268

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. júna 2000 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o leteckých dopravných službách.

V súlade s článkom 23 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 11. apríla 2001.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončila platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o civilnej leteckej doprave podpísanej 13. marca 1970 v Prahe (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 97/1970 Zb.).

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o leteckých dopravných službách

Vláda Slovenskej republiky a vláda Rumunska (ďalej len „zmluvné strany“)

ako zmluvné strany Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve podpísaného v Chicagu 7. decembra 1944,

želajúc si uzavrieť dohodu v súlade s uvedeným Dohovorom na účely zriadenia a prevádzkovania leteckých dopravných služieb medzi územiami svojich štátov a mimo nich,

dohodli sa takto:

Článok 1

Pojmy

Na účely tejto dohody sa nasledujúcimi pojmami rozumie

a) „Dohovor“ – Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve podpísaný v Chicagu 7. decembra 1944 a zahŕňajúci každý dodatok prijatý podľa článku 90 Dohovoru, ako aj každú zmenu dodatkov alebo Dohovoru podľa článkov 90 a 94 Dohovoru, ak tieto dodatky a zmeny prijali obidve zmluvné strany,

b) „vládne orgány civilného letectva“ – v prípade Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií, sekcia civilného letectva a vodnej dopravy, v prípade Rumunska Ministerstvo dopravy alebo v oboch prípadoch ľubovoľná osoba alebo orgán splnomocnený vykonávať funkcie, ktoré v súčasnosti vykonávajú uvedené orgány štátnej správy,

c) „určená letecká spoločnosť“ – letecká spoločnosť, ktorá bola vymenovaná a splnomocnená podľa ustanovení článku 3 tejto dohody,

d) „územie štátu zmluvnej strany“, „štátni príslušníci zmluvnej strany“ – územie a štátni príslušníci Slovenskej republiky alebo Rumunska,

e) „letecká dopravná služba“, „medzinárodná letecká dopravná služba“, „letecká spoločnosť“, „zastavenie nie na účely leteckej dopravnej služby“ majú význam uvedený v článku 96 Dohovoru,

f) „kapacita lietadla“ – prípustné vyťaženie lietadla na trase alebo na časti trasy,

g) „kapacita“ – vo vzťahu k dohodnutým službám kapacita lietadla, ktoré sa používa na takéto služby, vynásobená frekvenciou letov takého lietadla za dané obdobie na určenej trase alebo na určenom úseku trasy,

h) „letecká preprava“ – preprava cestujúcich, batožiny, nákladu a pošty letecky na miesto určenia v kombinácii alebo jednotlivo,

i) „tarifa“ – ceny účtované za medzinárodnú leteckú prepravu cestujúcich, batožiny, nákladu a podmienky, za akých tieto ceny platia, vrátane podmienok a cien za sprostredkovateľské a iné doplnkové služby s výnimkou podmienok a úhrad za prevoz pošty,

j) „určené trasy“ – trasy určené v prílohe tejto dohody, po ktorých budú určené letecké spoločnosti zmluvných strán prevádzkovať plánované medzinárodné letecké dopravné služby,

k) „dohodnuté služby“ – služby, ktoré sa poskytujú alebo sa budú poskytovať na trasách určených v prílohe tejto dohody,

l) „táto dohoda“ – text dohody, jej príloha a všetky zmeny dohodnuté podľa článku 20 tejto dohody.

Článok 2

Udelenie práv

1. Každá zmluvná strana udelí druhej zmluvnej strane práva určené touto dohodou na účely zriadenia a prevádzkovania plánovaných medzinárodných leteckých dopravných služieb na trasách určených v prílohe tejto dohody.

2. Podľa ustanovení tejto dohody má letecká spoločnosť určená každou zmluvnou stranou pri poskytovaní dohodnutých služieb po určených trasách tieto práva:

a) prelietať nad územím štátu druhej zmluvnej strany bez medzipristátia,

b) pristávať na území štátu druhej zmluvnej strany nie na účely leteckej dopravnej služby,

c) pristávať na území štátu druhej zmluvnej strany na miestach uvedených v prílohe tejto dohody s cieľom prijať na palubu alebo vyložiť cestujúcich, náklad a poštu v kombinácii alebo jednotlivo v rámci medzinárodnej prepravy.

3. Ustanovenia odseku 2 tohto článku sa nevykladajú tak, že sa tým udeľuje právo určeným leteckým spoločnostiam štátu jednej zmluvnej strany brať na palubu a vykladať cestujúcich, náklad a poštu za poplatok alebo formou nájmu na účel prepravy medzi bodmi na území štátu druhej zmluvnej strany (kabotáž).

