Oznámenie č. 374/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 18. decembra 2000 č. 3809/1/2000-100, ktorým sa vyhlasujú katastrálne územia patriace do jednotlivých poľnohospodársky znevýhodnených oblastí a ustanovuje výška podpory a ich obhospodarovanie

Čiastka 152/2001
Platnosť od 22.09.2001
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

374

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa§ 11 písm. a), b) a c) zákona č. 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 361/2000 Z. z.

výnos zo 4. septembra 2001 č. 2367/1/2001-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 18. decembra 2000 č. 3809/1/2000-100, ktorým sa vyhlasujú katastrálne územia patriace do jednotlivých poľnohospodársky znevýhodnených oblastí a ustanovuje výška podpory a ich obhospodarovanie (oznámenie č. 483/2000 Z. z.).

Výnosom sa ustanovujú podmienky dosiahnutia minimálnej hustoty veľkých dobytčích jednotiek pre podnikateľov, ktorí začínajú podnikať v priebehu bežného roka alebo ktorí prevzali hospodárenie na poľnohospodárskej pôde po úpadcovi alebo prevzali hospodárenie na neobhospodarovanej pôde.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Výnos je uverejnený v čiastke 15/2001 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.