Oznámenie č. 282/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o spolupráci v boji proti organizovanej trestnej činnosti

Čiastka 117/2001
Platnosť od 18.07.2001
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 12 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť tridsiaty deň odo dňa doručenia neskoršej nóty, t. j. 1. marca 2001.

282

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. decembra 2000 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o spolupráci v boji proti organizovanej trestnej činnosti.

V súlade s článkom 12 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť tridsiaty deň odo dňa doručenia neskoršej nóty, t. j. 1. marca 2001.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.