Oznámenie č. 299/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 4. septembra 2000 č. 2478/2000-100

Čiastka 124/2001
Platnosť od 27.07.2001
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť odo dňa vyhlásenia.

299

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos z 25. júna 2001 č. 1865/2001-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 4. septembra 2000 č. 2478/2000-100.

Výnosom sa ustanovuje označovanie potravín alebo ich zložiek, vrátane prídavných látok, vyrobených a obsahujúcich geneticky modifikované organizmy alebo ich časti, deriváty alebo metabolity, alebo výrobky z nich.

Výnos nadobúda účinnosť odo dňa vyhlásenia.

Výnos je uverejnený v čiastke 13/2001 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v čiastke 29/2001 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.