305

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. decembra 1998 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky o medzinárodnej nákladnej doprave.

V súlade s článkom 16 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 3. apríla 2001.

Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Rakúskou rebublikou sa skončí platnosť článkov 5 až 10, a ak sa týkajú nákladnej dopravy, článkov 11 až 17 Dohody medzi Ministerstvom dopravy Československej socialistickej republiky a Spolkovým ministerstvom obchodu, živnosti a priemyslu o prevádzkovaní medzinárodnej nepravidelnej autobusovej dopravy a medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy z 19. októbra 1967.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky
o medzinárodnej nákladnej doprave

Vláda Slovenskej republiky a vláda Rakúskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)

usilujúc sa o zohľadnenie požiadaviek zahraničného obchodu najmä medzi štátmi zmluvných strán,

na účely usporiadania nákladnej dopravy medzi štátmi zmluvných strán tak, aby sa zabezpečila čo najväčšia ochrana kvality života obyvateľstva a životného prostredia príslušných oblastí Slovenskej republiky a Rakúskej republiky a aby sa čo najrýchlejšie kvantitatívne a kvalitatívne znížilo zaťaženie spôsobené cestnou nákladnou dopravou,

v snahe upraviť vykonávanie cestnej nákladnej a kombinovanej dopravy (cesta/železnica/vodná doprava) medzi obidvoma štátmi zmluvných strán na základe reciprocity,

uvedomujúc si potrebu presunutia tejto nákladnej dopravy v čo najväčšom rozsahu z cestnej dopravy na železničnú a na vodnú dopravu,

v snahe zabezpečiť v medzinárodnej nákladnej doprave využívanie najnovších špičkových technológií chrániacich životné prostredie – najmä z hľadiska minimalizácie hluku a emisií škodlivín používaných dopravných prostriedkov,

v záujme podpory výrazného presunutia prepravy nebezpečných vecí z cestnej dopravy na železničnú a na vodnú dopravu,

s odhodlaním realizovať ciele vytýčené v tejto dohode a uspokojiť dopyt po prepravných výkonoch zvýšením kvality poskytovaných služieb v železničnej a vodnej doprave hlavne technológiami kombinovanej dopravy,

dohodli sa takto:

ČASŤ I

ROZSAH PLATNOSTI

Článok 1

(1) Táto dohoda sa vzťahuje na medzinárodnú prepravu nákladov (bilaterálna doprava, tranzitná doprava, treťoštátna doprava) medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou.

(2) Dohoda sa vzťahuje z hľadiska dopravného odboru na medzinárodnú

– kombinovanú dopravu „ železničná doprava – cestná doprava“,

– kombinovanú dopravu „vodná doprava – cestná doprava“,

– cestnú dopravu nákladnými vozidlami definovanými v článku 2 ods. 2.

Z hľadiska druhu dopravy na medzinárodnú

– verejnú dopravu vrátane jázd prázdnych nákladných vozidiel,

– dopravu pre vlastné potreby vrátane jázd prázdnych nákladných vozidiel,

ako aj na zvoz a rozvoz nákladových jednotiek v rámci kombinovanej dopravy na území štátu jednej zo zmluvných strán.

ČASŤ II

DEFINÍCIE A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 2

Na účely tejto dohody

(1) „Kombinovaná doprava“ znamená prepravu nákladov

a) od odosielateľa k najbližšiemu technicky vhodnému terminálu nákladnými vozidlami po ceste, ak sa vykonáva po najkratšej obvyklej hospodárnej a podľa dopravných predpisov prípustnej trase a ak sa stanica alebo prístav nakládky (terminál) nachádza na území štátu jednej zo zmluvných strán (prístavné jazdy nákladných vozidiel a zvoz nákladových jednotiek),

b) zo stanice alebo z prístavu nakládky po stanicu alebo prístav vykládky po železnici alebo loďou v nákladnom vozidle podľa odseku 2 alebo v jeho vymeniteľnej nadstavbe (systém Huckepack), alebo v kontajteri s minimálnou dlžkou 6 m (kontajnerová doprava), pričom musí byť prekročená hranica medzi štátmi zmluvných strán, a

c) z najbližšieho technicky vhodného terminálu k príjemcovi nákladnými vozidlami po ceste, ak sa vykonáva po najkratšej obvyklej hospodárnej a podľa dopravných predpisov prípustnej trase a ak sa stanica alebo prístav vykládky (terminál) nachádza na území štátu jednej zo zmluvných strán (následné jazdy nákladných vozidiel a rozvoz nákladových jednotiek).

