Oznámenie č. 41/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, vzdelávania a vedy

Čiastka 17/2001
Platnosť od 09.02.2001
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 1. septembra 2000, na základe článku 14 ods. 1.

41

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. októbra 1999 bola vo Viedni podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, vzdelávania a vedy.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 1. septembra 2000, na základe článku 14 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, vzdelávania a vedy

Vláda Slovenskej republiky a vláda Rakúskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)

v úsilí o upevnenie svojich vzťahov a prehĺbenie vzájomného porozumenia,

v úsilí o rozvoj spolupráce v oblasti kultúry, vzdelávania a vedy

a s vedomím, že vzájomná spolupráca na základe tejto dohody bude mať pozitívny vplyv aj na multilaterálnu spoluprácu v oblasti kultúrnych vzťahov, menovite v Organizácii Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru a Rade Európy, programoch Európskej únie, ako aj v rámci Stredoeurópskej iniciatívy a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany podporujú priamu spoluprácu inštitúcií v oblasti kultúry, obzvlášť v oblasti umenia, školstva, vysokých škôl, vedy a výskumu, ako aj mládeže a športu v rámci ustanovení tejto dohody a vítajú a podporujú v uvedených oblastiach aj spoluprácu na regionálnej a miestnej úrovni.

Článok 2

(1) Zmluvné strany podporujú spoluprácu v oblasti vedy a výskumu medzi univerzitami, vysokými školami umeleckého zamerania, vedeckými knižnicami a ďalšími vedeckými inštitúciami v oboch krajinách.

(2) Zmluvné strany podporujú priame pozvania univerzitných a vysokoškolských učiteľov, ako aj vedcov na účely vykonávania vzdelávacej činnosti, ako aj vykonávania vedeckého výskumu s tým, že s výhradou článku 11 ods. 1 v rámci svojich vnútroštátnych právnych predpisov a finančných možností podniknú všetky potrebné opatrenia na to, aby právne a materiálne umožnili študijné pobyty a stáže vo svojich krajinách.

(3) V snahe podporiť výučbu jazyka, literatúry, histórie a vlastivedy druhej krajiny si zmluvné strany budú vymieňať lektorov na činnosti na univerzitách a vysokých školách umeleckého zamerania. Zmluvné strany podniknú s výhradou článku 11 ods. 1 a 2 v rámci svojich vnútroštátnych právnych predpisov a finančných možností všetky opatrenia na uľahčenie tejto výmeny po právnej a materiálnej stránke.

(4) Zmluvné strany podnecujú k štúdiu v krajine druhej zmluvnej strany. V oblasti študijných poplatkov budú zmluvné strany pri riadnom štúdiu na univerzitách a vysokých školách priznávať študentom krajiny druhej zmluvnej strany rovnoprávne postavenie s vlastnými štátnymi príslušníkmi.

(5) V závislosti od finančných možností poskytnú zmluvné strany na základe reciprocity študentom, absolventom a vedcom krajiny druhej zmluvnej strany možnosť využitia štipendií na vzdelávanie, ďalšie vzdelávanie a vedeckú činnosť na univerzitách a vysokých školách.

(6) Zmluvné strany uvítajú účasť príslušníkov krajiny druhej zmluvnej strany na doplňujúcich vzdelávacích podujatiach, akými sú napríklad letné jazykové kurzy alebo letné kolégiá, na zlepšenie jazykových vedomostí študentov a iných vysokoškolských pracovníkov, ako aj na letných školách pre ďalšie vzdelávanie v špeciálnych odborných oblastiach.

(7) Počas trvania Akcie Slovensko – Rakúsko, spolupráca vo vede a vzdelávaní sa spolupráca zmluvných strán v oblasti vedy, vzdelávania a výchovy uskutočňuje na základe Protokolu o pokračovaní Akcie Slovensko – Rakúsko, spolupráca vo vede a vzdelávaní z 9. decembra 1996, podpísaného medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky, alebo na základe budúcej bilaterálnej dohody o Akcii. Pre tieto oblasti spolupráce počas tohto obdobia platia navyše ustanovenia tejto dohody, ak obsahovo dopĺňajú ustanovenia Protokolu z 9. decembra 1996, alebo budúcej bilaterálnej dohody o pokračovaní Akcie.

