Oznámenie č. 358/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o bezvízových cestách držiteľov diplomatických pasov alebo služobných pasov

Čiastka 144/2001
Platnosť od 13.09.2001
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 29. decembra 2000, na základe článku 8.

358

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. decembra 2000 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o bezvízových cestách držiteľov diplomatických pasov alebo služobných pasov.

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 29. decembra 2000, na základe článku 8.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie
o bezvízových cestách držiteľov diplomatických pasov alebo služobných pasov

Vláda Slovenskej republiky a vláda Ruskej federácie (ďalej len „zmluvné strany“),

želajúc si prispieť k ďalšiemu upevneniu priateľských vzťahov medzi oboma štátmi a

snažiac sa o zjednodušenie pasového vybavenia svojich občanov,

dohodli sa takto:

Článok 1

Občania štátu jednej zmluvnej strany, ktorí sú držiteľmi platných diplomatických pasov alebo služobných pasov, môžu na územie štátu druhej zmluvnej strany vstupovať, vycestovať z neho, zdržiavať sa na ňom počas deväťdesiatich (90) dní odo dňa vstupu a prechádzať ním bez víz.

Článok 2

(1) Občania štátu jednej zmluvnej strany, ktorí sú držiteľmi platných diplomatických pasov alebo služobných pasov a sú pracovníkmi diplomatických alebo konzulárnych úradov, iných oficiálnych zastúpení, ako aj medzinárodných organizácií so sídlom na území štátu druhej zmluvnej strany, môžu vstupovať na toto územie, vycestovať z neho a zdržiavať sa na ňom po celý čas ich akreditácie bez víz.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na rodinných príslušníkov osôb v ňom uvedených, ktorí sú držiteľmi platných diplomatických pasov alebo služobných pasov.

Článok 3

Osoby uvedené v článkoch 1 a 2 tejto dohody môžu vstupovať na územie štátu druhej zmluvnej strany cez hraničné priechody určené na medzinárodný styk.

Článok 4

(1) Občania štátu jednej zmluvnej strany, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia tejto dohody, sú povinní počas pobytu na území štátu druhej zmluvnej strany dodržiavať jeho vnútorný právny poriadok.

(2) Ustanovenia tejto dohody neobmedzujú právo zmluvných strán zakázať vstup alebo pobyt na území vlastného štátu osobám, ktorých prítomnosť na ňom je nežiaduca.

Článok 5

Každá zmluvná strana si vyhradzuje právo dočasne pozastaviť vykonávanie tejto dohody alebo jej časti, ak takéto opatrenie je nevyhnutné z dôvodu ochrany verejného poriadku alebo ochrany zdravia obyvateľstva. O prijatí takýchto opatrení, ako aj o ich zrušení bude zmluvná strana, ktorá prijala uvedené opatrenie, neodkladne informovať druhú zmluvnú stranu diplomatickou cestou.

Článok 6

(1) Zmluvné strany si po podpísaní tejto dohody, najneskôr do tridsiatich (30) dní od nadobudnutia jej platnosti, diplomatickou cestou vymenia vzory platných diplomatických pasov a služobných pasov, a tiež informácie týkajúce sa ich používania.

(2) O zavedení nových diplomatických pasov a služobných pasov a o podmienkach ich používania, ako aj o vykonaní zmien v platných diplomatických pasoch a služobných pasoch sa budú zmluvné strany najneskôr tridsať (30) dní pred ich zavedením informovať, a zároveň si vymenia vzory nových diplomatických a služobných pasov, ako aj vzory vykonaných zmien.

Článok 7

Zmeny a doplnenia tejto dohody možno vykonať len so súhlasom obidvoch zmluvných strán výmenou diplomatických nót.

Článok 8

(1) Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu. Platnosť dohody sa skončí deväťdesiat (90) dní odo dňa, keď jedna zo zmluvných strán písomne oznámi druhej zmluvnej strane svoj úmysel vypovedať platnosť dohody.

Dané v Bratislave 29. decembra 2000 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé z nich v slovenskom a ruskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Jaroslav Chlebo v. r.

Za vládu

Ruskej federácie:

Alexander Georgijevič Akseňonok v. r.