Oznámenie č. 43/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 17/2001
Platnosť od 09.02.2001

43

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 1. januára 2001 do 26. januára 2001 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2001 uzavretá 7. decembra 2000 medzi Združením odborárov jadrovej energetiky Slovenska

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzavretá 20. decembra 2000 medzi Odborovým zväzom METALURG

a

Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2001 – 2002 uzavretá 9. januára 2001 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov služieb

a

Združením bytového hospodárstva na Slovensku.

4. Dodatok č. 1 zo dňa 20. novembra 2000 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2000 – 2004 uzavretej 14. februára 2000 medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Združením strojárskych podnikov Slovenska.

5. Dodatok č. 4 zo dňa 15. decembra 2000 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej 21. januára 1997 medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Združením zamestnávateľov SOU a SPV.

6. Dodatok č. 1 zo dňa 20. decembra 2000 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na obdobie od 1. januára 2000 do 31. decembra 2001 uzavretej 30. decembra 1999 medzi Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu

a

Slovenským zväzom spotrebných družstiev.