Oznámenie č. 35/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o spolupráci vo vnútorných záležitostiach

Čiastka 15/2001
Platnosť od 07.02.2001
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 1. decembra, na základe článku 17 ods. 1.

35

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. mája 1998 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o spolupráci vo vnútorných záležitostiach.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 1. decembra 1998, na základe článku 17 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o spolupráci vo vnútorných záležitostiach

Vláda Slovenskej republiky

a

vláda Francúzskej republiky

(ďalej len „strany“) v záujme prispieť k rozvoju bilaterálnych vzťahov,

v snahe upevniť priateľstvo a spoluprácu medzi oboma štátmi,

vedené vôľou zvýšiť účinnosť policajnej spolupráce,

so želaním rozvíjať spoluprácu v oblasti civilnej ochrany a požiarnej ochrany,

rozhodnuté rozšíriť spoluprácu v oblasti verejnej správy,

rešpektujúce spoločné medzinárodné záväzky,

dohodli sa takto:

ČASŤ I

POLICAJNÁ SPOLUPRÁCA

Článok 1

Strany budú v súlade so svojím vnútroštátnym právnym poriadkom spolupracovať v oblasti policajných činností a vzájomne si poskytovať pomoc vo všetkých záujmových oblastiach, a to najmä v boji proti

a) terorizmu,

b) nezákonnej výrobe a obchodovaniu s omamnými a psychotropnými látkami a prekurzormi,

c) praniu peňazí,

d) nezákonnej migrácii,

e) falšovaniu a pozmeňovaniu cenných papierov a úradných listín, obchodovaniu s nimi a podvodnému získavaniu,

f) nezákonnému obchodovaniu so zbraňami, výbušninami, rádioaktívnymi, toxickými a inými nebezpečnými látkami,

g) organizovanej a inej trestnej činnosti.

Článok 2

V rámci boja proti terorizmu strany si budú vymieňať informácie týkajúce sa

a) trestných činov pripravovaných alebo už spáchaných, spôsobov a technických prostriedkov používaných na ich vykonanie,

b) skupín teroristov a ich členov, ktoré pripravujú, podieľajú sa alebo už dokonali teroristický čin na území štátu jednej zo strán s cieľom poškodiť záujmy druhej strany.

Článok 3

V záujme zamedzenia nezákonného pestovania, zberu, výroby, dovozu, vývozu, distribúcie a komercializácie omamných a psychotropných látok a prekurzorov obe strany prijmú koordinované opatrenia a pristúpia na výmenu

a) informácií týkajúcich sa osôb zúčastnených na nezákonnej výrobe a predaji omamných a psychotropných látok, metód používaných týmito osobami, ako aj ich úkrytov, dopravných prostriedkov, miest pôvodu a určenia omamných a psychotropných látok, a to v rozsahu nevyhnutnom na predídenie alebo zabránenie konaniu porušujúcemu ustanovenia Jednotného dohovoru o omamných látkach z 30. marca 1961 v znení protokolu z 25. marca 1972, Dohovoru o psychotropných látkach z 21. februára 1971 a Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami z 20. decembra 1988,

b) informácií o používaných metódach nezákonného medzinárodného obchodu s omamnými a psychotropnými látkami,

c) výsledkov kriminalistického a kriminologického výskumu oboch strán v oblasti nezákonného obchodu s omamnými a psychotropnými látkami a ich zneužívania,

d) vzoriek omamných a psychotropných látok a ich prekurzorov, ktoré môžu byť predmetom zneužívania,

e) skúseností v oblasti kontroly legálneho obchodu s omamnými a psychotropnými látkami a ich prekurzormi.

