Oznámenie č. 36/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o vedecko-technickej spolupráci

Čiastka 15/2001
Platnosť od 07.02.2001
Redakčná poznámka

V súlade s článkom XII ods. 1 dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 24. októbra 2000.

36

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. septembra 2000 bola podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o vedecko-technickej spolupráci.

V súlade s článkom XII ods. 1 dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 24. októbra 2000.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončí platnosť Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojených štátov amerických o vedecko-technickej spolupráci podpísanej 22. októbra 1991 vo Washingtone (oznámenie č. 538/1992 Zb.).

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o vedecko-technickej spolupráci

Vláda Slovenskej republiky a vláda Spojených štátov amerických (ďalej len „strany“),

oceňujúc dôležitosť vedy a techniky pre vývoj prosperujúcich národných ekonomík,

súc presvedčené, že medzinárodná spolupráca v oblasti vedy a techniky upevní zväzky priateľstva a porozumenia medzi ich národmi a podporí rozvoj vedy a techniky v prospech oboch štátov,

želajúc si obnoviť a rozširovať vedecko-technickú spoluprácu, ktorá sa vytvorila v minulosti medzi týmito dvomi štátmi na základe Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojených štátov amerických o vedecko-technickej spolupráci podpísanej 22. októbra 1991 vo Washingtone (ďalej len „Dohoda 1991“),

súc presvedčené o potrebe rozvoja vzájomne prospešnej vedecko-technickej spolupráce a

vzhľadom na Helsinský záverečný akt Konferencie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a záverečné dokumenty z nasledujúcich rokovaní vo Viedni, v Bonne, Madride a Paríži,

dohodli sa takto:

Článok I

1. Zmluvné strany budú rozvíjať, podporovať a umožňovať vedecko-technickú spoluprácu medzi spolupracujúcimi organizáciami svojich štátov na základe zásad rovnosti, všeobecnej reciprocity a obojstranného prospechu. Táto spolupráca sa môže uskutočňovať v oblasti základného výskumu, ochrany životného prostredia, lekárskych vied a zdravotníctva, pôdohospodárstva, strojárskeho výskumu, v oblasti energetiky, elektrotechniky, informatiky, prírodných zdrojov a ich efektívneho využívania, metrológie, normalizácie, vedecko-technickej politiky a riadenia a v ďalších oblastiach vedy a techniky, ako ich dohodne Spoločný výbor, ktorý bude vytvorený v súlade s článkami IX a X tejto dohody.

2. Spoločné aktivity v rámci tejto dohody môžu zahŕňať koordinované programy a spoločné výskumné projekty, štúdie a výskumy, spoločné vedecké kurzy, pracovné workshopy, konferencie a sympóziá, výmenu vedecko-technických informácií a dokumentácie v rámci spoločných aktivít, výmenu alebo spoločné využívanie prístrojov a/alebo materiálov, výmenu rastlinných a živočíšnych genetických zdrojov, výmenu vedeckých, odborných a výskumných pracovníkov a iné formy vedecko-technickej spolupráce, ako ich dohodne Spoločný slovensko-americký výbor pre vedecko-technickú spoluprácu.

Článok II

Spolupráca podľa tejto dohody bude podliehať zákonom strán a bude závisieť od dostupnosti ľudských zdrojov a vyhradených finančných prostriedkov strán.

Článok III

1. Spoločné aktivity podľa tejto dohody sa budú uskutočňovať podľa vykonávacích protokolov alebo iných dojednaní (ďalej len „vykonávacie protokoly“) uzavretých medzi výkonnými orgánmi strán (článok XI). Tieto vykonávacie protokoly budú zahŕňať predmety spolupráce, postupy a spôsob financovania, rozvrhnutie nákladov a iné zásadné otázky.

2. Aktivity iniciované a vytvorené podľa Dohody 1991 budú pokračovať a riadiť sa ustanoveniami tejto dohody.

Článok IV

Vzhľadom na spoločné aktivity podľa tejto dohody bude každá strana v súlade so svojimi zákonmi a právnymi predpismi umožňovať

a) pohotový a účelný vstup a výstup príslušného zariadenia, materiálov, prístrojov, dodávok, vzoriek a projektových informácií na svoje územie,

b) pohotový a účelný vstup a výstup na svoje územie v súvislosti s cestovaním a prácou osôb zúčastňujúcich sa na vykonávaní tejto dohody,

c) prístup do príslušných geografických oblastí, k údajom, materiálom, inštitúciám a k osobám zúčastňujúcich sa na vykonávaní tejto dohody.