Článok 3

Určenie leteckých spoločností

1. Každá zmluvná strana má právo určiť jednu leteckú spoločnosť alebo niekoľko leteckých spoločností na prevádzkovanie dohodnutých služieb na určených trasách. Takéto určenie nadobudne platnosť na základe písomného oznámenia medzi vládnymi orgánmi civilného letectva obidvoch zmluvných strán.

2. Po prijatí takého oznámenia vládne orgány civilného letectva druhej zmluvnej strany bez odkladu vydajú podľa odsekov 3 a 4 tohto článku určenej leteckej spoločnosti príslušné prevádzkové povolenie.

3. Vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany môžu požadovať od ktorejkoľvek určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany dôkaz, že je spôsobilá plniť podmienky ustanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi, na ktorých základe tieto orgány postupujú pri povoľovaní medzinárodných leteckých dopravných služieb v súlade s ustanoveniami Dohovoru.

4. Každá zmluvná strana má právo odoprieť vydanie prevádzkového povolenia podľa odseku 2 tohto článku alebo žiadať od ktorejkoľvek určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany splnenie podmienok, ktoré považuje za nevyhnutné na využívanie práv uvedených v článku 2 tejto dohody, ak nemá dôkaz o tom, že prevažná časť majetku a efektívna kontrola tejto leteckej spoločnosti patrí štátu zmluvnej strany, ktorá ju určila, alebo jej štátnym príslušníkom.

5. Letecké spoločnosti, ktoré boli určené a dostali prevádzkové povolenie podľa ustanovení odsekov 1 a 2 tohto článku, môžu začať kedykoľvek vykonávať dohodnuté služby, ak je kapacita stanovená podľa článku 5 tejto dohody, plán letov je schválený podľa ustanovenia článku 7 tejto dohody a ak platia tarify určené podľa článku 8 tejto dohody.

6. Každá zmluvná strana má právo písomne oznámiť vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany nahradenie leteckej spoločnosti, ktorú určila, inou leteckou spoločnosťou. Novourčená letecká spoločnosť má také isté práva a povinnosti ako letecká spoločnosť, ktorú nahradila.

Článok 4

Zrušenie alebo pozastavenie povolenia na prevádzku

1. Každá zmluvná strana má právo zrušiť platnosť povolenia na prevádzku alebo dočasne pozastaviť uplatňovanie práv uvedených v článku 2 tejto dohody, ktoré poskytla určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany, alebo vyžadovať splnenie takých podmienok, ktoré sú nevyhnutné pri uplatňovaní takých práv, ak

a) nie je presvedčená o tom, že prevažná časť majetku a efektívna kontrola takej určenej leteckej spoločnosti sa previedla na štát zmluvnej strany, ktorá leteckú spoločnosť určila, alebo na jej štátnych príslušníkov,

b) určená letecká spoločnosť nedodržiava vnútroštátne právne predpisy platné na území štátu zmluvnej strany, ktorá poskytuje tieto práva,

c) určená letecká spoločnosť nedodržiava ustanovenia tejto dohody.

2. Ak okamžité zrušenie prevádzkového povolenia, pozastavenie práv alebo uloženie podmienok uvedených v odseku 1 tohto článku nie sú nevyhnutné z hľadiska predchádzania ďalším narušeniam vnútroštátnych právnych predpisov, využije sa právo podľa článku 16 tejto dohody iba po konzultácii s druhou zmluvnou stranou.

Článok 5

Princípy poskytovania dohodnutých služieb

1. Určené letecké spoločnosti štátov obidvoch zmluvných strán majú spravodlivé a rovnaké podmienky na poskytovanie dohodnutých služieb na určených trasách.

2. Pri poskytovaní dohodnutých služieb musí určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany brať do úvahy záujmy určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany tak, aby nespôsobila ujmu leteckým službám, ktoré zabezpečuje letecká spoločnosť štátu tejto druhej zmluvnej strany na tej istej trase alebo na jej úseku.

3. Kapacita poskytovaná určenou leteckou spoločnosťou štátu jednej zmluvnej strany a kapacita poskytovaná určenou leteckou spoločnosťou štátu druhej zmluvnej strany na každej určenej trase musí zodpovedať požiadavkám verejnosti na leteckú dopravu na tejto trase.

4. Dohodnuté služby, ktoré zabezpečujú určené letecké spoločnosti štátov obidvoch zmluvných strán, musia zodpovedať všeobecne platným ustanoveniam na prepravu a každá určená letecká spoločnosť si ako prvotný cieľ vytyčuje zabezpečenie takej kapacity, ktorá by pri primeranom zaťažení zodpovedala súčasným a reálne predpokladaným požiadavkám na leteckú prepravu medzi územiami štátov obidvoch zmluvných strán.

