Oznámenie č. 393/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. apríla 2001 č. 4700/2001-41, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia

Čiastka 158/2001
Platnosť od 29.09.2001
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. októbra 2001.

393

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov

opatrenie z 26. septembra 2001 č. 14 653/2001-41, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. apríla 2001 č. 4700/2001-41, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2001.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 15/2001 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.