Článok 3

(1) Zmluvné strany podporujú podľa miery finančných možností spoluprácu v oblasti všeobecnovzdelávacieho a odborného školstva predovšetkým nasledujúcimi opatreniami:

a) výmenou expertov, ako aj informačného a dokumentačného materiálu,

b) vyslaním odborného pracovníka pracujúceho vo verejnej službe vysielajúcej krajiny, splnomocneného na spoluprácu v oblasti vzdelávania v zariadeniach na prípravu učiteľov v prijímajúcej krajine, ktoré sú úplne alebo prevažnou mierou financované z verejných prostriedkov,

c) v prípade, že existujú v krajinách zmluvných strán školy vyššieho stupňa s dvojjazyčným vyučovaním v štátnom jazyku krajín zmluvných strán, vysielaním učiteľov na tieto školy druhej zmluvnej strany na účely vyučovania, spolupráce na učebných osnovách a usporadúvaní spoločných podujatí v oblasti ďalšieho vzdelávania,

d) aktivitami v oblasti ďalšieho vzdelávania v snahe podporiť šírenie vlastného jazyka na území krajiny druhej zmluvnej strany.

(2) Realizácia týchto opatrení sa vykonáva na základe obojstranného súhlasu zmluvných strán. Podrobnosti budú stanovené v programoch zmiešanej komisie.

Článok 4

(1) Zmluvné strany preskúmajú podmienky, za ktorých by sa mohli vzájomne uznávať maturitné vysvedčenia, študijné výsledky a výsledky skúšok a akademické hodnosti. Na tieto účely si vymenia podklady o príslušných predpisoch a v zriadenej komisii expertov pripravia odporúčania na takéto uznávania.

(2) Maturitné vysvedčenia dvojjazyčnej vetvy školy vyššieho stupňa s dvojjazyčným vyučovaním v štátnom jazyku krajín zmluvných strán na území krajiny jednej zmluvnej strany, na ktorej podľa článku 3 ods. 1 písm. c) pracujú najmenej traja vyslaní učitelia z krajiny druhej zmluvnej strany, sú rovnocenné maturitným vysvedčeniam porovnateľných škôl vyššieho stupňa krajiny tejto zmluvnej strany v zmysle rovnoprávneho postavenia pri prijímaní na ďalšie štúdium.

Článok 5

V snahe objektívne prezentovať v učebniciach dejiny, zemepis a kultúru druhej zmluvnej strany si budú navzájom vymieňať učebnice a učebné osnovy a budú sa riadiť a prijímať spoločné odporúčania v expertnej komisii vytvorenej na tento účel.

Článok 6

Zmluvné strany budú podnecovať spoluprácu v oblasti vzdelávania dospelých, a to predovšetkým prostredníctvom výmeny odborníkov, ako aj výmeny dokumentácie a informačného materiálu.

Článok 7

(1) Zmluvné strany sa budú usilovať zlepšiť vzájomné poznanie kultúry svojich krajín, naďalej rozvíjať kultúrnu spoluprácu vo všetkých oblastiach a na všetkých úrovniach a tým prispieť k európskej kultúrnej identite.

