309

OPATRENIE

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

z 25. júla 2001

o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov majetku štátu (ďalej len „správca“), ktorými sú na účely tohto opatrenia štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie zriadené ministerstvom1) a štátne rozpočtové organizácie, ku ktorým vykonáva ministerstvo funkciu zriaďovateľa podľa § 8a ods. 3 písm. a) zákona.

§ 2

Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu [k § 8 ods. 5 písm. h) zákona]

Povinnosť vykonať osobitné ponukové konanie podľa § 8 ods. 1 zákona sa vzťahuje na správcov uvedených v § 1 tohto opatrenia, ak predmetom prevodu sú prostriedky výpočtovej techniky, telefaxy, kopírovacie stroje a motorové vozidlá, ktorých cena určená znaleckým posudkom za jednotlivú vec je vyššia ako 50 000 Sk, s výnimkou motorových vozidiel, ktoré sú posudzované ako vojenský materiál.2)

§ 3

Prevod správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 2 zákona)

(1) Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu s výnimkou podľa odseku 2 sa vždy vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú

a) hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia,

b) vojenský materiál,2) zbrane, strelivo, výbušniny, zbrojársku a bezpečnostnú techniku.3)

(2) Správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia sú oprávnení prevádzať správu hnuteľných vecí štátu bez obmedzenia, ak nadobúdateľom hnuteľných vecí štátu je iný správca uvedený v § 1 tohto opatrenia alebo ministerstvo.

§ 4

Zámena správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 3 zákona)

(1) Na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľných vecí štátu sa s výnimkou podľa odseku 2 vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia vymieňajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 a v § 3 ods. 1 písm. b) tohto opatrenia.

(2) Správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia sú oprávnení vymieňať hnuteľné veci štátu vo svojej správe bez obmedzenia s iným správcom uvedeným v § 1 tohto opatrenia alebo s ministerstvom.

§ 5

Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 6 zákona)

Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú vlastníctvo hnuteľných vecí štátu uvedených v § 2 a v § 3 ods. 1 písm. b) tohto opatrenia.

§ 6

Výmena hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 8 zákona)

Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia výmenou dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 a § 3 ods. 1 písm. b) tohto opatrenia.

§ 7

Nájom majetku štátu (k § 13 ods. 1 zákona)

(1) Na platnosť nájomnej zmluvy, ktorou sa prenechávajú nehnuteľné veci štátu do nájmu, sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do nájmu nehnuteľné veci štátu na čas dlhší ako desať rokov alebo na neurčitý čas.

(2) Na platnosť nájomnej zmluvy, ktorou sa prenechávajú hnuteľné veci štátu do nájmu, sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do nájmu hnuteľné veci štátu uvedené v § 3 ods. 1 písm. b) tohto opatrenia.

§ 8

Výpožička majetku štátu (k § 13 ods. 3 zákona)

(1) Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľných vecí štátu uzavretej správcami uvedenými v § 1 tohto opatrenia sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak vypožičiavateľmi sú správcovia uvedení v § 1 ods. 1 zákona, s výnimkou podľa odseku 3.

(2) Na platnosť zmluvy o výpožičke hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do výpožičky hnuteľné veci štátu uvedené v § 3 ods. 1 písm. b) tohto opatrenia iným vypožičiavateľom, než sú uvedení v § 1 tohto opatrenia, s výnimkou podľa odseku 3.

(3) Súhlas ministerstva sa nevyžaduje na platnosť zmluvy o výpožičke

a) nehnuteľných vecí štátu uzavretej správcami podľa § 1 tohto opatrenia s iným správcom podľa § 1 tohto opatrenia alebo s ministerstvom,

b) hnuteľných vecí štátu uzavretej správcami podľa § 1 tohto opatrenia s ministerstvom.


§ 9

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 331/1999 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu v znení opatrenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 386/2000 Z. z.

§ 10

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2001.


Jozef Stank v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 21 ods. 4 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.

2) Zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

3) Príloha E k vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky č. 193/1998 Z. z.