Oznámenie č. 375/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 18. decembra 2000 č. 3809/2/2000-100 o podpore podnikania v poľnohospodárstve

Čiastka 152/2001
Platnosť od 22.09.2001
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

375

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 písm. c) a d) zákona č. 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 361/2000 Z. z. a podľa § 16 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z.

výnos zo 4. septembra 2001 č. 2367/2/2001-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 18. decembra 2000 č. 3809/2/2000-100 o podpore podnikania v poľnohospodárstve (oznámenie č. 484/2000 Z. z.).

Výnosom sa upravuje pôvod zvierat v šľachtiteľských, rozmnožovacích a úžitkových chovoch. Zároveň sa upravuje aj poskytovanie dotácií po úpadcovi, dotácie na pestovanie sóje a nákup technológie na jej spracovanie z dôvodu zabezpečenia krmovinovej základne Slovenska.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Výnos je uverejnený v čiastke 15/2001 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.