(2) V zmysle tejto spolupráce si budú poskytovať pomoc podľa miery finančných možností, predovšetkým pri

a) výmene informácií o medzinárodných konferenciách a seminároch venovaných otázkam kultúry, konaných na území krajiny druhej zmluvnej strany,

b) hosťovaní umelcov a súborov, organizovaní koncertov, festivalov, divadelných predstavení a iných umeleckých vystúpení aj na regionálnej a miestnej úrovni,

c) realizovaní výstav,

d) podpore stykov a výmeny informácií v oblasti filmu, fotografie, nových technológií v oblasti umenia a audiovizuálnych médií,

e) podpore stykov a výmeny informácií v oblasti televízie a rozhlasu,

f) podpore kontaktov v oblasti literatúry a vydavateľskej činnosti, ako aj pri prekladoch literárnych diel a odbornej literatúry,

g) podpore priamej spolupráce knižníc a archívov a pri výmene odborníkov z týchto oblastí,

h) podpore priamej spolupráce v oblasti ochrany pamiatok a štátnych múzeí, ako aj výmeny odborníkov,

i) podpore rozvoja kultúry menšín a pri činnosti spolkov národnostných menšín krajiny druhej zmluvnej strany, ako aj ostatných menšinových kultúrnych inštitúcií,

j) rozvoji vzájomnej spolupráce v rámci európskych projektov a inštitúcií vrátane Eurimages a multilaterálneho pracovného spoločenstva podunajských krajín (ARGE Donauländer), osobitne v programoch pracovnej skupiny pre kultúru a vedu.

(3) V záujme rozvoja spolupráce a výmeny skúseností budú zmluvné strany v rámci svojich možností podporovať krátkodobé návštevy osobností kultúrneho života a umelcov, obzvlášť v oblasti literatúry, hudby, divadla, tanca a baletu, filmu a výtvarných umení a ľudového umenia.

Článok 8

Zmluvné strany budú podporovať bezprostrednú spoluprácu mládeže oboch krajín. Možnosti spolupráce dané programom Európskej únie Mládež pre Európu sa majú využiť v čo najväčšom rozsahu v rámci Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej.

Článok 9

Zmluvné strany vítajú spoluprácu v oblasti športu, obzvlášť priamu výmenu skúseností športových organizácií oboch krajín.

Článok 10

(1) Zmluvné strany budú v rámci svojich vnútroštátnych právnych predpisov uľahčovať zakladanie a činnosť kultúrnych zariadení pôsobiacich mimo diplomatických zastupiteľstiev krajiny druhej zmluvnej strany.

(2) Kultúrne zariadenia podľa odseku 1 sú zariadenia umeleckých, vedeckých a vzdelávacích organizácií, knižnice, čitárne, ako aj verejnoprávne výskumné zariadenia financované čiastočne alebo úplne z verejných prostriedkov.

(3) Kultúrnym zariadeniam podľa odseku 1 sa zaručuje možnosť slobodného rozvoja činností obvykle realizovaných v zariadeniach tohto typu vrátane slobody cestovania ich odborných zamestnancov pracujúcich (odsek 6) v prijímajúcej krajine, ako aj voľného prístupu obecenstva.

(4) Kultúrne zariadenia v zmysle odseku 1 môžu priamo komunikovať s ministerstvami, inými verejnými inštitúciami, územnými organizáciami, združeniami, spolkami a súkromnými osobami prijímajúcej krajiny.

(5) Predmety na služobné použitie v kultúrnych zariadeniach v zmysle odseku 1 (napríklad technické zariadenia, nábytok, exponované filmy, knihy, časopisy, obrazový a zvukový materiál) možno dovážať a opätovne vyvážať bez poplatkov. Predmety dovezené bez poplatkov na územie krajiny zmluvnej strany možno používať len v súlade s colnými predpismi platnými na výsostnom území krajín zmluvných strán a na určitý účel, pričom nemôžu zmeniť svojho vlastníka ani byť dané iným osobám do užívania.

