Oznámenie č. 383/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia Asociačnej rady č. 1/2001 medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou o predĺžení uplatňovania systému dvojitej kontroly zavedeného Rozhodnutím Asociačnej rady č. 3/1997 na obdobie od 1. januára do 31. decembra 2001

Čiastka 155/2001
Platnosť od 25.09.2001
Redakčná poznámka

Rozhodnutie č. 1/2001 nadobudlo platnosť dňom jeho prijatia, t. j. 18. januára 2001, a uplatňuje sa od 1. januára 2001 na základe článku 2.

383

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. januára 2001 bolo v Bruseli prijaté Rozhodnutie Asociačnej rady č. 1/2001 medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou o predĺžení uplatňovania systému dvojitej kontroly zavedeného Rozhodnutím Asociačnej rady č. 3/1997 na obdobie od 1. januára do 31. decembra 2001.

Rozhodnutie č. 1/2001 nadobudlo platnosť dňom jeho prijatia, t. j. 18. januára 2001, a uplatňuje sa od 1. januára 2001 na základe článku 2.

ROZHODNUTIE ASOCIAČNEJ RADY Č. 1/2001

MEDZI EURÓPSKOU ÚNIOU A SLOVENSKOU REPUBLIKOU

z 18. januára 2001

o predĺžení uplatňovania systému dvojitej kontroly zavedeného Rozhodnutím Asociačnej rady č. 3/1997 na obdobie od 1. januára do 31. decembra 2001

Asociačná rada,

keďže

1. kontaktná skupina uvedená v článku 10 Protokolu 2 k Európskej dohode zakladajúcej pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej, ktorá nadobudla platnosť 1. februára 1995, sa stretla 22. septembra 2000 a súhlasila, že odporučí Asociačnej rade ustanovenej podľa článku 104 Dohody, aby sa uplatňovanie systému dvojitej kontroly, zavedeného v roku 1998 Rozhodnutím Asociačnej rady č. 3/19971) a naposledy predĺženého Rozhodnutím Asociačnej rady č. 1/20002) na obdobie od 1. januára do 31. decembra 2000, predĺžilo na obdobie od 1. januára do 31. decembra 2001.

2. Asociačná rada, ktorej sa poskytli všetky dôležité informácie, súhlasila s týmto odporúčaním,

rozhodla takto:

Článok 1

Systém dvojitej kontroly zavedený Rozhodnutím Asociačnej rady č. 3/1997 sa bude naďalej uplatňovať v období od 1. januára do 31. decembra 2001. V preambule a v článku 1 ods. 1 a 3 rozhodnutia sa obdobie od 1. januára do 31. decembra 2000 nahradí obdobím od 1. januára do 31. decembra 2001.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda platnosť dňom jeho prijatia.

Rozhodnutie sa uplatňuje od 1. januára 2001.

Za Asociačnú radu predsedníčka:

Anna Lindhová v. r.

Poznámky pod čiarou

1) OJ (Úradný vestník Európskych spoločenstiev) L 13, 19. januára 1998, s. 15.

2) OJ (Úradný vestník Európskych spoločenstiev) L 67, 15. marca 2000, s. 36.