405

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. mája 2000 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky o medzinárodnej preprave osôb nepravidelnou autobusovou dopravou.

V súlade s článkom 12 dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 1. októbra 2000.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončí vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou platnosť oddielu I (články 1 až 4), ako aj oddielu III (články 11 až 16) Dohody medzi Ministerstvom dopravy Československej socialistickej republiky a Spolkovým ministerstvom obchodu, živnosti a priemyslu Rakúskej republiky o vykonávaní medzinárodnej nepravidelnej autobusovej dopravy a medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy podpísanej 19. októbra 1967 (čiastka 15/1968 Zb.)

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky
o medzinárodnej preprave osôb nepravidelnou autobusovou dopravou

Vláda Slovenskej republiky a vláda Rakúskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

berúc na vedomie závery Európskej konferencie ministrov dopravy (CEMT) prijať opatrenia na zabezpečenie a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky aj v medzinárodnej cestnej osobnej doprave,

rozhodnuté na účely uskutočnenia tohto zámeru uplatňovať vysokú úroveň ochrany využívaním najnovších technológií v technickom stave vozidiel – najmä z hľadiska minimalizácie hluku a emisií škodlivín, ako aj zabezpečenia vysokého štandardu bezpečnosti,

usilujúc sa upraviť touto dohodou medzinárodnú prepravu osôb nepravidelnou autobusovou dopravou medzi oboma štátmi týmto spôsobom, ako aj uľahčiť jej organizáciu a vykonávanie a týmto prispieť aj k podpore cestovného ruchu a ku vzájomnému porozumeniu národov v Európe,

dohodli sa takto:

Článok 1

Rozsah platnosti

Dohoda sa vzťahuje na medzinárodnú nepravidelnú autobusovú dopravu osôb (príležitostná doprava, kyvadlová doprava) na územie, z územia a cez územia štátov zmluvných strán, ako aj na prázdne jazdy v súvislosti s týmito dopravnými službami.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1. „Príležitostná doprava“ podľa tejto dohody je dopravná služba, ktorá nezodpovedá ani definícii pravidelnej autobusovej dopravy (odsek 2) a ani definícii kyvadlovej dopravy (odsek 3).

2. „Pravidelná autobusová doprava“ podľa tejto dohody je pravidelná preprava osôb na určitých trasách so zastávkami vopred určenými podľa stanovených cestovných poriadkov a taríf.

3.

a) „Kyvadlová doprava“ podľa tejto dohody je dopravná služba, pri ktorej sa viacerými opakovanými jazdami tam a späť z toho istého východiskového územia na to isté cieľové územie prepravujú vopred vytvorené skupiny cestujúcich. Títo cestujúci sú buď príslušníkmi štátu, v ktorom je vozidlo vykonávajúce kyvadlovú dopravu evidované, alebo príslušníkmi tretieho štátu. Každá skupina cestujúcich, ktorí spoločne vykonali cestu tam, sa neskôr prepraví na východiskové územie spoločne späť.

b) Za východiskové územie cesty alebo cieľové územie cesty sa považuje miesto určené na začatie cesty a miesto určené na skončenie cesty, ako aj miesta ležiace v okruhu 50 km. Mimo východiskového a cieľového územia možno cestujúcich vysadiť najviac na troch rôznych miestach.

c) Pri kyvadlovej doprave s ubytovaním sa popri preprave poskytuje v cieľovom mieste aj ubytovanie so stravou alebo bez stravy a takisto počas jazdy najmenej pre 80 % cestujúcich. Pobyt cestujúcich v cieľovom mieste musí trvať najmenej dve noci.

4. „Dopravca“ podľa tejto dohody je každá fyzická osoba alebo právnická osoba (v Rakúsku tiež spoločnosť), ktorá má sídlo na území štátu jednej zo zmluvných strán a má oprávnenie podnikať v cestnej osobnej doprave.

5. „Vozidlo“ (autobus) podľa tejto dohody je každé motorové vozidlo, ktoré

a) je evidované na území štátu jednej zo zmluvných strán a

b) je svojou konštrukciou a vybavením určené na prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.

