Vyhláška č. 389/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 493/1991 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov

Čiastka 158/2001
Platnosť od 29.09.2001 do31.12.2005
Účinnosť od 29.09.2001 do31.12.2005
Zrušený 7/2005 Z. z.

OBSAH

389

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 26. septembra 2001,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 493/1991 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 71 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona č. 12/1998 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 493/1991 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 358/1996 Z. z. a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 21/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 a 3 znejú:

㤠2

Konkurzné a vyrovnacie súdy môžu zapísať do zoznamu iba

a) advokátov a komerčných právnikov, ktorí majú zapísané sídlo v obvode konkurzného a vyrovnacieho súdu a požiadajú o to konkurzný a vyrovnací súd,

b) na návrh samosprávnych komôr a štátnych orgánov iné vhodné osoby, ktoré chcú byť do zoznamu zapísané.

§ 3

(1) V návrhu alebo žiadosti na zápis sa uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia a rodné číslo osoby, ktorá má byť do zoznamu zapísaná, jej povolanie alebo zamestnanie, jej sídlo alebo trvalý pobyt. Pri posudzovaní odbornej spôsobilosti osoby, ktorá má byť do zoznamu zapísaná,1b) sa prihliada najmä na to, či má táto osoba vysokoškolské vzdelanie, či má zodpovedajúce praktické skúsenosti, či má osvedčenie alebo potvrdenie o absolvovaní osobitného školenia pre správcovskú činnosť alebo o absolvovaní príslušných manažérskych kurzov.

(2) Osoby uvedené v § 2 písm. a) pripoja k žiadosti o zápis doklad o tom, že žiadateľ je zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou alebo v zozname komerčných právnikov vedenom Komorou komerčných právnikov Slovenskej republiky.

(3) K návrhu na zápis osôb uvedených v § 2 písm. b) je potrebné pripojiť súhlas navrhovanej osoby so zápisom do zoznamu.

(4) Žiadateľ o zápis do zoznamu môže byť zapísaný iba do jedného zoznamu a na jednom konkurznom a vyrovnacom súde.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:

1b) § 8 ods. 1 zákona č. 328/1991 Zb.“.

2. V § 4 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

(1) Zápis a vyčiarknutie zo zoznamu vykonáva predseda konkurzného a vyrovnacieho súdu.“.

Doterajšie odseky 1 až 4 sa označujú ako odseky 2 až 5.

3. V § 4 ods. 2 sa slová „zostavuje zoznam podľa návrhov“ nahrádzajú slovami „zostaví zoznam podľa poradia zapísaných návrhov“.

4. V § 5 ods. 1 sa slová „konkurzný a vyrovnací súd“ nahrádzajú slovami „predseda konkurzného a vyrovnacieho súdu“.

5. V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

e) bola ako správca konkurzným a vyrovnacím súdom opakovane pozbavená svojej funkcie z dôležitých dôvodov podľa osobitného predpisu,1c)

f) po zapísaní do zoznamu prestala spĺňať niektorý z predpokladov potrebných na zapísanie do tohto zoznamu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1c znie:

1c) § 8 ods. 5 zákona č. 328/1991 Zb.“.

6. § 5 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Konkurzný a vyrovnací súd vyčiarkne aj bez návrhu osobu zapísanú do zoznamu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. b) až f ).“.

7. V § 7 odseky 1 až 3 znejú:

(1) Konkurzná odmena je pri dosiahnutí základu na určenie odmeny uvedeného v § 6 písm. a)

do 100 000 Sk ........................................... 25 000 Sk,

od 100 000 Sk do 10 000 000 Sk ............... 25 000 Sk

a 150 Sk za každých začatých 1 000 Sk,

od 10 000 000 Sk do 600 000 000 Sk ... 1 510 000 Sk

a 120 Sk za každých začatých 10 000 Sk,

od 600 000 000 Sk ................................ 8 590 000 Sk a 100 Sk za každých začatých 100 000 Sk,
najviac však 10 000 000 Sk.