5. Právo určenej leteckej spoločnosti poskytovať prepravné služby na určených trasách medzi bodmi na území štátu druhej zmluvnej strany a bodmi na území tretích štátov sa musí uplatňovať v súlade so všeobecnými princípmi, na ktorých základe bude kapacita závisieť od

a) požiadaviek na prepravu na územie a z územia štátu tej zmluvnej strany, ktorá leteckú spoločnosť určila,

b) požiadaviek na prepravu z toho územia, nad ktorým sa uskutočňujú lety, berúc do úvahy miestne a regionálne letecké dopravné služby,

c) požiadaviek vyplývajúcich z prevádzky leteckej spoločnosti.

6. Kapacitu zabezpečovanú na určených trasách dohodnú určené letecké spoločnosti štátov obidvoch zmluvných strán a schvália vládne orgány civilného letectva zmluvných strán. Každé zvýšenie kapacity odsúhlasia určené letecké spoločnosti a schvália vládne orgány civilného letectva zmluvných strán. Do takého schválenia ostáva v platnosti pôvodne dohodnutá kapacita.

Článok 6

Poskytovanie štatistiky

Vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany poskytnú na žiadosť vládnych orgánov civilného letectva druhej zmluvnej strany pravidelné alebo iné štatistické údaje o každej určenej leteckej spoločnosti, ktoré sa odôvodnene požadujú na účely preskúmania kapacity poskytovanej určenými leteckými spoločnosťami štátov obidvoch zmluvných strán na dohodnuté služby.

Článok 7

Schválenie letových poriadkov

1. Letové poriadky vrátane frekvencie letov, prevádzkových dní, druhu služieb a typu lietadla musia odsúhlasiť určené letecké spoločnosti štátov zmluvných strán. Tieto už odsúhlasené služby sa musia predložiť na schválenie vládnym orgánom civilného letectva zmluvných strán najneskôr tridsať (30) dní pred začatím poskytovania dohodnutých služieb. V prípade neskorších zmien bude platiť rovnaký postup, pričom lehotu tridsať (30) dní možno zmeniť na základe súhlasu vládnych orgánov civilného letectva.

2. V prípade, že určené letecké spoločnosti neodsúhlasia letové poriadky, musia ich stanoviť vládne orgány civilného letectva zmluvných strán. Rovnaký postup bude platiť v prípade, ak určené letecké spoločnosti neodsúhlasia neskoršie zmeny letových poriadkov. V takom prípade už stanovené letové poriadky ostávajú v platnosti šesť (6) mesiacov, v ktorých rámci uvedené vládne orgány civilného letectva stanovia nové letové poriadky.

Článok 8

Tarify

1. Tarify účtované ktoroukoľvek určenou leteckou spoločnosťou štátov zmluvných strán za prepravu medzi ich územiami budú určené na primeranej úrovni so zreteľom na dôležité činitele vrátane záujmov užívateľov, nákladov na prevádzku, charakter služieb, sprostredkovateľské provízie, primeraný zisk, tarify iných leteckých spoločností, ako aj na obchodné podmienky na trhu.

2. Tarify uvedené v odseku 1 tohto článku musia, ak je to možné, dohodnúť určené letecké spoločnosti štátov obidvoch zmluvných strán a táto dohoda sa musí, kdekoľvek je to možné, dosiahnuť podľa postupov, príslušných medzinárodných orgánov alebo organizácií.

3. Takto dohodnuté tarify sa predložia na schválenie vládnym orgánom civilného letectva zmluvných strán najneskôr štyridsaťpäť (45) dní pred navrhovaným dňom ich zavedenia. V osobitných prípadoch sa táto lehota so súhlasom uvedených vládnych orgánov môže skrátiť.

4. Schválenie taríf možno vykonať ihneď. Ak ani jeden z vládnych orgánov civilného letectva nevyjadril nesúhlas do tridsiatich (30) dní odo dňa ich predloženia podľa odseku 3 tohto článku, budú sa tarify pokladať za schválené. V prípade, že lehota na predloženie sa skráti podľa odseku 3 tohto článku, vládne orgány civilného letectva sa môžu dohodnúť, že lehota na oznámenie neschválenia taríf bude kratšia než tridsať (30) dní.

