Oznámenie č. 278/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o spolupráci v boji proti organizovanej trestnej činnosti

Čiastka 115/2001
Platnosť od 17.07.2001
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 12 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 9. júna 2001.

278

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. novembra 2000 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o spolupráci v boji proti organizovanej trestnej činnosti.

V súlade s článkom 12 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 9. júna 2001.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.