(2) „Nákladné vozidlo“ znamená každé nákladné motorové vozidlo určené na prepravu nákladov vrátane ťahača návesov, ťahača prívesov, návesovej alebo prívesovej súpravy, prívesu a návesu.

(3) „Doprava pre vlastnú potrebu“ znamená prepravu nákladov nákladnými vozidlami, ak sú splnené tieto predpoklady:

a) prepravované náklady musia byť majetkom podniku alebo musia byť podnikom predané, kúpené, dané do prenájmu, prenajaté, vyrobené, získané, spracovávané alebo opravované,

b) preprava musí slúžiť na obstarávanie tovarov pre podnik, na ich odvoz z podniku, na ich prevoz v rámci podniku alebo pre vlastnú potrebu mimo podniku,

c) nákladné vozidlá používané na prepravu musia viesť vlastní zamestnanci podniku,

d) nákladné vozidlá, ktoré prepravujú náklad, musia byť majetkom podniku alebo musia byť ním kúpené na splátky alebo prenajaté,

e) preprava musí predstavovať len pomocnú činnosť v rámci celkovej činnosti podniku.

(4) „Kabotáž“ znamená prevzatie nákladov na území štátu druhej zmluvnej strany na účely prepravy v rámci územia tohto štátu.

ČASŤ III

SPOLUPRÁCA V OBLASTI KOMBINOVANEJ DOPRAVY

Článok 3

Zásady a kritériá spolupráce

(1) Príslušné orgány štátov zmluvných strán sa budú usilovať o spoluprácu na úseku kombinovanej dopravy v medzinárodnej doprave, ako aj v doprave vo vzťahu k tretím štátom a o prijatie potrebných, národohospodársky opodstatnených opatrení, aby sa zabezpečil čo najvyšší možný podiel kombinovanej dopravy.

(2) Príslušné orgány štátov zmluvných strán sa budú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi usilovať o prijatie všetkých potrebných opatrení na zabezpečenie plného využitia prakticky využiteľných kapacít železníc aj v rámci kombinovanej dopravy.

Článok 4

Podpora kombinovanej dopravy

(1) Zmluvné strany budú pôsobiť na to, aby železničné podniky a spoločnosti kombinovanej dopravy v rámci svojej pôsobnosti príjmali potrebné a národohospodársky opodstatnené opatrenia, najmä z hľadiska odstraňovania administratívnych a organizačných prekážok.

(2) Zmluvné strany sa budú usilovať o to, aby sa prepravné služby poskytované podnikmi železničnej dopravy a spoločnosťami kombinovanej dopravy ponúkali na trhu spoločne.

(3) Bližšie podrobnosti týkajúce sa opatrení podľa článku 4 ods. 1 a 2 zmluvné strany stanovia a konkretizujú v Dodatkovom protokole, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

Článok 5

Vybavovanie na hraniciach

Zmluvné strany súhlasia, že na dosiahnutie kvalitatívne hodnotnejšej ponuky prepravných služieb v nákladnej doprave sa musia rozhodne skrátiť doby pobytu na hraniciach. S týmto cieľom sa zmluvné strany dohodli, že budú pôsobiť na to, aby sa administratívne, technické, prevádzkové a organizačné úkony podstatne urýchlili a aby sa hraničné vybavenie najmä v kombinovanej doprave preložilo do terminálov.

Článok 6

Budovanie infraštruktúry pre kombinovanú dopravu

Zmluvné strany budú venovať pozornosť plneniu AGTC (Európskej dohody o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy a súvisiacich objektoch), projektu TER (Transeurópskych železníc), ako aj projektom v rámci Konferencie ministrov dopravy stredoeurópskych krajín. V tejto súvislosti budú zmluvné strany úzko spolupracovať, aby sa dosiahli lepšie dopravné spojenia, ktoré sa týkajú oboch štátov.

ČASŤ IV

CESTNÁ DOPRAVA

Článok 7

Doprava podliehajúca povoľovacej povinnosti

(1) Druhy dopravy uvedené v časti „Rozsah platnosti“, ak je s nimi spojené vykonávanie cestnej dopravy, podliehajú povoleniu zmluvného štátu, na ktorého území sa cestná doprava vykonáva.