(6) Odborní pracovníci vyslaní na výkon vedeckých, pedagogických, kultúrnych alebo sociálnych činností v kultúrnych zariadeniach v zmysle odseku 1 môžu bez poplatkov doviezť svoj hnuteľný sťahovaný majetok vrátane motorových vozidiel a opätovne ho vyviezť, ak sa tento majetok užíval minimálne šesť mesiacov pred začatím činnosti týchto osôb v prijímajúcej krajine a ak tento majetok podľa druhu a množstva zodpovedá objektívnemu vybaveniu prechodného bydliska. Predmety dovezené bez cla na územie krajiny zmluvnej strany možno používať len v súlade s colnými predpismi platnými na výsostnom území krajín zmluvných strán a na určitý účel, pričom nemôžu zmeniť svojho vlastníka ani byť dané iným osobám do užívania.

Článok 11

(1) Vstup osôb na výsostné územie krajiny druhej zmluvnej strany a ich pobyt na tomto území v rámci aktivít vykonávaných na základe tejto dohody sa riadi platnými národnými právnymi predpismi o vstupe na územie, pobyte a zamestnanosti prijímajúceho štátu.

(2) Avšak lektori pôsobiaci na univerzitách, vyslaní na základe tejto dohody (článok 2 ods. 3), ako aj osoby vykonávajúce vedeckú, pedagogickú, kultúrnu alebo sociálnu činnosť v inštitúciách vedeckého, kultúrneho alebo sociálneho charakteru vytvorených na základe tejto dohody sú vo vzťahu k svojej príslušnej činnosti v prijímajúcej krajine oslobodení od obmedzení daných národnými právnymi predpismi o zamestnanosti. Uvedení lektori sú taktiež vyňatí z obmedzení vnútroštátnych právnych predpisov o pobyte v prijímajúcej krajine do takej miery, že nepodliehajú obmedzeniam z hľadiska počtu nových prisťahovalcov, nemusia predkladať žiadne potvrdenia ubytovateľa ani lekárske vysvedčenia ako podmienku na vystavenie povolenia o pobyte; potrebné povolenia budú udelené bezplatne.

(3) Ustanovenia o zvýhodnení učiteľov [článok 3 ods. 1 písm. c)] a splnomocnenca pre spoluprácu vo vzdelávaní [článok 3 ods. 1 písm. b)] vyslaných na základe tejto dohody sa nachádzajú v dodatku, ktorý je súčasťou tejto dohody.

Článok 12

(1) Ak nie je dohodnuté inak, náklady na osoby vyslané na základe programov zmiešanej komisie a v rámci pracovných programov podľa článku 13 ods. 2 hradia zmluvné strany podľa týchto pravidiel:

a) každá zmluvná strana hradí cestovné náklady štátnych príslušníkov svojej krajiny do prvého a z posledného miesta určenia v prijímajúcej krajine,

b) prijímajúca krajina v každom jednotlivom prípade určuje a v primeranej miere hradí náklady návštevných a študijných programov vrátane potrebných ciest na výsostnom území svojej krajiny,

c) osoby vysielané v rámci tejto dohody ako experti musia byť vo vysielajúcej krajine zdravotne poistené pre prípad akútnej potreby lekárskeho ošetrenia v prijímajúcej krajine.

(2) Odmeňovanie na základe tejto dohody vyslaných lektorov (článok 2 ods. 3) a učiteľov [článok 3 ods. 1 písm. c)] sa riadi vnútroštátnymi právnymi predpismi prijímajúcej krajiny.

(3) Splnomocnenci pre spoluprácu vo vzdelávaní vyslaní na základe tejto dohody [článok 3 ods. 1 písm. b)] sú odmeňovaní vysielajúcou krajinou, pričom prijímajúca krajina na svoje náklady zabezpečí potrebné podmienky (miestnosť, telekomunikačné prostriedky) na ich činnosť na svojom území.

(4) Štipendiá dohodnuté na základe tejto dohody (článok 2 ods. 5) alebo v rámci Akcie Slovensko – Rakúsko, spolupráca vo vede a vzdelávaní majú primeraným spôsobom pokrývať náklady na pobyt.

(5) Na účely realizácie výstav usporadúvaných v rámci programov zmiešanej komisie alebo v rámci pracovných programov v súlade s článkom 13 sa uzatvoria dohody medzi príslušnými miestami.

