Oznámenie č. 376/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom hospodárstva Lotyšskej republiky o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci

Čiastka 153/2001
Platnosť od 25.09.2001
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 8. januára 2001, na základe článku 7.

376

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. januára 2001 bola v Rige podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom hospodárstva Lotyšskej republiky o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci.

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 8. januára 2001, na základe článku 7.

DOHODA

medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom hospodárstva Lotyšskej republiky o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo hospodárstva Lotyšskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

vychádzajúc z Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Lotyšskej republiky o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci podpísanej v Rige 2. augusta 1991,

v súlade s Dohodou o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou podpísanou v Rige 19. apríla 1996,

v súlade s ostatnými platnými medzinárodnými zmluvami podpísanými medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou,

berúc do úvahy vzájomnú výhodnosť udržania a ďalšieho rozvoja tradičných obchodno-hospodárskych a vedecko-technických vzťahov medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany pokladajú za najdôležitejší cieľ spoločného úsilia oživenie bilaterálnych vzťahov v oblasti obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce.

Zmluvné strany, riadiac sa vnútroštátnymi právnymi predpismi, vytvoria priaznivé prostredie na rozvoj obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce vrátane recipročného poskytovania priemyselných tovarov, dodávok a služieb, podpory podnikania a rozšírenia priamej spolupráce medzi výrobcami Slovenskej republiky a Lotyšskej republiky.

Zmluvné strany, vychádzajúc z Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou, budú podporovať ďalšiu liberalizáciu vzájomných obchodných vzťahov a zavedením nových paneurópskych pravidiel o pôvode tovaru dosahovať zladenie a zjednodušenie postupov pri určovaní pôvodu tovaru s cieľom umožniť širšiu kumuláciu pôvodu v súlade s Protokolom 3 o pôvode tovaru pripojením k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou.

Článok 2

Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom si vymieňať informácie o takých dodatkoch k vnútroštátnym právnym predpisom Slovenskej republiky a Lotyšskej republiky, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto dohody.

Článok 3

V súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi Slovenskej republiky a Lotyšskej republiky budú zmluvné strany podporovať vytváranie obchodných zastúpení podnikateľských subjektov na území oboch štátov s cieľom vytvárať podmienky na zvýšenie vzájomnej zahraničnoobchodnej výmeny tovarov a služieb.

Článok 4

Spoločný výbor Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva hospodárstva Lotyšskej republiky prijme rozhodnutia týkajúce sa obchod-no-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce medzi oboma zmluvnými stranami a uloží ich prerokovať na stretnutiach expertov oboch rezortov k daným problematickým okruhom.

Článok 5

Spory, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami v súvislosti s výkladom alebo vykonávaním tejto dohody, sa budú riešiť vzájomným rokovaním.

Článok 6

Táto dohoda môže byť zmenená alebo doplnená len na základe vzájomného súhlasu oboch zmluvných strán, pričom zmeny a doplnky musia byť v písomnej forme. Zmeny a doplnky sa uskutočnia osobitnými protokolmi k tejto dohode a nadobudnú platnosť dňom podpisu protokolu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

Článok 7

Táto dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu. Dohoda sa uzaviera na neurčitú dobu. Každá zo zmluvných strán však môže dohodu písomne vypovedať. Platnosť dohody sa skončí šesť mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

Dané v Rige 8. januára 2001 v dvoch vyhotoveniach v anglickom, slovenskom a lotyšskom jazyku, pričom texty majú rovnakú platnosť. V prípade vzniku rozdielnosti je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za Ministerstvo hospodárstva

Slovenskej republiky:

Ľubomír Harach v. r.

Za Ministerstvo hospodárstva

Lotyšskej republiky:

Aigars Kalvítis v. r.