Prepravy medzi územím štátu jednej zo zmluvných strán a tretím štátom sú prípustné iba vtedy, ak sa pri tom tranzituje obvyklou dopravnou cestou územie štátu, v ktorom je vozidlo evidované.

(2) Povolenia sa udeľujú v rámci dohodnutých kontingentov ako jednorazové povolenia alebo povolenia na určitý čas podľa článku 12, a to ako

a) štandardné povolenia (bilaterálna doprava, tranzitná doprava a treťoštátna doprava),

b) povolenia s obmedzením (napr. miestne, podľa druhu nákladu, pre určité vozidlá alebo podľa druhu prepravy).

(3) Povoľovacia povinnosť podľa ustanovení tohto článku platí bez toho, aby tým boli dotknuté vnútroštátne právne predpisy pre osobitné prepravy.

Článok 8

Doprava oslobodená od povoľovacej povinnosti

(1) Povolenie sa nevyžaduje na

a) príležitostnú prepravu nákladov na letiská a z nich pri presmerovaní letových služieb,

b) prepravu poškodených vozidiel, vozidiel vyžadujúcich opravu ani na jazdu opravárenského vozidla,

c) prepravu tovarov nákladnými vozidlami, ktorých celková prípustná hmotnosť vrátane hmotnosti prívesu nepresahuje 6 t alebo ktorých celková užitočná hmotnosť vrátane užitočnej hmotnosti prívesu nepresahuje 3,5 t,

d) prepravu lekárskeho tovaru a iného vybavenia, zásobovacieho materiálu určeného na poskytnutie pomoci v naliehavých prípadoch, najmä pri živelných pohromách a z humanitárnych dôvodov,

e) prepravu náhradných dielcov pre námorné lode a lietadlá,

f) prázdnu jazdu vozidla nasadeného v cestnej nákladnej doprave, ktoré nahrádza nákladné vozidlo neschopné prevádzky v inom štáte ako v štáte, kde je evidované, ani na pokračovanie prepravy náhradným vozidlom na základe povolenia udeleného pre poškodené vozidlo,

g) prepravu nepredajných umeleckých predmetov na výstavy a veľtrhy alebo na iné nekomerčné účely,

h) prepravu nepredajných prístrojov, príslušenstva a zvierat na divadelné, hudobné, filmové, športové a cirkusové predstavenia, výstavy alebo výročné trhy a z nich, ani na rozhlasové, filmové alebo televízne nahrávania a z nich,

i) prevoz zosnulých,

j) prepravu včiel a rybých násad.

(2) Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že na prepravu určitých alebo všetkých nákladov na určitých trasách medzinárodnej dopravy netreba žiadne povolenie.

(3) Dopravca musí preukázať, že prázdna jazda sa vykonáva v súvislosti s prepravou podľa odsekov 1 a 2. Dôkaz o tom, že prázdna jazda sa vykonáva v súvislosti s prepravami oslobodenými od povoľovacej povinnosti podľa odsekov 1 a 2 sa podáva prostredníctvom nákladného listu alebo predložením a neskorším vrátením príslušného povolenia.

Článok 9

Obsah povolenia

(1) Pre každé motorové nákladné vozidlo okrem prípadov uvedených v článku 8 sa musí vystaviť povolenie.

(2) Povolenie musí obsahovať tieto údaje:

a) meno a adresu dopravcu,

b) evidenčné číslo vozidla,

c) najvyššie prípustné úžitočné zaťaženie a celkovú prípustnú hmotnosť nákladného vozidla,

d) druh prepravy (verejná doprava, doprava pre vlastnú potrebu, jazda naprázdno),

e) prípadne osobitné povinnosti a podmienky použitia,

f) čas platnosti.

(3) Povolenie platí výlučne pre dopravcu, na ktorého meno znie, a je neprenosné.

(4) Príslušný orgán štátu jednej zmluvnej strany odovzdá povolenia príslušnému orgánu štátu druhej zmluvnej strany, ktorý ich vyplní – okrem odseku 2 písm. b), c) a d) – a vydá dopravcom prichádzajúcim do úvahy. Údaje podľa odseku 2 písm. b), c) a d) vyplní dopravca sám pred začatím jazdy.