Článok 4

Strany budú spolupracovať pri predchádzaní iným formám medzinárodnej trestnej činnosti. Na tento účel strany

a) poskytnú si informácie o osobách podozrivých z účasti na medzinárodnej trestnej činnosti, o prepojeniach medzi týmito osobami, informácie o štruktúre, fungovaní a metódach zločineckých organizácií, ako aj o ďalších okolnostiach súvisiacich s touto trestnou činnosťou,

b) prijmú na žiadosť druhej strany nevyhnutné policajné opatrenia v súlade so svojím vnútroštátnym právnym poriadkom,

c) poskytnú si informácie o metódach a nových formách medzinárodnej trestnej činnosti. V tejto súvislosti si môžu na základe žiadostí vymieňať vzorky alebo predmety vzťahujúce sa na túto trestnú činnosť,

d) vymenia si výsledky výskumov z oblasti kriminalistiky a kriminológie a vzájomne sa informujú o svojej vyšetrovacej praxi, metódach a prostriedkoch boja proti medzinárodnej trestnej činnosti s cieľom ďalej ich rozvíjať,

e) po vzájomnej dohode si vymenia špecialistov s cieľom získať a sprístupniť odborné poznatky a informácie o využívaných moderných prostriedkoch, metódach a technikách boja proti medzinárodnej trestnej činnosti používaných druhou stranou.

ČASŤ II

SPOLUPRÁCA V OBLASTI CIVILNEJ OCHRANY A POŽIARNEJ OCHRANY

Článok 5

Strany budú rozvíjať spoluprácu v oblasti civilnej ochrany a požiarnej ochrany v týchto formách:

a) výmeny informácií, skúseností v oblasti používaných pracovných metód a technických prostriedkov,

b) prípravy odborníkov.

Článok 6

Strany si budú poskytovať pomoc v súvislosti s prírodnými a civilizačnými katastrofami. Na tento účel môžu strany na základe oficiálnej žiadosti žiadajúcej strany a v súlade s možnosťami požiadanej strany vysielať špecializované skupiny expertov alebo záchranné čaty. Výdavky spojené s vyslaním týchto skupín hradí žiadajúca strana.

ČASŤ III

SPOLUPRÁCA V OBLASTI VEREJNEJ SPRÁVY

Článok 7

Strany budú spolupracovať v právnej oblasti upravujúcej občianske práva a slobody, a to najmä

a) na úseku automatizovaného spracovania osobných údajov,

b) práva na zhromažďovanie, spolčovanie a manifestácie.

Článok 8

Strany budú ďalej rozvíjať spoluprácu na úseku štátnej správy v nasledujúcich oblastiach:

a) územná správa,

b) legislatívna a organizačno-technická príprava volieb,

c) informovanosť občanov,

d) príprava a vzdelávanie zamestnancov štátnej správy v týchto oblastiach.

Článok 9

Strany rozšíria spoluprácu na úseku miestnej samosprávy v nasledujúcich oblastiach:

a) vzdelávanie volených zástupcov a zamestnancov miestnej samosprávy,

b) výmena informácií, špeciálnej dokumentácie a pomoc v legislatívnej oblasti.

ČASŤ IV

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 10

Spoluprácu podľa tejto dohody možno ďalej uskutočňovať najmä nasledujúcimi formami:

a) všeobecná a špeciálna príprava,

b) výmena informácií a profesionálnych skúseností,

c) technické poradenstvo,

d) výmena špeciálnej dokumentácie.

Článok 11

Vykonávaním dohody je za slovenskú stranu poverené Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a za francúzsku stranu Ministerstvo vnútra Francúzskej republiky. Strany môžu v prípade potreby upresniť diplomatickou cestou príslušné orgány na vykonávanie spolupráce.

Článok 12

Spolupráca podľa tejto dohody sa bude uskutočňovať na základe ročného programu spolupráce, v ktorom sa určí finančný príspevok každej strany v rozsahu jej rozpočtových možností.

Článok 13

Ak požiadaná strana po prijatí žiadosti v rámci tejto dohody usúdi, že jej prijatie by mohlo ohroziť zvrchovanosť, bezpečnosť, verejný poriadok alebo iný základný záujem jej štátu, žiadosť môže odmietnuť.

