Oznámenie č. 409/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 1/2000 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou meniaceho Protokol 3 týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce

Čiastka 166/2001
Platnosť od 17.10.2001 do30.04.2004
Zrušený 343/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 2 ods. 2 Rozhodnutie č. 1/2000 nadobudlo platnosť výmenou nót, t. j. 19. apríla 2001.

409

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. januára 2001 bolo v Bratislave podpísané Rozhodnutie č. 1/2000 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou meniace Protokol 3 týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce.

V súlade s článkom 2 ods. 2 Rozhodnutie č. 1/2000 nadobudlo platnosť výmenou nót, t. j. 19. apríla 2001.

ROZHODNUTIE č. 1/2000

Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou meniace Protokol 3 týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce

Spoločný výbor,

majúc na mysli ustanovenia článkov 33, 34 a 36 Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou,

majúc na mysli ustanovenia článku 38 Protokolu 3 dohody umožňujúceho Spoločnému výboru možnosť meniť ustanovenia tohto protokolu,

majúc na zreteli vyhlásenie zmluvných strán obsiahnuté v Spoločnej deklarácii Protokolu 3, ktoré tvorí súčasť dohody,

vzhľadom na to, že zoznam nedostatočných opracovaní a spracovaní musí zabezpečiť správny výklad a zohľadniť potreby prijatia niektorých operácií, ktoré v predchádzajúcom zozname neboli zahrnuté,

vzhľadom na to, že články týkajúce sa dočasného používania paušálnych sadzieb v prípadoch, keď je zakázané vrátenie cla alebo sa poskytuje oslobodenie od cla, treba predĺžiť do 31. decembra 2001,

vzhľadom na to, že vznikla potreba zabezpečiť systém účtovného delenia pôvodných a nepôvodných materiálov podliehajúci autorizácii colnými orgánmi,

vzhľadom na to, že články týkajúce sa súm vyjadrovaných v euro sa musia revidovať z dôvodu vyjasnenia procedúry a poskytovania väčšej stability výšky súm v národných menách,

vzhľadom na to, že niektoré ustanovenia uplatňované v rámci systému Európskej kumulácie sa musia pozmeniť v súlade s právnym vývojom a s ohľadom na nedostatok určitých materiálov v rámci týchto zón voľného obchodu,

rozhodol takto:

Článok 1

Protokol 3, týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce, sa dopĺňa takto:

1. Článok 1 písm. i) znie takto:

„(i) „pridanou hodnotou“ sa rozumie cena zo závodu, znížená o colnú hodnotu všetkých použitých materiálov pôvodných v ostatných krajinách, uvedených v článku 4, alebo ak colná hodnota nie je známa alebo sa nedá zistiť, znížená o prvú preukázateľnú cenu zaplatenú za materiály v zmluvnej strane.“.

2. Článok 7 znie takto:

„Článok 7

Nedostatočné opracovanie alebo spracovanie

1. S výnimkou ustanovenia odseku 2 sa nasledujúce operácie považujú za nedostatočné na priznanie štatútu pôvodu výrobkov bez ohľadu na splnenie alebo nesplnenie požiadaviek uvedených v článku 6:

a) operácie, ktoré zabezpečujú zachovanie dobrého stavu výrobkov počas prepravy a skladovania,

b) delenie a zostavovanie zásielok,

c) pranie, čistenie; odstraňovanie prachu, oxidu, oleja, farby alebo iných nánosov,

d) žehlenie alebo mangľovanie textilu,

e) operácie jednoduchého natierania a leštenia,

f) lúpanie, čiastočné alebo úplné bielenie, leštenie a glazúrovanie obilnín a ryže,

g) operácie farbenia cukru alebo formovanie do kociek,

h) šúpanie, vylupovanie kôstok a lúskanie ovocia, orechov a zeleniny,

i) brúsenie, jednoduché mletie alebo jednoduché rezanie,

j) osievanie, preosievanie, triedenie, klasifikovanie, združovanie (vrátane tvorby súprav predmetov),

k) jednoduché uloženie do fliaš, plechoviek, baniek, demižónov, vriec, debien, škatúľ, upevnenie na karty alebo dosky a všetky iné jednoduché baliace operácie,

l) pripájanie alebo odtlačenie značiek, štítkov, loga a iných rozlišovacích označení na výrobky alebo ich obaly,

m) jednoduché miešanie výrobkov aj odlišného druhu,

n) jednoduché skladanie častí predmetov s cieľom vytvoriť kompletný výrobok alebo rozloženie výrobku na časti,

o) kombinácia dvoch alebo viacerých operácií uvedených v písmenách a) až n),

p) porážka zvierat.