(5) Úplne vyplnené povolenie musí mať vodič pri každej jazde pri sebe a na požiadanie ho musí predložiť kontrolným orgánom.

(6) Zmluvné strany dohodnú vzor povolenia a jazyky, v ktorých sa budú povolenia vystavovať.

Článok 10

Zákaz kabotáže

(1) Obojstranne platí zásadný zákaz kabotáže.

(2) Iba pre počiatočnú a následnú dopravu v kombinovanej preprave môžno dohodnúť, že na základe reciprocity sa vykoná určitý počet kabotážnych jázd.

Článok 11

Stanovenie sankcií

(1) Dopravcovia a osádky ich vozidiel sú povinní počas jazdy na území štátu druhej zmluvnej strany dodržiavať právne predpisy, najmä prepravné a dopravné predpisy platné na území štátu druhej zmluvnej strany, ako aj platné colné a tarifné predpisy.

(2) Pri závažnom alebo opakovanom porušení právnych predpisov platných v štáte druhej zmluvnej strany a ustanovení tejto dohody dopravcom alebo osádkou vozidla prijmú príslušné orgány štátu, v ktorom je motorové vozidlo evidované, najmä na požiadanie príslušného orgánu štátu, na ktorého území k porušeniu došlo, tieto opatrenia:

a) vyzvanie zodpovedného dopravcu, aby dodržiaval platné predpisy (výstraha),

b) dočasné vylúčenie z medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy na základe tejto dohody,

c) zastavenie vydávania povolení zodpovednému dopravcovi alebo odobratie už udelených povolení na obdobie, na aké príslušný orgán štátu druhej zmluvnej strany tohto dopravcu vylúčil z vykonávania dopravy.

(3) Zmluvné strany súhlasia s tým, že sa neuznajú povolenia vydané dopravcom, ktorí viackrát porušili ustanovenia tejto dohody.

(4) Príslušné orgány štátov oboch zmluvných strán sa budú vzájomne informovať o každom porušení tejto dohody a o každom opatrení podľa odseku 2.

(5) Ustanovenia tohto článku nevylučujú sankcie, ktoré môžu uložiť súdy alebo správne orgány štátu, na ktorého území došlo k porušeniu vnútroštátnych právnych predpisov.

Článok 12

Kontingenty

(1) Počet povolení (kontingenty), ich platnosť, čas a interval ich odovzdávania sa medzi zmluvnými stranami dohodne vždy na obdobie 12 mesiacov (čas, na ktorý sa určujú kontingenty) na návrh zmiešanej komisie. Pritom sa musí brať do úvahy dosiahnutie zásad a kritérií obsiahnutých v preambule a v článku 3.

(2) Povolenie platí na dve jazdy, pritom môže ísť o jednu jazdu tam a späť alebo o dve jazdy tam alebo o dve jazdy späť. Povolenie je platné len v čase, na ktorý sa určujú kontingenty a v mesiaci nasledujúcom bezprostredne po ňom, ak zmiešaná komisia (článok 15) nezvolila iný postup.

Článok 13

Ekologicky prípustné motorové vozidlá

V súlade so zámermi ochrany obyvateľstva a životného prostredia by mali byť čo najskôr nasadzované z hľadiska technického stavu ekologicky prípustné nákladné vozidlá. Zmiešaná komisia bude vypracovávať návrhy opatrení podporujúcich zavádzanie týchto nákladných vozidiel, ako aj návrhy na vymedzenie určitej časti dohodnutého kontingentu pre tieto nákladné vozidlá.

Článok 14

Tovary vhodné pre železnicu

Zmluvné strany budú pri zohľadnení výrobných požiadaviek podnikov skúmať, na základe akých predpokladov sa môžu určité tovary úplne alebo čiastočne presunúť z cestnej dopravy na železničnú dopravu.

ČASŤ V

ZMIEŠANÁ KOMISIA

Článok 15

(1) Zmluvné strany zriadia zmiešanú komisiu na vykonávanie opatrení podľa tejto dohody.

(2) Zmiešaná komisia sa stretáva na požiadanie jednej zo zmluvných strán a rozhoduje po vzájomnej dohode.