5. Ak nemožno dohodnúť tarifu podľa odseku 2 tohto článku alebo ak v rámci lehoty podľa odseku 4 tohto článku vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany oznámia vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany neschválenie taríf dohodnutých podľa odseku 2 tohto článku, potom sa vládne orgány civilného letectva zmluvných strán vynasnažia stanoviť tarify vzájomnou dohodou.

6. Ak sa vládne orgány civilného letectva nedohodnú na tarife predloženej podľa odseku 3 tohto článku alebo ak nestanovia tarifu podľa odseku 5 tohto článku, spor sa bude riešiť podľa ustanovenia článku 17 tejto dohody.

7. Tarifa stanovená podľa ustanovení tohto článku ostáva v platnosti dovtedy, kým sa schváli nová tarifa. Platnosť tarify možno predĺžiť po uplynutí jej platnosti so súhlasom vládnych orgánov civilného letectva zmluvných strán. Podľa tohto odseku sa však nemôže predĺžiť platnosť tarify na dlhšie ako na 12 mesiacov odo dňa, ktorým sa skončí jej platnosť.

Článok 9

Oslobodenie od cla, daní a iných platieb

1. Lietadlo určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zo zmluvných strán prevádzkované v medzinárodných leteckých dopravných službách, jeho obvyklé vybavenie, zásoby palív a mazív, náhradné dielce a tovar nachádzajúce sa na palube lietadla (vrátane potravín, nápojov, tabaku a tabakových výrobkov a iných výrobkov určených na predaj cestujúcim) sú oslobodené od cla, daní a iných platieb a podobných vnútroštátnych alebo miestnych poplatkov za predpokladu, že po prílete na územie štátu druhej zmluvnej strany ostáva takéto vybavenie a zásoby na palube lietadla dovtedy, kým sa opäť nevyvezú.

2. Oslobodené od cla, daní a iných platieb s výnimkou platieb za služby sú aj

a) pohonné látky a mazivá určené na zásobovanie lietadla zabezpečujúceho medzinárodné letecké dopravné služby prostredníctvom určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany, aj keď sa tieto zásoby použijú na časti trasy nad územím štátu druhej zmluvnej strany, na ktorom boli naložené,

b) náhradné dielce a obvyklé vybavenie lietadla dovezené na územie štátu jednej zmluvnej strany na účely údržby a opravy lietadla zabezpečujúceho medzinárodné letecké dopravné služby prostredníctvom určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany,

c) zásoby lietadla naložené na palubu na území štátu jednej zmluvnej strany, ktoré nepresahujú limity určené orgánmi štátu tejto zmluvnej strany a sú určené na spotrebu na palube lietadla zabezpečujúceho medzinárodné letecké dopravné služby prostredníctvom určenej leteckej spoločnosti,

d) dokumenty a materiál dovezený na územie štátu jednej zmluvnej strany na účely prevádzkovej potreby kancelárií určených leteckých spoločností druhou zmluvnou stranou a na reklamné účely, podporu a rozšírenie značky príslušnej leteckej spoločnosti,

e) náklad a batožina nachádzajúce sa v priamom tranzite cez územia štátov zmluvných strán, ktorých prepravu zabezpečujú určené letecké spoločnosti.
Materiál uvedený v odseku 2 písm. a), b) a c) možno colne prehliadnuť, ak to vyžadujú vnútroštátne právne predpisy niektorej zmluvnej strany.

3. Obvyklé vybavenie lietadla, ako aj materiály a zásoby, ktoré ostávajú na palube lietadla určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany, sa môžu vyložiť na území štátu druhej zmluvnej strany iba so súhlasom colných orgánov tejto zmluvnej strany. V takom prípade sa môžu pod ich dohľadom uskladniť, kým sa opäť nevyvezú alebo kým sa s nimi inak nenaloží v súlade s colnými predpismi.

4. Každá zmluvná strana zaručuje leteckej spoločnosti určenej druhou zmluvnou stranou rovnaké výhody, aké využíva jej určená letecká spoločnosť na území štátu druhej zmluvnej strany, pokiaľ ide o daň z pridanej hodnoty alebo podobnú nepriamu daň, ktorá štruktúrou zodpovedá spotrebnej dani, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvnej strany.

Článok 10

Obchodná činnosť

1. Každá zmluvná strana na základe reciprocity zaručuje určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany právo na zriadenie a prevádzkovanie na území jej štátu takých kancelárií, ako aj zamestnávanie obchodného, technického, prevádzkového a administratívneho personálu, ktorý je potrebný na zabezpečovanie dohodnutých služieb na určených trasách. Zriadenie týchto kancelárií a zamestnávanie uvedeného personálu podlieha vnútroštátnym právnym predpisom platným na území štátu zmluvnej strany, ktorá také práva udeľuje.

