Vyhláška č. 395/2001 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk pri príležitosti začiatku tretieho tisícročia

Čiastka 159/2001
Platnosť od 05.10.2001 do31.12.2008
Účinnosť od 05.10.2001 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

395

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 21. septembra 2001

o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk pri príležitosti začiatku tretieho tisícročia

Národná banka Slovenska podľa § 17h písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Pri príležitosti začiatku tretieho tisícročia sa vydávajú pamätné strieborné mince v hodnote 500 Sk (ďalej len „päťstokorunák“).

(2) Päťstokorunák sa razí v tvare trojuholníka so zaoblenými stranami zo striebra s rýdzosťou 999; jeho hmotnosť je 31,1035 g, opísaný priemer cez vrcholy je 45,0 mm a hrúbka 3,6 mm, vzdialenosť vrcholov od stredov protiľahlých strán je 39,3 mm. Pri razbe päťstokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka vo vzdialenosti vrcholov od stredov protiľahlých strán 0,2 mm, v hrúbke 0,4 mm; povolená horná odchýlka v hmotnosti je 0,4 g.

§ 2

(1) Na líci päťstokorunáka uprostred mincového poľa sú vyobrazené kruhy znázorňujúce vesmír s trojuholníkom vo vnútri. V centrálnej časti znázorneného vesmíru je umiestnené štylizované Slnko a linkami vytvorené štylizované oko s astrologickými symbolmi planét na dúhovke. Smerom k spodnej časti päťstokorunáka sú vyobrazené hviezdy a planéty s časťami ich obežných dráh. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je umiestnený po stranách päťstokorunáka tak, že slovo „SLOVENSKÁ“ je pri ľavom okraji zdola nahor a slovo „REPUBLIKA“ pri pravom okraji zhora nadol. Názov štátu je rozdelený štátnym znakom Slovenskej republiky, pod ktorým je umiestnený letopočet razby „2001“. Označenie nominálnej hodnoty päťstokorunáka „500 Sk“ je v spodnej časti mince; vpravo od nej sú umiestnené štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu päťstokorunáka Mgr. art. Patrika Kovačovského „PK“ a vľavo značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami.

(2) Na rube päťstokorunáka je vyobrazená kompozícia troch rúk, ktoré vychádzajú z vrcholov mince a ukazovákmi sa spájajú v jej strede. Vľavo je umiestnené písmeno gréckej abecedy „α“ a vpravo „Ω“. Slovenský nápis „NOVÉ TISÍCROČIE“ a latinský nápis „TERTIO MILLENNIO“ sú umiestnené po stranách päťstokorunáka tak, že vytvárajú trojuholník. Pri ľavom okraji v hornej časti zdola nahor je slovo „NOVÉ“ a v dolnej časti zhora nadol slovo „TERTIO“; obidve slová sú oddelené štylizovanou hviezdou. Slovo „TISÍCROČIE“ je pri pravom okraji zhora nadol a slovo „MILLENNIO“ pri spodnom okraji mince.

(3) Hrany päťstokorunáka sú hladké.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť odo dňa vyhlásenia.


Marián Jusko v. r.