Oznámenie č. 372/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. mája 1994 č. 65/252/1994, ktorým sa ustanovuje zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky bánk v znení neskorších predpisov

Čiastka 150/2001
Platnosť od 20.09.2001 do31.05.2003
Zrušený 157/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2001.

372

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona č. 173/1998 Z. z. a zákona č. 336/1999 Z. z.

opatrenie z 8. augusta 2001 č. 12920/2001-92, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. mája 1994 č. 65/252/1994, ktorým sa ustanovuje zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky bánk v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. mája 1994 č. 65/252/1994, ktorým sa ustanovuje zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky bánk (oznámenie č. 216/1994 Z. z.) v znení

a) opatrenia zo 17. marca 1998 č. 811/1998-sekr. (oznámenie č. 97/1998 Z. z.),

b) opatrenia z 8. februára 2000 č. 2361/2000 – 92 (oznámenie č. 165/2000 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2001.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 15/2001 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.