404

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. decembra 1998 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky o preprave osôb pravidelnou autobusovou dopravou.

V súlade s článkom 11 dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 1. augusta 2001.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky
o preprave osôb pravidelnou autobusovou dopravou

Vláda Slovenskej republiky a vláda Rakúskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)

vedené snahou upraviť prepravu osôb v pravidelnej medzinárodnej autobusovej doprave medzi oboma štátmi dohodli sa postupovať pri realizácii svojich úloh takto:

Článok 1

Definície

Táto dohoda označuje ako

a) „pravidelnú autobusovú dopravu“ prepravu osôb podľa cestovného poriadku za schválené tarify určitým dopravným spojom autobusmi, pričom cestujúci môžu nastupovať a vystupovať na vopred určených zastávkach,

b) „licenciu (koncesiu)“ také úradné oprávnenie, ktoré je vystavené v súlade s platnými právnymi predpismi štátu každej zo zmluvných strán na časť trasy prechádzajúcej územím jej štátu a ktoré počas jeho platnosti oprávňuje podnikateľa vykonávať určitú pravidelnú autobusovú dopravu medzi územiami štátov obidvoch zmluvných strán alebo tranzitnú dopravu cez územia ich štátov,

c) „príslušný orgán“ v prípade Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a v prípade Rakúskej republiky spolkového ministra vedy a dopravy,

d) „autobusy“ také motorové vozidlá, ktoré sú schválené na území štátu jednej zo zmluvných strán a svojou konštrukciou a vybavením sú vhodné a určené na prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča,

e) „tranzitnú dopravu“ takú pravidelnú autobusovú dopravu, ktorá sa začína na území štátu jednej zmluvnej strany, prechádza územím štátu druhej zmluvnej strany bez toho, aby sa tam realizovala obsluha cestujúcich, a končí sa na území tretieho štátu alebo sa začína na území tretieho štátu a prechádza územiami štátov obidvoch zmluvných strán bez toho, aby sa tam realizovala obsluha cestujúcich, a končí sa na území ďalšieho štátu,

f) „podnikateľ“ každú fyzickú osobu alebo právnickú osobu (ako aj každú spoločnosť v Rakúsku), ktorá sídli na území štátu jednej zo zmluvných strán a podľa vnútroštátneho právneho poriadku je oprávnená prepravovať osoby v pravidelnej medzinárodnej autobusovej doprave.

Článok 2

Licencia (koncesia)

(1) Pravidelná medzinárodná autobusová doprava sa môže vykonávať iba na základe licencií (koncesií) príslušných orgánov štátov obidvoch zmluvných strán; v prípade autobusovej linky prechádzajúcej územiami štátov zmluvných strán do tretích štátov na základe udelenia oprávnenia aj orgánov dotknutých tretích štátov.

(2) Žiadosť o udelenie licencie (koncesie) sa predkladá príslušnému orgánu štátu, na ktorého území má podnikateľ sídlo. Žiadosť musí obsahovať tieto údaje:

a) názov a adresu podnikateľa,

b) trasu dopravy,

c) náčrt trasy,

d) prepravné ceny,

e) návrh cestovného poriadku (s uvedením zastávok, ako aj hraničných priechodov),

f) predpokladané obdobie prevádzky,

g) zamýšľaný začiatok prevádzky, ako aj

h) údaje o počte, druhu a kvalite autobusov, ktoré by sa mali použiť.

Príslušný orgán štátu, na ktorého území má podnikateľ sídlo, zašle jednu kópiu žiadosti príslušnému orgánu štátu druhej zmluvnej strany a v prípade pravidelnej autobusovej linky prechádzajúcej územiami štátov zmluvných strán do tretích štátov aj príslušným orgánom tretích štátov, ktorých sa zamýšľaná pravidelná autobusová doprava týka. Tým potvrdzuje finančnú spoľahlivosť a odbornú spôsobilosť podnikateľa.

(3) Koncesia (licencia) sa udelí iba vtedy, ak sa dosiahne zhoda s verejným záujmom na zriadení autobusovej linky a v prípade autobusovej linky prechádzajúcej územiami štátov zmluvných strán do tretích štátov existuje súhlas orgánov ďalších dotknutých štátov a zároveň je principiálne zaručená reciprocita. Pri udelení oprávnenia podnikateľovi štátu jednej zmluvnej strany sa udelí oprávnenie na tú istú autobusovú linku a za takých istých podmienok aj podnikateľovi štátu druhej zmluvnej strany. Ak by sa v čase udelenia licencie (koncesie) nedal určiť vhodný recipročný podnikateľ, môže si druhá zmluvná strana vyhradiť právo udeliť licenciu (koncesiu) a recipročného podnikateľa uviesť neskoršie.

(4) Licencie (koncesie) sa udeľujú spravidla na obdobie piatich rokov a príslušné orgány si ich vymieňajú v dvoch vyhotoveniach. Jedno z týchto vyhotovení dostáva žiadateľ spolu s oprávnením udeleným príslušným orgánom štátu, v ktorom má žiadateľ sídlo.

(5) Pri prechode hraníc do Slovenskej republiky treba preukázať originál licencie a pri prechode hraníc do Rakúskej republiky originál dokladu o koncesii (modrý). Na základe žiadosti udeľujú príslušné orgány toľko originálov dokladov o licencii a koncesii, koľko je potrebných na splnenie programu prevádzky pravidelnej autobusovej dopravy.

