Oznámenie č. 429/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o možnosti prehliadky historických pamiatok a prírodných hodnôt nachádzajúcich sa v blízkosti spoločnej štátnej hranice oboch krajín

Čiastka 174/2001
Platnosť od 25.10.2001 do07.07.2006
Zrušený 459/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 4 ods. 2 dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 29. augusta 2001.

429

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. apríla 2001 bola v Budapešti podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o možnosti prehliadky historických pamiatok a prírodných hodnôt nachádzajúcich sa v blízkosti spoločnej štátnej hranice oboch krajín.

V súlade s článkom 4 ods. 2 dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 29. augusta 2001.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o možnosti prehliadky historických pamiatok a prírodných hodnôt nachádzajúcich sa v blízkosti spoločnej štátnej hranice oboch krajín

Vláda Slovenskej republiky
a
vláda Maďarskej republiky

(ďalej len „zmluvné strany“),

vedené snahou zlepšiť vzťahy dobrého susedstva svojich štátov,

dohodli sa takto:

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

V rámci možnosti prehliadky historických pamiatok a prírodných úkazov upravenej touto dohodou pri prekročení spoločnej štátnej hranice a počas pobytu na území štátov zmluvných strán treba uplatňovať nasledujúce ustanovenia:

a) pri prekročení štátnej hranice organizovanou skupinou vedúci skupiny musí disponovať aj zoznamom osôb tejto skupiny a je povinný predložiť ho na účel kontroly orgánom ochrany štátnych hraníc zmluvných strán,

b) osoby prekračujúce hranice na základe tejto dohody môžu mať pri sebe len batožinu na osobnú potrebu,

c) príslušníci hraničnej polície a orgány colnej správy zmluvných strán môžu kedykoľvek kontrolovať osoby nachádzajúce sa vo vymedzenom priestore podľa tejto dohody.

Článok 2

Zabezpečenie prístupu k hradu Šomoška (Somoskö)

(1) Štátni občania Slovenskej republiky a štátni občania Maďarskej republiky, ako aj občania členských štátov Európskej únie a občania členských štátov Európskeho ekonomického priestoru v prípade, že disponujú platným cestovným dokladom, môžu pešo prekračovať štátnu hranicu Slovenskej republiky a Maďarskej republiky cez vrátka umiestnené pri hraničnom znaku VIII 13/10 na účel návštevy hradu Šomoška (Somoskö), prírodného úkazu – čadičového výlevu, náučného chodníka Šomoška, odpočinkového parku a Petöfiho pamätného miesta.

(2) Osoby uvedené v odseku 1 sa môžu zdržiavať v priestore hradu a vo vyznačenom priestore Slovenskej republiky a Maďarskej republiky v období od 1. apríla do 31. októbra denne od 8.00 do 20.00 hod. a v období od 1. novembra do 31. marca denne od 8.00 do 16.00 hod.

(3) Vyznačeným priestorom uvedeným v odseku 1 je

a) územie Slovenskej republiky, a to priestor hradu Šomoška v šírke od hraničného znaku VIII 13/8 po hraničný znak VIII 13/11 a v hĺbke 200 m od hraničného znaku VIII 13/10 a náučný chodník Šomoška od hradu Šomoška po parkovisko vyznačené pri hraničnom znaku VIII 12/3b,

b) územie Maďarskej republiky v šírke od hraničného znaku VIII 13/8 po hraničný znak VIII 13/11 a v hĺbke 80 m od hraničného znaku VIII 13/10.

Tento priestor je znázornený na pláne, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto dohode.

(4) Priestor uvedený v odsekoch 1 a 3 sa vyznačí na oboch stranách štátnej hranice tabuľami, na ktorých je uvedená informácia o pravidlách prekračovania štátnej hranice a pobytu vo vyznačenom priestore vo viacerých jazykoch. Text informačných tabúľ je uvedený v prílohe č. 2 k tejto dohode.

