Oznámenie č. 349/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Čiastka 143/2001
Platnosť od 12.09.2001
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

349

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 54/1996 Z. z.

výnos z 31. augusta 2001 č. 1494/2001-III/11 o rozšírení záväznosti dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa.

Vo výnose sa ustanovuje, že Dodatok č. 2 z 1. marca 2001 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky je záväzný aj pre zamestnávateľov uvedených v prílohe k tomuto výnosu.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Úplné znenie výnosu a zoznam zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahuje, sa uverejní v časopise Práca a sociálna politika č. 10 – 11/2001.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v Odborovom zväze KOVO a vo Zväze strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky.