Oznámenie č. 428/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Peruánskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov Slovenskej republiky a pre držiteľov diplomatických a špeciálnych pasov Peruánskej republiky

Čiastka 174/2001
Platnosť od 25.10.2001
Redakčná poznámka

Podľa článku 7 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 18. júla 2001.

428

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. apríla 2001 bola v Lime podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Peruánskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov Slovenskej republiky a pre držiteľov diplomatických a špeciálnych pasov Peruánskej republiky.

Podľa článku 7 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 18. júla 2001.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Peruánskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov Slovenskej republiky a pre držiteľov diplomatických a špeciálnych pasov Peruánskej republiky

Vláda Slovenskej republiky a vláda Peruánskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

uznávajúc priateľské vzťahy medzi obidvoma štátmi a ich občanmi a v snahe uľahčiť cestovanie občanov,

dohodli sa takto:

Článok 1

(1) Občania Slovenskej republiky, držitelia platných diplomatických alebo služobných pasov, môžu vstúpiť na územie druhej zmluvnej strany bez víza a zotrvať na ňom počas deväťdesiatich (90) dní odo dňa vstupu, prechádzať ním alebo vycestovať z neho.

(2) Občania Peruánskej republiky, držitelia platného diplomatického alebo špeciálneho pasu, môžu vstúpiť na územie druhej zmluvnej strany bez víza a zotrvať na ňom počas deväťdesiatich (90) dní odo dňa vstupu, prechádzať ním alebo vycestovať z neho.

Článok 2

(1) Občania Slovenskej republiky, držitelia platných diplomatických alebo služobných pasov, ktorí sú členmi diplomatických misií, konzulárnych úradov a medzinárodných organizácií majúcich sídlo na území Peruánskej republiky, môžu vstúpiť na toto územie a zotrvať na ňom počas vykonávania svojich povinností bez víza. Akreditácia týchto funkcionárov bude vykonaná verbálnou nótou.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na rodinných príslušníkov osôb v ňom uvedených, ktorí sú držiteľmi platných diplomatických alebo služobných pasov.

(3) Občania Peruánskej republiky, držitelia platných diplomatických alebo špeciálnych pasov, ktorí sú členmi diplomatických misií, konzulárnych úradov a medzinárodných organizácií majúcich sídlo na území Slovenskej republiky, môžu vstúpiť na toto územie a zotrvať na ňom počas vykonávania svojich povinností bez obstarania si víza.

(4) Ustanovenie odseku 3 sa vzťahuje aj na rodinných príslušníkov osôb v ňom uvedených, ktorí sú držiteľmi platných diplomatických alebo špeciálnych pasov.

Článok 3

Táto dohoda sa netýka práva zmluvných strán zakázať vstup alebo ukončiť pobyt na území svojho štátu osobám, ktoré považujú za nežiaduce, bez uvedenia dôvodu ich rozhodnutia.

Článok 4

Držitelia diplomatických, špeciálnych alebo služobných pasov štátu jednej zmluvnej strany sú počas pobytu na území štátu druhej zmluvnej strany povinní dodržiavať právny poriadok tohto štátu.

Článok 5

Každá zo zmluvných strán môže čiastočne alebo úplne prerušiť vykonávanie tejto dohody z dôvodu bezpečnosti štátu, ochrany verejného poriadku alebo zdravia. Uvedené rozhodnutie o zrušení alebo znovuobnovení vykonávania tejto dohody si zmluvné strany navzájom okamžite oznámia diplomatickou cestou.

Článok 6

(1) Zmluvné strany si vymenia vzory cestovných dokladov uvedených v článkoch 1 a 2 tejto dohody, ako aj informácie o ich používaní najneskôr tridsať (30) dní pred nadobudnutím platnosti tejto dohody.

(2) Zmluvné strany sa rovnakým spôsobom budú navzájom informovať o akejkoľvek zmene cestovných dokladov a najneskôr tridsať (30) dní pred nadobudnutím platnosti zmien si recipročne zašlú vzory nových cestovných dokladov.

Článok 7

(1) Táto dohoda nadobudne platnosť uplynutím tridsiatich (30) dní od výmeny nót, v ktorých si zmluvné strany navzájom oznámia splnenie vnútroštátnych podmienok nevyhnutných na nadobudnutie jej platnosti.

(2) Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas. Každá zo zmluvných strán ju môže vypovedať písomne diplomatickou cestou. Jej platnosť sa skončí uplynutím tridsiatich (30) dní odo dňa odovzdania písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.

Dané v Lime 20. apríla 2001 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, španielskom a anglickom jazyku, pričom všetky tri znenia sú rovnako autentické. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Marián Masarik v. r.

Za vládu

Peruánskej republiky:

Martín Yrigoyen Yrigoyen v. r.