6. „Povolenie“ podľa tejto dohody je doklad o tom, že dopravca spĺňa všetky požadované predpoklady, ktoré ho oprávňujú vykonávať dopravné výkony uvedené v článku 1.

Článok 3

Kyvadlová doprava

1. Pri kyvadlovej doprave nesmú cestujúci počas cesty ani pristupovať a ani vystupovať okrem prípadov uvedených v článku 3 ods. 3 písm. a) a b).

2. Prvá jazda späť a posledná jazda tam v poradí sa musia vykonať bez cestujúcich.

3. S predchádzajúcim súhlasom príslušného orgánu štátu zmluvnej strany cestujúci

a) môžu vykonať cestu späť s inou skupinou, než je uvedené v článku 2 ods. 3, alebo

b) môžu na rozdiel od článku 3 ods. 1 cestou pristúpiť alebo vystúpiť.

4. Pojem „vopred vytvorená skupina cestujúcich“ znamená skupinu cestujúcich, za ktorú podľa vnútroštátnych právnych predpisov štátov zmluvných strán zodpovedné miesto alebo zodpovedná osoba podpísala zmluvu alebo zaplatila za služby, alebo pred odjazdom prijala všetky rezervácie a platby.

Článok 4

Príležitostná doprava

1. Príležitostná doprava podľa článku 1 znamená

a) okružnú jazdu za zatvorenými dverami, to znamená jazdu, ktorou to isté vozidlo prepravuje tú istú skupinu cestujúcich na celej trase a vráti sa s ňou do východiskového miesta,

b) dopravnú službu, pri ktorej sa počas jazdy tam prepravujú cestujúci a jazda späť je bez cestujúcich,

c) všetky ostatné služby príležitostnej dopravy.

2. Pri prepravách príležitostnou dopravou cestujúci nesmú pristupovať ani vystupovať, iba ak príslušný orgán štátu druhej zmluvnej strany povolil výnimku. Jazdy môžu mať určitú opakovateľnosť bez toho, aby tým stratili charakter príležitostnej dopravy.

Článok 5

Povoľovacia povinnosť

1. Na všetky dopravné služby uvedené v článku 1 sa vyžaduje povolenie príslušného orgánu štátu zmluvnej strany, na ktorého území sa preprava uskutočňuje, ak článok 7 neustanovuje inak.

2. Povolenia sa udeľujú ako jednorazové povolenia. Jednorazové povolenie platí na jazdu tam a na jazdu späť. Platí iba v období, na ktorý sa stanovuje kontingent, a počas nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak zmiešaná komisia nedohodla iný postup.

3. Osádka vozidla musí mať úplne vyplnené povolenie pri každej preprave pri sebe a musí ho predložiť na požiadanie kontrolným orgánom. Pri prepravách podľa článku 7 (prepravy oslobodené od povoľovacej povinnosti) nahrádza povolenie doklad podľa článku 7 ods. 2.

4. Povolenie musí obsahovať prinajmenšom tieto údaje:

a) obchodný názov (firmu) a sídlo dopravcu,

b) evidenčné číslo vozidla (vozidiel),

c) meno a priezvisko vodiča (vodičov),

d) trasu cesty (údaje o hraničných priechodoch),

e) začiatok a koniec jazdy (miesto a dátum).

5. Povolenie platí výlučne pre dopravcu, na ktorého meno bolo vystavené, a je neprenosné. Povolenia odovzdáva príslušný orgán štátu jednej zmluvnej strany príslušnému orgánu štátu druhej zmluvnej strany, ktorý vyplnené povolenia vydáva dopravcovi. Údaje podľa odseku 4 písm. b) až e) vypĺňa sám dopravca.

6. Podrobnejšie formu povolenia určuje zmiešaná komisia.

Článok 6

Kontrolný doklad

1. K povoleniu uvedenému v článku 5 alebo k certifikátu uvedenému v článku 7 ods. 2 musí mať osádka vozidla pri každej preprave podľa článku 1 so sebou kontrolný doklad a musí ho predložiť na požiadanie kontrolným orgánom.