2. Určená letecká spoločnosť štátu zmluvnej strany má právo vydávať vlastné dokumenty na účely prepravy v rámci medzinárodných leteckých dopravných služieb, propagovať a podporovať predaj týchto dokumentov na území štátu druhej zmluvnej strany. Predaj môže uskutočniť buď priamo vo svojich kanceláriách, alebo prostredníctvom obchodných agentov a/alebo agentov cestovných kancelárií v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi platnými na území štátu tejto druhej zmluvnej strany.

3. Predaj prepravných dokumentov na území štátu druhej zmluvnej strany podľa odseku 2 sa môže uskutočniť v miestnej mene alebo v ktorejkoľvek voľne zameniteľnej mene.

Článok 11

Prevod zisku

1. Každá zmluvná strana zaručuje určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany právo slobodne a okamžite previesť prebytok príjmov nad výdavkami, ktoré získala určená letecká spoločnosť v súvislosti s prepravou cestujúcich, batožiny, nákladu a pošty z územia štátu druhej zmluvnej strany. Takýto prevod sa uskutoční vo voľne zameniteľnej mene podľa oficiálneho devízového kurzu v deň prevodu.

2. Ak už existuje osobitná platobná dohoda medzi zmluvnými stranami, potom sa prevod uskutoční v súlade s touto dohodou.

3. Zisk vytvorený prevádzkovaním lietadla v medzinárodnej preprave a hnuteľný tovar používaný na prevádzku lietadla sú zdaniteľné podľa Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o zamedzení dvojitého zdanenia a o zabránení daňovým únikom.

Článok 12

Letiskové a iné tarify

Tarify účtované za záväzné služby, ako aj tarify za používanie letísk a zariadení na leteckú navigáciu na území Slovenskej republiky a území Rumunska sa musia vyberať podľa oficiálnej úrovne taríf ustanovených vnútroštátnymi a inými právnymi predpismi, ktoré platia v týchto štátoch a sú platné pre všetky lietadlá poskytujúce podobné medzinárodné letecké dopravné služby.

Článok 13

Uznanie osvedčení a licencie

1. Osvedčenie o spôsobilosti lietadla na lietanie, osvedčenie o spôsobilosti prevádzkovateľov a licencie, ktoré vydala alebo vyhlásila za platné na účely zabezpečovania trás a služieb ustanovených v tejto dohode jedna zmluvná strana, počas ich platnosti uznáva za platné aj druhá zmluvná strana, ak požiadavky, podľa ktorých boli tieto osvedčenia alebo licencie vydané alebo vyhlásené za platné, zodpovedajú minimálnym normám, ktoré sa môžu požadovať v súlade s Dohovorom, alebo ich presahujú.

2. Každá zmluvná strana si vyhradzuje právo v prípade preletu ponad územie svojho štátu odmietnuť uznať platnosť osvedčení o spôsobilosti a licencií, ktoré príslušníkom jej štátu udelila alebo vyhlásila za platné druhá zmluvná strana alebo ktorýkoľvek iný štát.

Článok 14

Uplatňovanie vnútroštátnych právnych predpisov

1. Vnútroštátne právne predpisy platné na území štátu jednej zmluvnej strany, upravujúce prílet, pobyt alebo odlet lietadla v medzinárodných leteckých dopravných službách alebo prevádzku a navigáciu takého lietadla na území jej štátu, platia pre určené letecké spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany a musia ich dodržiavať prevádzkovatelia takého lietadla od príletu na územie až do odletu lietadla z územia štátu prvej zmluvnej strany.

2. Vnútroštátne právne predpisy platné na území štátu jednej zmluvnej strany, upravujúce prílet, pobyt, tranzit a odlet cestujúcich, posádky, batožiny, nákladu alebo pošty z územia jej štátu vrátane vstupu, colného vybavenia, imigrácie, emigrácie, pasov, meny, cla a karantény, platia pre cestujúcich, posádku, batožinu, náklad a poštu prepravovanú lietadlom určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany od príletu na územie až do odletu z územia štátu prvej zmluvnej strany.

3. Každá zmluvná strana povolí na území svojho štátu určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany prijať také opatrenia, ktoré zabezpečia, že cestujúci budú prepravovaní s cestovnými dokladmi, ktoré sa vyžadujú pri vstupe alebo pri tranzite cez jej územie.

V prípade, že osoba prepravovaná určenou leteckou spoločnosťou štátu jednej zmluvnej strany nebude spĺňať právne predpisy platné pre vstup na územie štátu druhej zmluvnej strany, letecká spoločnosť je povinná na vlastné náklady dopraviť takého cestujúceho späť do miesta odletu.