2. Všetky operácie vykonané na danom výrobku v zmluvnej strane sa posudzujú spoločne pri rozhodovaní, či sa opracovanie alebo spracovanie na ňom vykonané považuje za nedostatočné podľa odseku 1.“.

3. V článku 15 ods. 6 sa posledná veta nahrádza textom:

„Ustanovenia tohto odseku sa budú vykonávať do 31. decembra 2001.“.

4. Za článok 20 sa vkladá nasledujúci článok:

„Článok 20a

Účtovné delenie

1. Ak z oddeleného skladovania zásob pôvodných a nepôvodných materiálov, ktoré sú rovnaké a vzájomne zameniteľné, vzniknú značné náklady alebo materiálové problémy, môžu colné orgány na základe písomnej žiadosti toho, koho sa to týka, povoliť používanie metódy takzvaného „účtovného delenia“ na spravovanie takýchto zásob.

2. Táto metóda musí zabezpečiť, že v určitom referenčnom období množstvo získaných výrobkov, ktoré možno považovať za „pôvodné“, bude rovnaké, ako to, ktoré by sa získalo pri fyzickom delení zásob.

3. Colné orgány môžu podmieniť udelenie takého povolenia akýmikoľvek podmienkami, ktoré považujú za účelné.

4. Táto metóda sa zaznamenáva a uplatňuje na základe všeobecných účtovníckych princípov uplatňovaných v krajine, kde sa výrobok vyrobil.

5. Držiteľ takého povolenia môže požiadať o dôkaz o pôvode, prípadne ak je to možné, vystaviť taký dôkaz na množstvo výrobkov, ktoré možno považovať za pôvodné. Na požiadanie colných orgánov držiteľ poskytne prehľad, ak boli množstvá spravované.

6. Colné orgány budú monitorovať používanie povolenia a môžu ho kedykoľvek odobrať, ak držiteľ toto oprávnenie akokoľvek nesprávne použije alebo neplní akékoľvek iné podmienky uvedené v tomto protokole.“.

5. V článku 22 ods. 1 v prvej vete sa za slovom „vývozca“ vkladá text:

„ďalej označeného „schválený vývozca“,“.

6. Článok 30 znie:

„Článok 30

Sumy vyjadrené v euro

1. Na uplatnenie ustanovení článku 21.1(b) a článku 26.3 v prípadoch, ak sa výrobky fakturujú v inej mene ako v euro, sumy v národných menách krajín uvedených v článku 4, ktoré zodpovedajú sumám vyjadreným v euro, ročne určí každá z príslušných krajín.

2. Na zásielku sa uplatnia ustanovenia článku 21.1(b) alebo článku 26.3 so zreteľom na menu, v ktorej je vystavená faktúra, podľa sumy určenej príslušnou krajinou.

3. Sumy vyjadrené v ktorejkoľvek národnej mene sú ekvivalentom tejto národnej meny voči euro podľa kurzu platného prvý pracovný deň mesiaca október a použijú sa od 1. januára nasledujúceho roku. Príslušné sumy sa oznámia každej zo zmluvných strán.

4. Krajina môže zaokrúhliť nahor alebo nadol sumy, ktoré sú výsledkom prepočtu súm vyjadrených v euro na národnú menu. Zaokrúhlená suma sa od sumy, ktorá je výsledkom prepočtu, nesmie odlišovať o viac ako 5 %. Krajina môže ponechať nezmenené sumy ekvivalentov v národnej mene súm vyjadrených v euro, ak v čase ročnej úpravy podľa odseku 3 prepočítané sumy v národnej mene pred zaokrúhlením nahor nie sú vyššie o viac ako 15 %. Sumy ekvivalentov v národnej mene sa môžu ponechať nezmenené, ak by výsledkom prepočtu bolo zníženie hodnoty ekvivalentu.

