Oznámenie č. 329/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o fyzickej ochrane jadrových materiálov

Čiastka 136/2001
Platnosť od 23.08.2001
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 8. februára 1987 na základe článku 19 ods. 1.

329

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. októbra 1979 bol vo Viedni prijatý Generálnou konferenciou Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Dohovor o fyzickej ochrane jadrových materiálov.

Dohovor nadobudol platnosť 8. februára 1987 na základe článku 19 ods. 1.

Slovenská republika do dohovoru sukcedovala 1. januára 1993.

Do textu dohovoru možno nazrieť na Úrade jadrového dozoru Slovenskej republiky.