4. Nežiadúcu osobu je povinná prijať na prešetrenie tá zmluvná strana, na ktorej území štátu sa osoba zdržiavala pred nastúpením do lietadla, s výnimkou priameho tranzitu. Zmluvná strana nevráti takúto osobu do štátu, kde sa predtým zistilo, že je nežiaduca.

Článok 15

Súlad s mnohostrannými dohodami alebo dohovormi

Ak v obidvoch štátoch nadobudne platnosť mnohostranná dohoda alebo dohovor týkajúci sa letectva, potom táto dohoda bude upravená na základe rokovaní medzi zmluvnými stranami tak, aby bola v súlade s ustanoveniami mnohostrannej dohody alebo dohovoru.

Článok 16

Konzultácie

1. V duchu úzkej spolupráce vládne orgány civilného letectva obidvoch zmluvných strán priebežne navzájom prekonzultujú zabezpečenie vykonávania a dodržiavania ustanovení tejto dohody.

2. Každá zmluvná strana môže kedykoľvek požiadať druhú zmluvnú stranu o konzultácie k výkladu, vykonávaniu alebo zmenám tejto dohody.

Také konzultácie medzi vládnymi orgánmi civilného letectva zmluvných strán, ktoré sa uskutočnia priamymi rokovaniami alebo výmenou korešpodencie, sa začnú v lehote šesťdesiatich (60) dní odo dňa prijatia písomnej žiadosti druhou zmluvnou stranou, ak sa zmluvné strany nedohodnú na predĺžení tejto lehoty.

Článok 17

Riešenie sporov

Každý spor medzi zmluvnými stranami týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody sa bude riešiť priamymi rokovaniami medzi vládnymi orgánmi civilného letectva zmluvných strán. Ak vládne orgány civilného letectva nedospejú k dohode, spor bude urovnaný diplomatickou cestou.

Článok 18

Letecká bezpečnosť

1. V súlade s právami a so záväzkami medzinárodného práva zmluvné strany potvrdzujú, že ich záväzky na zabezpečenie bezpečnosti civilného letectva proti činom nezákonného zasahovania predstavujú neoddeliteľnú súčasť tejto dohody. Bez obmedzenia vykonávania svojich práv a záväzkov vyplývajúcich z medzinárodného práva zmluvné strany budú predovšetkým postupovať v súlade s ustanoveniami Dohovoru o trestných a niektorých iných činoch spáchaných na palube lietadla podpísaného v Tokiu 14. septembra 1963, Dohovoru o potlačení protiprávneho zmocnenia sa lietadiel podpísaného v Haagu 16. decembra 1970, Dohovoru o potláčaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť leteckej dopravy podpísaného v Montreale 23. septembra 1971 a v súlade so všetkými dohovormi týkajúcimi sa bezpečnosti leteckej dopravy, ktorými budú v budúcnosti obidve zmluvné strany viazané.

2. Zmluvné strany si na požiadanie navzájom poskytnú všetku nevyhnutnú pomoc, aby zabránili protiprávnemu zmocneniu sa civilných lietadiel a iným protiprávnym činom proti bezpečnosti takých lietadiel, ich cestujúcich a posádok, letísk a leteckých navigačných zariadení a akýmkoľvek iným útokom na bezpečnosť civilného letectva.

3. Zmluvné strany budú vo vzájomných vzťahoch konať v súlade s ustanoveniami o bezpečnosti letectva, ktoré boli prijaté Medzinárodnou organizáciou pre civilné letectvo a zaradené ako dodatky k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, do tej miery, do akej sa tieto bezpečnostné ustanovenia pre zmluvné strany môžu uplatniť. Zmluvné strany budú vyžadovať, aby u nich registrovaní prevádzkovatelia lietadiel, ktorí vykonávajú svoju hlavnú činnosť alebo majú stále sídlo na území ich štátov, ako aj prevádzkovatelia letísk na území ich štátov konali v súlade s týmito ustanoveniami o bezpečnosti letectva.

4. Každá zmluvná strana súhlasí s tým, že od týchto prevádzkovateľov lietadiel možno vyžadovať dodržiavanie ustanovení o bezpečnosti letectva uvedených v odseku 3 tohto článku, požadovaných druhou zmluvnou stranou pri prílete, odlete alebo zotrvaní na území štátu tejto druhej zmluvnej strany. Každá zmluvná strana zaručuje, že na území jej štátu sa účinne uplatňujú primerané opatrenia zamerané na ochranu lietadla a na kontrolu cestujúcich, posádky, prevážaných predmetov, batožiny, nákladu a leteckých zásob pred nástupom a počas nástupu a nakladania na palubu. Každá zmluvná strana v prípade konkrétnej hrozby vykoná na základe požiadavky druhej zmluvnej strany mimoriadne bezpečnostné opatrenia.

