Oznámenie č. 348/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatkov

Čiastka 143/2001
Platnosť od 12.09.2001
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

348

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 54/1996 Z. z.

výnos z 31. augusta 2001 č. 1414/2001-III/11 o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatkov.

Vo výnose sa ustanovuje, že Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1998 – 2001 uzavretá 1. apríla 1998 medzi Zväzom kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu Slovenskej republiky a Slovenským odborovým zväzom pracovníkov textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu, Dodatok č. 1 zo dňa 25. marca 1999, Dodatok č. 2 zo dňa 31. marca 2000 a Dodatok č. 3 zo dňa 15. februára 2001 sú záväzné aj pre zamestnávateľov uvedených v prílohe k tomuto výnosu.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Úplné znenie výnosu a zoznam zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahuje, sa uverejní v časopise Práca a sociálna politika č. 10 – 11/2001.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v Slovenskom odborovom zväze pracovníkov textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu a vo Zväze kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu Slovenskej republiky.