306

OPATRENIE

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 25. júla 2001

o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov majetku štátu (ďalej len „správca“) v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva, ktorými na účely tohto opatrenia sú

a) štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie1) zriadené ministerstvom,

b) krajské súdy a okresné súdy,2)

c) Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže,3)

d) ústavy na výkon väzby, ústavy na výkon trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnica pre obvinených a odsúdených.3)

§ 2

Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu [k § 8 ods. 5 písm. h) zákona]

(1) Povinnosť vykonať osobitné ponukové konanie podľa § 8 ods. 1 zákona sa vzťahuje na správcov uvedených v § 1 tohto opatrenia, ak predmetom prevodu sú prostriedky výpočtovej techniky, telefaxy, kopírovacie stroje a motorové vozidlá, ktorých cena určená znaleckým posudkom za jednotlivú vec je vyššia ako 50 000 Sk.

(2) Prevod ostatných hnuteľných vecí štátu možno realizovať mimo osobitného ponukového konania.

§ 3

Prevod správy hnuteľných vecí štátu (k§ 9 ods. 2 zákona)

(1) Správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia sú oprávnení prevádzať správu hnuteľných vecí štátu bez obmedzenia, ak nadobúdateľmi hnuteľných vecí štátu sú správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

(2) Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 tohto opatrenia do správy iných správcov, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

(3) Na platnosť zmluvy o prevode správy zbraní a munície okrem prevodu medzi správcami uvedenými v § 1 písm. c) a d) tohto opatrenia sa vyžaduje súhlas ministerstva.

§ 4

Zámena správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 3 zákona)

(1) Na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia zmluvou o zámene správy majetku štátu prevádzajú správu hnuteľných vecí štátu uvedených v § 2 ods. 1 tohto opatrenia iným správcom, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

(2) Na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 písm. c) a d) tohto opatrenia zmluvou o zámene správy prevádzajú správu zbraní a munície iným správcom uvedeným v § 1 zákona.

§ 5

Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 6 zákona)

(1) Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú vlastníctvo hnuteľných vecí štátu uvedených v § 2 ods. 1 tohto opatrenia.

(2) Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 písm. c) a d) tohto opatrenia prevádzajú vlastníctvo zbraní a munície.

§ 6

Výmena hnuteľných vecí štátu (k§ 11 ods. 8 zákona)

(1) Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia výmenou prevádzajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 tohto opatrenia.

(2) Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 písm. c) a d) tohto opatrenia výmenou prevádzajú zbrane a muníciu.

§ 7

Nájom nehnuteľných vecí štátu (k § 13 ods. 1 zákona)

Na platnosť nájomnej zmluvy nehnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do nájmu nehnuteľné veci štátu na čas dlhší ako päť rokov alebo na neurčitý čas.

§ 8

Výpožička majetku štátu (k § 13 ods. 3 zákona)

Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľných vecí štátu uzatvorenej správcami uvedenými v § 1 tohto opatrenia sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak vypožičiavateľmi sú správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. b) až d) zákona.


§ 9

Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1. opatrenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 350/1999 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení niektorých správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu,

2. opatrenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 275/2000 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu na úseku ozbrojených zložiek v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu.

§ 10

Účinnosť

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2001.


Ján Čarnogurský v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

2) Zákon č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 328/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú nové sídla a obvody súdov, a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3) Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže.