskej republiky a zahraničných delegácií T
11. Údaje o druhu a umiestnení signalizačných a telekomunikačných, technických zariadení v objektoch kancelárie a objektoch určených pre potrebu prezidenta Slovenskej republiky T
12. Bezpečnostný projekt kancelárie T
13. Krízový plán kancelárie T
14. Podklady pre rozhodnutie prezidenta o udelení milosti až do zverejnenia rozhodnutia o milosti okrem osobných údajov toho, koho sa rozhodnutie o milosti týka T
15. Udelenie milosti chránenému svedkovi a dôvody jej udelenia T
16. Evidencia kancelárie súvisiaca s ochranou utajovaných skutočností T
17. Organizácia utajeného vládneho a zahraničného spojenia D
18. Vybrané údaje o stave a spôsobe zabezpečenia ochrany prezidenta Slovenskej republiky, určených objektov kancelárie a zahraničných delegácií D
19. Organizovanie súčinnosti pri ochrane prezidenta, určených osôb, určených objektov a zahraničných delegácií D
20. Týždenný plán pobytu prezidenta D
21. Vybrané údaje o stave a spôsobe ochrany objektov osobitnej dôležitosti kancelárie vrátane vstupných kódov a hesiel D
22. Krízový plán subjektov určených kanceláriou D
23. Evakuačný plán kancelárie D
24. Rozhodnutia, návrhy, žiadosti a informácie súvisiace s úkonmi v prípravnom konaní trestnom a iné skutočnosti z činnosti iného štátneho orgánu, ktoré by ohrozovali bezpečnosť a dôstojnosť jednotlivých fyzických osôb D
25. Písomné podania, respektíve ich časti od fyzických osôb a právnických osôb, z ktorých obsahu vyšli najavo skutočnosti, ktoré patria do utajovaných skutočností stupňa Dôverné D
26. Režimové opatrenia v objektoch kancelárie D
27. Systemizácia a personálna evidencia vybraných organizačných celkov a zariadení plniacich úlohy v oblasti obrany, ochrany bezpečnosti v prospech kancelárie D
28. Vybrané koncepčné materiály kancelárie vzťahujúce sa na oblasť bezpečnosti a obrany D
29. Pracovný a časový program štátnych návštev, pracovných ciest a ciest prezidenta Slovenskej republiky až do zverejnenia, ak sa pred ich prípravou nerozhodlo o stupni utajenia iným spôsobom D
30. Obsah porád a rokovaní s prezidentom Slovenskej republiky až do ich zverejnenia, ak sa o stupni utajenia nerozhodlo iným spôsobom D
31. Údaje o druhu a umiestnení energetických, vodovodných a iných zariadení v objektoch kancelárie a o objektoch určených pre potrebu prezidenta republiky a jeho domácnosti, výkresy rozvodov a inžinierskych sietí, projektová dokumentácia, technické výkresy a pod. D
32. Štatistické údaje a osobné údaje prezidenta, manželky prezidenta, zamestnancov kancelárie a osôb, ktoré vykonávajú prácu na základe dohody o pracovnej činnosti, ako aj ďalšie údaje z jednotlivých informačných systémov kancelárie, s tým súvisiaca projektová, programová a užívateľská dokumentácia, údaje týkajúce sa určených objektov zabezpečených ochranou a personálna evidencia vrátane komplexnej osobnej dokumentácie prezidenta a osobných spisov zamestnancov kancelárie D, T
33. Čiastkové údaje o spojení pri plnení zvláštnych úloh a krízových opatrení D
34. Evidencia osôb a vecných prostriedkov kancelárie na účely obrany V
35. Vybrané údaje súvisiace s činnosťou spravodajských zložiek V
36. Čiastkové údaje o stave a spôsobe zabezpečenia ochrany prezidenta republiky, osôb určených vládou Slovenskej republiky, určených objektov kancelárie, zahraničných delegácií a diplomatických misií a konzulárnych misií V
37. Plány krízových opatrení subjektu kancelárie, vojnová organizácia subjektu kancelárie V
38. Prejavy a vystúpenia prezidenta Slovenskej republiky až do ich zverejnenia, ak sa pred ich prípravou nerozhodlo iným spôsobom V
39. Pracovné informácie, dokumenty a skutočnosti z diplomatického pôsobenia v rámci medzinárodných stykov, ak to ich charakter vyžaduje V
40. Príprava mimoriadnych kontrolných opatrení až do začatia kontroly V
41. Návrhy, žiadosti a informácie súvisiace s úkonmi v prípravnom konaní trestnom, ktoré by mohli viesť k mareniu prípravného konania V
42. Všetky písomnosti, ktoré vypracovala kancelária prezidenta a obsahujú utajované skutočnosti označené stupňom utajenia Dôverné alebo Vyhradené V, D
43. Organizačná štruktúra a dislokácia pracovísk osobitného určenia V, D, T

Príloha č. 20 k vyhláške č. 432/2001 Z. z.

KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Poradové číslo Utajovaná skutočnosť Stupeň utajenia
1. Utajované skutočnosti, ktoré poskytli Národnej rade Slovenskej republiky a Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky zahraničné subjekty s označením stupňa Prísne tajné, Tajné, Dôverné a Vyhradené V, D, T, PT
2. Vybrané správy a záznamy o priebehu a výsledkoch zahraničných ciest ústavných činiteľov Národnej rady Slovenskej republiky, o ktorých utajení v stupni Prísne tajné, Tajné, Dôverné a Vyhradené rozhodne príslušný ústavný činiteľ V, D, T, PT
3. Krízový plán Národnej rady Slovenskej republiky a Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky V, D, T
4. Koncepcia, činnosť, režimové, technické a organizačné opatrenia týkajúce sa ochrany ústavných činiteľov, ochrany zahraničných návštev a ochrany budov a objektov Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, areálu Bratislavského hradu vrátane činností a organizácie strážnej služby Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky a finančných nákladov s tým spojených V, D, T
5. Bezpečnostný projekt parlamentného informačného systému, zámery, výhľadové plány, údaje a činnosť jednotlivých informačných systémov Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky a s tým súvisiaca projektová, programová a užívateľská dokumentácia T
6. Vybrané čiastkové údaje organizácie a prevádzky špeciálneho spojenia v objektoch Národnej rady Slovenskej republiky D
7. Čiastkové údaje o spojení a plnení zvláštnych úloh a krízových opatrení Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky V
8. Príprava mimoriadnych kontrolných opatrení až do začiatku kontroly a výsledné správy z týchto kontrol až do ich zverejnenia V
9. Obsah vybraných porád a rokovaní predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, výsledky a priebeh jeho zahraničných ciest až do ich zverejnenia. O ich výbere, utajení a odtajnení rozhodne predseda Národnej rady Slovenskej republiky T
10. Finančné a materiálne zabezpečenie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a s tým súvisiaca organizácia a činnosť sekretariátu T

Poznámky pod čiarou

1) Tovary, ktoré sú predmetom najčastejších colných a daňových únikov (napríklad drogy, prekurzory, anaboliká, zbrane, vojenský materiál, jedy a rádioaktívny materiál, alkohol, cigarety, textil).