Článok 3

Tranzitná doprava

(1) Na tranzitnú dopravu cez územie štátov zmluvných strán je potrebná licencia (koncesia).

(2) Aby sa zabránilo tomu, že príslušné orgány tretích štátov predkladajú zúčastneným orgánom štátov zmluvných strán z hľadiska prepravnej trasy a žiadateľa rozdielne žiadosti na tú istú autobusovú linku, je dohodnuté prijímať na prerokovanie iba také žiadosti, ak zo sprievodných listov príslušných orgánov tretích štátov vyplýva, že všetky štáty, ktorých sa týka zamýšľaná doprava, dostali žiadosti s rovnakým obsahom.

Článok 4

Kabotáž

Licencie (koncesie) na pravidelnú medzinárodnú autobusovú dopravu oprávňujú iba na medzinárodnú prepravu osôb. Na vykonávanie prepravy medzi dvoma miestami na území štátu druhej zmluvnej strany (kabotáž) je potrebné osobitné oprávnenie.

Článok 5

Dodržanie vnútroštátneho právneho poriadku

Pri prevádzke pravidelnej autobusovej dopravy je podnikateľ povinný dodržiavať všetky príslušné predpisy vnútroštátneho právneho poriadku.

Článok 6

Odobratie licencie (koncesie)

(1) Príslušný orgán môže podľa svojich vnútroštátnych právnych predpisov licenciu (koncesiu) odobrať, najmä ak podnikateľ nezačne v predpísanom čase s prevádzkou alebo ak napriek minimálne dvom predbežným písomným upozorneniam neprevádzkuje autobusovú linku podľa týchto predpisov a podmienok licencie (koncesie).

(2) O takom opatrení treba ihneď informovať príslušný orgán štátu druhej zmluvnej strany. Ten môže v prípade odobratia oprávnenia navrhnúť na prevádzku autobusovej linky iného vhodného podnikateľa.

Článok 7

Výklad dohody a usporiadanie rokovaní o autobusových linkách

(1) Príslušné orgány štátov zmluvných strán riešia všetky otázky, ktoré vznikajú pri výklade a vykonávaní tejto dohody.

(2) Zástupcovia príslušných orgánov sa na požiadanie jednej zo zmluvných strán stretávajú, najmä aby sa poradili a odsúhlasili

a) zriadenie nových autobusových liniek,

b) zmenu trás alebo koncesných (licenčných) podmienok existujúcich autobusových liniek,

c) žiadosti o trvalé alebo dočasné zastavenie prevádzky autobusových liniek,

d) cestovné poriadky,

e) ceny za prepravu,

f) prepravné podmienky.

(3) V súrnych prípadoch sa môžu rozhodnutia týkajúce sa odseku 2 prijať na základe písomnej alebo telefonickej dohody medzi obidvoma príslušnými orgánmi.

Článok 8

Cestovné poriadky a cestovné

(1) Cestovné poriadky a cestovné sa schvaľujú na obdobie jedného roka a musia byť na náklady podnikateľa zverejnené v rovnakých oficiálnych publikáciách (cestovných poriadkoch). Ak sa pravidelná autobusová doprava prevádzkuje recipročne, tak možno dojednať, že každý recipročný partner dočasne preberie náklady na zverejnenie celého cestovného poriadku autobusovej linky vo vnútroštátnom cestovnom poriadku a že podiel, ktorý pripadá na druhého recipročného partnera, zúčtuje priamo s ním.

(2) Na určenie cestovného platí zásada jednotnej tarify pre všetkých podnikateľov, ktorí prevádzkujú tú istú autobusovú linku.

(3) Na spiatočné cestovné lístky možno dojednať zľavy. Cestovné lístky sa môžu predávať iba v národnej mene štátu, v ktorom sa predaj uskutočňuje.

Článok 9

Hlásenia údajov o prevádzke

Podnikateľ je povinný hlásiť v mesiaci nasledujúcom za štvrťrokom kalendárneho roku, pri sezónnych linkách v mesiaci nasledujúcom za koncom obdobia prevádzky príslušnému orgánu štátu zmluvnej strany, na ktorého území má sídlo,

a) počet najazdených kilometrov,

b) počet prepravených cestujúcich, ako aj

c) počet nasadených autobusov.

Príslušné orgány si tieto hlásenia o prevádzkových údajoch navzájom vymieňajú.

Článok 10

Vystavenie voľných cestovných preukazov

Na účely vykonávania kontroly nad dodržiavaním podmienok stanovených v licenciách (koncesiách) vystavia podnikatelia na základe tejto dohody každému z príslušných orgánov bezplatne dva trvalé voľné cestovné preukazy bez uvedenia mena.

Článok 11

Nadobudnutie platnosti

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po vzájomnom písomnom oznámení oboch zmluvných strán, že boli splnené podmienky stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre nadobudnutie platnosti tejto dohody.

Článok 12

Doba platnosti dohody

Táto dohoda sa uzaviera na obdobie troch rokov a jej platnosť sa bude automaticky predlžovať vždy o ďalší jeden rok, ak ju žiadna zo zmluvných strán písomne nevypovie so šesťmesačnou výpovednou lehotou k 1. januáru.

Dané v Bratislave 15. decembra 1998 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Slovenskej republiky:

Gabriel Palacka v. r.

Za vládu Rakúskej republiky:

Caspar Einem v. r.