Oznámenie č. 410/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 1/2001 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o zmene Protokolu 2 o dočasnej kompenzácii za živý hovädzí dobytok uvedený v prílohe B k Protokolu 2

Čiastka 167/2001
Platnosť od 17.10.2001 do30.04.2004
Zrušený 343/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 4 Rozhodnutie č. 1/2001 nadobudlo platnosť výmenou nót, t. j. 1. júla 2001.

410

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. apríla 2001 bolo v Ankare podpísané Rozhodnutie č. 1/2001 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o zmene Protokolu 2 o dočasnej kompenzácii za živý hovädzí dobytok uvedený v prílohe B k Protokolu 2.

V súlade s článkom 4 Rozhodnutie č. 1/2001 nadobudlo platnosť výmenou nót, t. j. 1. júla 2001.

ROZHODNUTIE č. 1/2001

Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o zmene Protokolu 2 o dočasnej kompenzácii za živý hovädzí dobytok uvedený v prílohe B k Protokolu 2

Majúc na zreteli problémy v Tureckej republike spôsobené zavedením kontroly certifikátov na živý hovädzí dobytok a skutočnosť, že koncesie na živý hovädzí dobytok uvedené v prílohe B k Protokolu 2 Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou (ďalej len „dohoda“) sa nemohli uplatňovať v príslušnom čase,

majúc na zreteli potrebu kompenzácie strát Slovenskej republiky spôsobených neuplatňovaním koncesií udelených Tureckou republikou na živý hovädzí dobytok s pôvodom v Slovenskej republike v súlade s ustanoveniami prílohy B k Protokolu 2 dohody,

Spoločný výbor rozhodol takto:

Článok 1

Turecká strana bude na dovoz zo Slovenskej republiky dočasne uplatňovať nové a doplnkové colné kvóty takýmto spôsobom:

HS kód Opis Platnosť Clo Množstvo kvóty
0406 (s výnimkou 0406.90.29, 31, 50, 86, 87, 88) Syry a tvaroh platnosť do 31. decembra 2001 0 20 ton
1806 Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao platnosť do 31. decembra 2001 7 % 600 ton
1905 Chlieb, zákusky, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež obsahujúce kakao, hostie, prázdne oblátky používané na farmaceutické účely, ryžové cesto a podobné výrobky platnosť do 31. decembra 2001 poľnohospodárska spoločnosť (ako je špecifikovaná v dovoznom režime Turecka)

Slovenská republika akceptuje uvedené kompenzácie v dôsledku strát spôsobených v rokoch 2000 a 2001.

Článok 2

Ak pri dovoze živého hovädzieho dobytka budú pokračovať ťažkosti po roku 2001, nové a doplnkové kvóty budú platné v kalendárnom roku a budú sa týkať polovice množstiev určených na každú položku špecifikovanú v článku 1.

Článok 3

Colné kvóty vo výške 400 ton pre živý hovädzí dobytok HS 0102.90.05, 0102.90.21-29 a 0102.90.41-49 s pôvodom v Slovenskej republike sú dočasne pozastavené odo dňa nadobudnutia platnosti tohto rozhodnutia.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobudne platnosť odo dňa prijatia neskoršej diplomatickej nóty potvrdzujúcej jeho schválenie vládou príslušnej strany, nie neskôr ako 1. júla 2001.

Dané v Ankare 10. apríla 2001 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za Slovenskú republiku:

Peter Brňo v. r.

Za Tureckú republiku:

Abdullah Köten v. r.

Príloha 01