Zákon č. 397/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 154/1999 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov

(v znení č. 7/2005 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 160/2001
Platnosť od 05.10.2001
Účinnosť od 01.01.2006

397

ZÁKON

zo 4. októbra 2001,

ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 154/1999 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 154/1999 Z. z. sa mení takto:

1. V nadpise § 11 sa slovo „prechod“ nahrádza slovom „vznik“.

2. V § 11 ods. 1 sa slová „prechádzajú na fond práva veriteľa“ nahrádzajú slovami „fondu vzniká pohľadávka a fond sa stáva veriteľom“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.