Oznámenie č. 317/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 133/2001
Platnosť od 11.08.2001

317

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 26. júna 2001 do 26. júla 2001 uložené kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Dodatok č. 1 z 11. júla 2001 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2001 uzavretej medzi Združením odborárov jadrovej energetiky Slovenska

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

2. Dodatok č. 4 z 11. júla 2001 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1999 – 2000 uzavretej medzi Slovenským odborovým zväzom energetikov

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

3. Dodatok č. 6 z 2. júla 2001 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1997 – 2001 uzavretej medzi Odborovým zväzom dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva

a

Združením podnikateľov cestných stavieb Slovenska.