Oznámenie č. 371/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. novembra 1996 č. 65/356/1996, ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky bánk a minimálny rozsah údajov z nej určený na zverejnenie v znení neskorších predpisov

Čiastka 150/2001
Platnosť od 20.09.2001 do31.12.2002
Zrušený 738/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2001.

371

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona č. 173/1998 Z. z. a zákona č. 336/1999 Z. z.

opatrenie z 8. augusta 2001 č. 8984/2001-92, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. novembra 1996 č. 65/356/1996, ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky bánk a minimálny rozsah údajov z nej určený na zverejnenie v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. novembra 1996 č. 65/356/1996, ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky bánk a minimálny rozsah údajov z nej určený na zverejnenie (oznámenie č. 349/1996 Z. z.) v znení

a) opatrenia z 29. septembra 1997 č. 3171/1997-sekr. (oznámenie č. 296/1997 Z. z.),

b) opatrenia z 23. decembra 1997 č. 4299/1997-sekr. (oznámenie č. 9/1998 Z. z.),

c) opatrenia zo 7. októbra 1999 č. 18032/1999-92 (oznámenie č. 291/1999 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2001.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 15/2001 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.