Opatrenie č. 408/2001 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 299/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú číselníky územných jednotiek Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Čiastka 165/2001
Platnosť od 17.10.2001
Účinnosť od 13.04.2002
Redakčná poznámka

okrem bodov 1 a 2, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vykonania všeobecných volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2002

OBSAH

408

OPATRENIE

Štatistického úradu Slovenskej republiky

zo 4. októbra 2001,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 299/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú číselníky územných jednotiek Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike ustanovuje:


Čl. I

Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 299/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú číselníky územných jednotiek Slovenskej republiky v znení opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 113/1998 Z. z. a opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 239/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe sa číselník obcí Slovenskej republiky dopĺňa názvami a číselnými kódmi týchto nových obcí:1)

„Názov obce Kód obce Názov okresu Kód okresu
Dolné Lefantovce 582425 Nitra 403
Kostoľany nad Hornádom 582514 Košice-okolie 806”.

2. V prílohe sa v číselníku obcí Slovenskej republiky menia názvy týchto obcí:1)

„Pôvodný názov obce Nový názov obce Kód obce Názov okresu Kód okresu
Lefantovce Horné Lefantovce 545635 Nitra 403
Kalnica Kalnica 506109 Nové Mesto nad Váhom 304
Matejovce Matejovce nad Hornádom 543349 Spišská Nová Ves 810”.

3. V prílohe sa v číselníku obcí Slovenskej republiky menia názvy týchto obcí:2)

„Pôvodný názov obce Nový názov obce Kód obce Názov okresu Kód okresu
Šutovce Šutovce 514390 Prievidza 307
Sliače Liptovské Sliače 511005 Ružomberok 508”.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2001 okrem bodov 1 a 2, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vykonania všeobecných volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2002.


Peter Mach v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Čl. I nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 197/2000 Z. z. o rozdelení niektorých obcí, o zmene názvu niektorých obcí a o zmene a doplnení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov.

2) Čl. I nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 74/2001 Z. z. o zmene názvu obcí Šutovce a Sliače a o zmene a doplnení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov.