Zákon č. 385/2001 Z. z.Zákon o zvýšení dôchodkov v roku 2001, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2002 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia

Čiastka 156/2001
Platnosť od 26.09.2001 do31.12.2003
Účinnosť od 01.10.2001 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

385

ZÁKON

zo 7. septembra 2001

o zvýšení dôchodkov v roku 2001, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2002 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

§ 1

Zvýšenie dôchodkov v roku 2001

Starobný dôchodok, invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok, dôchodok za výsluhu rokov, vdovský dôchodok a sirotský dôchodok priznané pred 1. januárom 2002 sa zvyšujú v súlade s osobitným predpisom1) o 7 % mesačnej sumy dôchodku, na ktorú má občan nárok ku dňu, od ktorého sa dôchodok zvyšuje.

§ 2

Úprava dôchodkov priznaných v roku 2002

Starobný dôchodok, invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok, dôchodok za výsluhu rokov, vdovský dôchodok a sirotský dôchodok priznané od 1. januára 2002 do 31. decembra 2002 sa upravujú

a) o 103,5 % mesačnej sumy dôchodku, na ktorú má občan nárok ku dňu priznania dôchodku, a

b) o sumu

1. 1 240 Sk mesačne, ak ide o starobný dôchodok, invalidný dôchodok a o dôchodok za výsluhu rokov,

2. 744 Sk mesačne, ak ide o vdovský dôchodok,

3. 620 Sk mesačne, ak ide o čiastočný invalidný dôchodok alebo o sirotský dôchodok obojstranne osiroteného dieťaťa,

4. 372 Sk mesačne, ak ide o sirotský dôchodok jednostranne osiroteného dieťaťa.

Spoločné ustanovenia

§ 3

(1) Vdovský dôchodok a sirotský dôchodok priznané pred 1. januárom 2002 sa nezvyšujú podľa § 1, ak boli vymerané z dôchodku zvýšeného podľa § 1.

(2) Vdovský dôchodok a sirotský dôchodok priznané od 1. januára 2002 do 31. decembra 2002 sa neupravujú podľa § 2, ak boli vymerané z dôchodku zvýšeného podľa § 1 alebo z dôchodku upraveného podľa § 2.

§ 4

(1) Na zvýšenie dôchodkov podľa § 1 primerane platí osobitný predpis.2)

(2) Na úpravu dôchodkov podľa § 2 primerane platí osobitný predpis.3)

§ 5

(1) Dôchodky uvedené v § 1 priznané pred 1. októbrom 2001 sa zvyšujú od splátky dôchodku splatnej po 30. septembri 2001.

(2) Dôchodky uvedené v § 1 priznané od 1. októbra 2001 do 31. decembra 2001 sa zvyšujú odo dňa ich priznania.

(3) Dôchodky uvedené v § 2 sa upravujú odo dňa ich priznania.

(4) Doplatok zvýšenia dôchodku podľa § 1 pri dôchodkoch priznaných pred 1. októbrom 2001 sa poukáže občanovi najneskoršie do 31. decembra 2001.


Čl. II

Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 1/1991 Zb., zákona č. 46/1991 Zb., zákona č. 246/1991 Zb., zákona č. 306/1991 Zb., zákona č. 578/1991 Zb., zákona č. 116/1992 Zb., zákona č. 235/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 59/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 71/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 195/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 365/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 78/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 135/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 137/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z., zákona č. 154/1997 Z. z., zákona č. 278/1997 Z. z., zákona č. 376/1997 Z. z., zákona č. 132/1998 Z. z., zákona č. 195/1998 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 236/1998 Z. z., zákona č. 238/1998 Z. z., zákona č. 107/1999 Z. z., zákona č. 300/1999 Z. z., zákona č. 344/1999 Z. z., zákona č. 355/1999 Z. z., zákona č. 233/2000 Z. z., zákona č. 446/2000 Z. z. a zákona č. 242/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 24 ods. 1 suma „7 740 Sk“ sa nahrádza sumou „8 282 Sk“, suma „6 809 Sk“ sa nahrádza sumou „7 286 Sk“, suma „6 136 Sk“ sa nahrádza sumou „6 566 Sk“ a suma „5 971 Sk“ sa nahrádza sumou „6 389 Sk“.