Každá strana sa zaväzuje, že povolenie na pobyt pre občanov štátu druhej strany, ktorí cestujú do prijímajúcej krajiny na základe schváleného spoločného projektu, nebude v prijímajúcej krajine podmienené vydaním pracovného povolenia.

Článok V

Ustanovenia týkajúce sa ochrany a distribúcie duševného vlastníctva vytvoreného alebo získaného počas spoločných aktivít v rámci tejto dohody sú uvedené v prílohe A. Ustanovenia týkajúce sa ochrany informácií a transferu technológií sú uvedené v prílohe B. Obidve prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

Článok VI

Vedecko-technické informácie nemajetkovej povahy vytvorené v rámci spolupráce podľa tejto dohody budú k dispozícii svetovému vedeckému spoločenstvu obvyklou cestou a v súlade s bežnými postupmi spolupracujúcich vládnych organizácií, ak sa písomne vo vykonávacích protokoloch nedohodne inak.

Článok VII

Vedcov, technických odborníkov a inštitúcie tretích štátov, alebo medzinárodné organizácie možno prizvať k účasti na spolupráci v rámci tejto dohody na ich vlastné náklady po súhlase oboch strán, ak sa nedohodne inak.

Článok VIII

Žiadne ustanovenie tejto dohody nie je na prekážku vedecko-technickej spolupráci uskutočňovanej medzi spolupracujúcimi organizáciami strán mimo rámca tejto dohody.

Článok IX

Na vykonávanie tejto dohody vytvoria strany Spoločný slovensko-americký výbor pre vedecko-technickú spoluprácu (ďalej len „Spoločný výbor“).

Spoločný výbor bude

a) odporúčať stranám všeobecnú politiku na vykonávanie tejto dohody,

b) určovať oblasti a formy spolupráce v súlade s článkom I,

c) pripravovať pravidelné správy o činnosti Spoločného výboru a o spoločných aktivitách vykonávaných podľa tejto dohody, ktoré budú predložené ministrovi školstva Slovenskej republiky alebo ministrovi zahraničných vecí Slovenskej republiky a ministrovi zahraničných vecí Spojených štátov amerických, a

d) vykonávať ďalšie funkcie, na ktorých sa obe strany dohodnú.

Článok X

1. Spoločný výbor sa bude skladať zo štyroch zástupcov vlády, z ktorých dvoch vymenuje výkonný vládny orgán tejto dohody v Slovenskej republike, ktorí budú konať podľa dispozícií vlády Slovenskej republiky, a dvoch vymenuje výkonný orgán tejto dohody v Spojených štátoch amerických, ktorí budú konať podľa dispozícií vlády Spojených štátov amerických. Každá strana môže vymenovať náhradných členov.

2. Spoločný výbor sa bude pravidelne schádzať podľa dohody strán striedavo v Slovenskej republike alebo v Spojených štátoch amerických. Každá strana bude hradiť náklady za svojich členov a/alebo iných ňou prizvaných účastníkov.

3. Spoločný výbor volí zo svojich členov predsedu na obdobie jedného roka.

4. Spoločný výbor bude konať na základe konsenzu.

Článok XI

1. Každá strana bude mať svoj výkonný vládny orgán. Výkonným vládnym orgánom za slovenskú zmluvnú stranu bude Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, za americkú stranu Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov amerických.

2. Výkonné vládne orgány budú vykonávať všeobecný dohľad, správu a koordináciu spoločných aktivít podľa tejto dohody okrem tých, ktoré sa vykonávajú podľa článku VIII.

