Oznámenie č. 384/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia Asociačnej rady č. 3/2001 medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou, ktorým sa predlžuje o päť rokov obdobie, počas ktorého sa každá štátna pomoc poskytnutá Slovenskou republikou bude posudzovať s ohľadom na skutočnosť, že krajina sa bude považovať za oblasť zhodnú s tými oblasťami Spoločenstva, ktoré sú uvedené v článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva

Čiastka 155/2001
Platnosť od 25.09.2001
Redakčná poznámka

Rozhodnutie č. 3/2001 nadobudlo platnosť dňom jeho prijatia, t. j. 18. mája 2001, a uplatňuje sa od 1. marca 1997 na základe článku 3.

384

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. mája 2001 bolo v Bruseli prijaté Rozhodnutie Asociačnej rady č. 3/2001 medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou, ktorým sa predlžuje o päť rokov obdobie, počas ktorého sa každá štátna pomoc poskytnutá Slovenskou republikou bude posudzovať s ohľadom na skutočnosť, že krajina sa bude považovať za oblasť zhodnú s tými oblasťami Spoločenstva, ktoré sú uvedené v článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.

Rozhodnutie č. 3/2001 nadobudlo platnosť dňom jeho prijatia, t. j. 18. mája 2001, a uplatňuje sa od 1. marca 1997 na základe článku 3.

ROZHODNUTIE ASOCIAČNEJ RADY Č. 3/2001

MEDZI EURÓPSKOU ÚNIOU A SLOVENSKOU REPUBLIKOU

z 18. mája 2001,

ktorým sa predlžuje o päť rokov obdobie, počas ktorého sa každá štátna pomoc poskytnutá Slovenskou republikou bude posudzovať s ohľadom na skutočnosť, že krajina sa bude považovať za oblasť zhodnú s tými oblasťami Spoločenstva, ktoré sú uvedené v článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva

Asociačná rada

so zreteľom na Európsku dohodu o pridružení uzatvorenú medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej, najmä na článok 64 ods. 4 písm. a) tejto Dohody,

keďže

1. článok 64 ods. 4 písm. a) uvedenej Európskej dohody stanovuje, že Asociačná rada so zreteľom na hospodársku situáciu Slovenskej republiky rozhodne, či sa obdobie, počas ktorého sa bude posudzovať akákoľvek štátna pomoc poskytnutá Slovenskou republikou s ohľadom na skutočnosť, že krajina sa bude považovať za oblasť zhodnú s tými oblasťami Spoločenstva, ktoré sú uvedené v článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, predĺži o ďalšie obdobie piatich rokov,

2. keďže HDP na obyvateľa v Slovenskej republike meraný úrovňou parity kúpnej sily dosiahol v roku 1999 49 % priemeru Spoločenstva, je vhodné vykonať takéto predĺženie,

rozhodla takto:

Článok 1

Obdobie, počas ktorého sa bude posudzovať každá štátna pomoc poskytnutá Slovenskou republikou s ohľadom na skutočnosť, že krajina sa bude považovať za oblasť zhodnú s tými oblasťami Spoločenstva, ktoré sú uvedené v článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, predĺži sa o ďalšie obdobie piatich rokov.

Článok 2

Do šiestich mesiacov od dátumu prijatia tohto rozhodnutia Slovenská republika predloží Európskej komisii údaje o HDP na obyvateľa, ktoré boli zladené na úrovni NUTS II. Štátny orgán Slovenskej republiky pre monitorovanie štátnej pomoci a Európska komisia potom spoločne vyhodnotia oprávnenosť regiónov, ako aj maximálnu intenzitu pomoci pre ne s cieľom zostaviť regionálnu mapu pomoci na základe pravidiel Európskej komisie pre poskytovanie národnej regionálnej pomoci.1) Spoločný návrh sa potom predloží Asociačnému výboru, ktorý prijme rozhodnutie v tomto zmysle.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda platnosť dňom jeho prijatia.

Rozhodnutie sa uplatňuje od 1. marca 1997.

Za Asociačnú radu predsedníčka:

Anna Lindhová v. r.

Poznámky pod čiarou

1) OJ (Úradný vestník Európskych spoločenstiev) C 74, 10. marca 1998, s. 9.