Oznámenie č. 421/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia Asociačnej rady č. 4/2001 medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou ustanovujúceho finančný príspevok Slovenskej republiky za účasť na programoch „Sokrates II“ a „Mládež“ v rokoch 2001 – 2006

Čiastka 172/2001
Platnosť od 24.10.2001
Redakčná poznámka

Rozhodnutie nadobudlo platnosť dňom podpisu, t. j. 22. mája 2001.

421

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. mája 2001 bolo v Bruseli podpísané Rozhodnutie Asociačnej rady č. 4/2001 medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou ustanovujúce finančný príspevok Slovenskej republiky za účasť na programoch „Sokrates II“ a „Mládež“ v rokoch 2001 – 2006.

Rozhodnutie nadobudlo platnosť dňom podpisu, t. j. 22. mája 2001.

ROZHODNUTIE ASOCIAČNEJ RADY Č. 4/2001 MEDZI EURÓPSKOU ÚNIOU A SLOVENSKOU REPUBLIKOU

z 22. mája 2001

ustanovujúce finančný príspevok Slovenskej republiky za účasť na programoch „Sokrates II“ a „Mládež“ v rokoch 2001 – 2006

Asociačná rada,

zohľadňujúc Dodatkový protokol k Európskej dohode o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej1) týkajúci sa účasti Slovenskej republiky na programoch Spoločenstva, najmä jeho články 1 a 2,

vzhľadom na to, že

– rozhodnutie Asociačnej rady č. 2/2000 z 24. júla 20002) medzi Európskou úniou na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane stanovilo podmienky a dojednania účasti Slovenskej republiky v druhej fáze programov Leonardo da Vinci a Sokrates a platí počas trvania týchto programov,

– rozhodnutie Asociačnej rady č. 3/2000 z 19. septembra 20003) medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou stanovilo podmienky a dojednania účasti Slovenskej republiky na programe „Mládež“ a platí počas trvania tohto programu,

– v prílohe II bode 2 Rozhodnutia č. 2/2000 a v prílohe II bode 1 Rozhodnutia č. 3/2000 sa uvádza, že o finančnom príspevku, ktorý zaplatí Slovenská republika do rozpočtu Európskej únie za účasť na programoch Sokrates II a Mládež v rokoch 2001 – 2006, rozhodne Asociačná rada v priebehu roku 2000,

rozhodla takto:

Článok 1

Finančný príspevok, ktorý zaplatí Slovenská republika do rozpočtu Európskej únie za účasť na programe Sokrates II v rokoch 2001 – 2006, bude (v EUR):

rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006
2 398 000 2 459 000 2 515 000 2 586 000 2 665 000 2 768 000

Článok 2

Finančný príspevok, ktorý zaplatí Slovenská republika do rozpočtu Európskej únie za účasť na programe Mládež v rokoch 2001 – 2006, bude (v EUR):

rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006
1 235 000 1 310 000 1 387 000 1 457 000 1 529 000 1 624 000

Článok 3

Finančné prostriedky PHARE sa budú žiadať podľa tohto harmonogramu:

– ako príspevok do programu Sokrates II bude ročná suma (v EUR):

rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006
1 409 000 1 205 000 suma sa určí dodatočne suma sa určí dodatočne suma sa určí dodatočne suma sa určí dodatočne

ako príspevok do programu Mládež bude ročná suma (v EUR):

rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006
730 000 646 000 suma sa určí dodatočne suma sa určí dodatočne suma sa určí dodatočne suma sa určí dodatočne

Zvyšná časť príspevku Slovenskej republiky sa pokryje zo slovenského štátneho rozpočtu.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda platnosť dňom jeho prijatia Asociačnou radou.

Za Asociačnú radu predsedníčka:

Anna Lindhová v. r.

Poznámky pod čiarou

1) OJEC (Úradný vestník) L 115, 9. mája 1996, s. 43.

2) OJEC (Úradný vestník) L 278, 31. októbra 2000, s. 17.

3) OJEC (Úradný vestník) L 299, 28. novembra 2000, s. 10.