Vyhláška č. 286/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 25/2000 Z. z. o spôsobe určenia hodnoty cenných papierov v majetku v podielovom fonde

Čiastka 120/2001
Platnosť od 24.07.2001 do31.12.2003
Účinnosť od 01.08.2001 do31.12.2003
Zrušený 594/2003 Z. z.

OBSAH

286

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 18. júna 2001,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 25/2000 Z. z. o spôsobe určenia hodnoty cenných papierov v majetku v podielovom fonde

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 54 ods. 3 zákona č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 25/2000 Z. z. o spôsobe určenia hodnoty cenných papierov v majetku v podielovom fonde sa mení a dopĺňa takto:

1. Nadpis § 1 znie:

„Spôsob určenia hodnoty akcie prijatej na obchodovanie na burze cenných papierov“.

2. V § 1 odsek 1 znie:

(1) Na určenie hodnoty akcie, s ktorou sa obchoduje na burze cenných papierov,1) sa použije jej záverečný kurz, ktorý burza cenných papierov vyhlási v obchodný deň, ku ktorému sa hodnota akcie určuje; to platí aj v prípade, že sa s akciou obchoduje na verejnom trhu organizovanom organizátorom verejného trhu v súlade s osobitným zákonom.2)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:

1) Zákon č. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov.

2) § 99f zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení zákona č. 331/2000 Z. z.“.

3. Nadpis § 3 znie:

„Spôsob určenia hodnoty dlhopisu, s ktorým sa obchoduje na burze cenných papierov“.

4. Nadpis § 6 znie:

„Spôsob určenia hodnoty cenného papiera, s ktorým sa obchoduje na zahraničnom regulovanom verejnom trhu s cennými papiermi“.

5. V § 6 odsek 1 znie:

(1) Na určenie hodnoty cenného papiera, s ktorým sa obchoduje na zahraničnom regulovanom verejnom trhu s cennými papiermi, sa použije postup podľa § 1 až 5 s tým, že sa použije záverečný kurz cenného papiera, ktorý organizátor zahraničného regulovaného verejného trhu s cennými papiermi vyhlási v obchodný deň, ku ktorému sa hodnota cenného papiera určuje, alebo kurz, ktorý pre tento deň uverejnil niektorý zo všeobecne uznávaných informačných systémov uverejňujúcich oficiálne kurzy cenných papierov. Správcovská spoločnosť po dohode s depozitárom určí informačný systém, ktorým uverejnený kurz bude používať pri určení hodnoty cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na zahraničnom regulovanom verejnom trhu s cennými papiermi.“.

6. V § 6 ods. 2 sa za slovo „zahraničnom“ vkladá slovo „regulovanom“.

7. V § 6 ods. 3 sa slová „zahraničnom aj na tuzemskom verejnom trhu s cennými papiermi“ nahrádzajú slovami „burze cenných papierov alebo na zahraničnom regulovanom verejnom trhu s cennými papiermi“ a slová „tuzemským organizátorom trhu s cennými papiermi“ sa nahrádzajú slovami „burzou cenných papierov“.

8. V § 6 ods. 4 sa za slovo „zahraničnom“ vkladá slovo „regulovanom“.

9. V § 7 odsek 1 znie:

(1) Ak táto vyhláška neustanovuje inak, na určenie hodnoty cenného papiera, s ktorým sa neobchoduje alebo sa prestalo obchodovať na burze cenných papierov, na zahraničnom regulovanom verejnom trhu s cennými papiermi alebo na verejnom trhu organizovanom organizátorom verejného trhu v súlade s osobitným zákonom,2) sa použije hodnota, ktorú určila správcovská spoločnosť po dohode s depozitárom.“.

10. V § 7 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Na určenie hodnoty cenného papiera vydaného emitentom, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo bolo začaté vyrovnanie, alebo ktorý je v likvidácii, sa použije hodnota, ktorú určila správcovská spoločnosť po dohode s depozitárom.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2001.


Brigita Schmögnerová v. r.