Oznámenie č. 40/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Austrálie o obchodnej a hospodárskej spolupráci

Čiastka 17/2001
Platnosť od 09.02.2001 do30.04.2004
Zrušený 343/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 8. júna 2000, na základe článku 10 ods. 1.

40

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. apríla 1999 bola v Canberre podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Austrálie o obchodnej a hospodárskej spolupráci.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 8. júna 2000, na základe článku 10 ods. 1.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody skončí platnosť Obchodnej dohody medzi Československou socialistickou republikou a Austrálskym spoločenstvom, podpísanej 16. mája 1972 v Canberre (vyhláška č. 129/1973 Zb.).

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Austrálie o obchodnej a hospodárskej spolupráci

Vláda Slovenskej republiky a vláda Austrálie (ďalej len „zmluvné strany“),

v úsilí propagovať a rozšíriť vzájomne výhodnú obchodnú a hospodársku spoluprácu medzi oboma krajinami,

s prihliadnutím na ich medzinárodné práva a záväzky vrátane ich práv a záväzkov ako členských štátov Svetovej obchodnej organizácie (WTO),

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany v súlade s platným právnym poriadkom príslušných krajín urobia všetky potrebné opatrenia na uľahčenie, posilnenie a diverzifikáciu obchodnej a hospodárskej spolupráce medzi oboma krajinami súvisiace s tradičným i potenciálnym vývozom vrátane obchodovania s tovarmi a službami s cieľom dosiahnuť trvalé rozšírenie vzájomne výhodného obchodovania.

Článok 2

Na dosiahnutie cieľov obsiahnutých v článku 1 tejto dohody obe zmluvné strany podporia a uľahčia

a) prerokúvanie a uzatváranie obchodných kontraktov medzi právnickými osobami a fyzickými osobami oboch krajín;

b) rozvoj hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráce medzi právnickými osobami a fyzickými osobami oboch krajín;

c) výmeny obchodných a technických predstaviteľov, skupín a delegácií medzi oboma krajinami;

d) usporiadanie veľtrhov, obchodných výstav a iných propagačných aktivít v oblasti obchodu a technológií v každej z krajín právnickými osobami a fyzickými osobami druhej krajiny a účasť na nich;

e) účasť malých a stredných podnikov na obchodnej a priemyselnej spolupráci; a

f) podporu hospodárskej spolupráce na tretích trhoch, predovšetkým formou výmeny informácií.

Článok 3

Obchod medzi oboma krajinami sa bude realizovať v súlade s princípom najvyšších výhod a s ďalšími právami a záväzkami vyplývajúcimi z ich členstva vo Svetovej obchodnej organizácii a v súlade s ustanoveniami Marrákešskej dohody, zakladajúcej Svetovú obchodnú organizáciu v roku 1994, s jej prípadnými budúcimi úpravami, novelizáciami a modifikáciami a s mnohostrannými dohodami dojednanými pod jej patronátom, na ktorých sa budú obe krajiny podieľať.

Článok 4

Ustanovenia článku 3 sa nebudú vzťahovať na preferencie alebo výhody udelené ktoroukoľvek zo zmluvných strán v súlade s akoukoľvek dohodou alebo úpravou vytvárajúcou alebo vedúcou k vytvoreniu zóny voľného obchodu alebo colnej únie; alebo udelené susednými krajinami na účel uľahčenia pohraničného styku; alebo iné preferenčné systémy povolené týmito dohodami a príslušnými právnymi nástrojmi WTO.

Článok 5

Podporovaním a uľahčovaním činností podľa článku 2 budú zmluvné strany povzbudzovať právnické osoby a fyzické osoby, aby v ich obchodných kontraktoch náležite zohľadňovali ochranu duševného vlastníctva. Zmluvné strany v plnom rozsahu zohľadnia povinnosti vyplývajúce z dohody WTO o obchodných aspektoch práv týkajúcich sa duševného vlastníctva.

Článok 6

Dvojstranné obchodné zmluvy právnických osôb a fyzických osôb oprávnených uskutočňovať zahraničnoobchodnú činnosť sa budú uzatvárať v súlade s platným právnym poriadkom oboch krajín.

Článok 7

1. Všetky platby vyplývajúce z obchodu a hospodárskej spolupráce právnických osôb a fyzických osôb oboch krajín sa uskutočnia vo voľne zameniteľnej mene akceptovateľnej pre obe strany podľa smerníc pre zmenárenstvo platných v čase realizácie platieb.

2. Ustanovenia odseku 1 nebránia právnickým osobám a fyzickým osobám uzatvoriť po vzájomnej dohode iné platobné dohody v súlade so zákonmi a právnymi predpismi štátov oboch zmluvných strán platnými v čase uzatvárania týchto dohôd.

Článok 8

Zmluvné strany súhlasia s podporou a rozvojom úzkeho a konštruktívneho dialógu, ktorý uľahčí rozvoj bilaterálneho obchodu a hospodárskej spolupráce. Na tento účel

a) zmluvné strany podporia a v prípade potreby aj uľahčia kontakty obchodných misií s vládnymi predstaviteľmi a obchodnými zastupiteľstvami v oboch krajinách,

b) ak sa zmluvné strany dohodnú, dôjde k stretnutiu vládnych alebo podnikateľských predstaviteľov (prípadne oboch), aby

I. prediskutovali vývoj a zintenzívnenie dvojstranných obchodných vzťahov;

II. hľadali možné riešenia akýchkoľvek problémov, ktoré by mohli vzniknúť v priebehu rozvíjajúcich sa vzťahov;

III. preskúmali možnosti zintenzívnenia a rozšírenia vzájomných obchodných vzťahov medzi oboma krajinami;

IV. preskúmali implementáciu tejto dohody;

V. predkladali a študovali príslušné návrhy s cieľom odporúčať dynamický rozvoj obchodnej spolupráce medzi zmluvnými stranami;

VI. prediskutovali akékoľvek ďalšie otázky vyplývajúce z tejto dohody.

Článok 9

Akékoľvek spory medzi zmluvnými stranami týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody sa vyriešia bez neprimeraných odkladov priateľskými konzultáciami a rokovaniami.

Článok 10

1. Dohoda nadobudne platnosť dňom neskoršej výmeny diplomatických nót, ktorými sa zmluvné strany navzájom informujú, že právne a iné postupy potrebné na nadobudnutie platnosti zmluvy boli skončené.

2. Dohoda zostane v platnosti päť rokov. Ďalej zostane v platnosti do uplynutia šiestich mesiacov odo dňa, keď ktorákoľvek zo zmluvných strán obdrží od druhej zmluvnej strany písomné oznámenie o úmysle vypovedať dohodu.

Článok 11

1. V prípade skončenia platnosti terajšej dohody podľa článku 12 budú jej ustanovenia i naďalej platiť vo vzťahu ku všetkým neskončeným záväzkom z kontraktov, ktoré boli uzavreté v čase platnosti tejto dohody, až do ich splnenia.

2. Akékoľvek dodatky k tejto dohode alebo jej vypovedanie nijako neovplyvnia predtým uzavreté kontrakty medzi právnickými osobami alebo fyzickými osobami oboch krajín.

Článok 12

Obchodná dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Austrálskym spoločenstvom, podpísaná 16. mája 1972 v Canberre, stratí platnosť vo vzťahu k Slovenskej republike a Austrálii dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne splnomocnení svojimi vládami, podpísali túto dohodu.

Dané v Canberre 23. apríla 1999 v dvoch pôvodných zneniach, každé v slovenskom a anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Peter Brňo v. r.

Za vládu

Austrálie:

David Herbert Spencer v. r.