5. Sumy vyjadrené v euro preskúma Spoločný výbor, ak o to požiada zmluvná strana.

V prípade zmien po tomto preskúmaní Spoločný výbor posúdi potrebu zachovania rovnocenných účinkov týchto limitov. Na tento účel môže rozhodnúť aj o úprave súm vyjadrených v euro.“.

7. Príloha II sa mení takto:

(a) pravidlo pre položky HS 5309 až 5311 znie:

5309 až 53 11 Tkaniny z iných rastlinných textilných vláken; tkanina z papierových priadzí:
- Obsahujúce gumové nite Výroba z jednoduchých priadzí1)
- Ostatné Výroba z1):
- kokosových vláken
- jutových vláken
- prírodných vláken
- strižových syntetických alebo umelých vláken nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadame,
- chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo
- papiera alebo potlač najmenej s dvoma prípravnými alebo konečnými operáciami (ako je pranie, bielenie, mercerizácia, tepelné fixovanie, počesávanie, kalandrovanie, postupy na získanie odolnosti proti zrážaniu, stála úprava, dekatovanie, impregnácia, scelbvanie a klkovanie), kde hodnota nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu

(b) pravidlo pre položku HS 5602 znie:

5602 Plsť, tiež impregnovaná, vrstvená, povlečená alebo laminovaná:
- Vpichovaná plsť Výroba z1):
- prírodných vláken,
- chemických materiálov alebo textilnej
vlákniny.
Možno však použiť:
- polypropylénový hodváb čísla 5402,
- polypropylénové vlákna čísla 5503 alebo 5506 alebo
- polypropylénový káblik čísla 5501, ktorého označenie vo všetkých prípadoch pre jednotlivý hodváb alebo vlákno je menšie ako 9 decitexov za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu
- Ostatné Výroba z1):
- prírodných vláken,
- striže z chemických vláken vyrobených z kazeínu alebo
- chemických materiálov alebo textilnej vlákniny

(c) pravidlo pre kapitolu HS 57 znie:

kapitola 57 Koberce a iné textilné podlahové krytiny:
- Z vpichovanej plsti Výroba z1):
- prírodných vláken alebo
- chemických materiálov alebo textilnej vlákniny
Možno však použiť:
- polypropylénový hodváb čísla 5402 alebo
- polypropylénové vlákna čísla 5503 alebo 5506, alebo
- polypropylénový káblik čísla 5501 , ktorého označenie vo všetkých prípadoch pre jednotlivý hodváb alebo vlákno je menšie ako 9 decitexov za predpokladu, že jeho hodnota nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu. Jutovú tkaninu možno použiť ako podklad.
- Z inej plsti Výroba z1):
- prírodných vláken nemykaných alebo
nečesaných, alebo inak nespracovaných na spriadame, alebo
- chemických materiálov alebo z textilnej vlákniny
- Z ostatných textilných materiálov Výroba z1):
- kokosovej alebo jutovej priadze,
- syntetickej alebo umelej priadze,
- prírodných vláken alebo
- chemických strižových vláken nemykaných, nečesaných alebo inak nespracovaných na spriadame.
Jutovú tkaninu možno použiť ako podklad.

Článok 2

1. Toto rozhodnutie nadobudne platnosť 1. januára 2001 za predpokladu, že zmluvné strany si vymenia diplomatické nóty potvrdzujúce jeho schválenie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi príslušnej zmluvnej strany.

2. Ak toto rozhodnutie nenadobudne platnosť v súlade s odsekom 1 tohto článku, nadobudne platnosť odo dňa doručenia neskoršej diplomatickej nóty potvrdzujúcej jeho schválenie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi príslušnej zmluvnej strany.

Potvrdzujúc týmto podpísaní splnomocnenci, na tento úkon plne oprávnení, podpísali toto rozhodnutie.

Dané v Bratislave 19. januára 2001 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za Slovenskú republiku:

Peter Brňo v. r.

Za Tureckú republiku:

Baki Alkacar v. r.

Príloha 01