5. Ak sa vyskytne prípad alebo hrozba protiprávneho zmocnenia sa civilného lietadla alebo iný protiprávny postup proti bezpečnosti takého lietadla, jeho cestujúcich a posádky, letísk alebo leteckých navigačných zariadení, zmluvné strany si budú navzájom pomáhať prostredníctvom komunikačných prostriedkov a iných vhodných opatrení zameraných na rýchle a bezpečné skončenie takého prípadu alebo na odstránenie hrozby.

6. Každá zmluvná strana zaručuje, že na území svojho štátu bude uplatňovať také opatrenia, ktoré považuje za potrebné na zabezpečenie proti činom protiprávneho zmocnenia sa lietadla alebo proti iným činom nezákonného zasahovania tak, že v prípade pristátia na území svojho štátu bude lietadlo zadržané na zemi, ak jeho odlet bude vyžadovať vykonanie nevyhnutných opatrení na ochranu ľudského života. Tieto opatrenia sa prijmú, kedykoľvek to bude potrebné, na základe vzájomných konzultácií.

7. Ak vzniknú problémy vo vzťahu k ustanoveniam o leteckej bezpečnosti podľa tohto článku, potom vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany môžu požiadať vládne orgány civilného letectva druhej zmluvnej strany o okamžité konzultácie.

Článok 19

Letecké zabezpečenie

1. Každá zmluvná strana môže kedykoľvek požiadať druhú zmluvnú stranu o konzultácie v otázkach bezpečnostných noriem týkajúcich sa posádky lietadla, lietadla alebo jeho prevádzkovania. Také konzultácie sa uskutočnia do tridsiatich (30) dní od podania žiadosti.

2. Ak po týchto konzultáciách jedna zmluvná strana zistí, že druhá zmluvná strana efektívne nezabezpečuje dodržiavanie a vykonávanie bezpečnostných noriem v týchto oblastiach tak, aby zodpovedali minimálnym normám ustanoveným v súlade s Dohovorom, oznámi to spolu s krokmi nevyhnutnými na zabezpečenie súladu s minimálnymi normami druhej zmluvnej strane, ktorá prijme príslušné nápravné opatrenia. Ak druhá zmluvná strana neprijme príslušné opatrenia do pätnástich (15) dní alebo v dlhšej lehote, ktorú možno dohodnúť, bude sa uplatňovať článok 4 tejto dohody.

3. Bez ohľadu na záväzky uvedené v článku 33 Dohovoru sa dohodlo, že každé lietadlo prevádzkované leteckou spoločnosťou alebo leteckými spoločnosťami štátu jednej zmluvnej strany, ktoré zabezpečuje služby na územie alebo z územia štátu druhej zmluvnej strany, môže na území štátu tejto druhej zmluvnej strany podliehať prešetreniu oprávnenými zástupcami druhej zmluvnej strany na palube a okolo lietadla, kontrole platnosti dokumentov lietadla a jeho posádky, ako aj stavu lietadla a jeho vybavenia (ďalej len „kontrola na ploche“) tak, aby to neviedlo k neodôvodnenému zdržaniu.

4. Ak kontrola na ploche alebo viac kontrol bude viesť k vážnemu podozreniu, že

a) lietadlo alebo prevádzkovanie lietadla nespĺňa minimálne normy ustanovené v danom čase v súlade s Dohovorom alebo

b) nie je zabezpečené efektívne dodržiavanie a riadenie bezpečnostných noriem ustanovených v danom čase v súlade s Dohovorom, zmluvná strana vykonávajúca kontrolu môže podľa článku 33 Dohovoru rozhodnúť, že požiadavky, na ktorých základe bolo osvedčenie alebo licencie pre toto lietadlo vydané alebo uznané za platné, alebo že požiadavky, na ktorých základe je lietadlo prevádzkované, nezodpovedajú minimálnym normám ustanoveným v súlade s Dohovorom ani ich neprevyšujú.

5. V prípade, že zástupcovia leteckej spoločnosti alebo leteckých spoločností zabránia vykonať kontrolu na ploche podľa odseku 3 lietadla prevádzkovaného leteckou spoločnosťou alebo leteckými spoločnosťami štátu jednej zmluvnej strany, druhá zmluvná strana môže usúdiť, že vzniklo vážne podozrenie podľa odseku 4, a prijme rozhodnutie podľa ustanovenia tohto odseku.

