Oznámenie č. 277/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Správnej dohody medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Českej republiky na vykonanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti

Čiastka 115/2001
Platnosť od 17.07.2001
Redakčná poznámka

Správna dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 2. apríla 2001, na základe článku 7 ods. 4.

277

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. apríla 2001 bola v Bratislave podpísaná Správna dohoda medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Českej republiky na vykonanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti.

Správna dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 2. apríla 2001, na základe článku 7 ods. 4.

Do textu správnej dohody možno nazrieť v odbore zahraničných vzťahov a európskej integrácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.