Oznámenie č. 274/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Rámcovej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Nordic Investment Bank o finančnej spolupráci

Čiastka 113/2001
Platnosť od 13.07.2001
Redakčná poznámka

Rámcová dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 1. júna 2001, na základe článku 8 ods. 8.1.