Oznámenie č. 339/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov

Čiastka 138/2001
Platnosť od 28.08.2001 do31.12.2003
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť odo dňa vyhlásenia okrem zrušenia pôsobnosti okresných úradov v určovaní maximálnych cien za nakladanie s tuhým odpadom, ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2002. Výmer zrušený opatrením č. 27 079/2003-77 uverejneným vo Finančnom spravod...

339

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z.

opatrenie z 25. júla 2001 č. R-4/2001, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami (oznámenie č. 89/1996 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa zrušuje pôsobnosť okresných úradov v určovaní maximálnych cien za nakladanie s tuhým odpadom; mení sa minimálna a minimálna (garantovaná) cena potravinárskej pšenice z úrody roku 2001 a rozširuje sa cenová regulácia nového druhu poštovej služby.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť odo dňa vyhlásenia okrem zrušenia pôsobnosti okresných úradov v určovaní maximálnych cien za nakladanie s tuhým odpadom, ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2002.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 14/2001 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.