6. Každá zmluvná strana si vyhradzuje právo okamžite zrušiť alebo zmeniť leteckej spoločnosti alebo leteckým spoločnostiam štátu druhej zmluvnej strany prevádzkové povolenie v prípade, ak jedna zmluvná strana uváži, že takéto okamžité opatrenie je nevyhnutné pre bezpečnosť prevádzky leteckej spoločnosti v dôsledku vykonanej kontroly na ploche alebo série kontrol na ploche, odopretia prístupu ku kontrole na ploche alebo v dôsledku konzultácie a podobne.

7. Akékoľvek opatrenie jednej zmluvnej strany podľa odsekov 2 a 6 sa zruší iba v prípade, že prestane existovať dôvod tohto opatrenia.

Článok 20

Zmeny

1. Táto dohoda sa môže meniť na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Každá zmluvná strana starostlivo preverí každý návrh, ktorý predloží druhá zmluvná strana. Každá odsúhlasená zmena nadobudne platnosť podľa článku 23.

2. Príloha sa môže meniť po priamej dohode medzi vládnymi orgánmi civilného letectva obidvoch zmluvných strán. Zmena prílohy nadobudne platnosť dňom výmeny nót.

3. Rokovanie o zmene tejto dohody alebo jej prílohy sa uskutoční v lehote šesťdesiatich (60) dní odo dňa prijatia žiadosti, ak sa obe strany nedohodnú na predĺžení tejto lehoty.

Článok 21

Registrácia

Táto dohoda a všetky jej zmeny podliehajú registrácii v Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo.

Článok 22

Vypovedanie dohody

1. Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas.

2. Každá zmluvná strana môže kedykoľvek diplomatickou cestou dohodu písomne vypovedať. Oznámenie o výpovedi sa musí súčasne zaslať aj Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo. Platnosť dohody sa skončí uplynutím dvanástich (12) mesiacov odo dňa prijatia oznámenia druhou zmluvnou stranou, ak nebude oznámenie na základe dohody vzaté späť pred uplynutím tejto lehoty.

Ak druhá zmluvná strana nepotvrdí príjem oznámenia, po uplynutí štrnástich (14) dní odo dňa prijatia oznámenia Medzinárodnou organizáciou pre civilné letectvo sa oznámenie pokladá za prijaté.

Článok 23

Nadobudnutie platnosti

1. Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom doručenia neskoršej nóty o tomto schválení.

2. Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončí v oblasti leteckých dopravných služieb medzi Slovenskou republikou a Rumunskom platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o leteckých dopravných službách podpísanej 13. marca 1970 v Prahe.

Podpísaní, riadne na to splnomocnení svojimi vládami, podpísali túto dohodu.

Dané v Bratislave 6. júna 2000 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, rumunskom a anglickom jazyku. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Dušan Faktor v. r.

Za vládu

Rumunska:

Marian Aleodor Francu v. r.

PRÍLOHA

ČASŤ A

I. Plán trás, na ktorých budú poskytovať medzinárodné letecké dopravné služby v oboch smeroch určené letecké spoločnosti prostredníctvom vládnych orgánov civilného letectva Slovenskej republiky:

Body na území Slovenskej republiky: všetky body

Medziľahlé body: dohodnú sa neskôr

Body na území Rumunska: Bukurešť

Body za: dohodnú sa neskôr

II. Plán trás, na ktorých budú poskytovať medzinárodné letecké dopravné služby v oboch smeroch určené letecké spoločnosti prostredníctvom vládnych orgánov civilného letectva Rumunska:

Body na území Rumunska: všetky body

Medziľahlé body: dohodnú sa neskôr

Body na území Slovenskej republiky: Bratislava

Body za: dohodnú sa neskôr

ČASŤ B

1. Každý bod alebo niekoľko bodov na určených trasách nemožno využívať na všetky alebo na niektoré lety, ak to zodpovedá záujmom určených leteckých spoločností štátov obidvoch zmluvných strán.

2. Vládne orgány civilného letectva sa môžu dohodnúť na ďalších bodoch na území tretích štátov, kde bude môcť každá určená letecká spoločnosť prijať na palubu alebo vyložiť cestujúcich, náklad a poštu, s cieľovým, resp. štartovacím bodom na území Slovenskej republiky alebo Rumunska.

3. Ďalšie lety sa budú prevádzkovať na základe predbežnej žiadosti každej určenej leteckej spoločnosti podliehajúcej schváleniu príslušnými vládnymi orgánmi civilného letectva každej zmluvnej strany.