3. Výkonné vládne orgány pripravujú podklady pre zasadania Spoločného výboru.

Článok XII

1. Táto dohoda nadobudne platnosť výmenou diplomatických nót, ktoré potvrdzujú, že strany splnili svoje príslušné interné požiadavky potrebné na nadobudnutie platnosti tejto dohody. Táto dohoda zostane v platnosti počas piatich rokov a bude sa automaticky predlžovať na nasledujúce päťročné obdobia, ak jedna zo strán najneskôr deväťdesiat dní pred skončením platnosti tejto dohody ju písomne nevypovie. Nadobudnutím platnosti tejto dohody sa skončí platnosť Dohody 1991.

2. Ak sa strany nedohodnú inak, skončenie platnosti tejto dohody neovplyvní dokončenie spoločných aktivít vykonávaných podľa tejto dohody a neskončených ku dňu skončenia jej platnosti. Záväzky z týchto spoločných aktivít sa budú riadiť ustanoveniami tejto dohody až do ich úplného vysporiadania.

3. Túto dohodu možno dopĺňať na základe písomného súhlasu strán.

Na dôkaz uvedeného podpísaní, riadne splnomocnení svojimi vládami, podpísali túto dohodu.

Dané vo Washingtone 12. septembra 2000 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Milan Ftáčnik v. r.

Za vládu

Spojených štátov amerických:

Frank E. Loy v. r.

Příloha 01

PRÍLOHA A

Na základe článku V tejto dohody strany zabezpečia adekvátnu a efektívnu ochranu duševného vlastníctva vytvoreného alebo poskytnutého podľa tejto dohody a príslušných vykonávacích protokolov. Strany súhlasia s tým, že sa budú vzájomne včas informovať o vynálezoch alebo o prácach s autorskými právami, ktoré boli vytvorené podľa tejto dohody, a včas hľadať ochranu pre toto duševné vlastníctvo. Práva k tomuto duševnému vlastníctvu budú rozdelené podľa ustanovení tejto prílohy.

I. ROZSAH

A. Táto príloha sa vzťahuje na všetky vzájomné činnosti v rámci spolupráce podľa tejto dohody, ak sa medzi stranami alebo ich splnomocnencami nedohodne výslovne inak.

B. Na účely tejto dohody sa duševné vlastníctvo chápe podľa definície uvedenej v článku 2 Konvencie o vytvorení Svetovej organizácie pre duševné vlastníctvo podpísanej v Štokholme 14. júla 1967.

C. Táto príloha upravuje rozdelenie práv, nárokov a odmien medzi stranami. Každá strana zabezpečí, aby druhá strana mohla nadobudnúť práva k duševnému vlastníctvu rozdelené podľa tejto prílohy nadobudnutím týchto práv od svojich vlastných účastníkov prostredníctvom zmlúv alebo v prípade potreby prostredníctvom iných právnych prostriedkov. Táto príloha žiadnym spôsobom nemení ani nepredurčuje rozdelenie práv medzi stranu a jej občanov, ktoré sa bude riadiť zákonmi a praktikami príslušnej strany.

D. Spory týkajúce sa duševného vlastníctva vzniknuté v rámci tejto dohody by sa mali riešiť rokovaním medzi zainteresovanými účastníckymi inštitúciami alebo podľa potreby aj medzi stranami alebo ich splnomocnencami. Po vzájomnej dohode strán sa sporná záležitosť postúpi arbitráži na vydanie záväzného rozhodnutia v súlade s platnými ustanoveniami medzinárodného práva. Ak sa strany alebo ich splnomocnenci písomne nedohodnú inak, platia arbitrážne pravidlá Komisie Organizácie Spojených národov pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL).

E. Skončenie alebo uplynutie platnosti tejto dohody nemá vplyv na práva a povinnosti vzniknuté v súlade s touto prílohou.

II. ROZDELENIE PRÁV

A. Každá strana bude mať právo na bezvýhradnú, neodvolateľnú, bezplatnú licenciu pre všetky krajiny na preklad, reprodukciu a verejnú distribúciu vedecko-technických článkov, správ a kníh priamo vzniknutých zo spolupráce podľa tejto dohody. Všetky verejne distribuované výtlačky diel chránených autorským právom budú podľa tohto ustanovenia obsahovať mená autorov diela, ak autor výslovne neodmietne zverejniť svoje meno.

