Vyhláška č. 426/2001 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoru sa mení vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 398/2000 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní na rok 2001

Čiastka 174/2001
Platnosť od 25.10.2001 do31.12.2001
Účinnosť od 15.11.2001 do31.12.2001
Zrušený 470/2001 Z. z.

OBSAH

426

VYHLÁŠKA

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 22. októbra 2001,

ktorou sa mení vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 398/2000 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní na rok 2001

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení zákona č. 306/1999 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 398/2000 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní na rok 2001 sa mení takto:

V prílohe č. 4 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 50 písmená d) a e) znejú:

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: priebežne od 1. apríla nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom ním určených krajských správ Štatistického úradu Slovenskej republiky.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2001.


Peter Mach v. r.