Zákon č. 315/2001 Z. z.Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore

Čiastka 132/2001
Platnosť od 11.08.2001
Účinnosť od 01.03.2021
Redakčná poznámka

okrem § 4 a 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2001, § 15 ods. 1 a 2, ktorý nadobúda účinnosť 31. októbra 2001, a § 112, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2003 § 112 po zmene predpisom č. 666/2002 Z. z. nadobúda účinnosť 1. 1. 2004