Článok 13

(1) Na vykonávanie tejto dohody bude vytvorená zmiešaná komisia zložená zo zástupcov príslušných ministerstiev oboch zmluvných strán. Môže ju zvolať každá zo zmluvných strán, pričom sa jej zasadanie bude konať aspoň raz za tri roky. Zmiešaná komisia zasadá v princípe striedavo v Slovenskej republike a v Rakúskej republike. Predsedajúcim zasadania zmiešanej komisie bude vždy vedúci delegácie zástupcov tej zmluvnej strany, na území krajiny ktorej sa koná.

(2) Zmiešaná komisia vypracúva a rozhoduje o programoch potrebných na vykonávanie tejto dohody a na reguláciu s tým spojených organizačných a finančných otázok.

(3) Pre oblasti vykonávania tejto dohody, ktoré patria v krajinách oboch zmluvných strán prednostne do pôsobnosti niektorého ministerstva, môžu tieto ministerstvá prichádzajúce do úvahy vypracovať spoločné pracovné programy a bezprostredne spolupracovať pri ich uskutočňovaní. Na každom zasadaní zmiešanej komisie budú obe zmluvné strany informovať o aktuálnych pracovných programoch tohto druhu a o stave ich realizácie.

(4) Počas trvania Akcie Slovensko – Rakúsko, spolupráca vo vede a vzdelávaní sa činnosť zmiešanej komisie obmedzí v oblastiach týkajúcich sa Akcie iba na to, že na každom zasadaní, ak sa komisia nedohodne inak, sa iba vypočuje správa predsedu riadiaceho grémia Akcie o stave spolupráce v rámci uvedenej Akcie.

(5) Každá zo zmluvných strán oznámi zloženie delegácie jej zástupcov v zmiešanej komisii a ďalšie zmeny diplomatickou cestou.

(6) Zmiešaná komisia sa na svojich rozhodnutiach uznáša dohodou medzi oboma delegáciami.

Článok 14

(1) Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúcim po mesiaci, v ktorom si zmluvné strany vzájomne diplomatickou cestou oznámili, že predpoklady na nadobudnutie platnosti tejto dohody stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi sú splnené.

(2) Táto dohoda sa uzatvára na obdobie piatich rokov. Jej platnosť sa predlžuje na obdobie ďalších piatich rokov, ak jedna zo zmluvných strán písomne diplomatickou cestou druhej strane tri mesiace pred uplynutím doby jej platnosti neoznámi, že si neželá toto predĺženie. Počas ďalších päťročných období platnosti môže ktorákoľvek zmluvná strana pri dodržaní šesťmesačnej výpovednej lehoty aj predčasne písomne diplomatickou cestou túto dohodu vypovedať.

Dané vo Viedni 13. októbra 1999 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Milan Gacík v. r.

Za vládu

Rakúskej republiky:

Benita Maria Ferrero-Waldner v. r.

DODATOK

Vychádzajúc z toho, že v súčasnosti možno očakávať činnosť splnomocnenca pre spoluprácu vo vzdelávaní [článok 3 ods. 1 písm. b)] a učiteľov [článok 3 ods. 1 písm. c)] vyslaných na základe tejto dohody iba na území Slovenskej republiky, uzatvára sa dohoda, že úprava platná pre lektorov podľa článku 11 ods. 2 platí do odvolania aj pre splnomocnenca pre spoluprácu vo vzdelávaní a vyslaných učiteľov pracujúcich na území Slovenskej republiky. Zdanenie príjmov získaných za činnosť splnomocnenca pre spoluprácu vo vzdelávaní, ako aj učiteľov sa u týchto osôb vykonáva iba v štáte, z ktorého príjmy plynú. Počas trvania ich činnosti zabezpečia príslušné úrady v Slovenskej republike menovaným učiteľom primerané ubytovanie.