B. Práva ku všetkým formám duševného vlastníctva, iné ako sú práva opísané v časti II. A, sa rozdelia takto:

1. Hosťujúci vedeckí pracovníci, napr. vedci prijímaní predovšetkým na prehĺbenie svojho vzdelania, budú mať práva k duševnému vlastníctvu podľa zásad hostiteľskej inštitúcie. Okrem toho každý hosťujúci vedec uvedený ako vynálezca bude oprávnený pomerne sa podieľať na licenčných poplatkoch získaných hostiteľskou inštitúciou z poskytnutia práva na využitie takého duševného vlastníctva.

2. a) Pre duševné vlastníctvo vytvorené počas spoločného výskumu, napríklad ak strany, zúčastnené inštitúcie alebo zúčastnené osoby vopred súhlasili s rozsahom práce, každá strana bude oprávnená získať všetky práva a nároky na svojom vlastnom území. Práva a nároky v tretích štátoch budú stanovené vo vykonávacích protokoloch. Ak nie je výskum označený ako spoločný výskum v príslušných vykonávacích protokoloch, práva k duševnému vlastníctvu vzniknuté z tohto výskumu sa rozdelia podľa časti II. B. 1. Navyše každá osoba uvedená ako vynálezca bude mať právo pomerne sa podieľať na všetkých licenčných poplatkoch, ktoré získala inštitúcia jednej alebo druhej strany z predaja licencie na toto vlastníctvo.

2. b) Bez ohľadu na časť II. B. 2. a), ak je určitý typ duševného vlastníctva chránený podľa práva jednej strany, nie však podľa zákonov druhej strany, tá strana, ktorej zákony umožňujú tento druh ochrany, bude mať nárok na všetky práva a podiely pre všetky krajiny. Osoby označené ako vynálezcovia vlastníctva sú však oprávnené podieľať sa na licenčných poplatkoch, ako je to stanovené v časti II. B. 2. a).

III. DÔVERNÉ OBCHODNÉ INFORMÁCIE

V prípade, ak v rámci spolupráce vykonávanej podľa tejto dohody vznikne alebo sa získa informácia, včas identifikovaná ako utajovaná, každá strana a jej účastníci budú chrániť túto informáciu v súlade s príslušnými právami, predpismi a administratívnou praxou. Informáciu možno označiť za „obchodne dôvernú“, ak osoba, ktorá túto informáciu má, môže z nej získať ekonomický prospech alebo na základe tejto informácie môže získať konkurenčné výhody oproti tým, ktorí túto informáciu nemajú, pričom informácia nie je všeobecne známa alebo nie je verejne dostupná z iných zdrojov a vlastník tejto informácie ju predtým nedal k dispozícii a včas nezrušil povinnosť zaobchádzať s ňou ako s utajovanou.

Příloha 02

PRÍLOHA B

Bezpečnostné povinnosti

I. OCHRANA INFORMÁCIÍ

Obe strany súhlasia s tým, že podľa tejto dohody nebudú poskytovať žiadne informácie ani zariadenia chránené v záujme národnej bezpečnosti alebo zahraničných vzťahov jednej alebo druhej strany a označené ako tajné v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi príslušného štátu. V prípade, že sa získajú informácie alebo vzniknú zariadenia, o ktorých sa vie alebo existuje domnienka, že budú vyžadovať takú ochranu počas spoločných aktivít v súlade s touto dohodou, budú o tom príslušné orgány bezprostredne upovedomené a strany budú konzultovať potrebu a úroveň ich príslušnej ochrany.

II. TRANSFER TECHNOLÓGIÍ

Transfer neutajovaných a z hľadiska exportu kontrolovaných informácií alebo zariadení medzi stranami sa bude uskutočňovať v súlade s príslušnými zákonmi a ostatnými právnymi normami každej strany, aby sa zabránilo neoprávnenému alebo ďalšiemu prenosu takých informácií alebo zariadení poskytovaných alebo vzniknutých na základe tejto dohody. Ak to ktorákoľvek strana bude pokladať za nevyhnutné, budú konkrétne opatrenia proti neoprávnenému prenosu a ďalšiemu prenosu takých informácií alebo zariadení zahrnuté do zmlúv alebo do vykonávacích protokolov.