Oznámenie č. 394/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. marca 1996 č. Z-1/1996, ktorým sa určujú maximálne ceny výrobkov a výkonov v zdravotníctve v znení neskorších predpisov

Čiastka 158/2001
Platnosť od 29.09.2001
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť odo dňa vyhlásenia.

394

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z.

opatrenie z 26. septembra 2001 č. Z-4/2001, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. marca 1996 č. Z-1/1996, ktorým sa určujú maximálne ceny výrobkov a výkonov v zdravotníctve v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa určujú maximálne ceny nových liekov a zdravotníckych pomôcok.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť odo dňa vyhlásenia.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 15/2001 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.