2. V § 24 ods. 2 suma „6 809 Sk“ sa nahrádza sumou „7 286 Sk“.

3. V § 24 ods. 4 suma „7 740 Sk“ sa nahrádza sumou „8 282 Sk“.

4. V § 31 ods. 1 suma „7 740 Sk“ sa nahrádza sumou „8 282 Sk“, suma „6 809 Sk“ sa nahrádza sumou „7 286 Sk“, suma „6 136 Sk“ sa nahrádza sumou „6 566 Sk“ a suma „5 971 Sk“ sa nahrádza sumou „6 389 Sk“.

5. V § 31 ods. 2 suma „6 809 Sk“ sa nahrádza sumou „7 286 Sk“.

6. V § 48a odsek 2 znie:

(2) Vdovecký dôchodok je 2 116 Sk mesačne.“.

7. V § 56 ods. 2 suma „7 740 Sk“ sa nahrádza sumou „8 282 Sk“.

8. V § 64 ods. 1 a 4 suma „7 740 Sk“ sa nahrádza sumou „8 282 Sk“.

9. V § 133 ods. 4 suma „7 740 Sk“ sa nahrádza sumou „8 282 Sk“, suma „6 809 Sk“ sa nahrádza sumou „7 286 Sk“ a suma „6 136 Sk“ sa nahrádza sumou „6 566 Sk“.

10. V § 135 ods. 4 suma „7 740 Sk“ sa nahrádza sumou „8 282 Sk“, suma „6 809 Sk“ sa nahrádza sumou „7 286 Sk“, suma „6 136 Sk“ sa nahrádza sumou „6 566 Sk“ a suma „5 971 Sk“ sa nahrádza sumou „6 389 Sk“.

11. V § 139 ods. 1 a 2 suma „7 740 Sk“ sa nahrádza sumou „8 282 Sk“.

12. V § 142 ods. 5 písm. a) sa za slová „ktorý bol vojakom z povolania“ vkladajú slová „a vykonával najmenej 20 rokov službu“.

13. Za § 175j sa vkladá § 175k, ktorý znie:

㤠175k

(1) Vdovecký dôchodok priznaný pred 1. októbrom 2001 sa upraví na sumu 2 116 Sk mesačne od splátky dôchodku splatnej po 30. septembri 2001. Na úpravu vdoveckého dôchodku primerane platí osobitný predpis.27c)

(2) Doplatok úpravy vdoveckého dôchodku podľa odseku 1 sa poukáže občanovi najneskoršie do 31. decembra 2001.“.

Čl. III

Zákon č. 46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 195/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 135/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z. z., zákona č. 154/1997 Z. z., zákona č. 132/1998 Z. z., zákona č. 107/1999 Z. z. a zákona č. 233/2000 Z. z. sa mení takto:

V § 5 ods. 2 suma „7 740 Sk“ sa nahrádza sumou „8 282 Sk“.

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 354/1997 Z. z., zákona č. 366/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 236/1998 Z. z., zákona č. 238/1998 Z. z., zákona č. 56/1999 Z. z., zákona č. 300/1999 Z. z., zákona č. 345/1999 Z. z., zákona č. 232/2000 Z. z., zákona č. 233/2000 Z. z., zákona č. 243/2000 Z. z., zákona č. 245/2000 Z. z., zákona č. 467/2000 Z. z. a zákona č. 242/2001 Z. z. sa mení takto:

1. V § 51e ods. 1 sa slová „1. januára 2002“ nahrádzajú slovami „1. apríla 2002“.

2. V § 51e ods. 2 sa slová „31. decembra 2001“ nahrádzajú slovami „31. marca 2002“.

3. V § 51e ods. 3 sa slová „30. septembra 2001“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2001“.

4. V čl. IV zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení zákona č. 242/2001 Z. z. sa na konci slová „1. januára 2002“ nahrádzajú slovami „1. apríla 2002“.


Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2001.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 9 a 10 zákona č. 46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov v znení neskorších predpisov.

2) § 5 ods. 1 až 3 a § 6 až 8 zákona č. 46/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

3) § 5 ods. 1 až 3, § 7 a 8 zákona č. 46/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.