Článok 3

Spôsob rozšírenia okruhu miest navštevovaných na základe dohody

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že okruh ďalších historických pamiatok a prírodných hodnôt nachádzajúcich sa v blízkosti spoločnej štátnej hranice oboch krajín možno rozšíriť po vzájomnom súhlase výmenou diplomatických nót.

Článok 4

Záverečné ustanovenia

(1) Každá zmluvná strana má právo z dôvodu ochrany verejného poriadku a verejnej bezpečnosti prerušiť vykonávanie ustanovení tejto dohody po tom, ako o tom diplomatickou cestou informovala druhú zmluvnú stranu s vymedzením začiatku prerušenia. Skončenie prerušenia tejto dohody si zmluvné strany bezodkladne oznámia diplomatickou cestou.

(2) Táto dohoda nadobúda platnosť tridsiaty (30.) deň odo dňa vzájomnej výmeny diplomatických nót oznamujúcich splnenie podmienok ustanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi na nadobudnutie jej platnosti.

(3) Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas. Každá zo zmluvných strán môže dohodu kedykoľvek písomne vypovedať diplomatickou cestou. Platnosť dohody sa skončí deväťdesiaty (90.) deň odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

Dané v Budapešti 23. apríla 2001 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a maďarskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Mikuláš Dzurinda v. r.

Za vládu

Maďarskej republiky:

Viktor Orbán v. r.

Příloha 01

Príloha č. 1

Plán

vyznačeného priestoru uvedeného v článku 2 ods. 3 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o možnosti prehliadky historických pamiatok a prírodných hodnôt nachádzajúcich sa v blízkosti spoločnej štátnej hranice oboch krajín

Obrázok 01-1

Příloha 02

Príloha č. 2

Text informačných tabúľ

uvedených v článku 2 ods. 4 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o možnosti prehliadky historických pamiatok a prírodných hodnôt nachádzajúcich sa v blízkosti spoločnej štátnej hranice oboch krajín

1. Na informačných tabuliach umiestnených pri vrátkach postavených osobitne na tento účel na slovensko-maďarskej štátnej hranici bude nasledujúci text v slovenskom, maďarskom, anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku:

„– Slovensko-maďarskú štátnu hranicu môžu prekročiť štátni občania Slovenskej republiky, štátni občania Maďarskej republiky, občania členských štátov Európskej únie a občania členských štátov Európskeho ekonomického priestoru s platným cestovným dokladom na účel návštevy hradu Šomoška (Somoskö), prírodného úkazu – čadičového výlevu, náučného chodníka Šomoška, odpočinkového parku a Petöfiho pamätného miesta.

– Vstup do priestoru vyznačeného tabuľami a pobyt v ňom sú povolené len pešo v čase, keď je priechod otvorený. Do tohto priestoru sa povoľuje vstup aj na invalidnom vozíku.

– Čas prevádzky priechodu: v období od 1. apríla do 31. októbra denne od 8.00 do 20.00 hod.,
v období od 1. novembra do 31. marca denne od 8.00 do 16.00 hod.

– Osoby prekračujúce štátnu hranicu môžu mať pri sebe len batožinu na osobnú potrebu. Príslušníci hraničnej polície a orgány colnej správy zmluvných strán môžu kedykoľvek kontrolovať osoby zdržujúce sa vo vymedzenom priestore.

– Národná prírodná rezervácia Šomoška. Prosíme návštevníkov, aby chránili prírodné bohatstvo tejto krajiny. Štátna ochrana prírody.

– Chránená krajinná oblasť Karanc-Medves. Prosíme návštevníkov, aby chránili prírodné bohatstvo tejto krajiny. Riaditeľstvo Národného parku Bükk.“.

2. Na tabuliach umiestnených na hraniciach vyznačeného priestoru pre návštevníkov na území Slovenskej republiky a Maďarskej republiky bude nasledujúci text v slovenskom, maďarskom, anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku:

„– Pozor!

– Koniec priestoru vyznačeného na vstup a pobyt!

– Ďalej nepokračujte!“.