Článok 14

Odovzdávanie údajov druhej strane v rámci spolupráce podľa tejto dohody možno uskutočniť len v súlade s nasledujúcimi podmienkami:

a) strana, ktorá prijala osobné údaje, môže ich využiť len na účel a za podmienok určených odovzdávajúcou stranou vrátane lehôt, po ktorých uplynutí má povinnosť tieto údaje zlikvidovať v súlade so svojím vnútroštátnym právnym poriadkom,

b) strana, ktorá prijala osobné údaje, informuje odovzdávajúcu stranu na jej žiadosť o spôsobe ich využitia a dosiahnutých výsledkoch,

c) osobné údaje možno poskytnúť len príslušným orgánom štátu prijímajúcej strany na činnosť, ktorá je nevyhnutná,

d) odovzdávajúca strana je zodpovedná za správnosť poskytovaných údajov, ktoré postúpi žiadajúcej strane po tom, čo sa ubezpečí o potrebe a vhodnosti ich poskytnutia vzhľadom na sledovaný účel, a to v súlade so svojím platným vnútroštátnym právnym poriadkom. Ak sa preukáže, že boli odovzdané nepresné údaje alebo údaje, ktoré nemožno postúpiť druhej strane, odovzdávajúca strana o tom bezodkladne informuje prijímajúcu stranu, ktorá opraví nepresné údaje alebo zlikviduje tie údaje, ktoré nemali byť poskytnuté,

e) každá osoba po preukázaní svojej totožnosti má právo požiadať príslušné orgány o informácie týkajúce sa jej osobných údajov a požiadať o ich poskytnutie v súlade s platným vnútroštátnym právnym poriadkom,

f) osobné údaje musia byť zlikvidované, len čo ich už prijímajúca strana nevyužíva, a to aj vtedy, ak ešte neuplynuli lehoty ustanovené platným vnútroštátnym právnym poriadkom prijímajúcej strany. Prijímajúca strana bezodkladne informuje odovzdávajúcu stranu o zlikvidovaní poskytnutých údajov s uvedením dôvodov ich zlikvidovania,

g) každá zo strán vedie záznam o poskytnutých údajoch a ich zlikvidovaní,

h) strany zaručia ochranu poskytnutých osobných údajov najmä pred neoprávneným prístupom, zmenou alebo rozširovaním.

Článok 15

(1) Každá zo strán zaručí ochranu utajovaných informácií odovzdaných druhou stranou v súlade s jej platným vnútroštátnym právnym poriadkom a medzinárodnou zmluvou uzavretou medzi nimi.

(2) Vzorky, predmety a informácie poskytnuté v rámci tejto dohody nemôžu byť bez súhlasu odovzdávajúcej strany poskytnuté tretiemu štátu.

Článok 16

Spory vzniknuté z výkladu dohody budú predmetom konzultácií medzi ministerstvami vnútra oboch strán.

Článok 17

(1) Každá zo strán písomne oznámi druhej strane splnenie vnútroštátnych podmienok nevyhnutných na nadobudnutie platnosti tejto dohody. Táto dohoda nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po prijatí druhej nóty.

(2) Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas. Každá zo strán ju môže písomne vypovedať, pričom platnosť dohody sa končí uplynutím deväťdesiatich (90) dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o výpovedi druhej strane. Osobné údaje poskytnuté v rámci tejto dohody budú počas výpovednej lehoty zlikvidované.

(3) Skončenie platnosti tejto dohody nemá vplyv na záväzky súvisiace s jej vykonávaním, ktoré v deň skončenia jej platnosti ešte trvajú, s výnimkou zlikvidovaných údajov podľa článku 17 ods. 2.

(4) Túto dohodu možno meniť alebo dopĺňať na základe vzájomnej dohody strán, pričom zmeny alebo doplnky sa musia vykonať v tej istej forme ako tento text.

Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci, ktorí boli riadne splnomocnení svojimi vládami, túto dohodu podpísali.

Dané v Bratislave 7. mája 1998 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a vo francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Gustáv Krajči v. r.

Za vládu

Francúzskej republiky:

Jean-Pierre Chevenement v. r.