Oznámenie č. 402/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu Zoznam vybraných nebezpečných chemických látok a vybraných nebezpečných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh je obmedzené pre ich účinky na život a zdravie ľudí a na životné prostredie, a zoznam vybraných nebezpečných chemických látok alebo vybraných nebezpečných chemických prípravkov, ktoré sú predmetom predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení

Čiastka 164/2001
Platnosť od 17.10.2001 do31.03.2007
Zrušený 163/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť odo dňa uverejnenia oznámenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

402

OZNÁMENIE

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 11 a § 32 ods. 5 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch vydalo

výnos z 21. septembra 2001 č. 7 Zoznam vybraných nebezpečných chemických látok a vybraných nebezpečných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh je obmedzené pre ich účinky na život a zdravie ľudí a na životné prostredie, a zoznam vybraných nebezpečných chemických látok alebo vybraných nebezpečných chemických prípravkov, ktoré sú predmetom predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení.

Výnos obsahuje zoznam vybraných nebezpečných chemických látok a vybraných nebezpečných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh je obmedzené pre ich účinky na život a zdravie ľudí a na životné prostredie, a zoznam vybraných nebezpečných chemických látok alebo vybraných nebezpečných chemických prípravkov, ktoré sú predmetom predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení.

Výnos nadobúda účinnosť odo dňa uverejnenia oznámenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Výnos bude uverejnený v čiastke 2/2001 Vestníka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Možno doň nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.