(2) Vyrovnacia odmena je jedna polovica z konkurznej odmeny určenej podľa odseku 1, ktorá je vypočítaná zo sumy určenej na uspokojenie veriteľov.

(3) Sudca konkurzného a vyrovnacieho súdu môže konkurznú odmenu vypočítanú podľa odseku 1 zvýšiť až o 100 % bez ohľadu na obmedzenia, ak správca zachoval prevádzku podniku.“.

8. V § 7 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

9. V § 9a sa vypúšťajú slová „za každého veriteľa“.

10. V § 9c sa slovo „Súd“ nahrádza slovami „Konkurzný a vyrovnací súd“.

11. V § 9d sa slovo „súd“ nahrádza slovami „konkurzný a vyrovnací súd“.

12. § 11 znie:

㤠11

(1) Predbežného správcu, správcu konkurznej podstaty, vyrovnacieho správcu alebo ich zástupcov sudca vyberie z osôb, ktoré sú zapísané do zoznamu podľa § 2 písm. a), podľa poradia ich zápisu do zoznamu. Poradie oznámi sudcovi predseda konkurzného a vyrovnacieho súdu.

(2) Ustanovenie odseku 1 neplatí, ak schôdza konkurzných veriteľov schváli výmenu správcu konkurznej podstaty alebo jeho zástupcu; to platí rovnako, ak je takýto správca alebo jeho zástupca zbavený konkurzným a vyrovnacím súdom svojej funkcie.

(3) Osobitného správcu alebo jeho zástupcu sudca vyberie z osôb, ktoré sú zapísané do zoznamu podľa § 2 písm. b), podľa poradia ich zápisu do zoznamu a s prihliadnutím na ich odbornosť. Poradie oznámi sudcovi predseda konkurzného a vyrovnacieho súdu.

(4) Ustanovenie odseku 3 sa neuplatní, ak schôdza konkurzných veriteľov schváli výmenu osobitného správcu alebo jeho zástupcu a menovite navrhne súdu ustanovenie nového osobitného správcu alebo jeho zástupcu, ktorý má zodpovedajúcu odbornosť pre ustanovený odbor správy.“.

13. V § 11a ods. 1 sa slovo „súdu“ nahrádza slovami „konkurzného a vyrovnacieho súdu“.

14. Za § 11b sa vkladá § 11c, ktorý znie:

㤠11c

(1) Na pozbavenie výkonu funkcie správcu vykonané pred účinnosťou tejto vyhlášky sa na účely § 5 ods. 1 písm. e) neprihliada.

(2) Osoby súčasne zapísané v zozname podľa § 2 písm. a) alebo v zozname podľa § 2 písm. b), alebo v zoznamoch viacerých konkurzných a vyrovnacích súdov zosúladia stav zápisov podľa § 3 ods. 4 do 1. februára 2002.

(3) Na odmenu správcov a ich zástupcov sa použijú ustanovenia doterajších predpisov, ak boli súdom ustanovení do funkcie pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky.

(4) Na správcov a ich zástupcov ustanovovaných do ich funkcie po nadobudnutí účinnosti tejto vyhlášky sa vzťahujú ustanovenia § 6 a 7 tejto vyhlášky o odmene správcov a ich zástupcov a ustanovenia § 11 tejto vyhlášky o vyberaní správcov a ich zástupcov. Pri výbere takýchto správcov a ich zástupcov podľa poradia zápisu do zoznamu podľa § 11 ods. 1 alebo 3 sa správcovia a ich zástupcovia vyberajú zo začiatku zoznamu, pričom sa však neprihliada na osoby, ktoré už vykonávajú funkciu správcu alebo jeho zástupcu v inom konkurznom konaní alebo vyrovnacom konaní, ak výkon svojej funkcie neukončili alebo ak toto iné konkurzné konanie alebo vyrovnacie konanie nebolo ukončené do nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ján Čarnogurský v. r.