Oznámenie č. 290/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia na zamedzenie nezrovnalostí vzniknutých z uplatňovania § 40 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 2 a § 13 ods. 4 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení zákona č. 466/2000 Z. z.

Čiastka 122/2001
Platnosť od 24.07.2001
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2001.

290

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 103 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 12. júla 2001 č. 10433/2001-71 na zamedzenie nezrovnalostí vzniknutých z uplatňovania § 40 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 2 a § 13 ods. 4 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení zákona č. 466/2000 Z. z.

Týmto opatrením sa odkladá podávanie majetkových priznaní v roku 2001. Termín, v ktorom sa majetkové priznania budú podávať, ustanoví zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2001.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 13/2001 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.