Oznámenie č. 301/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca pochutiny

Čiastka 124/2001
Platnosť od 27.07.2001
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 2001.

301

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos z 25. júna 2001 č. 1809/2001-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca pochutiny.

Výnosom sa upravujú požiadavky na výrobu a dovoz pochutín a výrobkov z nich, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu.

Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 2001.

Výnos je uverejnený v čiastke 13/2001 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v čiastke 29/2001 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.