2. Kontrolný doklad a certifikát podľa článku 7 ods. 2 vystavuje príslušný orgán štátu zmluvnej strany, na ktorého území je vozidlo evidované, alebo iný ním splnomocnený orgán.

3. Formu a obsah kontrolného dokladu a certifikátu podľa článku 7 ods. 2 určuje zmiešaná komisia (článok 11).

Článok 7

Prepravy oslobodené od povoľovacej povinnosti

1. Ak vozidlo, ktorým sa preprava vykonáva, zodpovedá vysokému technickému štandardu z hľadiska emisií škodlivín a bezpečnosti cestnej premávky, možno nasledujúce dopravné služby vykonávať bez povolenia:

a) prepravy podľa článku 4 ods. 1 písm. a) a b),

b) dopravné služby, pri ktorých je jazda tam bez cestujúcich a všetci cestujúci nastupujú na tom istom mieste, ak

– cestujúci pochádzajúci z tretieho štátu boli zlúčení na základe prepravných zmlúv do skupín pred ich príchodom na územie štátu, kde je vozidlo evidované, a prepravujú sa na toto územie, alebo

– cestujúci boli predtým prepravení tým istým dopravcom na územie štátu zmluvnej strany, na ktorom znovu nastúpia a budú prepravení späť na územie štátu zmluvnej strany, kde je vozidlo evidované, alebo

– cestujúci boli pozvaní na pobyt v štáte, kde je vozidlo evidované, pričom pozývajúci uhrádza všetky prepravné náklady. Cestujúci musia tvoriť okruh osôb patriacich spolu, ktorý nesmie byť vytvorený len na účely prepravy.

2. Na vykonávanie prepráv oslobodených od povoľovacej povinnosti je potrebný kontrolný doklad a zodpovedajúci certifikát (technický preukaz autobusu) na účely preukázania plnenia technických štandardov uvedených v článku 6.

3. Technický štandard podľa odseku 1 zmluvné strany určia v osobitnom memorande, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

4. Okrem toho môžu zmluvné strany na návrh zmiešanej komisie dohodnúť, že ďalšie dopravné služby (napr. prihraničná nepravidelná autobusová doprava) možno vykonávať bez povolenia. Pritom však treba mať na zreteli ciele uvedené v preambule tejto dohody.

Článok 8

Počet povolení

Počet povolení (kontingent), platnosť, termín a interval ich vzájomnej výmeny dohodne zmiešaná komisia zakaždým na 12 mesiacov.

Článok 9

Zákaz kabotáže

Prijímať osoby na území štátu druhej zmluvnej strany na účely ich prepravy na tomto území sa nepovoľuje.

Článok 10

Opatrenia pri porušení dohody

1. Pri porušení vnútroštátnych právnych predpisov platných na území štátu druhej zmluvnej strany alebo ustanovení tejto dohody dopravcom alebo osádkou jeho vozidla príslušný orgán štátu zmluvnej strany, na ktorého území je vozidlo evidované, na požiadanie príslušného orgánu štátu druhej zmluvnej strany prijme tieto opatrenia:

a) výstrahu dopravcovi s tým, že treba dodržiavať platné právne predpisy,

b) pozastavenie výdaja povolení dopravcovi na prepravu po území štátu druhej zmluvnej strany, kde došlo k porušeniu, alebo navrátenie už vydaných povolení,

c) pri závažných alebo opakujúcich sa porušeniach ustanovení tejto dohody dopravcom alebo osádkou jeho vozidla na území štátu druhej zmluvnej strany môže príslušný orgán tohto štátu dočasne alebo trvalo vylúčiť dopravcu z vykonávania dopravy na jeho území.

2. Príslušné orgány štátov oboch zmluvných strán si vzájomne vymieňajú informácie o porušeniach podľa odseku 1 a o prijatých opatreniach. Vnútroštátne právne predpisy o odvolaní a odobratí povolenia/koncesie nie sú týmto dotknuté.

Článok 11

Zmiešaná komisia

1. Na riadne vykonávanie a kontrolu tejto dohody zriaďujú zmluvné strany zmiešanú komisiu, ktorá sa skladá zo zástupcov oboch zmluvných strán.

