Oznámenie č. 422/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o ochrane a zachovaní určitých kultúrnych pamiatok a historických sídiel

Čiastka 172/2001
Platnosť od 24.10.2001
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 10 dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 9. marca 2001.

422

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. marca 2001 bola vo Washingtone podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o ochrane a zachovaní určitých kultúrnych pamiatok a historických sídiel.

V súlade s článkom 10 dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 9. marca 2001.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických
o ochrane a zachovaní určitých kultúrnych pamiatok a historických sídiel

Vláda Slovenskej republiky a vláda Spojených štátov amerických (ďalej len „zmluvné strany“)

so želaním úspešnej vzájomnej spolupráce v oblastiach kultúry a kultúrneho dedičstva oboch štátov,

s presvedčením, že táto dohoda prispeje k posilneniu kontaktov medzi oboma štátmi,

so zreteľom na rešpekt, ktorý prináleží základným ľudským právam, a v úsilí podporiť porozumenie, toleranciu a priateľstvo medzi všetkými národmi, rasovými a náboženskými skupinami,

s presvedčením, že každá kultúra má svoju dôstojnosť a hodnotu, ktoré sa musia rešpektovať a zachovávať, a že všetky kultúry tvoria súčasť spoločného dedičstva, ktoré patrí celému ľudstvu,

so želaním zvýšiť úroveň ochrany kultúrneho dedičstva a poskytnúť prístup k pokladom národných kultúr a celosvetovej kultúry bez diskriminácie,

berúc do úvahy, že zhoršovanie stavu alebo zánik jednotlivých kultúrnych pamiatok a historických sídiel predstavuje poškodenie a ochudobnenie kultúrneho dedičstva celého ľudstva,

berúc do úvahy, že ochrana určitých kultúrnych pamiatok a historických sídiel môže byť efektívna len v rámci úzkej spolupráce na národnej a medzinárodnej úrovni,

berúc do úvahy zásady Záverečného aktu helsinskej Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany v rámci svojich možností podniknú primerané kroky na ochranu a zachovanie kultúrnych pamiatok a historických sídiel všetkých menšín a náboženských alebo etnických skupín (ďalej len „skupiny“), ktoré sídlia alebo sídlili na území štátov zmluvných strán a stali sa obeťami genocíd.

Termín „kultúrna pamiatka a historické sídlo“ na účely tejto dohody znamená miesta náboženského vyznávania, miesta a objekty kultúrneho a historického významu, pamätníky, cintoríny a pomníky padlým, ako aj archívne a iné autentické a dokumentačné materiály, ktoré s nimi súvisia.

Článok 2

Zmluvné strany budú spolupracovať pri identifikácii a zostavovaní zoznamov kultúrnych pamiatok a historických sídiel, zvlášť tých, ktorým hrozí poškodenie alebo zničenie. Každá zo zmluvných strán môže tieto zoznamy zverejniť.

Článok 3

Zmluvné strany zabezpečia, aby nebola žiadna formálna ani faktická diskriminácia kultúrneho dedičstva ktorejkoľvek zo skupín uvedených v článku 1 tejto dohody ani príslušníkov štátu druhej zmluvnej strany, a to v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi z oblasti

a) ochrany a zachovania ich kultúrnych pamiatok a historických sídiel,

b) práva prispieť k ochrane a zachovaniu ich kultúrnych pamiatok a historických sídiel a

c) prístupu verejnosti k nim.

Článok 4

V prípade, že skupina nemôže sama zabezpečiť primeranú ochranu a zachovanie kultúrnych pamiatok a historických sídiel podľa zoznamov podľa článku 2, podnikne každá zo zmluvných strán osobitné kroky na zabezpečenie takejto ochrany a zachovania na území svojho štátu; v prípade, že na tento účel bude potrebná pomoc, vyzve na spoluprácu druhú zmluvnú stranu a občanov jej štátu.

Článok 5

Kultúrne pamiatky a historické sídla, ktoré sú zvlášť významné, sa v zoznamoch vyznačia. Tieto zoznamy sa zverejnia a oznámia príslušným orgánom štátnej správy a miestnej samosprávy.

Všetky takto vyznačené kultúrne pamiatky a historické sídla sa budú ochraňovať, zachovávať a označovať spôsobom stanoveným vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov zmluvných strán a zabezpečí sa k nim prístup verejnosti.

Tieto zoznamy kultúrnych pamiatok a historických sídiel vyznačí komisia zriadená podľa článku 6 tejto dohody. Komisia sa môže tiež kedykoľvek zhodnúť na ďalších kultúrnych pamiatkach a historických sídlach, ktoré sa zahrnú do zoznamu.

Článok 6

Zmluvné strany týmto zriaďujú Spoločnú komisiu pre kultúrne dedičstvo (ďalej len „komisia“), ktorá bude dohliadať na zostavenie a použitie zoznamov uvedených v článkoch 2 a 5 tejto dohody a bude vykonávať ďalšie funkcie, ktoré jej zmluvné strany určia. Každá zmluvná strana vymenuje troch (3) členov komisie, ktorí môžu mať zástupcov a poradcov. Rozhodnutia komisie budú vyžadovať súhlas všetkých členov. Zmluvné strany budú spolupracovať, aby komisii umožnili prístup ku kultúrnym pamiatkam a historickým sídlam podľa článku 1 a aby jej poskytovali informácie potrebné na výkon jej povinností.

Zmluvné strany môžu prostredníctvom zástupcov v komisii uvedených v prvom odseku tohto článku požadovať, aby sa vypracovali zvláštne opatrenia na ochranu a zachovanie kultúrnych pamiatok a historických sídiel na území štátu druhej zmluvnej strany tých skupín, ktoré nie sú uvedené v článku 1, v prípadoch, ak tieto kultúrne pamiatky a historické sídla súvisia so zahraničným kultúrnym dedičstvom občanov štátu žiadajúcej strany a ak si z akýchkoľvek dôvodov vyžadujú ochranu a zachovanie. Druhá zmluvná strana zváži kroky v rámci svojich vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými bude na takúto požiadavku reagovať.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v koordinácii s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky bude výkonným orgánom pre vykonávanie tejto dohody na slovenskej strane. Komisia pre zachovanie amerického dedičstva v zahraničí bude príslušným orgánom zodpovedným za vykonávanie tejto dohody za americkú stranu. Zmluvné strany si v prípade zmeny oznámia diplomatickou cestou orgán zodpovedný za vykonávanie tejto dohody.

Článok 7

Nič v tejto dohode sa nebude vykladať tak, aby bola ktorákoľvek zo zmluvných strán zbavená svojich povinností v zmysle akejkoľvek inej dohody o ochrane kultúrneho dedičstva.

Článok 8

Komisia bude vykonávať túto dohodu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov zmluvných strán a s ohľadom na finančné možnosti zmluvných strán.

Článok 9

Spory vyplývajúce z výkladu alebo vykonávania tejto dohody budú predložené zodpovedným orgánom uvedeným v článku 6 ods. 3 tejto dohody.

Článok 10

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu.

Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas. Každá zo zmluvných strán môže kedykoľvek diplomatickou cestou písomne oznámiť svoj úmysel túto dohodu vypovedať. Toto zrušenie nadobudne platnosť o šesť mesiacov odo dňa doručenia.

Dané vo Washingtone 9. marca 2001 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Milan Kňažko v. r.

Za vládu

Spojených štátov amerických:

Michael Lewan v. r.