275

OPATRENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 23. apríla 2001

o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov majetku štátu (ďalej len „správca“) , ktorými sú štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie zriadené ministerstvom a Štátny fond zdravia.

§ 2

Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu [k § 8 ods. 5 písm. h) zákona]

(1) Osobitné ponukové konanie sú správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia povinní vykonať, ak predmetom prevodu sú hnuteľné veci štátu, ktorých obstarávacia cena za jednotlivú vec je vyššia než 300 000 Sk.

(2) Správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia môžu realizovať prevod ostatných hnuteľných vecí štátu mimo osobitného ponukového konania.

§ 3

Prevod správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 2 zákona)

(1) Správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia sú oprávnení previesť správu hnuteľných vecí štátu, ak predmetom prevodu sú hnuteľné veci štátu, ktorých obstarávacia cena za jednotlivú vec je nižšia než 300 000 Sk, na správcov uvedených v § 1 tohto opatrenia; ak sa tieto hnuteľné veci štátu prevádzajú do správy iných správcov majetku štátu, než sú správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia, na platnosť zmluvy o prevode správy sa vyžaduje súhlas ministerstva.

(2) Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak obstarávacia cena jednotlivej veci je vyššia než 300 000 Sk.

§ 4

Zámena správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 3 zákona)

Na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia zmluvou o zámene správy majetku štátu vymieňajú hnuteľné veci štátu, ktorých obstarávacia cena za jednotlivú vec je vyššia než 300 000 Sk.

§ 5

Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 6 zákona)

Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú vlastníctvo hnuteľných vecí štátu, ktorých obstarávacia cena za jednotlivú vec je vyššia než 300 000 Sk.

§ 6

Výmena hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 8 zákona)

Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia výmenou dávajú hnuteľnú vec štátu, ktorej obstarávacia cena je vyššia než 300 000 Sk.

§ 7

Nájom hnuteľných vecí štátu a nájom nehnuteľného majetku (k § 13 ods. 1 zákona)

(1) Na platnosť zmluvy o nájme hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do nájmu motorové vozidlá, technologické zariadenia dielní, práčovní a kotolní, dialyzačných pracovísk a výpočtovej techniky.

(2) Na platnosť nájomnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú nehnuteľný majetok štátu do nájmu na neurčitý čas alebo na čas dlhší ako päť rokov.

§ 8

Výpožička majetku štátu (k § 13 ods. 3 zákona)

(1) Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľných vecí štátu uzatvorenej správcami uvedenými v § 1 tohto opatrenia sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak vypožičiavateľmi sú správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona.

(2) Súhlas ministerstva sa vyžaduje na platnosť zmluvy o výpožičke, ktorou správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do výpožičky hnuteľné veci štátu iným vypožičiavateľom, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.


§ 9

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 14/2000 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu.

§ 10

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. júla 2001.


Roman Kováč v. r.