(3) Okrem toho zmiešaná komisia pravidelne informuje zmluvné strany o dosiahnutí zámerov, medzi-iným vo vzťahu k ďalšiemu rozvoju kombinovanej dopravy, o dosiahnutí cieľa vo vzťahu k deľbe prepravnej práce medzi druhy dopráv, o dosiahnutí pokroku podľa článkov 13 a 14, o stave a okolnostiach odovzdávania povolení, ako aj o tom, či dohodnuté kontingenty postačujú.

(4) Ak zmiešaná komisia prejednáva otázky týkajúce sa iných správnych oblastí, môže prizvať zástupcov týchto príslušných orgánov a vypracovať vhodné návrhy.

ČASŤ VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 16

Nadobudnutie platnosti

(1) Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto vnútroštátnom schválení.

(2) Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody sa vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou skončí platnosť článkov 5 až 10, a ak sa týkajú nákladnej dopravy, článkov 11 až 17 Dohody medzi Ministerstvom dopravy Československej socialistickej republiky a Spolkovým ministerstvom obchodu, živnosti a priemyslu o prevádzkovaní medzinárodnej nepravidelnej autobusovej dopravy a medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy z 19. októbra 1967.

Článok 17

Platnosť dohody

Táto dohoda sa uzaviera na obdobie troch rokov a jej platnosť sa bude automaticky predlžovať vždy o ďalší jeden rok, ak ju žiadna zo zmluvných strán písomne nevypovie najneskôr tri mesiace pred uplynutím jej platnosti.

Dané v Bratislave 15. decembra 1998 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Slovenskej republiky:

Gabriel Palacka v. r.

Za vládu Rakúskej republiky:

Gaspar Einem v. r.

DODATKOVÝ PROTOKOL

na podporu kombinovanej dopravy

k článkom 4, 5, 6, 8 a 12 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky
o medzinárodnej nákladnej doprave

K článku 4 (Podpora kombinovanej dopravy)

K odseku 1

Zmluvné strany sa dohodli, že vyzvú podniky železničnej dopravy a spoločnosti kombinovanej dopravy, aby sa zaviazali zlepšiť existujúce a zaviesť ďalšie linky nesprevádzanej kombinovanej dopravy medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou.

K odseku 2

V záujme podpory kombinovanej dopravy zmluvné strany budú

– podporovať aktivity na vytváranie spoločných liniek kombinovanej dopravy na rovnocennej úrovni,

– usilovať sa o riešenie dopravných a prepravných služieb organizovaných spoločnosťami kombinovanej dopravy v nesprevádzanej a sprevádzanej kombinovanej doprave.

K odseku 3

Zmluvné strany sa dohodli na výmene svojich skúseností a poznatkov vo všetkých oblastiach kombinovanej dopravy. Obidve strany si vzájomne poskytnú potrebné štatistické podklady so zreteľom na zákonné ustanovenia na ochranu údajov.

K článku 5 (Vybavovanie na hraniciach)

(1) Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú v rámci svojich možností usilovať o urýchlenie hraničného vybavovania zásielok v kombinovanej doprave a o jeho preloženie na terminály kombinovanej dopravy do konca roku 1998.

(2) V rámci postupného zavádzania technického preberania nákladných vozňov na základe dôvery podniky železničnej dopravy prijmú opatrenia, aby preberanie vlakov kombinovanej dopravy na základe dôvery bolo zavedené v roku 1998.

K článku 6 (Budovanie infraštruktúry pre kombinovanú dopravu)

(1) Pre účinný rozvoj kombinovanej dopravy budú v Rakúskej republike vytvorené dostatočné kapacity z hľadiska plošného pokrytia sieťou terminálov, ako aj v dunajských prístavoch. Pritom sa zohľadňuje po-trebné napojenie a obsluha liniek kombinovanej dopravy vychádzajúcich zo Slovenskej republiky a smerujúcich do Slovenskej republiky. Rakúska strana, ak sa tieto opatrenia z jej strany nesplnia, bude dbať na to, aby potrebné stavebné opatrenia vykonali podniky železničnej dopravy, terminálové a prístavné spoločnosti, ako aj spoločnosti kombinovanej dopravy.