2. Zmiešaná komisia zasadá na požiadanie jednej zo zmluvných strán a rozhoduje po vzájomnej zhode.

3. Ak zmiešaná komisia rokuje o otázkach, ktoré sa týkajú iných úsekov štátnej správy, môže prizvať zástupcov jej príslušných orgánov.

4. Úlohou zmiešanej komisie je najmä určiť prihraničné pásmo, druhy prihraničnej dopravy a spôsob jej vykonávania, ako aj určiť počet a druhy povolení, formy a obsah certifikátov a kontrolných dokladov.

Článok 12

Nadobudnutie platnosti

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po vzájomnom oznámení oboch zmluvných strán o tomto vnútroštátnom schválení.

Článok 13

Doba platnosti

1. Táto dohoda sa uzaviera na obdobie troch rokov a jej platnosť sa bude automaticky predlžovať vždy na ďalší rok, ak ju žiadna zo zmluvných strán nevypovie šesť mesiacov pred uplynutím jej platnosti.

2. Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončí vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou platnosť oddielu I (články 1 až 4), ako aj oddielu III (články 11 až 16) Dohody medzi Ministerstvom dopravy Československej socialistickej republiky a Spolkovým ministerstvom obchodu, živnosti a priemyslu Rakúskej republiky o prevádzkovaní medzinárodnej nepravidelnej autobusovej dopravy a medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy podpísanej 19. októbra 1967.

Dané v Prahe 30. mája 2000 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Jozef Macejko v. r.

Za vládu

Rakúskej republiky:

Michael Schmid v. r.

MEMORANDUM

k článkom 5, 6, 7 a 8 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky o medzinárodnej preprave osôb nepravidelnou autobusovou dopravou

Zmluvné strany dojednávajú túto úpravu:

1. Na základe vzájomnosti a berúc ohľad na postupné zavádzanie určených technických podmienok sa počet jednorazových povolení dohodne na každý kalendárny rok.

2. Príslušné orgány štátov zmluvných strán si každoročne mesiac pred začiatkom kalendárneho roku vymenia dohodnutý počet povolení.

3. Podľa článku 5 ods. 6 dojednávajú vzory oboch povolení v slovenskom a nemeckom jazyku uvedené v prílohe č. 1 tohto memoranda.*

4. Kontrolným dokladom podľa článku 6 ods. 3 bude kontrolný doklad ECMT (CEMT) alebo kontrolný doklad ASOR, alebo kontrolný doklad podľa príslušných predpisov EÚ.

5. Podľa článku 7 ods. 3 ustanovujú tieto technické podmienky:

a) Emisie škodlivín:
&nbsp dymivosť - predpis EHK OSN R 24-03,
alebo - smernica EU 72/306 v znení smernice 89/491,
alebo - § 1d KDV (nariadenie, ktorým sa vykonáva rakúsky zákon o premávke na pozemných komunikáciách),
emisie vo výfukových plynoch - predpis EHK OSN R 49-02,
alebo - smernica EU 88/77 v znení smernice 91/542,
alebo - § 1d KDV,
hluk - predpis EHK OSN R 51-01,
alebo - smernica EU 70/157 v znení smernice 89/941,
alebo - § 8 KDV.
b) Technické podmienky z hľadiska bezpečnosti:
&nbsp protiblokovacie zariadenie (ABS) - predpis EHK OSN R 13-06,
alebo - smernica EU 71/320 v znení smernice 91/422,
alebo - § 3g KDV,
spomaľovacie zariadenie - predpis EHK OSN R 13-06,
alebo alebo - smernica EU 71/320 v znení smernice 91/422, - § 3e KDV.

6. Dokladom o preukázaní technických podmienok autobusov podľa článku 7 ods. 2 je doklad uvedený v prílohe č. 2 tohto memoranda.*

7. Ďalej treba dodržiavať tieto technické podmienky:

tachograf - dohoda AETR,
alebo - nariadenie EU 3821/85,
obmedzovač rýchlosti - predpis EHK OSN R 89,
alebo - smernica EU 92/24.

Poznámky pod čiarou

*) Do prílohy č. 1 a č. 2 tohto memoranda možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.