(2) Slovenská strana uskutoční vzhľadom na stanovené ciele tejto dohody a na napojenie na rakúsku terminálovú sieť, ako aj s ohľadom na normy uvedené v AGTC prieskum najneskôr do konca roka 1999 s cieľom vytvoriť výkonnú slovenskú terminálovú sieť, resp. v súvislosti s tým dá rakúskej strane k dispozícii doposiaľ uskutočnený prieskum vo vhodnej forme. Vzhľadom na to budú prijaté aj opatrenia na výstavbu terminálov kombinovanej dopravy v Bratislave a prístavov v Komárne a Štúrove. Pritom bude zohľadnené napojenie a obsluha liniek kombinovanej dopravy vychádzajúcich z Rakúskej republiky a smerujúcich do Rakúskej republiky. Slovenská strana, ak sa tieto opatrenia z jej strany nesplnia, bude dbať na to, aby potrebné stavebné opatrenia vykonali podniky železničnej dopravy, terminálové a prístavné spoločnosti, ako aj spoločnosti kombinovanej dopravy.

(3) Zmluvné strany sa dohodli, že do polovice roku 1998 vypracujú spoločnú koncepciu výstavby trás kombinovanej dopravy uvedených v AGTC predstavujúcich predmet záujmu Slovenskej republiky a Rakúskej republiky. Pritom treba venovať osobitnú pozornosť trasám uvedeným v AGTC z Poľskej republiky cez železničný hraničný priechod Zwardoň – Skalité cez Slovenskú republiku v smere na železničný hraničný priechod Bratislava – Kittsee.

(4) Zmluvné strany sa takisto dohodli na koncepcii výstavby kapacít pre vodnú dopravu na Dunaji a na vypracovaní s tým súvisiacich plavebných dráh.

K článku 8 (Doprava oslobodená od povoľovacej povinnosti) odseku 2

Zmluvné strany sa budú v rámci svojich možností usilovať o to, aby bola preprava všetkého alebo určitého tovaru počas zvozu a rozvozu po cestnej sieti v rámci kombinovanej dopravy oslobodená od zákazu jazdy v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja.

K článku 12 (Kontingenty)

(1) Na podporu nižšie uvedených liniek sprevádzanej kombinovanej dopravy zmluvné strany dohodli tento kontingent odmeňovania, pričom

a) za dva obehy na spojení Ro-La alebo Ro-Ro sa pripíše k dobru jedno odmeňovacie povolenie,

b) toto povolenie bude obsahovať štyri kupóny a

c) pre jeden „green lorry“ (definícia podľa rezolúcie CEMT 92/1 a 91/2) alebo jeden „greener and safe lorry“ (definícia podľa rezolúcie CEMT 95(4)/Final a 96(5)) bude na jednu jazdu v cestnej nákladnej doprave v jednom smere potrebný len jeden kupón a pre „tradičné“ nákladné vozidlo na jednu jazdu v cestnej nákladnej doprave v jednom smere dva kupóny.

Odmeňovacie povolenia sa budú poskytovať pri použití Ro-La existujúcich v Rakúsku, ako aj za použitie linky Ro-Ro Passau – Budapešť.

(2) Zmluvné strany súhlasia s tým, že povolenia uvedené v odseku 1 sa poskytnú tým podnikom, ktoré skutočne vykonali alebo prevažne vykonávajú jazdy kombinovanou dopravou na základe kontingentu odmeňovania.

(3) Kontingenty odmeňovania platia vždy do 31. marca nasledujúceho roka.

(4) Pre bilaterálne linky Ro-La, resp. Ro-Ro vyplýva kontingent odmeňovania na základe vykonaných jázd kombinovanou dopravou národnými dopravcami. Pre iné linky Ro-La, resp. Ro-Ro pripadá množstvo kontingentu odmeňovania pre obidve zmluvné strany z vykonaných jázd slovenskými dopravcami.

(5) Zmluvné strany sa dohodli, že Ro-La a Ro-Ro linky uvedené v odseku 1 sa môžu kedykoľvek doplniť v rámci zmiešanej komisie o ďalšie linky.

(6) Na podporu obstarania vybavenia vhodného pre kombinovanú dopravu v dosahu dopravcov sa zmluvné strany dohodli na tom, že pri odovzdávaní povolení pre cestnú nákladnú dopravu budú brať osobitný ohľad na tých dopravcov, ktorí investovali do obstarania materiálu pre kombinovanú dopravu a zúčastňujú sa aj v nadpriemernej miere na nesprevádzanej kombinovanej doprave.